Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DISTRIKTSAMLING 2310 SØNDAG 17 MARS 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DISTRIKTSAMLING 2310 SØNDAG 17 MARS 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 DISTRIKTSAMLING 2310 SØNDAG 17 MARS 2013

2

3

4 ”Sammenristning og en liten fortelling”
ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ”Sammenristning og en liten fortelling” v/Beathe Frostad Oslo Rotary Klubb

5 STRATEGI & AKTIVITETSPLAN 2013-15
ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSKOMITE STRATEGI & AKTIVITETSPLAN (DKOK) DG/ Arild Wilberg

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 PAUSE

26 AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15 Medlemskap og mangfold
Opplæring og kommunikasjon Distriktsprogrammer The Rotary Foundation (TRF) Prosjekter Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden bygget på føringer som er gitt i Distriktets strategi- og aktivitetsplan vedtatt den 28. februar 2013.

27 OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON 2013-15
ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSKOMITE OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON (DKOK) DG / Arild Wilberg

28 OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON
Generelt Opplæring omfatter i denne forbindelse både obligatoriske og frivillige opplegg som skjer i distriktets og assisterende guvernører sin regi. Distriktet vil fortsatt ha opplæring som en av sine aller høyest prioriterte aktiviteter. Kommunikasjon er viktig for å få gjort Rotary bedre kjent blant medlemmer og i samfunnet ellers. Rotary må være bevisst på at det de selv gjør av aktiviteter og kommunikasjon som danner grunnlaget for Rotary’s omdømme.

29 Distriktet har startet med utgivelse av Rotary-Nytt som på en enkel
OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON Prosjekt Rotary-Nytt Formål: Distriktet har startet med utgivelse av Rotary-Nytt som på en enkel måte skal forsøke å formidle det viktigste som skjer i distriktet, regionene og klubbene. Tidsperiode: Annenhver måned hvis tilstrekkelig stofftilgang. Budsjett: Kr Ansvar: DT/Komiteen

30 Prosjekt Rotaryskolen
OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON Prosjekt Rotaryskolen Formål: Vil fortsette i sitt nåværende omfang og tilpasses distriktets, region-enes og klubbenes behov. (Det er registrert ønsker om spesielle opplegg for verving, omdøm-mebygging, mentoropplegg for yrke og service samt innføringskurs i fadderrollen. Drøftes av komiteen i april). Tidsperiode: 3-4 ganger i året etter behov. Budsjett: Kr Ansvar: DT/Komiteen

31 Prosjekt Fagseminarer
OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON Prosjekt Fagseminarer Formål: Flere av komitene i distriktet ønsker å arrangere spesielle «fagsemi-narer» innen sine ansvarsområder. Disse fastsettes av den enkelte distriktskomite og tas inn i planen senere. Tidsperiode: Komiteene varsler DKOK om ønsket tidspunkt. Budsjett: Ikke fastlagt. Ansvar: Distriktskomitene.

32 Vedtas av komiteen i april. Budsjett: Kr. 10.000. Ansvar: Komiteen.
OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON Prosjekt Mediakurs Formål: Distriktet vil tilby klubbene profesjonell mediabistand ved at tema-et settes på dagsorden i aktuelle distriktsarrangement og at det arrangeres egne kurs i mediesamarbeid. Pilotprosjekt foreslås i regionene 3 og 4. Tidsperiode: Vedtas av komiteen i april. Budsjett: Kr Ansvar: Komiteen.

33 Prosjekt Sosiale media
OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON Prosjekt Sosiale media Formål: Distriktet vil på bakgrunn av de erfaringer som er høstet med bruk av sosiale media, avvikle egne kurs om dette. Tidsperiode: Vedtas av komiteen i april. Budsjett: Kr Ansvar: Komiteen.

