Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DISTRIKTSAMLING 2310 SØNDAG 17 MARS 2013. ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ”Sammenristning og en liten fortelling” v/Beathe Frostad Oslo Rotary.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DISTRIKTSAMLING 2310 SØNDAG 17 MARS 2013. ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ”Sammenristning og en liten fortelling” v/Beathe Frostad Oslo Rotary."— Utskrift av presentasjonen:

1 DISTRIKTSAMLING 2310 SØNDAG 17 MARS 2013

2

3

4 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ”Sammenristning og en liten fortelling” v/Beathe Frostad Oslo Rotary Klubb

5 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSKOMITE STRATEGI & AKTIVITETSPLAN 2013-15 (DKOK) DG/ Arild Wilberg

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 PAUSE

26 AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15 DISTRIKT 2310 1.Medlemskap og mangfold 2.Opplæring og kommunikasjon 3.Distriktsprogrammer 4.The Rotary Foundation (TRF) 5.Prosjekter Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden 2013 -15 bygget på føringer som er gitt i Distriktets strategi- og aktivitetsplan 2013 -15 vedtatt den 28. februar 2013.

27 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSKOMITE OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON 2013-15 (DKOK) DG / Arild Wilberg

28 OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON Opplæring omfatter i denne forbindelse både obligatoriske og frivillige opplegg som skjer i distriktets og assisterende guvernører sin regi. Distriktet vil fortsatt ha opplæring som en av sine aller høyest prioriterte aktiviteter. Kommunikasjon er viktig for å få gjort Rotary bedre kjent blant medlemmer og i samfunnet ellers. Rotary må være bevisst på at det de selv gjør av aktiviteter og kommunikasjon som danner grunnlaget for Rotary’s omdømme. Generelt

29 OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON Formål: Distriktet har startet med utgivelse av Rotary-Nytt som på en enkel måte skal forsøke å formidle det viktigste som skjer i distriktet, regionene og klubbene. Tidsperiode: Annenhver måned hvis tilstrekkelig stofftilgang. Budsjett: Kr. 2.000. Ansvar: DT/Komiteen Prosjekt Rotary-Nytt

30 OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON Formål: Vil fortsette i sitt nåværende omfang og tilpasses distriktets, region- enes og klubbenes behov. (Det er registrert ønsker om spesielle opplegg for verving, omdøm- mebygging, mentoropplegg for yrke og service samt innføringskurs i fadderrollen. Drøftes av komiteen i april). Tidsperiode: 3-4 ganger i året etter behov. Budsjett: Kr. 5.000. Ansvar: DT/Komiteen Prosjekt Rotaryskolen

31 Formål: Flere av komitene i distriktet ønsker å arrangere spesielle «fagsemi- narer» innen sine ansvarsområder. Disse fastsettes av den enkelte distriktskomite og tas inn i planen senere. Tidsperiode: Komiteene varsler DKOK om ønsket tidspunkt. Budsjett: Ikke fastlagt. Ansvar: Distriktskomitene. Prosjekt Fagseminarer OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON

32 Formål: Distriktet vil tilby klubbene profesjonell mediabistand ved at tema- et settes på dagsorden i aktuelle distriktsarrangement og at det arrangeres egne kurs i mediesamarbeid. Pilotprosjekt foreslås i regionene 3 og 4. Tidsperiode: Vedtas av komiteen i april. Budsjett: Kr. 10.000. Ansvar: Komiteen. Prosjekt Mediakurs OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON

33 Formål: Distriktet vil på bakgrunn av de erfaringer som er høstet med bruk av sosiale media, avvikle egne kurs om dette. Tidsperiode: Vedtas av komiteen i april. Budsjett: Kr. 10.000. Ansvar: Komiteen. Prosjekt Sosiale media OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON

34 Formål: Distriktets hjemmeside vil få økt betydning i distriktets kommunika- sjonsarbeid. Deler av tidligere distriktshåndbok flyttes over til denne siden i tillegg til at mer stoff blir lagt ut på siden. Klubbenes hjemmesider er svært viktige for en aktiv klubb. Det legges derfor opp til økt bistand til de klubber som ønsker å forbedre sine hjemmesider. Tidsperiode: Våren 2013 Budsjett: Kr. 2.000 + kr. 5.000 Ansvar: Komiteen + webansvarlig Prosjekt Hjemmesider OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON

35 DK2 Opplæring og kommunikasjon Generelt: Opplæring omfatter i denne forbindelse både obligatoriske og frivillige opplegg som skjer i distriktets og assisterende guvernører sin regi. Distriktet vil fortsatt ha opplæring som en av sine aller høyest prioriterte aktiviteter. Kommunikasjon er viktig for få gjort Rotary bedre kjent blant medlemmer og i samfunnet ellers. Det er viktig at Rotary er bevisst på at det de selv gjør av aktiviteter og kommunikasjonsmessig som danner grunnlaget for Rotary’s omdømme. Prosjekt Formål Tidsperiode Budsjett Ansvar 1.Rotary-Nytt Distriktet har startet med utgivelse av Rotary-Nytt som på en enkel måte skal forsøke å formidle det viktigste som skjer i distriktet, regionene og klubbene. Annenhver måned hvis nok stoff Kr. 2 000 DT/Styret 2. RotaryskolenVil fortsette i sitt nåværende omfang og tilpasses Distriktets, regionenes og klubbenes behov. 3-4 ganger i år- et etter behov Kr. 5 000DT/styret Det er registrert ønsker om spesielle opplegg for verv- ing, omdømmebygging, mentoropplegg for yrke og ser- vice samt inføringskurs i fadderrollen i regi av skolen. Drøftes av styr- et i april. 3. Fagseminarer Flere av komitene i distriktet ønsker å arrangere spesielle «fagseminarer». Disse fastsettes av den enkelte distriktskomite. Tas inn i planen senere. 4. Mediekurs Distriktet vil tilby klubene profesjonell mediebistand med at temaet settes på dagsorden i aktuelle distrikts- arrangement og at det arrangeres egne kurs i medie- samarbeid. Piloter foreslås i region 3 og 4. Komitene vars- ler DKOK om ønsket tidsp. Drøftes av styr- i april. Kr. 10 000 Styret D-komitene Styret 5. Sosiale media Distriktet vil på bakgrunn av de erfaringer som er høs- tet med bruk av sosiale media, avvikle egne kurs om tette tema. Drøftes av styr- et i april Kr. 10 000 Styret Ikke fastlagt 4

36 DK2 Opplæring og kommunikasjon (2) ProsjektFormål TidsperiodeBudsjett Ansvar 6. HjemmesiderDistriktets hjemmeside vil få økt betydning i distriktets kommunikasjonsarbeid. Deler av den tidligere distrikts- håndboken skal flyttes over til denne siden i tillegg til at det generelt blir lagt ut mer informasjon om distrikt- ets arbeid. Kluubenes hjemmesider er svært viktige for driften av av en aktiv klubb. Det legges derfor opp til økt bistand til de klubber som ønsker å forbedre sine hjemmesider. Våren 2013 Kr. 2 000 Alle + weban- svarlig Våren 2013Kr. 5.000Webansvarlig 5

37 AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15 DISTRIKT 2310 1.Medlemskap og mangfold 2.Opplæring og kommunikasjon 3.Distriktsprogrammer 4.The Rotary Foundation (TRF) 5.Prosjekter Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden 2013 -15 bygget på føringer som er gitt i Distriktets strategi- og aktivitetsplan 2013 -15 vedtatt den 28. februar 2013.

38 DISTRIKT 2310 DISTRIKTETS UNGDOMSPROGRAMMER Harald Bjørgo

39 DK3 Distriktsprogrammer Generelt 7 • Distriktsprogrammer omfatter Rotarys ungdomsprogrammer. (Ungdomsutveksling, RYLA, Rotaract, Interact og diverse camps.) • Innsats for ungdom er og vill fortsatt være et satsingsområde for Rotary • Ungdomsprogrammene er vår investering for framtiden

40 DK3 Distriktsprogrammer 7 • ROTARACT/INTERACT • RYLA- Rotary Youth Leadership Awards Startet i 1985- Bjørn Dahl 42 studenter 7-10 mars Ansvarlig i Distriktet Erik Ølstad, Raukvin RK

41 DK3 Distriktsprogrammer 7 • Ungdomsutveksling: Antall studenter ut er lik antall inn • Utveksling er klubb til klubb • AG skal med hjelp av regionens ansvarlige for RYLA/Ungdomsutveksling orientere klubbene

