Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte NARF 6. desember 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte NARF 6. desember 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte NARF 6. desember 2006
Oslo likningskontor v/ligningssjef Inger-Berit Andersen og rådgiver Arne Birketvedt v/direktør Jan-Egil Kristiansen v/underdirektør Monica Sivertsen Nyheter i Altinn, samt utsettelser Beholdningsoppgavene – konsekvenser og muligheter Regnskapsførere/revisorer Gjennomgående feil ved bransjekontroller, konsekvenser av bokføringsfeil Ulovlig utbytter – lån oppgjort etter årsskiftet Ny bestemmelse i skatteloven § – erfaringer Grensen kapitalinntekt/virksomhetsinntekt (tomter, aksjer mm) Indre selskap og meglere – omklassifisering til personinntekt

2 Elektroniske leveranser Utsettelser & AltInn
Inger-Berit Andersen ligningssjef Oslo likningskontor Arne Birketvedt rådgiver Oslo likningskontor

3 Elektronisk innlevering

4 Status elektronisk innlevering
Andelen som benytter AltInn til innlevering er høy Etterskuddspliktige 75 % Deltakerlignede selskaper 54 % Enkeltpersonsforetak 67 % Aksjonæroppgaven 76 % Svært mange selvangivelser leveres sent Ved ordinær frist var det kun innlevert følgende: Etterskuddspliktige 40,8 % av pliktige oppgaver levert (48,5 % i fjor) Enkeltpersonforetak 50,5 % av pliktige oppgaver levert (49,3 % i fjor)

5 Elektronisk innlevering for næringsdrivende
Etterskuddspliktige Inntektsåret 2003: leverer elektronisk - 40 % Inntektsåret 2004: leverer elektronisk – 67 % Inntektsåret 2005: leverer elektronisk – 75 % ( 85% av de som leverte) Forskuddspliktige Inntektsåret 2003: leverer elektronisk % Inntektsåret 2004: leverer elektronisk – 51,5 % Inntektsåret 2005: leverer elektronisk – 67 % ( 72,5 % av de som leverte) Deltakerlignede selskaper Inntektsåret 2003: leverer elektronisk % Inntektsåret 2004: leverer elektronisk - 50 % Inntektsåret 2005: leverer elektronisk - 54 % AR oppgaven* Inntektsåret 2003: leverer elektronisk % Inntektsåret 2004: leverer elektronisk - 54 % Inntektsåret 2005: leverer elektronisk - 76 % *tallet for el innlevert er imidlertid er for lavt da elektroniske leveranser endres til en papiroppgave når den korrigeres

6 Elektronisk leveranse 2003 - 2005

7 Innleveringstakten inntektsåret 2005
Etterskuddspliktige (Tall for inntektsåret 2004 i parentes) Tidspunkt Papir Elektronisk Sum levert Levert i % av manntall 31.03 1 548 (4 459) 993 (614) 2 541 (5 073) 6,7 % (15,9 %) 30.04 3 104 (4 859) 2 945 (2 046) 6 049 (6 905) 16,0 % (21,6 %) 31.05 3 838 (6 345) (9 148) 15 403( ) 40,8 % (48,5 %) 30.06 4 438 (6 472) (18 270) (24 742) 78,0 % (77,8 %) 14.09 5 228 (8 040) (21 991) 33 269(30 031) 88,2 % (94,1 %) 06.10 5 484 (8 144) (22 134) (30 278) 90,0 % (95,0 %) Forskuddspliktige (Tall for inntektsåret 2004 i parentes) Tidspunkt Papir Elektronisk Sum levert Levert i % av manntall 31.03 2 400 (3 500) 603 (323) 3 003 (3 823) 8,6 % (11 %) 30.04 6 000 (7 560) 3 070 (2 183) 9 070 (9 743) 25,8 % (28 %) 31.05 6 960 (8 500) (8 619) (17 119) 50,5 % (49,3%) 30.06 8100 (9 914) (16 611) (26 525) 84,8 % (76,4 %) 14.09 8 820 (10 200) (18 236) (28 436) 91,6 % (81,9 %) 06.10 8 888 (13 454) (18 268) (31722) 92,3 % (91,4 %)

8 Utsettelser

9 Utsettelser Erfaringer med årets ordning med utsettelser
Ny ordning med mulighet for elektronisk søknad om utsettelse, samt automatisk godkjennelse inntil en måned - kun ift el innlevering Ordningen gjaldt både lønnstakere, pensjonister, næringsdrivende samt regnskapsførere og revisorer på vegne av deres klienter Etterskuddspliktige 9 620 er innrømmet utsettelse med elektronisk selvangivelse mot i fjor ( dvs 25,5 % av manntallet for 2005 mot 14,7 % av manntallet for 2004). Ca av søknadene ble automatisk innrømmet via AltInn Anslagsvis 60% av søknadene kommer fra R/R mot 80% i fjor ( 10% regel) Forskuddspliktige ( både L/P og næringsdrivende) 3 528 er innrømmet utsettelse via AltInn med elektronisk selvangivelse Øvrige utsettelser som er godkjent: , hvorav fra regnskapsførere og revisorer