34 Komiteen + webansvarlig
OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON Prosjekt Hjemmesider Formål: Distriktets hjemmeside vil få økt betydning i distriktets kommunika-sjonsarbeid. Deler av tidligere distriktshåndbok flyttes over til denne siden i tillegg til at mer stoff blir lagt ut på siden. Klubbenes hjemmesider er svært viktige for en aktiv klubb. Det legges derfor opp til økt bistand til de klubber som ønsker å forbedre sine hjemmesider. Tidsperiode: Våren 2013 Budsjett: Kr kr Ansvar: Komiteen + webansvarlig

35 DK2 Opplæring og kommunikasjon
4 DK2 Opplæring og kommunikasjon Generelt: Opplæring omfatter i denne forbindelse både obligatoriske og frivillige opplegg som skjer i distriktets og assisterende guvernører sin regi. Distriktet vil fortsatt ha opplæring som en av sine aller høyest prioriterte aktiviteter. Kommunikasjon er viktig for få gjort Rotary bedre kjent blant medlemmer og i samfunnet ellers. Det er viktig at Rotary er bevisst på at det de selv gjør av aktiviteter og kommunikasjonsmessig som danner grunnlaget for Rotary’s omdømme. Prosjekt Formål Tidsperiode Budsjett Ansvar Rotary-Nytt Distriktet har startet med utgivelse av Rotary-Nytt som på en enkel måte skal forsøke å formidle det viktigste som skjer i distriktet, regionene og klubbene. Annenhver måned hvis nok stoff Kr DT/Styret 2. Rotaryskolen Vil fortsette i sitt nåværende omfang og tilpasses Distriktets, regionenes og klubbenes behov. 3-4 ganger i år- et etter behov Kr DT/styret Det er registrert ønsker om spesielle opplegg for verv- ing, omdømmebygging, mentoropplegg for yrke og ser- vice samt inføringskurs i fadderrollen i regi av skolen. Drøftes av styr- et i april. Ikke fastlagt Styret 3. Fagseminarer Flere av komitene i distriktet ønsker å arrangere spesielle «fagseminarer». Disse fastsettes av den enkelte distriktskomite. Tas inn i planen senere. Komitene vars- ler DKOK om ønsket tidsp. Ikke fastlagt D-komitene 4. Mediekurs Distriktet vil tilby klubene profesjonell mediebistand med at temaet settes på dagsorden i aktuelle distrikts- arrangement og at det arrangeres egne kurs i medie- samarbeid. Piloter foreslås i region 3 og 4. Drøftes av styr- i april. Kr Styret 5. Sosiale media Distriktet vil på bakgrunn av de erfaringer som er høs- tet med bruk av sosiale media, avvikle egne kurs om tette tema. Drøftes av styr- et i april Kr Styret

36 DK2 Opplæring og kommunikasjon (2)
5 DK2 Opplæring og kommunikasjon (2) Prosjekt Formål Tidsperiode Budsjett Ansvar 6. Hjemmesider Distriktets hjemmeside vil få økt betydning i distriktets kommunikasjonsarbeid. Deler av den tidligere distrikts- håndboken skal flyttes over til denne siden i tillegg til at det generelt blir lagt ut mer informasjon om distrikt- ets arbeid. Kluubenes hjemmesider er svært viktige for driften av av en aktiv klubb. Det legges derfor opp til økt bistand til de klubber som ønsker å forbedre sine hjemmesider. Våren 2013 Kr Alle + weban- svarlig Våren 2013 Kr Webansvarlig

37 AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15 Medlemskap og mangfold
Opplæring og kommunikasjon Distriktsprogrammer The Rotary Foundation (TRF) Prosjekter Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden bygget på føringer som er gitt i Distriktets strategi- og aktivitetsplan vedtatt den 28. februar 2013.

38 DISTRIKTETS UNGDOMSPROGRAMMER Harald Bjørgo

39 DK3 Distriktsprogrammer
7 DK3 Distriktsprogrammer Generelt Distriktsprogrammer omfatter Rotarys ungdomsprogrammer. (Ungdomsutveksling, RYLA, Rotaract, Interact og diverse camps.) Innsats for ungdom er og vill fortsatt være et satsingsområde for Rotary Ungdomsprogrammene er vår investering for framtiden

40 DK3 Distriktsprogrammer
7 DK3 Distriktsprogrammer ROTARACT/INTERACT RYLA- Rotary Youth Leadership Awards Startet i Bjørn Dahl 42 studenter 7-10 mars Ansvarlig i Distriktet Erik Ølstad, Raukvin RK