42 DK3 Distriktsprogrammer 7 • Ett års skolegang på videregående skole i et av de landene vi utveksler med Innkommende student videregående skole. • Studenten må være mellom 16 - 18 år (ikke fylt 18 år ved utreise) - Ha avsluttet 1. eller 2. klasse i videregående skole - Være skolemessig blant klassens beste tredjedel - Være sosial og utadvendt - All ungdom anbefales av en rotaryklubb - også barn av rotarianere

43 DK3 Distriktsprogrammer 7 • Klubbens kostnad ca 20000- • D2310 dekker kr 10 000 • Studentkostnad ca 45000 utenfor Europa Ca 30 000 innad i Europa.

44 DK3 Distriktsprogrammer 7 • Region 1-Kjell Gogstad, Røa RK • Region 2-Olav H Ruud, Oslo Nord RK • Region 3-Cato Lyche Gulli, Kolsås RK • Region 5-Erik Werner, Drammen St. Hallvard • Region 6-Pål Morten Skollerud, Modum RK (ER OGSÅ DISTRIKTSANSVARLIG, DYEO) Ungdomsutveksling

45 DK3 Distriktsprogrammer 7 MARS-JUNI 2013----- Beslutte utveksling, Søke kandidater AUG-SEP-OKT 2013—Interjue velge kandidat. 1.nov MARS-APR 2014– INFO om utveksling, skaff skoleplass Sommer utreise/innreise Oppnevn Rådgiver, Skaff og kvalitetssikre vertsfamilie SIKKERHET Ungdomsutveksling KLUBB

46 DK3 Distriktsprogrammer Generelt: Distriktsprogrammer omfatter Rotarys ungdomsprogrammer. (ungdomsutveksling. Ryla, Rotaract, Interact og diverse camps. NORFO samling for utreisende studenter Prosjekt Formål Tidsperiode Budsjett Ansvar 1.Utveksling. Støtte klubbene, Behandle søknader, sender søknadene til NORFO ansvarlige Målsetning 10 studenter Høst 2013 Søknadsfrist 1 nov DYEO Pål Morten 2. UtvekslingArrangere ambassadørsamling sammen med D2260April 2014Kr. 5 000 DYEO Pål Morten NORFO samling for utreisende studenter. DYEO Deltar. 3.Utveksling Juni 2014 4. Utveksling Deltagelse av alle studentene på D2310 D-KONF Skicamp, Nesbyen Februar 2014 19 okt 2013Kr. 30000 DYEO? D-komitene 5. RYLA Planlegge RYLA 2014, Målsetning minst 40 studenter Levere budsjett til Distriktet Utkast program April 2014 Okt 2013 Kr 20000 Ryla ansv Raukvin RK Kr 5000 4 NORFOKR 1000 Kr 10 000 pr student

47 DK3 Distriktsprogrammer Generelt: Distriktsprogrammer omfatter Rotarys ungdomsprogrammer. (ungdomsutveksling. Ryla, Rotaract, Interact og diverse camps. Prosjekt Formål Tidsperiode Budsjett Ansvar 6. Rotaract Støtte Rotaract AUG/SEP NORFO D-komiteen/ Fadderklubb 7. InteractStøtte Interact13-14 D-komiteen/ Fadderklubb. 4 6. Utveksling Studenter inn: Språkkurs 13-14 Kr 10000

48 DK3 Distriktsprogrammer 7 • http://d2310.rotary.no/ http://d2310.rotary.no/ • http://www.rotary.no/innhold/224/stipend- og-ungdom http://www.rotary.no/innhold/224/stipend- og-ungdom • http://www.ungdomsutveksling.rotary.no http://www.ungdomsutveksling.rotary.no

49 AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15 DISTRIKT 2310 1.Medlemskap og mangfold 2.Opplæring og kommunikasjon 3.Distriktsprogrammer 4.The Rotary Foundation (TRF) 5.Prosjekter Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden 2013 -15 bygget på føringer som er gitt i Distriktets strategi- og aktivitetsplan 2013 -15 vedtatt den 28. februar 2013.

