Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Animal spirits” eller ”rasjonelle bobler” ? - Refleksjon om finanskriser og deres årsaker Anvendt økonomi og ledelse, Samling 3: 2009 Sverre Knutsen Professor,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Animal spirits” eller ”rasjonelle bobler” ? - Refleksjon om finanskriser og deres årsaker Anvendt økonomi og ledelse, Samling 3: 2009 Sverre Knutsen Professor,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Animal spirits” eller ”rasjonelle bobler” ? - Refleksjon om finanskriser og deres årsaker Anvendt økonomi og ledelse, Samling 3: 2009 Sverre Knutsen Professor, dr.philos., Handelshøyskolen BI

2 Norwegian School of Management 2 Kredittkrise, boligkrakk og Slutten på Wall-Streets investeringsbanker

3 3 Finanskriser: årsaker og innvirkning på næringslivet •Hva er finansielle kriser? •Hvorfor oppstår de? •Hvordan er kriser forstått i main-stream økonomisk teori? •Hvilken innvirkning har finansielle kriser på 1.Samfunnsøkonomien? 2.Næringslivssystemet 3.Bedriftenes tilpasning og handlingsrom

4 Sverre Knutsen - 2009 4 Mulige forklaringer •” Mange hevder grunnen til finanskrisen bunner i holdninger og viljen til å ville gjøre det som er rett. Studenter fra Harvard, men også andre steder, har nå selv tatt initiativ til å rette på det ved å avlegge en ed, forteller Heidi Høivik, professor ved BI, som en forklaring for valg av oppgave.” –Kilde: Bi-kuben, ”Kommunikasjon og samfunnskontakt informerer”

5 Sverre Knutsen - 2009 5 Mulige forklaringer •” Rasjonelle mennesker kan lage bobler når systemet oppmuntrer til det”, George Cooper, ex. Goldman Sachs og J.P. Morgan –Coopers systemsvikt = feilaktig sentralbankpolitikk

6 Sverre Knutsen - 2009 6 Mulige forklaringer •Finansiell sårbarhet –Skapt av oppbygging av finansielle ubalanser som følge av makroøkonomiske sjokk? –Eller noe mer? –Hva med statens rolle? –Hva med institusjoner og regulering?

7 7 •Hva er animal spirits? –Et begrep Keynes hentet fra medisinsk terminologi i middelalderen –Spiritus vitalis med opphav i hjertet –Spiritus naturalis med opphav i leveren –Spiritus animalis med opphav i hjernen

8 Sverre Knutsen - 2009 8 “Animal spirits” •Keynes: Når vilkårene for rasjonell kalkulasjon/handling ikke er tilstede, drives mennesker av animal spirits, irrasjonalitet: •Handlinger bestemt av “vane, instinkt, ønske, tillit”. •General theory, kap. 12: utfordrer synspunktet om at forventet verdi har særlig mye med eiendelspriser å gjøre

9 Sverre Knutsen - 2009 9 “Animal spirits” •På grunn av manglende evne til å estimere holdebare, f.eks. aksjeverdier blir resultatet short-term trading/”speculation”, snarere enn long-term trading/”enterprise”. •Stimulus til handling skjer gjennom massepsykologi

10 Sverre Knutsen - 2009 10 Definisjon av finansiell krise Signifikant reduksjon i finansielle nøkkelsstørrelser, som pengemengde, aksjer, obligasjoner, forventninger, inflasjonsrate, renter, omsetning av finansielle objekter, langsiktig investering o.l. (Michael Bordo)

11 Sverre Knutsen - 2009 11 Definisjon av finansiell krise “Financial instability and crises are facts of economic life. Precise definitions are not necessary, for the major episodes of instability, whether runaway inflation, a speculative bubble, an exchange crisis, or debt deflation, can be identified by pointing”. Minsky (1982)

12 Sverre Knutsen - 2009 12 Definisjon av finansiell krise “A financial crisis is a disturbance to financial markets, associated typically with falling asset prices and insolvency among debtors and intermediaries, which ramifies through the financial system, disrupting the market’s capacity to allocate capital within the economy”.(Eichengreen & Portes)

13 Noen teser om finanskriser Sverre Knutsen 13 • Det er nødvendig å skille mellom finansielle kriser og generelle økonomiske kriser • Finansielle kriser er unike, men komparasjon avdekker også felles mønstre • Finansielle kriser følger etter boom-bust sekvenser der det blåses opp spekulative bobler i eiendelsmarkedene

14 Noen teser om finanskriser............ Sverre Knutsen 14 • Finansielle kriser er forbundet med konjunktursyklusen • Grunnlaget for utbrudd av finanskriser legges under oppgangskonjunkturen • men ikke på en slik måte at enhver boom fører til krise • Det kan derfor være fornuftig å skille mellom causa remota og causa proxima