41 DK3 Distriktsprogrammer
7 DK3 Distriktsprogrammer Ungdomsutveksling: Antall studenter ut er lik antall inn Utveksling er klubb til klubb AG skal med hjelp av regionens ansvarlige for RYLA/Ungdomsutveksling orientere klubbene

42 DK3 Distriktsprogrammer
7 DK3 Distriktsprogrammer Ett års skolegang på videregående skole i et av de landene vi utveksler med Innkommende student videregående skole. Studenten må være mellom år (ikke fylt 18 år ved utreise) - Ha avsluttet 1. eller 2. klasse i videregående skole - Være skolemessig blant klassens beste tredjedel - Være sosial og utadvendt - All ungdom anbefales av en rotaryklubb - også barn av rotarianere

43 DK3 Distriktsprogrammer
7 DK3 Distriktsprogrammer Klubbens kostnad ca D2310 dekker kr Studentkostnad ca utenfor Europa Ca innad i Europa.

44 DK3 Distriktsprogrammer
7 DK3 Distriktsprogrammer Ungdomsutveksling Region 1-Kjell Gogstad, Røa RK Region 2-Olav H Ruud, Oslo Nord RK Region 3-Cato Lyche Gulli, Kolsås RK Region 5-Erik Werner, Drammen St. Hallvard Region 6-Pål Morten Skollerud, Modum RK (ER OGSÅ DISTRIKTSANSVARLIG, DYEO)

45 DK3 Distriktsprogrammer
7 DK3 Distriktsprogrammer Ungdomsutveksling KLUBB MARS-JUNI Beslutte utveksling, Søke kandidater AUG-SEP-OKT 2013—Interjue velge kandidat. 1.nov MARS-APR 2014– INFO om utveksling, skaff skoleplass Sommer utreise/innreise Oppnevn Rådgiver, Skaff og kvalitetssikre vertsfamilie SIKKERHET

46 DK3 Distriktsprogrammer
4 DK3 Distriktsprogrammer Generelt: Distriktsprogrammer omfatter Rotarys ungdomsprogrammer. (ungdomsutveksling. Ryla, Rotaract, Interact og diverse camps. NORFO samling for utreisende studenter Prosjekt Formål Tidsperiode Budsjett Ansvar Utveksling Støtte klubbene, Behandle søknader, sender søknadene til NORFO ansvarlige Målsetning 10 studenter Høst 2013 Søknadsfrist 1 nov DYEO Pål Morten Kr pr student 2. Utveksling Arrangere ambassadørsamling sammen med D2260 April 2014 Kr DYEO Pål Morten NORFO samling for utreisende studenter. DYEO Deltar . Juni 2014 KR 1000 NORFO 3.Utveksling Skicamp, Nesbyen Februar 2014 Kr 5000 D-komitene 4. Utveksling Deltagelse av alle studentene på D2310 D-KONF 19 okt 2013 Kr DYEO? 5. RYLA Planlegge RYLA 2014, Målsetning minst 40 studenter Levere budsjett til Distriktet Utkast program April 2014 Okt 2013 Kr 20000 Ryla ansv Raukvin RK

47 DK3 Distriktsprogrammer
4 DK3 Distriktsprogrammer Generelt: Distriktsprogrammer omfatter Rotarys ungdomsprogrammer. (ungdomsutveksling. Ryla, Rotaract, Interact og diverse camps. Prosjekt Formål Tidsperiode Budsjett Ansvar AUG/SEP NORFO 6. Utveksling Studenter inn: Språkkurs 7. Interact Støtte Interact 13-14 D-komiteen/ Fadderklubb 6. Rotaract Støtte Rotaract . Kr 10000 D-komiteen/ Fadderklubb

48 DK3 Distriktsprogrammer
7 DK3 Distriktsprogrammer

49 AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15 Medlemskap og mangfold
Opplæring og kommunikasjon Distriktsprogrammer The Rotary Foundation (TRF) Prosjekter Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden bygget på føringer som er gitt i Distriktets strategi- og aktivitetsplan vedtatt den 28. februar 2013.