50 DISTRIKT 2310 SERVICE PROSJEKTER Thor Hægh

51 Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre gjennom : • Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. • Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet • Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. • Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred Rotarys motto er ”Service above Self ” Derfor står prosjektarbeid sentralt i Rotarys arbeidsform

52 Et prosjekt er: • En aktivitet begrenset i gjennomført innen et definert tidsrom og med gitte økonomiske rammer. • Prosjekter kan spenne over aktiviteter fra utmerkelser til enkelt personer - til offshore utbygginger

53 DK5 Prosjekter Generelt: Det er et mål for Distriktet at alle klubber skal ha minst ett levende prosjekt. Prosjektkomiteen vil søke å holde oversikt over Prosjektaktivitetene i Distriktet mmmmmmm Aktivitet Formål Prosjekt komiteen (PK) Tidsperiode Budsjett Ansvar Rotaryskolen Informasjon om prosjektarbeid Løpende Oppl. Kom Klubbmøter Rådgivning om vedr. initiering, gjennomføring Etter behov PK /TRFK og finansiering av prosjekter Ajourføring av Holde oversikt over Distriktets totale prosjekt- Løpende PK Database portefølje, baser på rapportering fra klubbene Analyse av Skaffe oversikt over Distriktets type prosjekter Distriktskonf.PK Prosjektene samt ressurs bruk. House of Friendship Få vist bredden av Distriktets aktiviteter under. Distriktskonf. HoF-kom Distriktskonferansen Info/media omtale Stimulere til informasjon om prosjekter på Løpende PK i hjemmesider, Rotary Norden samt i presse samarbeid med Kom.k.

54 Formål: Regionene •Assisterende guvernører vil stimulere til utvikling av ideer og stimulere •til samarbeid mellom klubber i gjennomføring av prosjekter. •AG ene vil være en viktig samarbeidspart for distriktets Prosjekt -komité. •Hvis en klubb over tid ikke har hatt prosjektaktivitet, må AG søke å få aktiviteten i gang igjen eventuelt i samarbeid med Distriktet Prosjekt komite. Tidsperiode: Løpende Budsjett: Ansvar: Assisterende guvernører Prosjekt

55 Formål: Klubbene •Ha som mål å ha minste ett levende prosjekt •Klubbene skal organisere seg på en måte slik ansvar for prosjekter er klart •Sørge for å ha avsatt tilstrekkelige ressurser til planlegging •og gjennomføring av prosjekter •Få prosjektene registrert i Distriktets database Tidsperiode: Løpende Budsjett: Ansvar: Klubbene