10 Utsettelser Kommentarer til årets ordning med utsettelser
Ordningen med elektronisk søknadsbehandling synes å ha ført til en betydelig økning i antall søknader og derigjennom en forskyvning av innleveringen av selvangivelser For etterskuddspliktige var f. eks kun 41 % levert pr ordinær innleveringsfrist 31.5 og kun 78 % levert pr 30.06 Det er på tross av den store økningen i utsettelsene ilagt forsinkelsesavgifter på etterskuddspliktige mot i fjor og forsinkelsesavgifter på forskuddskuddspliktige mot i fjor

11 Utsettelser Særlig om E-søk
Det er varslet endringer i ordningen for inntektsåret Disse vil også gjelde søknader levert på papir Viktig at regnskapsfører/revisor holder seg innenfor kravet andel av klientmassen det kan søkes utsettelse for Søknad på enkeltpersonforetak skal sendes på fødselsnummer Søknad på aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper skal sendes på organisasjonsnummer Dersom ikke e-søk benyttes, skal godkjent søknad følge med ved innlevering av den enkelte selvangivelsen for å unngå forsinkelsesavgift (ved elektronisk levering – scannes)

12 Nyheter i AltInn

13 Altinn 4.0 (juni 2006) Imøtekomme krav i planverkene ”Et enklere Norge 2005 – 2009” og eForvaltningsforskriften. Nyheter: Timeglass ved venting Hvilket felt har feilen Direkte oversikt over tabeller Roller/rettigheter: Vise hvem som har tildelt roller Kunne eksportere rolletildelinger til kommaseparert fil Kunne nullstille roller ved opplasting av regneark

14 Altinn 4.1 (satt i produksjon 23. oktober 2006)
Nyheter: LTO ( ) Felles flyttemelding med Posten ( ) Skattekonto/Mitt mellomværende (medio 2007) Endringer i KLIENTSTATUSRAPPORTEN Annen produksjonssatt funksjonalitet: eKlage Næring AR (Beholdningsoppgaven) MVA (Utleievirksomhet)

15 eKlage – elektronisk klage
Elektronisk klage for næringsdrivende fra utlegg høsten 2006 Egen tjeneste i Altinn RF-1116 gjelder lønnstakere og pensjonister RF-1117 gjelder næringsdrivende Viktig at det brukes riktig skjema

16 ALTUT ALTUT – elektronisk tilbakemelding fra Skatteetaten
Gjelder elektronisk lønns- og trekkoppgave, aksjonærregisteroppgaven og ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” (beholdningsoppgaven) Alle med roller og rettigheter tilknyttet selskapet har tilgang til ALTUT-meldinger ALTUT-melding varsles på SMS ALTUT-melding ikke tilgjengelig i fagsystemer

17 Aksjonærregisteroppgaven 2006
Nyheter i AltInn Aksjonærregisteroppgaven 2006

18 Aksjonærregisteroppgaven – aktuelle datoer
Altinn åpner for registrering Forhåndsutfylte oppgaver med godkjente tall fra 2005 tilgjengelig i AltInn Frist papirinnlevering Frist elektronisk innlevering

19 Årshjul Aksjonær- registeret 2007
AKSJONÆRREGISTERET OG AKSJONÆRERE 2007 Innlevering av Aksjonærregisteroppgaven 31.12. Purringer & feilbrev til selskapene 15.12. 31.01./ 08.02 Årshjul Aksjonær- registeret 2007 01.03. Endelig fastsatt kostpris ved ligningen Utsendelse av ”Oppgave over aksjer” 15.03. 31.03. Skjønnsfastsetting ved nyerverv i 2006 31.05. Kontroll og fastsetting ved nyerverv i 2006 Innlevering av ”Oppgave over aksjer” med selvangivelsen 31.03 / / 31.05

20 Aksjonærregisteroppgaven 2006 - nyheter
Poster knyttet til overgangsregel E er tatt ut Post for avsatt utbytte tatt ut av skjema (post 7) Tatt inn nye poster for skattemessig kontinuitet Elektroniske feilbrev (ALTUT-melding) Godkjenningsbekreftelse (ALTUT-melding) Egen ID for utenlandske aksjonærer uten norsk f.nr./org.nr. (ALTUT-melding)

21 Aksjonærregisteroppgaven – ALTUT
Godkjenningsbrev, feilbrev og egen ID for utenlandske aksjonærer uten norsk f.nr./org.nr. sendes som ALTUT-meldinger Sendes ut fortløpende, etter 3-4 dager Godkjenningsbrevet gjelder kun godkjennelse av oppgaven i Altinn (teknisk kvalitet) Godkjenner ikke tallene i oppgaven

22 Skattemessig kontinuitet (1)
Ny transaksjonstype fra 2006 Avgiftsfri arv/gave med skattemessig kontinuitet Gavesalg Avgiftspliktig arv/gave med skattemessig kontinuitet Overføring med skattemessig kontinuitet (selskap) Omfatter postene 23 og 25 i RF-1086

23 Skattemessig kontinuitet (2)
Felt for givers/mottakers f.nr./org.nr. er tatt inn i henholdsvis post 23 og 25 Viktig å påse at oppgitt f.nr./org.nr. som oppgis gjelder en av aksjonærene i selskapet Det må være sammenheng i postene både for giver og mottaker