50 DISTRIKT 2310 SERVICE PROSJEKTER
Thor Hægh

51 Rotarys motto er ”Service above Self”
Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre gjennom: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred Derfor står prosjektarbeid sentralt i Rotarys arbeidsform

52 Et prosjekt er: En aktivitet begrenset i gjennomført innen et definert tidsrom og med gitte økonomiske rammer. Prosjekter kan spenne over aktiviteter fra utmerkelser til enkelt personer - til offshore utbygginger

53 DK5 Prosjekter mmmmmmm Aktivitet Formål Prosjekt komiteen (PK)
Generelt: Det er et mål for Distriktet at alle klubber skal ha minst ett levende prosjekt. Prosjektkomiteen vil søke å holde oversikt over Prosjektaktivitetene i Distriktet mmmmmmm Aktivitet Formål Prosjekt komiteen (PK) Tidsperiode Budsjett Ansvar Rotaryskolen Informasjon om prosjektarbeid Løpende Oppl. Kom Klubbmøter Rådgivning om vedr. initiering, gjennomføring Etter behov PK /TRFK og finansiering av prosjekter Ajourføring av Holde oversikt over Distriktets totale prosjekt Løpende PK Database portefølje, baser på rapportering fra klubbene Analyse av Skaffe oversikt over Distriktets type prosjekter Distriktskonf. PK Prosjektene samt ressurs bruk. House of Friendship Få vist bredden av Distriktets aktiviteter under. Distriktskonf HoF-kom Distriktskonferansen Info/media omtale Stimulere til informasjon om prosjekter på Løpende PK i hjemmesider, Rotary Norden samt i presse samarbeid med Kom.k.

54 Ansvar: Assisterende guvernører
Prosjekt Formål: Regionene Assisterende guvernører vil stimulere til utvikling av ideer og stimulere til samarbeid mellom klubber i gjennomføring av prosjekter. AG ene vil være en viktig samarbeidspart for distriktets Prosjekt -komité. Hvis en klubb over tid ikke har hatt prosjektaktivitet, må AG søke å få aktiviteten i gang igjen eventuelt i samarbeid med Distriktet Prosjekt komite. Tidsperiode: Løpende Budsjett: Ansvar: Assisterende guvernører

55 Prosjekt Formål: Klubbene Tidsperiode: Løpende Budsjett:
Ha som mål å ha minste ett levende prosjekt Klubbene skal organisere seg på en måte slik ansvar for prosjekter er klart Sørge for å ha avsatt tilstrekkelige ressurser til planlegging og gjennomføring av prosjekter Få prosjektene registrert i Distriktets database Tidsperiode: Løpende Budsjett: Ansvar: Klubbene

