Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Samhandlingsreformen utfordrer sykepleiertjenesten ? Fagdagen 2011 – 12.5.11 Steinar Pleym Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Samhandlingsreformen utfordrer sykepleiertjenesten ? Fagdagen 2011 – 12.5.11 Steinar Pleym Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Samhandlingsreformen utfordrer sykepleiertjenesten ? Fagdagen 2011 – 12.5.11 Steinar Pleym Pedersen

2 Refleksjon/spørsmål ! Ledende tannpleier – Norges Golfforbund – Den Norske Turistforening – Friluftslivets fellesorganisasjon – Generalsekretær Troms Idrettskerts – lokalpolitiker – Market acess manager – Oslo Næringseiendom – partner – kultursjef – ingeniør – Plansjef – samfunnskontakt – arbeidsledig – styreleder – Rana Kommune – Norges Bedriftsidrettsforbund – interesse politisk koordinator – rådgiver – boleder – konsulent Idrettspedagog – rektor – redaktør digitale produkter

3 3 Nordlandssykehuset

4 4 Organisering i NLSH •Egen avdeling – direktørens stab •Bygg – kvalitet/pasientsikkerhet – samhandling (direktøren NLSH 2011) Samhandler vi godt nok i foretaket ? Er intern samhandling viktig for det eksterne?

5 Reformens visjon •Rett behandling – ”vitenskapsbasert” •På rett sted •Til rett tid

6 6 Samhandling – noe nytt ??? •NEI – NEI •”Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestens evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte”. (BHH)

7 7 Stortingsmelding 47 (2008 -2009) •Kalles Samhandlingsreformen •”Rett behandling – på rett sted – til rett tid” •Behandlet i Stortinget 27. april 2010 •Enighet om bakgrunn og behov •Politisk uenighet om virkemidler •Kommunereform •Nasjonal helse- og omsorgsplan - Stortingsmelding nr. 16 (2010-2011)

8 8 Hvorfor reform (1/2) •Norge kjennetegnes ved at det er et av de landene i OECD som bruker mest penger på helse målt pr. person •Men får ikke tilsvarende ”GOD HELSE” igjen for det. •Nye behov og medisinske landevinninger kan ikke finansieres utelukkende av friske midler •I dag behov for hver 6. ungdom – om få tiår behov for 3. – helt urealistisk.

9 9 Hvorfor reform (2/2) •SÆRLIG VIKTIG FOKUS : •Økonomi •faglige muligheter og pasientforventninger/kvalitet •Unngå ”svarteperspill” •Forebygging •Nye sykdomsbilder

10 10

11 11 Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt år 1900 1950 2000 Sykdomsbildet endrer seg 2050 Diabetes, rus, kols, overvekt, kreft, psykiske lidelser

12 12 Vi blir eldre ! Kilde: SSB 90 år og eldre 80-89 år 67-79 år

13 ØKONOMIENDRINGER Overføring av midler fra spesialisthelsetjenesten for utskrivingsklare pasienter (somatikk); 4.000 kroner pr døgn, totalt 0,56 mrd. Betalingsplikten skal gjelde fra samme dag pasienten er registrert utskrivningsklar 560 mill. kroner trekkes fra RHFs basisbevilgninger i 2012.

14 14 En endring av måten regionale helseforetak finansieres på 20112012 Basis- bevilgning ISF Annet Basis- bevilgning ISF Annet Komm. med.fin. Bet. utskr.klare pas. Innebærer at midler tas fra respektive budsjettposter for RHF og overføres til kommunene som rammetilskudd fordelt gjennom inntektssystemet. Kommunenes betalinger til RHF gjøres aktivitetsavhengig. Illustrasjon Relative størrelses- forhold gjenspeiler ikke absolutte beløp og forskjeller

15 Sykepleierrollen -Kompetanse 1/8 •Største utfordringen Individrettet – det enkelte helsepersonellets Systemkompetanse

16 16 Norsk Sykepleierforbund (2.nestleder Jan- Erik Nilsen til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget april 2011) 2/8 •”Hvordan gjør man kommunal helsesektor attraktiv for studenter og dagens helse- og omsorgspersonell når 90 % av de nyutdannede spl velger somatisk spes.helsetj. OG : •Hvordan skal vi klare å holde på og motivere våre medlemmer til å ta del i det framtidige fagløftet når nesten 50 % av spl sier det mest negative med yrket er dårlig lønn ?”

17 17 Sykepleierrollen – Pasientforløp 3/8 •I pasientforløp hvor ulike instanser i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er involvert, er sykepleieren en absolutt hovedaktør !

18 18 Sykepleierrollen 4/8 •Det gode PASIENTFORLØP •Hva er grunnen til at det er vanskelig ? •”Svarteperspill” mellom nivåene og fagene ? •Nye oppgaver og forventninger krever helsepersonell på en annen måte ?

19 19 Sykepleierrollen 5/8 •Hva er ”dagens” attraktive fag ? •Hvor er de mest attraktive arbeidsstedene? •Er de samstemt med behov og politiske prioriteringer ? •Hva med ”morgendagens” behov ? •Er utdanninga framtidsrettet, og i samsvar med behov/politiske prioriteringer ?

20 20 Sykepleierrollen 6/8 •Delta i debatten •Tenke faglig vidt og muligens utradisjonelt •Tenke tverrfaglig – ikke vertikalt men horisontalt •Flere i kommunene •Lokalmedisinske sentra – PRE-OB •Palliasjon •Interkommunale legevaktordninger

21 21 Praksissykepleier 7/8 •Etter modell praksiskonsulentordningen for leger •NLSH ønsker trinnvis å bygge ut ordningen med start i Lofoten •Spleiselag

22 22 Fleksibilitet – kvalitet 8/8 •Sykepleierfaget utvikler seg raskt, tilsvarende andre fagområder i helsetjenesten •Kvalitet er et absolutt krav •Fleksibilitet – kan det gå på bekostning av kvalitet ? •Sykepleie i primærhelsetjenesten – sykepleie i spesialisthelsetjenesten. Forskjeller ? Likeverdige ?

23 23 Samhandlingsreformen følges opp gjennom følgende forslag •Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester •Ny lov om folkehelse •Grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan

24 24 Nye lover Helse- og omsorgsloven; –Helse- og omsorgstjenesten i kommunene –Helsetjenestens tiltak rettet mot definerte risikogrupper/pasienter Folkehelseloven; –Kommuner, fylkeskommuner og staten –Retter seg mot systematisk arbeid med faktorer som påvirker helsen i alle sektorer Lov om sosiale tjenester Lov om kommune- helsetjenester Lov om folkehelse Helse- og omsorgslovFolkehelselov

25 Fagdagen 2012 •NSF lager en ”breddekonferanse” med samhandling i fundamentet og med deltakelse og program som samler ulike aktører som betyr noe for folks helse ! •Samhandlingstorg


Laste ned ppt "1 Samhandlingsreformen utfordrer sykepleiertjenesten ? Fagdagen 2011 – 12.5.11 Steinar Pleym Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google