24 Aksjonærregisteroppgaven (1)
Samsvar mellom alle beholdninger/hendelser på selskapsnivå (post 1-18) og aksjonærnivå (post 19-29) Samsvar mellom alle selskaps- og aksjonæropplysninger som er oppgitt pr. 31. desember 2005 (oppgaven for 2005) og tilsvarende opplysninger som oppgis pr. 1. januar 2006 (oppgaven for 2006) Korrekt fødselsnummer/organisasjonsnummer/ID fra aksjonærregisteret for alle aksjonærer

25 Aksjonærregisteroppgaven(2)
Ved flere selskapshendelser i 2006 må hendelsene oppgis med ulike tidspunkter (dato/klokkeslett) Viktig at oppgaven leveres korrekt utfylt innen fristen Feil i aksjonærregisteroppgaven kan føre til feil skjermingsgrunnlag for personlige aksjonærer

26 Nyheter i AltInn Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis (beholdningsoppgaven) – konsekvenser og muligheter

27 Innrapporteringsrutiner (1)
RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis Erstatter RF-1088 beholdningsoppgaven Erstatter RF-1089 realisasjonsoppgaven

28 Innrapporteringsrutiner (2)
Alle aksjonærer, også de som omfattes av fritaksmodellen får tilsendt ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” for 2006 Kun personlige aksjonærer har plikt til å returnere oppgaven Innleveringsfristen = innleveringsfristen for selvangivelsen 31. mars 2007, 30. april 2007 eller 31. mai 2007

29 Innrapporteringsrutiner (3)
Bruk Altinn til å returnere ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” Versjon av papiroppgave er også tilgjengelig i Altinn som ALTUT-melding (PDF) Ved endringer i ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” er det viktig at den leveres i god tid før selvangivelsesfristen

30 Innrapporteringsrutiner (4)
Aksjonærregisteret vil motta de korrigerte verdiene og vil foreta omberegninger Korrigert ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” kommer som ALTUT-melding innen 3-4 dager Overfør tallene fra ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” til selvangivelsen

31 Fastsettelse av kostpris - for skjermingsgrunnlag og realisasjon (1)
Kostprisen som fastsettes skal benyttes både i forbindelse med skjermingsgrunnlag samt som hovedregel som inngangsverdi ved realisasjon Alle vil få presentert et forslag til kostpris i ”Oppgave over aksjer” som sendes ut primo mars 2007

32 Fastsettelse av kostpris - for skjermingsgrunnlag og realisasjon (2)
Opplysningene her kommer enten fra aksjonæren selv eller er fastsatt ved skjønn. Ved skjønnsfastsettelsen der blant annet opplysninger fra selskapet, børskurser eller annen informasjon kan benyttes. Ved manglende opplysninger kan kostprisen settes til kr 0 For nyerverv i 2006 vil det fremkomme på oppgaven hvilken beholdning selskapene har oppgitt, samt eventuell kostpris dersom denne er kjent

33 Fastsettelse av kostpris - for skjermingsgrunnlag og realisasjon (3)
Konsekvenser for aksjonæren Endelig kostpris blir fastsatt ved ligningen for inntektsåret 2006 Hvis aksjonæren ikke kommer med andre opplysninger innen fristen, vil forslaget til kostpris fra mars bli lagt til grunn. Etter dette gjelder ordinær klageregler og frister, som regnes fra utlegg av ligningen For nye erverv vil kostprisen måtte fastsettes hvert år

34 Oppgaver for ulike næringsdrivende
Nyheter i AltInn Oppgaver for ulike næringsdrivende

35 Selvangivelsen for næringsdrivende – aktuelle datoer
Medio februar Altinn klar til bruk Frist papirinnlevering Frist elektronisk innlevering

36 Ikke registreringspliktige deltakerlignede selskaper
Indre selskaper (IS) og NOKUS med deltakere har tidligere ikke hatt tilgang til å levere elektronisk via Altinn Fra og med inntektsåret 2006 åpnes det for levering fra Altinn med utgangspunkt i identifikasjonsnummer tildelt av likningskontoret Utstedelse og vedlikehold av identifikasjonsnummer gjøres av likningskontorene Brev sendes ut til alle som tidligere har vært registrert med eget identifikasjonsnummer fra likningskontoret i november/desember Viktig å kontrollere at identifikasjonsnummer er tilknyttet riktige roller for å muliggjøre elektronisk innrapportering. Opplysningene overføres til Altinn fra 1. januar 2007

37 Nytt fra skjemarevisjonen 2006
Selvangivelsen for næringsdrivende endret for å ta hensyn til skattereformen Tillegg i alminnelig inntekt fra DLS føres i post 2.7 Inntektssiden har fått flere nye poster ifm aksjonærmodellen Deltakeroppgavene er svært omarbeidet som følge av deltakermodellen Personinntektskjema er endret som følge av foretaksmodellen Nytt skjema for skogtaksering (RF-1016) skal legges ved for alle som eier skog. Nytt felt også i selvangivelsen.