56 Thor Hægh Prosjekt oversikt Rotary Distrikt 2310 Per10.01.2013 Nr Sted
Nr Klubb Prosjekt tittel Status Formål Sted 1 Akersborg Seiltokt I gang Strukturere og hjelpe ungdom med vanskelig fortid til bedre fremtid Lokalt 12848 " Støtte Blindernveien skole Støtte til innkjøp av PC'er Camphill Støtte til bo og arbeidsfellesskap for voksne som trenger spesiell omsorg Camphil l/ Tsjekkia 12853 Athenæum Zulufadderprosjekt 2008 Avsluttet Hjelpe barn som har blitt foreldreløse pga hiv/aids Durban/Sør-Afrika Støtte Alfredheim barnehjem Økonomisk støtte til barnehjemsbarn Philani Oral Health Plan Tannhelseprosjekt for barn i Cape Town Cape Town /Sør-Afrika Gimle Bunkerprosjekt, Oslo Handelsgym Skaffe tilveie info om hva som skjedde her under 2. verdenskrig 12872 Holmenkollen Anskaffelse av skolemøbler Skape bedre læringsmiljø for barn ved offentlige skoler i Cirebon og omegn Cirebon/Indonesia Majorstuen Yrkeskole for barnehjemsbarn Bygge og utstyre en yrkesskole for barnehjemsbarn ( år) Bishkek/Kirigistan Bishkek Hybelhus Bygge og utstyre et hybelhus for elever ved Yrkesskole Barnekunstprosjekt i Kirgisistan Arrangere et barnekunst et program i Bishkek, Kirigistan Husleiestøtte til Barnehjemsbarn Nødvendig støtte for å skaffe seg bolig for å få arbeid 12882 Støtte til Mariastiftelsen Økonomisk støtte 12883 Maridalen Utvikling av Rehabiliteringssted Utvikle et rehabiliteringssted for bl.a. trafikkskadde ved Skar leir Nordberg Barnesenter Kiev Årlig Økonomisk støtte for bedring av gatebarns hverdag Ukraina Oslofjord St Halvard Flags for Schools 56 internasjonale flagg innkjøpt og representerte nasjonaliteter på en skole Gave til Frelsesarmeen Innsamling av julegaver som overleveres Frelsesarmeen i Oslo Children of Andes Støtte til prosjekt i regi av Oslo Nord Ecuador Oslo Young Friends Støtte til Oslo Vest RKs prosjket Balkan/Norge 12894 Yrkesveiledning Yrkesveiledning Oslo Handelsgymnas Oslo Vest Yong friends Støtte til studenter fra Balkan til studie opphold på Nansenskolen og Universitetet i Oslo Internasjonalt Enlightment trough solar power Idefase Pilotprosjekt for å vurdere solcelle energi i områder uten elektrisitet Syd Afrika Røa TV aksjonen 2012 Avslutet Innsats for innsamling til Amnesty International Munje i Kenya. Prosjekt #4, Skolen Rehabilitering av skolebygg Kenya Uranienborg Eldretur (Frogner eldresenter) Biltur, piknik og kultur på et sted som f. eks. Blaafarveværket. Salg av teaterbilletter Salg av teaterbilletter til Folketeateret hvor overskudd gikk til veldedig formål Sortering og salg av bøker Bøker fra overskuddslager sortert og solgt på stand på messe, Støtte til barnehjem i Lithauen Støtte til Barnehjem i Lithauen, barn mellom 0 – 18 år. Kjøpt og pusset opp ro/seilbåt. Litauen Vestheim Heggeli Barnehjem Rehabilitering av bygning samt hjelp til at disse barna får oppleve det norske barn får 2 Bekkelaget Palestinian Child Club Jalazone Innrede skolebygg klasserom, kontorer, garderobe m/toaletter Norge 12862 Ekeberg Støtte til 2 øyeklinikker Videreutdannelse av øyeleger Kongo Støtte Mariastiftelsen konomisk støtte til Mariastftelsen Deltakelse i SAFIR Økonomisk støtte til Senter For Frivillig Innsats i Rusfeltet 12868 Grorud Operasjonsutstyr Innkjøp av øye operasjonsutstyr til sykehys i India India Groruddalen Yrkesutdanning for barn Støtte til yrkesutdanning for barn/ungdom ved dagsenteret Hand in Hand Riga/Latvia Dagravn prosjektet Modell etter nattravning være synlig på dagtid på skolevei, forebygge mobbing og uro Bestemannspremie Premie og diplom en elev ved Bjerke vgs. som har utmerket seg på en spesiell måte, 21183 Hovin The Child is innocent Støtte til utdanning av flyktninge barn i Nord-Uganda Uganda Oslo Nord Støtte skole i Quito, Ecuador Undervisning av ca 50 elever , fra klasstrinn 3 + voksen opplæring i helse og ernæring Bibliotek prosjektet Innkjøp av bøker til bibliotek på Romsås spesielt rettet mot ungdom Sjakkdalen Sjakk klubb for invandrerungdom 12895 Uganda (DSG) Østensjø Dugnadsarbeid Østensjøvannet Rydding/fjerning av trær, busker og kratt i en bygningsruin som ligger ved Østensjøvannet Østensjø kalenderen Salg av annonser til støttespillere produksjon av kalender med flotte bilder fra nærområdet, Thor Hægh

