Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mikrodata til forskere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mikrodata til forskere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mikrodata til forskere
Paul Inge Severeide Statistisk sentralbyrå

2 Innhold Rammebetingelser Kort om oppdragsporteføljen i dag
Mål og status Oppsummering

3 Lov og strategi Statistikkloven § 3-1 d) Strategiplan
SSB skal ”gi opplysninger til statistisk bruk for forskningsformål og for offentlig planlegging innenfor rammen av denne lovs § 2-5”. Strategiplan Vi skal gjøre egne data tilgjengelig for forskningsformål både i og utenfor SSB

4 Utlån av mikrodata til forskning
§ 2-5 Begrenset bruk av opplysningene Hovedregel: bare brukes til utarbeidelse av offisiell statistikk unntak: annen bruk som er godkjent av Datatilsynet utlån av opplysninger til forskning og off.planlegging jf stl § 3-1 d) og Datatilsynets vedtak

5 Taushetsplikt Publiserbar
utlevering av data til forskning Taushetsplikt stl § 2-4 Ikke-publiserbar Utlån off.planlegging stl § 2-5 Utlån forskning Publiserbar stl § 2-6 Anonym Identifiserbar Statistikk Mikrodata

6 Forskertjeneste i SSB Utlevering av data til Forskning (registerdata)
Intervjuundersøkelser utført av SSB - formidling gjennom NSD Trekking av utvalg for andre Kombinasjoner av disse

7 Gode registerdata i Norge
I verdenstoppen, sammen med de andre nordiske land. Mye data - gode data Gode rammebetingelser Lang erfaring med registre som grunnlag for statistikkproduksjon Aktivt samarbeid med registereiere (Statistikklovens §3-2) Offentlige myndigheter inkl. Datatilsynet anerkjenner bruk av registerdata i forskning Utvikling i retning av mer og bedre data...

8 Statistical system in Norway
Dwelling address project Improve data quality dwelling register Labour market Social security. Matrikkel Income Education CPR Families Couples Households Dwellings Buildings Persons Dwellings Develop register-based statistics Questionnaires Families and households Develop register-based statistics

9 Litt om dagens oppdragsportefølje
Mange oppdrag av ulik karakter og ulik omfang Den sentrale oppdragsenheten utfører i snitt vel 300 betalte oppdrag i året. De fleste av disse er forskeroppdrag Om lag 40 oppdrag fra ”FD-trygd basen” I tillegg utfører den enkelte fagseksjon i snitt ca 10 oppdrag i året

10 Tilbakemelding fra brukere
Generelt god tillit til SSBs faglige kompetanse og positiv til satsing på å bygge opp en effektiv formidlingstjeneste Kritikk på punkter som Informasjon om datakilder Kødannelse Omstendelig regelverk for tilgang på mikrodata Ulik prising av oppdrag Gjenbruk av data

11 NFR rapport fra 2003 Betingelsene for forskning basert på registerdata er gode i Norge (vi har mye data og gode data) Samfunnsnyttig å bygge opp en god infrastruktur Kjennetegn ved en god infrastruktur Oversikt over datakilder og hva de inneholder Standardiserte datasett – enkelt å hente ut Effektive bestillings- og utleveringsrutiner Alternative metoder for tilgang til data tilpasset forskerens databehov og innefor gjeldende regelverk. Arkivering Kontakt og tilbakemelding fra forskere

12 Overordnet mål Vi skal gi alle typer forskere, inkludert studenter, lettest mulig tilgang til flest mulig av SSBs data innenfor det regelverk som gjelder

13 Dokumentasjon og informasjon
Det må være kjent hva slags datakilder som eksisterer og er tilgjengelige for forskning, og det må være kjent hva de ulike datakildene inneholder.

14 Status i SSB Det er etablert en nettbasert informasjonsportal i SSB med informasjon og dokumentasjon om aktuelle registerdatakilder, samt informasjon om forutsetninger og regler for utlevering av mikrodata til forskning (Data til forskning) Nettsiden er ikke komplett, enda Gode tilbakemeldinger fra forskere som bruker den, men er den godt nok kjent?

15

16 Standardisering De sentrale datakildene for forskning må være standardisert og samordnet slik at data til ulike forskningsoppdrag kan tas ut på en rasjonell og effektiv måte. Konsistenskontroll, kvalitetssjekk og samordning på områder hvor forskningen har særlige behov Etablere spesielt bearbeidede og tilrettelaget datasett for forskningsformål

17 Status i SSB Konsistenskontroll, både på mikro, og makronivå, er en del av den ordinære statistikkproduksjonen, men er det tilstrekkelig for forskningsformål? Tilbakemeldinger fra forskere på bruk av dataene er en viktig kilde – vi bør systematisere denne tilbakemeldingen bedre For å øke effektiviteten i formidlingen av data til forskere er det etablert flere spesielt tilrettelagte datafiler med koplede mikrodata

18 Samordning – interne rutiner
Det må være effektive bestillings- og utleveringsrutiner som sikrer rask tilgang til data til forskere, samtidig som hensynet til registereiere og personvern ivaretas på en forsvarlig måte. Virksomheten i SSB må være samordnet og basert på en felles forståelse. Forskerne må ha lett tilgang til fagekspertisen på aktuelle fagseksjoner.