38 Aksjeselskap med utenlandsk styreleder/daglig leder
Den utenlandske adressen og d.nr. til daglig leder/styreleder må være registrert i Enhetsregisteret etter 1. mai 2005 PIN-koder kan bestilles fra Altinn PIN-kodene sendes til adressen i Enhetsregisteret Selvangivelsen kan leveres elektronisk

39 Selvangivelsen System for likning av næringsdrivende setter høyere krav til oppgavekvalitet Alle pliktige skjemaer og poster skal fylles ut Alle pliktige RF-skjemaer skal leveres elektronisk via Altinn, og ikke som et vedlegg Dette gjelder spesielt deltakeroppgave i deltakerliknet selskap Mange nye kvalitetskontroller

40 Innrapportering av regnskapsførere (RF)/revisorer
Antall innrapportert til KRT i 2006 pr. nov. (2005) 11 RF/RF-selskap (0) 4 ikke autoriserte (0) 7 autoriserte (0) Mottatt 13 tilbakemeldinger fra KRT i 2006 på innrapporterte RF. 9 innrapportert i 2003/2004 og 4 innrapportert i 2006. 0 revisor (1) 0 registrerte (0) 0 statsautorisert (1) 1 sak ferdig behandlet hos KRT

41 Innrapportering av RF/revisorer
Saker som vurderes innrapportert Pga manglende innlevert selvangivelse for 2005 Ikke autorisert RF 16 (6 ENK/10 AS) Autorisert RF (AS) Revisor (AS) Sum På grunn av manglende signering av klienters oppgaver 4 revisorer som har glemt å signere næringsoppgave for flere enn en klient

42 Innrapportering av RF Årsak til innrapporteringene i reaksjoner fra KRT 4 innrapportert for ulovlig RF-virksomhet 1 vedtak om stans i 2005, til oppfølging hos KRT etter innrapportering i 2006 1 pålegg om stans i 2006 2 under arbeid hos KRT 4 innrapportert pga ikke levert s/a 2004 alle 4 under behandling hos KRT 1 innrapportert for feil ved utfylling av klients s/a Fradragsført gjeld som rentekostnad (kr ) avsluttet hos KRT uten reaksjon, men kritikk for at feilen ikke ble oppdaget

43 Innrapportering av RF 1 innrapportert for manglende kontroll av klients omsetning for lite bokført iht. skiftlapper under arbeid hos KRT 1 innrapportert for medvirkning til skatteunndragelse, produksjon av falske skiftlapper mv. autorisasjon tilbakekalt (påanket)

44 Tilbakemeldinger fra KRT
Tilbakemeldinger fra KRT på saker innrapportert i 2003/2004 (9 saker) Sak 1 (ikke aut. RF) RF innrapporter pga ulovlig RF-virksomhet etter ettersyn hos 3 klienter KRT innvilget dispensasjon for del av virksomhet (ikke autorisasjonsplikt) Ingen reaksjon fra KRT

45 Tilbakemeldinger fra KRT
Sak 2 (ikke aut. RF AS) Innrapportert pga ulovlig RF-virksomhet etter ettersyn hos klient KRT gitt pålegg om stans av virksomhet i 2001 til AS’et Til oppfølging hos KRT Sak 3 (aut. RF AS) Innrapportert pga ikke levert s/a , samt manglende omsetningsoppgave en periode og manglende mva registrering annen periode KRT tilbakekalt autorisasjon

46 Tilbakemeldinger fra KRT
Sak 4 (ikke aut. RF) RF innrapportert pga ulovlig RF-virksomhet etter ettersyn hos en klient med stor omsetning (3,6 mill første halvår 2004) KRT avsluttet saken uten reaksjoner – ikke dokumentert tilstrekkelig omfang og varighet. Sak 5 (ikke aut. RF) RF innrapportert pga ulovlig RF-virksomhet etter ettersyn hos to klienter KRT gitt vedtak om stans av virksomhet

47 Tilbakemeldinger fra KRT
Sak 6 (aut. RF AS) Innrapportert pga ikke levert s/a 2003 KRT tilbakekalt autorisasjonen Sak 7 (ikke aut. RF AS) Innrapportert pga ulovlig RF-virksomhet AS fått ny autorisert daglig leder og står til oppfølging Selskapets revisor fikk kritikk av KRT i 2005

48 Tilbakemeldinger fra KRT
Sak 8 (aut. RF) RF innrapportert pga ikke levert s/a KRT gitt sterk kritikk Sak 9 (ikke aut. RF) RF innrapportert pga ulovlig RF-virksomhet etter begrenset kontroll hos klient Oppgitt å være RF og undertegnet som RF på tilbakemeldingsskjema Hevder selv å være konsulent KRT gitt pålegg om å gjennomgå portefølje/oppdrag iht. RF-loven

49 Konsekvenser av bokføringsfeil
Skjønn inntekt - ligningsloven § 8-2 nr. 1 a ”..regnskapet som oppgavene bygger på ikke er ført i samsvar med lov og forskrifter, og disse forholdene svekker tilliten til oppgavene eller regnskapet i sin alminnelighet.” Skjønn mva - mval. § 55 (1) nr. 2 ”..bygger på regnskap som finnes å ikke være ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.”