57 Rapportskjema for Rotary prosjekt
Dato Distr. Pr. nr Prosjekttitel Kisenyi vannprosjekt - utvidelse Distrikt 2310 Klubbnummer 24106 Klubb Eiksmarka Rotaryklubb Status i prosjekt Idefase Planfase Igang Avsluttet X Type prosjekt Utdanning & materiell Finansiering & gaver Sosialt arbeide , helse & miljø Installasjon av Tapperstasjon ved Voksen- opplæring Gaver / utmerkelser Eldreomsorg skolen og sykestue i Kisenyi, Uganda Hjelp uføre / syke Inkl vannledning fra Eksiterende anlegg, Generell utdannelse Stipend Helse Vanntårn og kraner Arr av helseseminar Mikrofinansiering Bistand barn/ ungdom Bibliotek Innsamlinger Miljøvern Skolemateriell Generell økonomisk støtte Narkotika / alkohol (andre)  Vann og sanitær Rent vann til skolen Vann og sanitær sykestuen Yrker og virksomhet Katastrofer Internasjonalt arbeid Yrkesveiledning Støtte hjemløse/ aidsrammede Internasjonal forståelse Landbruk Støtte sultrammede Fredsarbeide Husdyrhold Distribusjon mat Etikk Beskrivelse av oppnådd resultat Rent vann er nå direkte tilgjengelig for lærere og elever ved skolen og for pasienter og helsepersonale ved sykestuen Bedre forståelse av hygiene hos lærere og helsepersonale Samarbeide Fontes Foundation sto for innkjøp, installasjon, oppfølging og opplæring Prosjektet ble gjennomført i henhold til tidsplan og budsjett Nytteverdi av prosjektet Rent vann til skolen betyr bedre hygiene og helse for lærere og elever og bedre resultater av skolearbeidet for elevene og indirekte bedre helse for elevenes og pasientenes familier. Dehydrering av elevene i varmen kan unngås (noe over 100 elever) Rent vann til sykestuen betyr bedre hygiene og helse for pasienter og helsepersonalet. Dehydrering av pasientene unngås Helseseminar ble arrangert for opplæring av lærere og helsepersonale i hygiene for å få maksimal nytte av den nye tappestasjonen I utgangspunktet har det eksisterende rent-vann-anlegget (installert i 2009) sørget for bortfall av livsfarlige eller dødelige magesykdommer og diaré i Kisenyi. (ca 1300 innbyggere i landsbyen Kisenyi Finansiering Støtte TRF District Simplified Grant Støtte Distrikt NOK Inntekt fra jazzkonsert Klubbens bidrag NOK Sponsorat fra Conecto AS Annet NOK Total kostnad NOK Medgåtte timer Umulig å estimere. Vurdering av suksess Prosjektet er 1en suksess. Målsetting med rent vann til skole og helsestasjon ble oppnådd innenfor planlagt tidsramme og budsjett. Helsepersonale og lærere har fått opplæring i hygiene, og vannkomiteen, som drifter anlegget, er opplært i budsjett og kommersiell virksomhet og nødvendighet av en vedlikeholdsplan. Det er inngått samarbeide med andre landsbyer i nærheten om reservedeler. Tidligere var slikt samarbeide umulig, alle voktet på sine eiendeler og ville ikke låne til eller hjelpe hverandre på annen måte. klubbens hjemmesidt adresse, navn på kontakt Per O. Aukner Telefon- nummere Thor Hægh

58 FORDELING AV PROSJEKTTYPER
Utarbeidet av . Christen Fredriksen OsloRK

59 Et prosjekt skal være meningsfullt og det skal være gøy TAKK FOR OPPMERSOMHETEN

60 AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15 Medlemskap og mangfold
Opplæring og kommunikasjon Distriktsprogrammer The Rotary Foundation (TRF) Prosjekter Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden bygget på føringer som er gitt i Distriktets strategi- og aktivitetsplan vedtatt den 28. februar 2013.