19 Status i SSB Sentral oppdragsenhet med ansvar for koordinering av tverrgående oppdrag – en telefonlinje inn Prosessbeskrivelse utarbeidet for å sikre samordning internt Likevel utfordring ndg prioritering mellom forskeroppdrag og statistikkproduksjon Bestillings/utleveringsrutiner internt er forbedret, men betydelig tidstap i de formelle eksterne godkjenningsprosedyrene…

20 Taushetsplikten.... Forvaltningsloven § 13 d
Taushetsplikten forhindrer dataeier å gi opplysningene til forskeren. Forskeren kan søke overordnet dept (noen tilfeller delegert til direktorat), om tilgang til dataene for et konkret prosjekt Dataeier gis da dispensasjon fra taushetsplikten, slik at de kan utlevere til forskeren Forskeren vil pålegges (samme) taushetsplikt ved behandling av opplysningene

21 13 1 5 Bereg SSB SkD 6 FD-trygd SSB NAV Inntekt SSB 13 Etisk komité 7
utlevering av data til forskning DISP FRA TAUSHET SÆRSKILT TILLATELSE DATA SØKNAD TIL 1 5 Bereg SSB SkD 13 6 FD-trygd SSB NAV Inntekt SSB 13 Etisk komité 7 Barnevern SSB BLD 8 Trafikkulykker SSB POD 10 Datatilsynet NSD Personvernnemd 2 11 Diagnose NAV 3 9 Dødsårsak DÅR v/330 REK 12 4 Reseptreg FHI REK

22 Tilgang til data Det må eksistere alternative metoder for tilgang til data tilpasset forskerens databehov innenfor gjeldende regelverk

23 Status i SSB Mikrodata utleveres vanligvis i form av en CD til den enkelte forsker/forskningsinstitusjon etter at dataene er avidentifisert/anonymisert og lovmessige krav er oppfylt. Det er gjennomført et prosjekt som har vurdert alternative metoder. Konsentrerer nå arbeidet om å etablere en remote access løsning (forskerne får ikke fysisk tilgang til data) – planlegging i høst, gjennomføring i 2011 Det er etablert et system for formidling av data til offentlig planlegging basert på dette prinsippet (super cross)

24 Arkivering Det må finnes et arkivsystem som sikrer mulighetene for gjenbruk av data som er utlånt til forskningsformål.

25 Status i SSB For data som utleveres etter spesialbestilling fra forskere, eksisterer det i dag ingen generelle rutiner for arkivering av data eller programmer og prosedyrer som ble brukt i konstruksjonen av datasettene. Et prosjekt er gjennomført med forslag til opplegg for arkivering av data som er utlevert til forskere Dette arbeidet følges opp i vår med mål: utarbeide kravspesifikasjoner – implementering i løpet av 2010/2011

26 Kontakt med forskere Det må være systematisk kontakt mellom forsker og dataformidler for å sikre en best mulig brukertilpasset formidlingstjeneste

27 Status i SSB Vi gjennomførte flere brukerseminarer i arbeidet med å etablere nettsiden ”Data til forskere”. I tillegg er det gjennomført et par brukerseminar for å få innspill til vår generelle mikrodatatjeneste Enkeltforskere er invitert til samtaler om tjenesten. Gjennomgang av konkrete oppdrag – hva gikk bra, hva bør gjøres bedre? Daglig kontakt gjennom de konkrete forsker- oppdrag

28 Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD)
Det skal være hensiktsmessige samarbeidsrelasjoner mellom SSB og NSD til beste for norsk forskning

29 Status i SSB Tett kontakt og mye dataflyt mellom SSB og NSD - et unikt samarbeid internasjonalt Ny avtale skal utarbeides – NSD blir databehandler for SSB Samarbeidsprosjekt pågår: Et utvalg FD-trygd data (inkl utdanning og inntekt) skal overføres til NSD for videreformidling til studenter/forskere

30 Oppsummering av planer
Forbedret infrastruktur Databeredskap som gir mer effektiv utlevering Felles prosessbeskrivelse for tjenesten som sikrer god flyt og likebehandling Innføring av ”remote access” som tilgangskanal Bedre informasjon og mer dokumentasjon Forskere skal vite hvilke data- og om dataene Arkiveringssystem som sikrer mer effektiv gjenbruk av data Samarbeid med NSD for å optimalisere tjenesten


Laste ned ppt "Mikrodata til forskere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google