50 Konsekvenser av bokføringsfeil
Tilleggsskatt inntil 60 % Tilleggsavgift inntil 100 % Renter etterligning 7 % pa. Etterberegning mva. 3 %-poeng > forsinkelsesrenten Forhøyelse av utgående mva med 3 %, max kr pr. termin når regnskapspålegg ikke er etterkommet, jf. mval. § 54 (3) Forslag om betinget tvangsmulkt med 1 R pr. dag

51 Konsekvenser av bokføringsfeil
Straff Bokføringsloven § 15 = årsregnskapsl. § 8-5 Strafferamme inntil 6 år ved vesentlige regnskapsovertredelser under særlig skjerpende omstendigheter. Ved gjentagelse kan straffen økes til 9 år. Lignl. § 12-1 nr. 1 b Utferdiger uriktig dokument som er egnet som legitimasjon for å oppnå skatte- eller avgiftsmessige fordeler

52 Gjennomgående erfaringer fra bransjekontroller
Mangelfull salgsdokumentasjon, særlig av kontantsalget Ikke kontroll med kontantstrømmene Manglende ajourhold Manglende eller mangelfull dokumentasjon av privatuttak Mangler ved varetellingslister Manglende reskontroføringer, særlig av kontantsalg og -kjøp Mangelfull utgiftsdokumentasjon Manglende oppbevaring

53 Kontrollerte bransjer
OLKs bransjekontroller Drosjer Tannleger Tannteknikere Bruktbil Dagligvare/frukt og grønt Leger Frisører

54 Drosjer OLK og Økokrim aksjonerte i juni 2003 mot en regnskapsfører og hans klienter Stort omfang; ca. 400 klienter (drosjeeiere) og ca ansatte sjåfører (ca 25% av eierne og 50% av sjåførene i Oslo kontrolleres for årene ) Totale ressurser (inkl. avsatte ressurser i år) ca. 90 årsverk og 5 fylker deltar i tillegg til Oslo. I år bruker vi 52 årsverk! Regnskapsføreren ble dømt i Oslo tingrett til 7 års fengsel, tap av retten til å drive næring for alltid og inndragning av kr To andre medvirkere dømt til hhv. 3 år og 2 års fengsel, hvorav ett år betinget for dem begge + inndragning med kr hver. Anket. Avvist av LR på skyldspørsmålet.

55 Drosjer Drosjeeiere kontrollert (bokettersynsrapport ferdig):
Unndratt omsetning med ca. 371 mill. for 306 eiere (fordelt som eierinntekter og svart sjåførlønn) Gjennomsnittlig økning på ca. 1,2 mill. Største enkeltsak hittil 17,9 mill. (4 år) 1 sak på 13,1 mill, 2 saker over 10 mill, flere på mill. Antall sjåfører ferdig (vedtak ligningsnemnda): 543 Total økning inntekt på disse: 106 mill. Gjennomsnittlig økning pr. sjåfør: ca. kr Største enkeltsak ca. 1,2 mill. (uføretrygd 4 år) Minst 4 enkeltsaker over 1 mill (uføretrygd 4 år)

56 Drosjer Anmeldt 20 drosjeeiere for grove regnskapsbrudd (ilagt 60% tilleggsskatt i ligningsnemnda) – potensiale på inntil 400 anmeldelser Ca. 250 trygdemisbruksaker fra RTV A-etat 86 saker ?? Sosialsvindel 110 saker - Oslo kommune har anmeldt 48 saker til nå 10 tatt for valutasmugling (kr 1,5 mill. i kontanter) på Gardermoen Forsikringssvindel, jf. Aftenposten omfang? Tallene er pr. november 2006

57 Tannleger – utvikling 1999 til 2004

58 Tannteknikere – utvikling 2000 til 2005

59 Bruktbilbransjen Prosjektet startet i 2004
8 bokettersyn hittil, hvorav 7 er ferdig Meget store saker, 500 mill. i svart omsetning, netto inntekt ca. 100 mill. (kjøper og selger bruktbiler svart i stort omfang) - av de verste enkeltsakene vi har sett! Stor relativ andel av salget er svart; 20, 40, 50, 80 % 1 sak anmeldt hittil Trygdemisbruk i en ”helsvart” sak med unndratt inntekt på kr (7 år). Trygdesvindel kr straffesak.

60 Frisører Ny bransjekontroll igangsatt med uvarslede kontroller av 10 frisørforetak Foreløpige resultater: En helsvart salong og en svart filial Mistanke om at 3 ansatte jobber svart, hvorav 2 med ulovlig opphold 9 av 10 mangler dokumentasjon av kasseavstemmingen De samme 9 har avvik i kassetellingen, dvs. mer i kassa enn det som er slått på kassaapparatet. ”Åpne kasser” ble påvist.

