Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Kristiansen Tel: +47 24147475 Email: geir.kristiansen@argosec.no SpareBank 1 Nord-Norge Helgeland Sparebank Totens Sparebank Billige banker – behov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Kristiansen Tel: +47 24147475 Email: geir.kristiansen@argosec.no SpareBank 1 Nord-Norge Helgeland Sparebank Totens Sparebank Billige banker – behov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Geir Kristiansen Tel: +47 24147475 Email: geir.kristiansen@argosec.no
SpareBank 1 Nord-Norge Helgeland Sparebank Totens Sparebank Billige banker – behov for omstilling 15 september 2010 Geir Kristiansen Tel:

2 Tre banker med sterke regionale/lokale posisjoner
SpareBank 1 Nord-Norge Medlem av SpareBank 1 Alliansen Markedsområde med 463,000 innbyggere Bto. utlån NOK 56 mrd., (122,000 per innbygger) Markedsverdi EK-bevis NOK 1,926m Adm. banksjef Hans Olav Karde Helgeland Sparebank: Uavhengig/tilknyttet Frende-systemet Markedsområde med 78,000 innbyggere Bto. utlån NOK 16 mrd., (131,000 per innbygger) Markedsverdi EK-bevis NOK 294m Adm. banksjef Arnt Krane Totens Sparebank: Medlem av Terra-Gruppen Markedsområde Mjøsregionen med 183,000 innbyggere Bto. utlån NOK 10 mrd., (56,000 per innbygger) Markedsverdi EK-bevis: NOK 415m Adm. banksjef Herbjørn Steinsvik

3 Vi er positive til sparebanksektoren
Investeringssyn Vi er positive til sparebanksektoren Robust norsk økonomi Lave utlånstap Økt etterspørsel i bedriftsmarkedet Egenkapitalbevis er attraktive Lavt priset i forhold til forventet egenkapitalrentabilitet/utbytte, historisk prising og relativt til internasjonale og nordiske banker Egenkapitalbeviseiere er beskyttet av Sparebankens fond (grunnfondet) i en underskuddsituasjon. Vi har kjøpsanbefalinger på SpareBank 1 Nord-Norge (SNN), Helgeland Sparebank og Totens Sparebank. SNN og Helgeland er blant våre favoritter i sektoren

4 Kursmål og anbefalinger

5 Kursutvikling Kilde: Argos Securities, FactSet

6 Bankene er priset til ca. halvparten av historisk topp.
Verdiutvikling Bankene er priset til ca. halvparten av historisk topp. Betyr det at oppsiden er 100%? Høyere innlånskostnader og strengere kapitaldekningskrav gir lavere forventet egen-kapitalavkastning enn historisk. Kilde: Argos Securities, FactSet

7 Pris relativt til bokført egenkapital, P/B
Kilde: Argos Securities, selskapsinformasjon

8 Skalafordeler gir høyere verdsettelse
Sterk empirisk sammenheng mellom egenkapitalavkastning og pris/bok (91% korr.) De større bankene med høy normalisert egenkapitalavkastning er naturlige kjøpere av mindre banker med lavere egenkapitalavkastning Fiendtlige oppkjøp er imidlertid ikke mulig i sparebanksektoren. SNN (NONG), Helgeland (HELG) og Totens (TOTG) er lavt priset relativt til sektoren. Totens og særlig Helgeland har utilfredsstillende langsiktig egenkapitalrentabilitet. Kilde: Argos Securities

9 Det er betydelige og økende stordriftsfordeler i banksektoren
Økende innlånskostnader, likviditetskrav og egenkapitalkrav bidrar til økte stordriftsfordeler og øker fokus på kryssalg og kostnadseffektivitet som et middel til å oppnå en tilfredsstillende avkastning på kapitalen Stordriftsfordeler i funding Markedet har lavere kapitaldekningskrav til større banker. Likviditet viktig når man henter egenkapital i markedet og for prisingen av beviset. Nye regler vil få interbankmarkedet til å tørke inn – økt avhengighet av internasjonal markedsfinansiering. Stordriftsfordeler i kryssalg av produkter Stordriftsfordeler i produksjon og distribusjon av f. eks. spareprodukter. Allianser er en måte å oppnå stordriftsfordeler på. Lavere rentemarginer – provisjonsinntekter får økende betydning. Stordriftsfordeler på kostnadssiden Økende krav til rapportering og risikostyring.

10 Størrelse vs. lønnsomhet
Mindre og mellomstore sparebanker har et lønnsomhetsproblem.* Helgeland og Totens er blant disse. *66% korrelasjon mellom størrelse og gjennomsnittlig egenkapitalavkastning **HELG Kilde: Argos Securities, selskapsinformasjon Kilde: Argo Securities

11 Egenkapitalavkastningen er en langsiktig utfordring
Kilde: Argos Securities,

12 En stadig større andel av balansen finansieres via markedet
Mindre banker kan allerede ha problemer med å finansiere vekst Finansieringskilder til banker i Norge i % av forvaltningskapitalen Kilde: Norges Bank

13 Kapitalmarkedet krever høyere kapitaldekning for mindre banker*
Spesielt unoterte, små banker kan bli overkapitalisert som følge av at de ikke greier å utnytte kapitalen som akkumuleres over tid. *82% korrelasjon mellom størrelse og kjernekapitaldekning Kilde: Argos Securities, selskapsinformasjon Kilde: Argo Securities