61 DRFC – Sverre Bjønnes (PDG)
ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSKOMITE THE ROTARY FOUNDATION (TRF) DRFC – Sverre Bjønnes (PDG)

62 THE ROTARY FOUNDATION (TRF)
Generelt The Rotary Foundation (TRF) er Rotary viktigste verktøy for å realisere tanker I praktisk handling. Formålet er å legge økonomisk til rette for at Rotarianere skal kunne fremme forståelse, goodwill og fred i verden ved å bidra til bedre helse, gi støtte til utdanning og bekjempe fattigdom. Fra1.juli 2013 er den økonomiske støtten lagt om for å forenkle og skape større lokal forankring i kombinasjon med økt bruk av IKT. The Grant Model forutsetter større ansvar hos Distrikt og klubber for vurdering/godkjenning og håndtering av støttemidlene samt gjennomføring av prosjekter. Både Distrikt og klubber må sertifiseres hvert år. Innbetalinger til TRF vil frigjøres som før, etter tre år, som grants – el. økonomisk støtte – til prosjekter som klubbene ønsker å engasjere seg i. Distriktets TRF-komité vil fortsette å prioritere opplæring av klubbene for gjennomføring av prosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt samt oppmuntre klubbene til å sertifisere seg. Arbeide fortsetter for at klubbene/det enkelte medlem bidrar med innbetaling til TRF i tråd med TRFs mål:» Every Rotarian, every year» (dvs. 100 USD pr medlem, per år) Distriktet vil også arbeide for utveksling av praktisk kompetanse gjennom å sende ut grupper av yngre mennesker i form av VTT (Vocational Training Teams). PolioPlus vil fortsatt være et prioritert område.

63 Fikk noen med seg alt dette?
Neppe? La meg da få lov å «løfte» litt på sløret! Nei da, det er ikke like overraskende som en ny bil-modell, men det er spennende! Derfor nå litt mer om de enkelte punktene …..

64 Grunnleggende: Hva er Rotary?
Det er klubben og klubb-medlemmene som er Rotary’s «kjøtt og blod»! Rotary er: 1.2 millioner medlemmer klubber organisert under en sentral administrasjon i Evanston utenfor Chicago i USA, en administrasjon som er basert på amerikansk lovgivning. Forenklet organisasjonsplan:

65 Ad 1: The Rotary Foundation (TRF)
Service above self = Omtanke uten baktanke! Da trengs personlig engasjement og penger TRF er Rotary’s økonomiske modell for å øke klubbenes gjennomslagskraft i å «Doing good in the world»!

66 Ad 2: Økonomisk støtte lagt om
Hvorfor noe nytt? Antall prosjekter har «eksplodert» siden 2. verdenskrig Stor, usystematisk spredning på prosjektene Administrativt etter hvert for tungvint for alle parter For stor «avstand» mellom prosjekt-eier (giver-klubb) og TRF Behov for lokal forankring og behandling IT gir grunnlag for forenklet administrasjon og oppfølging The Grant Model (fra ) Fra sentralisering til desentralisering District Grants: Distrikt og klubber overtar selv ansvar for prosjektene Midler kommer fra DDF (District Designated Funds) Globlal Grants Distriktet kan bistå klubben ved behov, for utforming av søknad Endelig godkjenning og midler kommer fra TRF sentralt

67 Typer Grants / prosjekter
District grants (Lokal adm) Service-prosjekter – i begrepets vide forstand Stipend Yrkesopplæring Global grants Store globale prosjekter (15’ – 200’ $ i støtte) «Ferdigsydde», globale prosjekt -«Gi av deg selv» Yrkes-opplæring

68 The Grant Model Søknadsfrister: Global grants District grants
Søknader kan sendes hele året District grants Søknadsfrist én gang i året (..til høsten som før!) Fellessøknad samlet fra distriktet til TRF 6 hovedområder: Vann og sanitære forhold Sykdomsforebygging og behandling Barne- og mødrehelse Grunnutdanning og leseferdighet Fred og konflikt-forebygging / -løsning Økonomi- og samfunnsutvikling Prosjektene må være bærekraftige

69 Ad 3: Sertifisering hvert år
Et Memorandum of Understanding (MoU) må undertegnes hvert år. MoU = Avtale om gjensidig ansvar og plikter Av distriktet. Av klubber som ønsker støtte i form av Grants Krav til klubb for både Global og District grant: Delta på kvali-seminar President + innk. president undertegner Klubbstyret har ansvaret for et prosjekt Minst én person utnevnes for gjennomføring, forvaltning m.m.