61 Frisører 3 av 10 mangler kassaruller (sladreruller) i kassaapparatet
1 innrømmer at salg av salgsvarer ikke slås inn på kassaapparatet 2 av 10 mangler timebøker og 5 hevder at de bare har drop-in 6 har ikke varetellingslister 4 av 10 mangler prislister og 6 har prislister som er mangelfulle

62 Oppsummering Overtredelser av bokføringsbestemmelsene - også rene formalovertredelser - kan få alvorlige konsekvenser for både hovedmann og medvirker Fengselsstraff, bøter, næringsforbud Skjønn, tilleggsskatt og -avgift, tvangsmulkt (forslag) Rettighetstap, omdømmetap Myndighetene prioriterer nå bekjempelse av økonomisk kriminalitet - må derfor regne med enda strengere håndhevelse av bokføringsreglene og flere kontroller i tiden som kommer

63 Beregning av utbyttegrunnlag
Betydelig utbytte juni 2002 Avsatt i regnskapet for 2001 AS Investering Lån til nærstående selskaper juni 2002 etter at generalforsamlingsvedtaket var fattet, men før innlevering av selskapets selvangivelse, foretok selskapet en intern gjennomgang av regnskapet som avdekket at deler av utbyttet var ulovlig pga lån til nærstående selskaper innsendt aksjonærbeskatningsoppgave ga en oversikt over utdelt utbytte med rett til godtgjørelse og annet utbytte

64 Beregning av utbyttegrunnlag (forts)
hovedaksjonæren hadde ikke tatt med noen del av utbyttet i sin selvangivelse for Han ble tilskrevet av ligningskontoret ville reversere utbyttet. Opplyste senere at lånene var oppgjort før utbyttet ble utbetalt. Dette måtte kunne anses tilstrekkelig til at utbyttet likevel var lovlig høsten general gjennomgang innfrir utbyttet forsaml av regnskapet lån utbetales

65 Beregning av utbyttegrunnlag (forts)
skattyters anførsler - utbytteutbetalingen kunne ikke være i strid med loven dersom feilen repareres, jf LR kjennelse av (Hovden) hvor det er uttalt at ”….. vurderingen må skje i forhold til utbetalingstidspunktet og den nærmeste tiden etter dette.” det ble anført at det ikke hadde vært lovgivers intensjon å beskatte utbyttet når man hadde fjernet utbyttehindringen før utbetalingen ligningsnemnda tok først stilling til om utbyttet var lovlig. Avgjørende vekt på Justisdepartementets uttalelse av Forholdet på balansedagen for det sist fastsatte årsregnskap er grunnlaget for beregning av fri egenkapital. Det kan ikke tas hensyn til positive endringer etter dette tidspunkt

66 Beregning av utbyttegrunnlag (forts)
nemnda tok deretter stilling til om utbyttet kunne reverseres utbyttet innvinnes på generalforsamlingstidspunktet etterfølgende disposisjoner er beskatningen uvedkommende, jf lagmannsrettsdom av (AF Ragnar Evensen) og Hovden kjennelsen som også gjaldt utbytte på generalforsamlingstidspunktet var lånene ikke oppgjort forelå derfor ikke tilstrekkelig utbyttegrunnlag. Når utbytte likevel vedtas utdelt, må det anses innvunnet. Senere disposisjoner måtte anses som nye disposisjoner

67 Beregning av utbyttegrunnlag (forts)
skattyter tok ut stevning for Oslo tingrett og fikk medhold avklarte at lån til nærstående gjorde utbytteutbetalingen ulovlig. De to lånene ble innfridd innenfor samme år som generalforsamlingens vedtaket ble fattet, og utbyttet ble holdt tilbake til lånene var gjort opp det ble lagt vesentlig vekt på at alt skjedde innenfor samme år og at det var selskapet selv som avklarte og løste situasjonen uten at ligningsmyndighetene var kjent med saken. Det ble også lagt vekt på at utbytte etter det tidligere skatteregime ikke ble beskattet på aksjonærens hånd saken er anket

68 Avskjæring av underskudd – sktl § 14-90
Innført med virkning fra 06. oktober Ot prp nr 1 ( ) Skatteposisjoner til: - fradragsføring - faller bort - inntektsføring - ikke rett til avregning mot underskudd, hvis utnyttelse av skatteposisjonen er det overveiende motiv ikke krav om illojale tilpasninger Tidligere regler - skatteloven § 11-7 nr 4, fusjon/fisjon, samt ulovfestet gjennomskjæring Mange saker – ca. 100 MNOK hittil i 2006. Motvirkning av skattemotiverte overføringer av selskaper med generelle skatteposisjoner som ikke har tilknytning til noen særskilt eiendel eller gjeldspost. Det kan være skattemessig fordelaktig å overføre majoriteten av aksjene i et selskap med generelle skatteposisjoner når skatteposisjonene har større verdi på kjøpers hånd enn på selgers. Det er to hovedgrupper generelle skatteposisjoner som kan være gjenstand for skattemotivert overdragelse: Posisjoner som representerer skattefordeler. Typisk fremførbart underskudd, negativ gevinst og tapskonto og tom positiv saldo. Posisjoner som representerer skatteforpliktelser. Dette omfatter positiv gevinst og tapskonto og tom negativ saldo. Tidligere kunne det oppstå skattepliktige gevinster ved realisasjon av aksjer i selskaper med posisjoner som representerte skatteforpliktelser. Det typiske eks. er at aksjene i et selskap med fremførbart underskudd overføres til et selskap som kan avregne underskuddet mot egne inntekter ved konsernbidrag. Innføring av fritaksmetoden kan gjøre det gunstigere å overføre selskaper med skatteforpliktende posisjoner. Eksempelvis kan fritaksmetoden stimulere til skattemotivert overføring av aksjene i et selskap som har latent skatteforpliktelse knyttet til gevinst ved virksomhetssalg (gevinsten er ført på g/t). Aksjeoverføringen skjer til et selskap som i motsetning til det selgende selskapet har skattemessig underskudd til fremføring, eller som forventes å generere underskudd de påfølgende år. I en slik situasjon kan det ervervende selskapet være villig til å betale en relativt høy pris for aksjene, med verdsetting av den ubeskattede gevinsten til mer enn 72 pst. Etter den gjeldende RISK-metoden medfører aksjeoverføringen at gevinsten ved virksomhetssalget fremskyndes til beskatning på aksjonærnivå, dvs hos det selgende selskapet. Ved fritaksmetoden kan derimot aksjene overføres uten at det utløses skatteplikt. Slike tilpasninger kan bety tap av skatteproveny ved at gevinster ved virksomhetssalg i realiteten unndras fra effektiv beskatning. Behov for særlige regler som kan motvirke skattemotiverte overføringer av eierandel i selskap med generelle skatteposisjoner som representerer fordeler. Historikk § 53: hindret utnyttelse av opparbeidet underskudd som ble muliggjort ved fusjon, aksjeoverdragelse eller annen transaksjon som medførte at eierforholdene i selskapet endret seg, såfremt det var sannsynlig at det ved transaksjonen hovedsakelig tilsiktes skattemessige fordeler for partene. Avskjæringsregelen ble opphevet i 1996 ifbm innføringen av reglene om fufi.