14 Forskjell i kjernekapitaldekning forklarer mye av forskjellene i egenkapitalavkastningen*
*46% korrelasjon mellom størrelse og gjennomsnittlig justert egenkapitalavkastning **HELG Kilde: Argos Securities, selskapsinformasjon Kilde: Argo Securities

15 Hvordan redusere behovet for egenkapital
Lavere egenkapitalbehov og bedre likviditet øker verdien av egenkapitalbeviset Hvordan redusere behovet for egenkapital Vokse ved oppkjøp eller fusjoner Utnytte mulighetene til å hente inn hybridkapital Helgeland vil kunne øke egenkapitalavkastningen med 1.1% ved å erstatte 15% av egenkapitalen med hybridkapital, noe som ville øke vår verdsettelse av egenkapitalbeviset med 11%. Hvordan bedre likviditeten i egenkapitalbeviset (eller aksjen) Omdanne Sparebankens fond til egenkapitalbeviseiende stiftelse som kan selge deler av beholdningen av egenkapitalbevis Stiftelsesmodell blir vurdert av SNN og Helgeland. Hva med Totens? Omdanne til aksjesparebank Vil øke interessen for papiret blant utenlandske og norske institusjoner Aksjen vil kunne inngå i brede indekser Kilde: Argo Securities

16 Stordriftsfordeler på inntektssiden*
Store banker har en bredere inntektsbase SpareBank 1 Alliansen skiller seg positivt ut 33% "andre inntekter" mot 25% for de øvrige bankene Mindre banker kan oppnå stordriftsfordeler ved deltakelse i en allianse SNN har liten andel "andre inntekter" ift SMN og SR-Bank. *54% korrelasjon mellom størrelse andre inntekter i % av totale inntekter **HELG Kilde: Argos Securities, selskapsinformasjon

17 Helgeland og Totens har utfordringer på inntektssiden
Store banker har en bredere inntektsbase Kilde: Argos Securities

18 Store banker har kostnadsfordeler?
Store banker synes å ha visse kostnadsfordeler Andre faktorer er viktige: Inntektssammensetning, størrelse på kontornettet mv. Stordriftsfordelene er antakelig økende Økene kompetansekrav *-30% korrelasjon mellom størrelse og kostnader i% av inntekter **HELG Kilde: Argos Securities, selskapsinformasjon

19 Totens har et kostnadsproblem
Kilde: Argos Securities,

20 Vi ser likevel noen problemstillinger
SpareBank 1 Nord-Norge Med et kursmål på NOK 137 er SNN vår favoritt blant de mer likvide egenkapitalbevisene. Banken er etter vårt syn mindre utsatt for en nedgangskonjunktur enn de andre større bankene, som følge av liten eksponering mot eksportindustrien og et høyt innslag av offentlig sektor i landsdelen. Vi ser likevel noen problemstillinger SNN bør ha potensial til å øke kryssalget mot kundebasen – har banken en strategi for dette? Banken har en sterk markedspenetrering (med unntak av i Helgeland) i en landsdel med moderat økonomisk vekst. Hvor er det langsiktige vekstpotensialet? Egenkapitalbeviset har lav likviditet i forhold til SMN og SR-Bank . Tror ledelsen at en omdanning til aksjesparebank vil bidra til likviditet og bedre tilgangen til kapital? Vil en stiftelsesmodell kunne bidra til økt likviditet?

21 Helgeland Sparebank Helgeland er en av våre favoritter blant de mindre sparebankene. Vi har et kursmål på NOK 56. Banken er en av de klareste strukturkandidatene blant de børsnoterte sparebankene. Problemstillinger: Er banken åpen for å redusere "overkapitaliseringen" ved å utstede fondsobligasjoner? Ser ledelsen andre alternativer som mer attraktive? Er banken for liten til å forrente egenkapitalen på en tilfredsstillende måte gitt de økende kravene til kapitalisering og økte fundingkostnader? Hva er bankens strategi for å øke kryssalget mot kundebasen? Banken har en sterk markedsposisjon i et begrenset kjerneområde. Hvor er de langsiktige vekstmulighetene?

22 Andre problemstillinger:
Totens Sparebank Med et kursmål på NOK 114 har vi en kjøpsanbefaling på Totens Sparebank. Banken har vokst ut av sitt gamle kjerneområde på Toten/Gjøvik – kan vi vente økt m&a aktivitet fremover? Andre problemstillinger: Hvilke utfordringer og løsninger ser banken når det gjelder fundingkilder og fundingkostnader. Vurderer banken en stiftelsesmodell? Hva er strategien for å bedre inntektsgrunnlaget. Hva er strategien for å redusere kostnadsnivået.

23 Argo Securities Disclosures Argo Securities AS Olav Vs gate 5
Important disclosures IMPORTANT DISCLOSURES Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts’ personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts’ compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-US securities involves certain risks. The securities of non-US issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. Argo Securities or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities AS Olav Vs gate 5 0161 Oslo


Laste ned ppt "Geir Kristiansen Tel: +47 24147475 Email: geir.kristiansen@argosec.no SpareBank 1 Nord-Norge Helgeland Sparebank Totens Sparebank Billige banker – behov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google