70 MoU-krav + addendum District Grants: Global Grants:
Det settes opp en del krav, men i hovedsak er disse de samme som for god, norsk forretnings-førsel. Addendum = Tillegg som er laget for norske forhold (Lokal tilpasning!) Her er kravene noe mer spesifiserte, men de er i hovedsak også i tråd med god, norsk forretningsførsel. Og ved internasjonale prosjekter, er det mottager-klubben som har det meste av jobben.

71 Ad 4: Innbetalinger til TRF
Det vi innbetaler, vil frigjøres - som før - etter tre år. Midlene kan da brukes som Grants til prosjekter som klubbene ønsker å engasjere seg i. Enten internasjonalt, nasjonalt eller lokalt TRF åpner faktisk for at vi kan få mer ut, enn det som vi har betalt inn! Det kan nærmest bli: 2 + 2 = 4 ¼ (Forklaringen kommer på neste TRF-seminar!)

72 Ad 5: Opplæring av klubbene
Prioritering av opplæring og informasjon om TRF bruk av Grants til finansiering av prosjekter Få alle distriktets klubber til å sertifisere seg

73 Ad 6: Every Rotarian, every year» (dvs. 100 USD pr medlem, per år)
Arbeidet fortsetter for at klubbene/det enkelte medlem bidrar med innbetaling til TRF i tråd med TRFs mål Distriktets mål i år er: 40 USD = ca 600 kroner Finn også andre måter enn å betale ut av egen lomme:

74 Ad 7: GSE = ut VTT = inn Utveksling av unge yrkesaktive som Groupe Study Exchange, «går ut» Erstattes av Vocational Training Teams(VTT) Vil gå mer konkret i dybden Gjensidig utveksling:

75 Ad 8: Polio Plus Vi er nesten der!
Vi gjør som Northug, vi holder ut litt lenger!

76 Vel møtt til kvalifiserings- seminaret på Vettre den 9. april!
THE ROTARY FOUNDATION (TRF) Prosjekt: …. så kommer det 11 foiler til(!) Men siden materialet er trykket opp, lar jeg dere lese det selv. Det er mer administrativt interessant! Vel møtt til kvalifiserings- seminaret på Vettre den 9. april! Invitasjon følger.

77 ROTARACT Kristoffer Solum
DISTRIKT 2310 ROTARACT Kristoffer Solum

78 ROTARY OG ROTARACT UTFORDRINGER I ROTARACT RYLA SAMARBEID MED ROTARY
ROTARACT DISTRIKT 2310 ROTARY OG ROTARACT UTFORDRINGER I ROTARACT RYLA SAMARBEID MED ROTARY

79 UTFORDRINGER I ROTARACT
ROTARACT DISTRIKT 2310 ROTARY OG ROTARACT UTFORDRINGER I ROTARACT LAVE MEDLEMSTALL STARTEN AV ARBEIDSLIVET ETABLERINGSFASEN MANGE BALLER I LUFTEN

80 ROTARY OG ROTARACT RYLA VÆRE TILSTEDE PÅ RYLA
ROTARACT DISTRIKT 2310 ROTARY OG ROTARACT RYLA VÆRE TILSTEDE PÅ RYLA HUKE TAK I KANDIDATER MENS DE FORTSATT ER «VARME» INVITERE KANDIDATER TIL SPENNENDE KLUBBMØTER KONTAKTE ALLE PÅ DELTAGERLISTA FOR Å INVITERE PÅ KLUBBMØTER

81 ROTARY OG ROTARACT SAMARBEID MED ROTARY REKRUTTERING VERVEKAMPANJE
ROTARACT DISTRIKT 2310 ROTARY OG ROTARACT SAMARBEID MED ROTARY REKRUTTERING VERVEKAMPANJE MENTORORDNING PILOT I 2310, SYSTEMATISERES I ORGANISASJONEN

82 LUNCH i Rococo salen


Laste ned ppt "DISTRIKTSAMLING 2310 SØNDAG 17 MARS 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google