56 Thor Hægh Prosjekt oversikt Rotary Distrikt 2310 Per10.01.2013 NrNrNr KlubbProsjekt tittelStatusFormål Sted 112848-1 AkersborgSeiltoktI gangStrukturere og hjelpe ungdom med vanskelig fortid til bedre fremtidLokalt 112848 "Støtte Blindernveien skoleI gang Støtte til innkjøp av PC'erLokalt 112848 "CamphillI gangStøtte til bo og arbeidsfellesskap for voksne som trenger spesiell omsorgCamphil l/ Tsjekkia 112853 AthenæumZulufadderprosjekt 2008AvsluttetHjelpe barn som har blitt foreldreløse pga hiv/aidsDurban/Sør-Afrika 112853 "Støtte Alfredheim barnehjemI gangØkonomisk støtte til barnehjemsbarnLokalt 112853 "Philani Oral HealthPlanTannhelseprosjekt for barn i Cape TownCape Town /Sør-Afrika 112867-1 GimleBunkerprosjekt, Oslo HandelsgymI gangSkaffe tilveie info om hva som skjedde her under 2. verdenskrigLokalt 112872 HolmenkollenAnskaffelse av skolemøblerI gangSkape bedre læringsmiljø for barn ved offentlige skoler i Cirebon og omegnCirebon/Indonesia 112882-3 MajorstuenYrkeskole for barnehjemsbarnI gangBygge og utstyre en yrkesskole for barnehjemsbarn (13 - 15 år)Bishkek/Kirigistan 112882-1 "Bishkek HybelhusI gangBygge og utstyre et hybelhus for elever ved YrkesskoleBishkek/Kirigistan 112882-2 "Barnekunstprosjekt i KirgisistanAvsluttetArrangere et barnekunst et program i Bishkek, KirigistanBishkek/Kirigistan 12882-4 "Husleiestøtte til BarnehjemsbarnI gang Nødvendig støtte for å skaffe seg bolig for å få arbeidBishkek/Kirigistan 112882 "Støtte til MariastiftelsenI gangØkonomisk støtteLokalt 112883 MaridalenUtvikling av RehabiliteringsstedPlan Utvikle et rehabiliteringssted for bl.a. trafikkskadde ved Skar leirLokalt 126963-1 NordbergBarnesenter KievÅrligØkonomisk støtte for bedring av gatebarns hverdagUkraina 127542-1 Oslofjord St HalvardFlags for SchoolsI gang56 internasjonale flagg innkjøpt og representerte nasjonaliteter på en skoleLokalt 127542-2 "Gave til FrelsesarmeenÅrligInnsamling av julegaver som overleveres Frelsesarmeen i OsloLokalt 127543-3 "Children of AndesI gangStøtte til prosjekt i regi av Oslo NordEcuador 112894-1 OsloYoung FriendsÅrligStøtte til Oslo Vest RKs prosjketBalkan/Norge 112894-2 "Yrkeskole for barnehjemsbarnI gangBygge og utstyre en yrkesskole for barnehjemsbarn (13 - 15 år)Bishkek/Kirigistan 112894 "YrkesveiledningI gangYrkesveiledning Oslo HandelsgymnasLokalt 1 Oslo VestYong friendsI gangStøtte til studenter fra Balkan til studie opphold på Nansenskolen og Universitetet i OsloInternasjonalt 1 "Enlightment trough solar powerIdefasePilotprosjekt for å vurdere solcelle energi i områder uten elektrisitetSyd Afrika 112898-1 RøaTV aksjonen 2012AvslutetInnsats for innsamling til Amnesty InternationalLokalt 112898-2 "Munje i Kenya. Prosjekt #4, SkolenAvsluttetRehabilitering av skolebyggKenya 126181-1 UranienborgEldretur (Frogner eldresenter)ÅrligBiltur, piknik og kultur på et sted som f. eks. Blaafarveværket.Lokalt 126181-2 "Salg av teaterbilletterAvsluttetSalg av teaterbilletter til Folketeateret hvor overskudd gikk til veldedig formålLokalt 126181-3 "Sortering og salg av bøkerAvsluttetBøker fra overskuddslager sortert og solgt på stand på messe,Lokalt 126181-4 "Støtte til barnehjem i LithauenI gangStøtte til Barnehjem i Lithauen, barn mellom 0 – 18 år. Kjøpt og pusset opp ro/seilbåt.Litauen 112911-1 VestheimHeggeli BarnehjemI gangRehabilitering av bygning samt hjelp til at disse barna får oppleve det norske barn fårLokalt 212856-1 BekkelagetPalestinian Child Club JalazoneAvsluttetInnrede skolebygg klasserom, kontorer, garderobe m/toaletter Norge 212862 EkebergStøtte til 2 øyeklinikkerI gangVidereutdannelse av øyelegerKongo 212862 "Støtte MariastiftelsenI gang konomisk støtte til MariastftelsenLokalt 212862 "Deltakelse i SAFIRI gangØkonomisk støtte til Senter For Frivillig Innsats i RusfeltetLokalt 212868 GrorudOperasjonsutstyrAvsluttetInnkjøp av øye operasjonsutstyr til sykehys i IndiaIndia 212869-1 GroruddalenYrkesutdanning for barnÅrligStøtte til yrkesutdanning for barn/ungdom ved dagsenteret Hand in HandRiga/Latvia 212869-2 "Dagravn prosjektetI gangModell etter nattravning være synlig på dagtid på skolevei, forebygge mobbing og uroLokalt 212869-3 " Bestemannspremie Årlig Premie og diplom en elev ved Bjerke vgs. som har utmerket seg på en spesiell måte,Lokalt 221183 HovinThe Child is innocentAvsluttetStøtte til utdanning av flyktninge barn i Nord-UgandaUganda 225371-1 Oslo NordStøtte skole i Quito, Ecuador I gangUndervisning av ca 50 elever, fra klasstrinn 3 + voksen opplæring i helse og ernæring Ecuador 225371-2 "Bibliotek prosjektetI gangInnkjøp av bøker til bibliotek på Romsås spesielt rettet mot ungdomLokalt 225371-3 "SjakkdalenI gangSjakk klubb for invandrerungdomLokalt 212895 "The Child is innocentAvsluttetStøtte til utdanning av flyktninge barn i Nord-UgandaUganda (DSG) 212895-1 Østensjø Dugnadsarbeid Østensjøvannet ÅrligRydding/fjerning av trær, busker og kratt i en bygningsruin som ligger ved ØstensjøvannetLokalt 212895-2 " Østensjø kalenderen ÅrligSalg av annonser til støttespillere produksjon av kalender med flotte bilder fra nærområdet,Lokalt