15 Sverre Knutsen 15 Kilde: Knutsen 2007

16 Sverre Knutsen 16 Faser før, under og etter en bankkrise Fase 1 Økende etterspørsel etter varer og tjenester. Start på normal business cycle Fase 2 Økende etterspørsel etter finanskapital i ikke- finansiell sektor, innenfor eksisterende institusjoner. Organisatorisk tilpassing i finanssektoren, integrasjon av ressurser

17 Sverre Knutsen 17 Faser før, under og etter en bankkrise Fase 3 Institusjonell de-regulering/liberalisering i kombinasjon med institusjonell treghet (institutional clash), finansielle innovasjoner (nye typer finansielle organisasjoner; nye instrumenter mv.) Fase 4 Finansielle innovasjoner, spekulasjon formuesmarkeder eller i visse (perifere) økonomiske sektorer. Ny type av finansielle aktører, mange svakt regulerte og høyt giret

18 Sverre Knutsen 18 Fase 5 Gjelds gearing (finansiell sårbarhet), asset price inflation, topp-punkt for finansielle eiendeler/BNP Fase 6 Boblen(e) sprekker. Prisfall, redusert verdi på finansielle fordringer, panikk som fører til krakk, finansiell uro, økt systemrisiko

19 Sverre Knutsen 19 Faser før, under og etter en bankkrise Fase 7 Statlig intervensjon, intern rekonstruksjon (kapitaltilførsel, likviditetstilførsel/LOLR), kontraksjon av finansiell sektor, credit crunch, skjerping av lover/forskrifter/tilsyn, økt intern finansiering i næringslivet

20 Sverre Knutsen 20 Historisk eksempel: Kristiania krakket Kilde: Sverre Knutsen, 2007

21 Sverre Knutsen 21 Source: Eitrheim et. Al., 2004

22 Sverre Knutsen 22

23 Sverre Knutsen - 2009 23 Kilde: Ola Grytten 2008

24 Sverre Knutsen 24 Konklusjon: Årsakene til finansielle kriser er som regel en kombinasjon av eksogene makro-økonomiske sjokk, særlig tilbudssidesjokk, kombinert med institusjonelle endringer som enten de jure eller de facto, liberaliserer finansielle markeder

25 Sverre Knutsen 25 Dette gir sterke impulser under en høykonjunktur til oppblåsing av kredittdrevne prisbobler i formuesmarkedene, som medfører • økt gjeld i ikke-finansiell sektor som medfører voksende finansiell sårbarhet • økt og uhåndterlig kredittrisiko i banker og finansinstitusjoner • og dermed økt systemrisiko

26 Sverre Knutsen 26 Sterk vekst i USAs totale finansielle eiendeler. Utlandet eier samme andeler som før. Den amerikanske kredittkrisen : finansielle verdier

27 Sverre Knutsen 27 Den amerikanske kredittkrisen : gjeld Typisk for bankkriser er kraftig, forutgående utlånsvekst og gjeldsvekst: I USA var det fra 2001- 2008 kraftig vekst i offentlig gjeld, husholdningenes gjeld og i foretaksgjelden

28 Sverre Knutsen 28 Den amerikanske kredittkrisen: Liberalisering En rekke dereguleringer i slutten av 1990- årene og nye dereguleringer i 2003 og 2004 Opphevelse av skillet mellom investeringsbanker og ordinære, innskuddsbaserte banker 2003-2004: Investeringsbankene fikk operere med langt høyere gearing enn før En rekke av aktørene i verdipapir- og i boliglånsmarkedet var svakt, eller ikke-regulerte FEDs lavrentepolitikk i 1990, 2001 og 2008

29 Sverre Knutsen 29 Den amerikanske kredittkrisen : finansielle innovasjoner: Endringer i finansmarkedenes omgivelser vil stimulere finansinstitusjonene til å søke etter profitable finansielle nyskapinger

30 Sverre Knutsen 30 •Den amerikanske kredittkrisen – Finansielle innovasjoner : Det er tre grunnleggende former for finanansielle innovasjoner: 1.Reaksjoner på endringer i etterspørselsforholdene (interest rate volatility)Finkriser_Instsem.pptFinkriser_Instsem.ppt 2.Reaksjoner på endringer tilbudssiden (IKT, nye produkter) 3. Omgå reguleringer Alt for å sikre eller øke profitten i selskapet

31 Sverre Knutsen 31 Den amerikanske kredittkrisen – Finansielle innovasjoner : Credit Default Swap Junk bonds Securitization ( c.f. MBS, CDOs etc.) “Hedge” funds Subprime loans

32 Sverre Knutsen 32 Verdipapirisering – definisjon: ” verdipapirisering består i å selge en låneportefølje eller fordringsmasse til et kredittforetak eller et annet særskilt finansforetak (SPV), som utsteder obligasjoner eller andre gjeldsbærende instrumenter i markedet for å finansiere kjøpet av denne fordringsmassen. Alle formuesgoder kan verdipapiriseres forutsatt at de er forbundet med kontantstrømmer.”