69 Avskjæring av underskudd – sktl § 14-90
2000 Kreditor tiltrådte pant i 2002 Utsikten AS aksjer realisert i 2003 Investorgruppe Hyttefeltet AS Utsikten AS ble stiftet 2000 som et single-purpose selskap med 34 % eierandel i Hyttefeltet AS Hyttefeltet AS skulle utvikle et eiendomsprosjekt for fritidsboliger Prosjektet vanskelig omsatt – tiltrådt pant av kreditor i 2002 I løpet av 2003 ble aksjene i Hyttefeltet AS realisert til en investorgruppe. Utsikten fikk ikke være med. Prosjektet ble realisert. Aksjene fradragsført som tapt – underskudd 30 MNOK ikke øvrige eiendeler

70 Avskjæring av underskudd – sktl § 14-90 (forts)
Utsikten AS vurderte søksmål mot de øvrige aksjonærer i Hyttefeltet AS ble vurdert, men ikke iverksatt desember 2004 aksjer overdratt 2 MNOK Utsikten AS Balkongen AS Skatteposisjonen skal falle bort dersom utnyttelsen av denne er et overveiende motiv for transaksjonen, jf skatteloven § 14-90 det objektive hovedmotiv vil være avgjørende for om det foreligger adgang til å avskjære skatteposisjonen overveiende motiv forretningsmessig – sannsynlighetsovervekt Forretningsmessig motiv: Mulig erstatningskrav – ingen ytre tegn underskuddet avskåret etter skatteloven § 14-90 vederlaget ved overdragelsen av aksjene ble ikke påvirket av et eventuelt fremtidig erstatningsbeløp - sterk indikasjon for at erstatning ikke var det vesentligste motiv for kjøperen ved ervervet verdien av det mulige erstatningskravet ville kun utgjøre ca 5 MNOK, mens resterende del på 80 % ville tilfalle tidligere aksjonærer i Utsikten AS eventuell erstatning var mindre enn den nominelle verdien av underskuddet til fremføring på ca 8 MNOK

71 Kapitalinntekt/næringsinntekt
deltakermodellen og foretaksmodellen i skattereformen gjør grensedragningen mellom virksomhetsinntekt og passiv kapitalavkastning langt viktigere enn før personinntekt skal fastsettes uavhengig av aktivitet, så sant det utøves virksomhet i skattelovens forstand. Personinntekt er grunnlaget for utligning av toppskatt og trygdeavgift. Prinsipielt sett er beregnet personinntekt lik avkastningen av virksomheten redusert med beregnet skjermingsfradrag og faktiske renteutgifter (opp til en viss grense) gevinster og tap på driftmidler inngår i beregningen og det finnes ikke lenger noe personinntektstak for å kunne omdanne skattefritt – fritaksmetoden Bolig, tomter, aksjer

72 ? Omdanning til aksjeselskap Hvorfor omdanne? Aksjonærmodellen:
28% skatt på selskapets hånd + skatt på utbytte, dvs inntil 48,16 % Mulighet for skatteutsettelse Foretaksmodellen: 28 % skatt som alminnelig inntekt + trygdeavgift/toppskatt = inntil 50,7 % 28 % på kapitalinntekt Utleie av fast eiendom: kan være økonomisk gunstig å omdanne for å slippe beskatning etter foretaksmodellen Salg av aksjer Fritaksmetoden - dvs ikke skatteplikt for gevinst, men heller ikke fradragsrett for tap ?