57 Thor Hægh Rapportskjema for Rotary prosjekt Dato 30.11.2012Distr. Pr. nr. 24106-2 Prosjekttitel Kisenyi vannprosjekt - utvidelse Distrikt 2310Klubbnummer24106 Klubb Eiksmarka Rotaryklubb Status i prosjekt Idefa se Plan fase Igang AvsluttetX Type prosjekt Utdanning & materiellFinansiering & gaverSosialt arbeide, helse & miljø Installasjon av Tapperstasjon ved Voksen- opplæring XGaver / utmerkelser Eldreomsorg skolen og sykestue i Kisenyi, Uganda Hjelp uføre / syke Inkl vannledning fra Eksiterende anlegg, Generell utdannelse Stipend HelseX Vanntårn og kraner Arr av helseseminar Mikrofinansiering Bistand barn/ ungdom Bibliotek Innsamlinger Miljøvern Skolemateriell Generell økonomisk støtte Narkotika / alkohol (andre) Vann og sanitær Rent vann til skolen X Vann og sanitær Rent vann til sykestuen X Type prosjekt Yrker og virksomhetKatastroferInternasjonalt arbeid YrkesveiledningXStøtte hjemløse/ aidsrammede Internasjonal forståelse Landbruk Støtte sultrammede FredsarbeideX Husdyrhold Distribusjon mat Etikk (andre) Beskrivelse av oppnådd resultat Rent vann er nå direkte tilgjengelig for lærere og elever ved skolen og for pasienter og helsepersonale ved sykestuen Bedre forståelse av hygiene hos lærere og helsepersonale Samarbeide Fontes Foundation sto for innkjøp, installasjon, oppfølging og opplæring Prosjektet ble gjennomført i henhold til tidsplan og budsjett Nytteverdi av prosjektet Rent vann til skolen betyr bedre hygiene og helse for lærere og elever og bedre resultater av skolearbeidet for elevene og indirekte bedre helse for elevenes og pasientenes familier. Dehydrering av elevene i varmen kan unngås (noe over 100 elever) Rent vann til sykestuen betyr bedre hygiene og helse for pasienter og helsepersonalet. Dehydrering av pasientene unngås Helseseminar ble arrangert for opplæring av lærere og helsepersonale i hygiene for å få maksimal nytte av den nye tappestasjonen I utgangspunktet har det eksisterende rent-vann-anlegget (installert i 2009) sørget for bortfall av livsfarlige eller dødelige magesykdommer og diaré i Kisenyi. (ca 1300 innbyggere i landsbyen Kisenyi Finansiering Støtte TRF District Simplified GrantStøtte Distrikt NOK 14.500 Inntekt fra jazzkonsertKlubbens bidrag NOK 20.500 Sponsorat fra Conecto ASAnnetNOK 25.000 Total kostnad NOK 60.000 Medgåtte timer Umulig å estimere. Vurdering av suksess Prosjektet er 1en suksess. Målsetting med rent vann til skole og helsestasjon ble oppnådd innenfor planlagt tidsramme og budsjett. Helsepersonale og lærere har fått opplæring i hygiene, og vannkomiteen, som drifter anlegget, er opplært i budsjett og kommersiell virksomhet og nødvendighet av en vedlikeholdsplan. Det er inngått samarbeide med andre landsbyer i nærheten om reservedeler. Tidligere var slikt samarbeide umulig, alle voktet på sine eiendeler og ville ikke låne til eller hjelpe hverandre på annen måte. klubbens hjemmesidt www.eiksmarka.rotary.no adresse, navn på kontakt Per O. Aukner paukner@online.no Telefon- nummere 90127237 67146998

58 FORDELING AV PROSJEKTTYPER Utarbeidet av. Christen Fredriksen OsloRK

59 Et prosjekt skal være meningsfullt og det skal være gøy TAKK FOR OPPMERSOMHETEN

60 AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15 DISTRIKT 2310 1.Medlemskap og mangfold 2.Opplæring og kommunikasjon 3.Distriktsprogrammer 4.The Rotary Foundation (TRF) 5.Prosjekter Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden 2013 -15 bygget på føringer som er gitt i Distriktets strategi- og aktivitetsplan 2013 -15 vedtatt den 28. februar 2013.