33 Sverre Knutsen 33 Utstedelse av CDOer. Milliarder USD. Årstall. 1995 - 2005 Kilde: IMF Den amerikanske kredittkrisen – Finansielle innovasjoner :

34 Sverre Knutsen 34  Den amerikanske kredittkrisen – Finansielle innovasjoner: “A credit default swap is a contract between two people, one of whom is giving insurance to the other that he will be paid in the event that a financial institution, or a financial instrument, fails.” Er egentlig en forsikringskontrakt Men ble kalt “swap” for å omgå regulering

35 Sverre Knutsen 35 eiendomsboblen : 1999-2000: Begynnende spekulasjon og økende priser i boligmarkedet Høsten 2001: FED startet å kutte renten fra 6,5%/August 2001 til 1 % ved midten av 2003 Kraftig økning i salg av sub-prime lån, særlig fra uavhengige mortgage companies, som ikke var FED-regulerte.

36 Sverre Knutsen 36 eiendomsboblen : I løpet av 2005, 60 % av boliglånsmarkedet er verdipapirisert Evolving, credit driven bubble in home prices Turning point: Høsten 2006: Vendepunkt – fallende boligpriser

37 Sverre Knutsen 37 Fig. Inflasjonsjusterte boligpriser og bankkriser

38 Sverre Knutsen 38 • Hvorfor oppsto eiendomsboblen? • Lavrentepolitikk og carry trade • Kinas sparing i form av et stort handelsoverskudd påvirket: • kursene på amerikanske statsobligasjoner • amerikanske boligpriser • Oktober 2002: den 30-årige fastrenten på boliglån falt under 6 % for første gang siden 1965 • I årene som fulgte falt den enda mer

39 Sverre Knutsen 39 • Hvorfor oppsto eiendomsboblen? • Bolig = sammensatt gode: både konsum og investering • stadig økende forventning om verdistigning • Markedspsykologi stadig viktigere, både på tilbudssiden (kreditt) og på investorsiden • mouth-to mouth feedback models • herding/ flokkmentalitet • interdependence/samspill mellom forventninger om økte priser • Ideen om at boligprisene ikke kan falle

40 Sverre Knutsen 40 • Hvorfor oppsto eiendomsboblen? • Nothaft, sjeføkonom i Freddie Mac: trodde ikke på at et kraftig fall i amerikanske boligpriser kunne inntre • I så fall ” må vi snakke om et scenario som er like ille som, eller verre enn den store depresjonen.” •Feilprising og pulverisering av risiko gjennom verdipapirisering spredde katstrofen

41 41 Reinhart & Rogoff (2008)

42 Sverre Knutsen 42 reelle eiendomspriser falt gjennomsnittlig 35 %, over 6 år fra topp til bunn Equity priser faller gjennomsnittlig 55 % gjennom en nedtur på ca. 3 ½ år Arbeidsløsheten stiger gjennomsnittlig 7 prosentpoeng over nedgangsfasen av resesjonssyklusen Realverdien av offentlig gjeld tenderer til å stige sterkt

43 Bankkriser og vekst

44 Sverre Knutsen - 2009 44 Oppsummering - konklusjon •Finansielle kriser følger stort sett samme mønster – underliggende atferdsforutsetninger er animal spirits •En revidert Kindleberger- Minsky modell gir den hittil beste forklaringen på disse krisene:

45 Sverre Knutsen - 2009 45 Oppsummering - konklusjon 1.Kombinasjon av makroøkonomisk sjokk og institusjonell endring / liberalisering 2.Resulterer i overdrevne profittforventninger, overtrading 3.Kredittekspansjon – monetær ekspansjon

46 Sverre Knutsen - 2009 46 Oppsummering - konklusjon 4. Reckless lending – økt kredittrisiko; økt gjeldsvekst – finansiell sårbarhet 5. Oppblåsing av finansielle bobler, som 6. Punkteres i nedgangskonjunktur


Laste ned ppt "”Animal spirits” eller ”rasjonelle bobler” ? - Refleksjon om finanskriser og deres årsaker Anvendt økonomi og ledelse, Samling 3: 2009 Sverre Knutsen Professor,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google