73 Omdanning til AS - utleie fast eiendom
16 seksjoner i bygård eiet av skattyter - 14 leiligheter - utleieinntekter ca 1 MNOK pr år - 2 seksjoner butikklokaler - utleiet til skattyters heleide aksjeselskap for kr pr år - leiet ut videre til tre næringsdrivende for kr overskuddet var tidligere beskattet som kapitalinntekt ønsker å overføre virksomheten med utleie av leilighetene samt overdra de 14 seksjonerte leilighetene til et nystiftet aksjeselskap skattefritt ved omdanning, jf skatteloven § (1) a og FSFIN dvs krav om overføring av virksomhet ekstern forvalter av arbeidet knyttet til utleien og oppfølging butikklokalene beholdes på privat hånd

74 Omdanning til AS - utleie fast eiendom (forts)
utleie av fast eiendom er inntekt fra passiv kapitalplassering - vurdering av aktivitetsnivået Lignings-ABC - helhetsvurdering om virksomhet med utg pkt i - mer enn 500 kvm til forretningsformål, eller - 5 leiligheter eller mer til boligformål ekstern forvalter ikke av betydning ved vurderingen av virksomhet konklusjon - Virksomhet, dvs kunne omdannes skattefritt til AS de øvrige seksjoner kunne beholdes på personlig hånd så lenge omfanget av den delen som ønskes omdannet var tilstrekkelig i henhold til virksomhetskravet, jf FSFIN § (2) konsekvens - utleie beskattes som kapitalinntekt med 28 %

75 Omdanning til AS - utleie tomter
sameie ca 100 tomter - de fleste bortfestet av 80 festekontrakter er 60 knyttet til tomtefestelån, de øvrige svarer en årlig festeavgift langvarige festekontrakter år årlige driftsinntekter ca 1 MNOK/kostnader ca NOK - hovedsaklig forretningsførerhonorar som utbetales uavhengig av hvor mye arbeid som faktisk utføres i tilknytning til forvaltning av eiendommene

76 Omdanning til AS – utleie tomter (forts)
utgangspunkt - passiv kapitalplassering et visst omfang, enten i areal eller utleieinntekter, kan føre til at aktiviteten blir ansett som virksomhet leieobjektene og leieforholdenes langsiktige karakter aktiviteten rundt festeforholdene av beskjeden karakter, selv om betydelig antall tomter og et stort areal, jf BFU 02/029, hvor SKD konkluderer med at bortfeste av 68 hyttetomter ikke er næringsvirksomhet Sjelden oppregulering Store inntekter – høyere enn i BFU02/029 Avkastningen av festetomtene skyldtes kapitalverdien av tomtene og ikke den aktivitet som ble utøvet i sameiet. Vilkårene for omdanning ikke oppfylt, jf skatteloven § og FSFIN

77 Omdanning til AS – kjøp og salg av aksjer
en skattyter investerte ca 8 MNOK i 2000 ekstern forvalter - porteføljen økt til ca 27 MNOK gevinster av varierende størrelse, ikke realisert noen tap 11 og 19 transaksjoner siste 2 år – økende (verdi fra 4-9 mnok) uttalelse av FIN - Utv side kjøp og salg av aksjer kan være virksomhet hvis aktiviteten går ut over det som regnes som passiv kapitalplassering konklusjon - systematisk og vedvarende aktivitet - tilfredsstilte kravene til virksomhet i skattelovens forstand - kunne omdannes skattefritt etter skatteloven § 11-20, jf FSFIN

78 Indre selskap IS AS og hovedmann
IS’et står fritt til å forme sin selskapsavtale og sin overskuddsfordeling AS og hovedmann Stille deltakere Fremstår utad som ansatt/ledende funksjon i hovedmannen og er ofte eiere i hovedmannen Hva kjennetegner de indre selskapene ? et selskap som ikke fremtrer utad, det er kun hovedmannen som fremtrer utad hovedmannen er som regel et aksjeselskap som tidligere drev virksomheten i aksjeselskaps form ingen lovkrav om egenkapital eller innskudd kan tømme hele kassa hvert år. Det er ingen begrensninger på uttak av overskudd i motsetning til i aksjeselskapet deltakerne kan begrense sitt ansvar/risiko så lenge hovedmannen har et ubegrenset ansvar forvaltningen av selskapet hører inn under hovedmannen alene, dvs hovedmannens styre og daglige ledelse (deltakerne har ingen medbestemmelsesrett) de stille deltakerne plikter å yte sin fulle arbeidskapasitet i det indre selskapet/ hovedmannen overskudd/underskudd fordeles i henhold til selskapsavtalen andelene omsettes ikke på vanlig måte, deltakere blir tatt opp/og trer ut i henhold til nærmere bestemmelser i selskapsavtalen

79 Indre selskap (forts) med følgende erfaringer:
kontroll av i underkant av 30 indre selskap i meglerbransjen, med følgende erfaringer: lave innskuddsforpliktelser for de stille deltakerne - ned til kr høy prosentvis avkastning på innskutt kapital % tilnærmet lik prosentvis kapitalavkastning som hovedmannen kapitalinntekten stor i forhold til de stille deltakernes totale inntekt fra det indre selskapet % ”naken inn - naken ut” andeler omfordeles etter arbeidsinnsats virksomheten er overdratt til det indre selskapet til bokførte verdier, dvs ikke tatt hensyn til store immaterielle verdier virksomheten blir stilt til disposisjon for det indre selskapet, uten at det blir avtalt eller betalt leie til hovedmannen

80 Indre selskap (forts) 38 160 146 344 2002 2003 2004 Totalt
Omklass beløp Antall deltakere 38 160 146 344


Laste ned ppt "Medlemsmøte NARF 6. desember 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google