61 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSKOMITE THE ROTARY FOUNDATION (TRF) 2013-15 DRFC – Sverre Bjønnes (PDG)

62 THE ROTARY FOUNDATION (TRF) Generelt • The Rotary Foundation (TRF) er Rotary viktigste verktøy for å realisere tanker I praktisk handling. Formålet er å legge økonomisk til rette for at Rotarianere skal kunne fremme forståelse, goodwill og fred i verden ved å bidra til bedre helse, gi støtte til utdanning og bekjempe fattigdom. • Fra1.juli 2013 er den økonomiske støtten lagt om for å forenkle og skape større lokal forankring i kombinasjon med økt bruk av IKT. The Grant Model forutsetter større ansvar hos Distrikt og klubber for vurdering/godkjenning og håndtering av støttemidlene samt gjennomføring av prosjekter. • Både Distrikt og klubber må sertifiseres hvert år. • Innbetalinger til TRF vil frigjøres som før, etter tre år, som grants – el. økonomisk støtte – til prosjekter som klubbene ønsker å engasjere seg i. • Distriktets TRF-komité vil fortsette å prioritere opplæring av klubbene for gjennomføring av prosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt samt oppmuntre klubbene til å sertifisere seg. • Arbeide fortsetter for at klubbene/det enkelte medlem bidrar med innbetaling til TRF i tråd med TRFs mål:» Every Rotarian, every year» (dvs. 100 USD pr medlem, per år) • Distriktet vil også arbeide for utveksling av praktisk kompetanse gjennom å sende ut grupper av yngre mennesker i form av VTT (Vocational Training Teams). • PolioPlus vil fortsatt være et prioritert område.

63 Fikk noen med seg alt dette? • Neppe? La meg da få lov å «løfte» litt på sløret! • Nei da, det er ikke like overraskende som en ny bil- modell, men det er spennende! • Derfor nå litt mer om de enkelte punktene ….. 63

64 Grunnleggende: Hva er Rotary? • Rotary er: • 1.2 millioner medlemmer • 34.000 klubber -organisert under en sentral administrasjon i Evanston utenfor Chicago i USA, en administrasjon som er basert på amerikansk lovgivning. 64 Forenklet organisasjonsplan: Det er klubben og klubb-medlemmene som er Rotary’s «kjøtt og blod»!

65 Ad 1: The Rotary Foundation (TRF) • Rotary: Service above self = Omtanke uten baktanke! Da trengs personlig engasjement og penger • TRF er Rotary’s økonomiske modell for å øke klubbenes gjennomslagskraft i å «Doing good in the world»! 65

66 Ad 2: Økonomisk støtte lagt om • Hvorfor noe nytt? • Antall prosjekter har «eksplodert» siden 2. verdenskrig • Stor, usystematisk spredning på prosjektene • Administrativt etter hvert for tungvint for alle parter • For stor «avstand» mellom prosjekt- eier (giver-klubb) og TRF – Behov for lokal forankring og behandling • IT gir grunnlag for forenklet administrasjon og oppfølging • The Grant Model (fra 1.07.13) Fra sentralisering til desentralisering • District Grants:  Distrikt og klubber overtar selv ansvar for prosjektene  Midler kommer fra DDF (District Designated Funds) • Globlal Grants  Distriktet kan bistå klubben ved behov, for utforming av søknad  Endelig godkjenning og midler kommer fra TRF sentralt 66

67 Typer Grants / prosjekter 67 District grants (Lokal adm ) •Service-prosjekter – i begrepets vide forstand •Stipend • Yrkesopplæring Global grants •Store globale prosjekter (15’ – 200’ $ i støtte) •«Ferdigsydde», globale prosjekt -«Gi av deg selv» •Stipend •Yrkes-opplæring

68 The Grant Model • Søknadsfrister: • Global grants  Søknader kan sendes hele året • District grants  Søknadsfrist én gang i året • (..til høsten som før!)  Fellessøknad samlet fra distriktet til TRF • 6 hovedområder: • Vann og sanitære forhold • Sykdomsforebygging og behandling • Barne- og mødrehelse • Grunnutdanning og leseferdighet • Fred og konflikt-forebygging / - løsning • Økonomi- og samfunnsutvikling  Prosjektene må være bærekraftige 68

69 Ad 3: Sertifisering hvert år • Et Memorandum of Understanding (MoU) • må undertegnes hvert år. • MoU = Avtale om gjensidig ansvar og plikter • Av distriktet. • Av klubber som ønsker støtte i form av Grants • Krav til klubb for både Global og District grant: • Delta på kvali-seminar • President + innk. president undertegner • Klubbstyret har ansvaret for et prosjekt • Minst én person utnevnes for gjennomføring, forvaltning m.m. 69

70 MoU-krav + addendum District Grants:Global Grants: • Her er kravene noe mer spesifiserte, men de er i hovedsak også i tråd med god, norsk forretningsførsel. • Og ved internasjonale prosjekter, er det mottager- klubben som har det meste av jobben. 70 • Det settes opp en del krav, men i hovedsak er disse de samme som for god, norsk forretnings-førsel. • Addendum = Tillegg som er laget for norske forhold (Lokal tilpasning!)

71 Ad 4: Innbetalinger til TRF • Det vi innbetaler, vil frigjøres - som før - etter tre år. • Midlene kan da brukes som Grants til prosjekter som klubbene ønsker å engasjere seg i. • Enten internasjonalt, nasjonalt eller lokalt • TRF åpner faktisk for at vi kan få mer ut, enn det som vi har betalt inn! • Det kan nærmest bli: – 2 + 2 = 4 ¼ • (Forklaringen kommer på neste TRF-seminar!) 71

72 Ad 5: Opplæring av klubbene • Prioritering av opplæring og informasjon • om TRF • bruk av Grants til finansiering av prosjekter • Få alle distriktets klubber til å sertifisere seg 72

73 Ad 6: Every Rotarian, every year» (dvs. 100 USD pr medlem, per år) • Arbeidet fortsetter for at klubbene/det enkelte medlem bidrar med innbetaling til TRF i tråd med TRFs mål • Distriktets mål i år er: • 40 USD = ca 600 kroner • Finn også andre måter enn å betale ut av egen lomme: 73

74 Ad 7: GSE = ut VTT = inn • Utveksling av unge yrkesaktive som Groupe Study Exchange, «går ut» • Erstattes av Vocational Training Teams(VTT)  Vil gå mer konkret i dybden • Gjensidig utveksling: 74

75 Ad 8: Polio Plus • Vi er nesten der! • Vi gjør som Northug, vi holder ut litt lenger! 75

76 THE ROTARY FOUNDATION (TRF) Men siden materialet er trykket opp, lar jeg dere lese det selv. Det er mer administrativt interessant! Prosjekt: …. så kommer det 11 foiler til(!)

77 DISTRIKT 2310 ROTARACT Kristoffer Solum

78 ROTARACT DISTRIKT 2310 ROTARY OG ROTARACT • UTFORDRINGER I ROTARACT • RYLA • SAMARBEID MED ROTARY

79 ROTARY OG ROTARACT UTFORDRINGER I ROTARACT ROTARACT DISTRIKT 2310 • LAVE MEDLEMSTALL • STARTEN AV ARBEIDSLIVET • ETABLERINGSFASEN • MANGE BALLER I LUFTEN

80 ROTARY OG ROTARACT RYLA ROTARACT DISTRIKT 2310 • VÆRE TILSTEDE PÅ RYLA • HUKE TAK I KANDIDATER MENS DE FORTSATT ER «VARME» • INVITERE KANDIDATER TIL SPENNENDE KLUBBMØTER • KONTAKTE ALLE PÅ DELTAGERLISTA FOR Å INVITERE PÅ KLUBBMØTER

81 ROTARY OG ROTARACT SAMARBEID MED ROTARY ROTARACT DISTRIKT 2310 • REKRUTTERING • VERVEKAMPANJE • MENTORORDNING • PILOT I 2310, SYSTEMATISERES I ORGANISASJONEN

82 LUNCH i Rococo salen


Laste ned ppt "DISTRIKTSAMLING 2310 SØNDAG 17 MARS 2013. ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ”Sammenristning og en liten fortelling” v/Beathe Frostad Oslo Rotary."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google