Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRUKERVEILEDNING Armeringssøker PROFOMETER 5 Modell S og Scanlog

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRUKERVEILEDNING Armeringssøker PROFOMETER 5 Modell S og Scanlog"— Utskrift av presentasjonen:

1 BRUKERVEILEDNING Armeringssøker PROFOMETER 5 Modell S og Scanlog
Innholdsfortegnelse: Sikkerhet 1.1 Generell informasjon 1.2 Betingelser 1.3 Sikkerhetsbestemmelser 1.4 Referanser til standarder Produktbeskrivelse 2.1 Modell S (Basisenhet) 2.2 Modell Scanlog 2.3 Universalsonde 2.4 ScanCar 3.0 Oppstart 3.1 Tilkobling av komponenter 3.2 Av/På av instrument Innstillinger 4.1 Stangdiameter 4.2 Objektnummer 4.3 Grenseverdi 4.4 Korrigering for nabostenger 4.5 Språk 4.6 Grunninnstillinger 4.7 Datautskrift 4.8 Måling med statistikk 4.9 Scann armering 4.10 Måling med raster Måleprosedyrer 5.1 Måling med statistikk 5.2 Avdekking av stenger med for liten betongoverdekning 5.3 Bestemmelse av stangdiameter 5.4 CyberScan 5.5 Måling med raster 5.6 Datautskrift Vedlikehold og oppbevaring 6.1 Rengjøring 6.2 Funksjonskontroll 6.3 Oppbevaring Data 7.1 Leveringsomfang 7.2 Tilbehør/reservedeler 7.3 Tekniske data

2 1. Sikkerhet 1.1 Generell informasjon 1.2 Leveringbetingelser
Armeringssøkeren er oppdatert med den nyeste teknologi på området og oppfyller alle kjente sikkerhetsbestemmelser. Les nøye i gjennom brukerveiledningen før instrumentet tas i bruk. Armeringssøkeren er beregnet for ikke-destruktiv lokalisering av armeringstenger og for måling av betongoverdekning og stangdiameter. 1.2 Leveringbetingelser Våre leveringsbetingelser er iht. NL92. 1.3 Sikkerhetsbestemmelser Enhver som ikke er kjent med brukerveiledningen må ikke anvende instrumentet. Følgende symboler vises i veiledningen i forbindelse med alle viktige sikkerhetsinstrukser: Advarsel! Dette merket varsler deg ved risiko for mulige skader på instrumentet, tap av garanti etc. NB! Her finner du viktig informasjon og tips. 1.4 Referanser til standarder SiA162 / DIN 1045 / BS 1881:Del204

3 2. Produktbeskrivelse 2.1 Modell S (Basismodell) 2.2 Modell Scanlog
Profometer 5 er en lett og kompakt armeringssøker for ikke-destruktiv lokalisering av armeringstenger og for måling av betongoverdekning og armerings-diameter. Målemetoden er basert på virvelstrømprinsippet (Eddy-current) med puls-induksjon. Basisinstrument Universalsonde Fig Modell S 2.2 Modell Scanlog Identisk med Modell S – men i tillegg: ”CyberScan”- funksjon som viser armeringsstengene på displayet. ”Måling med rutenett” -funksjon for visning av betong-overdekningen i grå-toneskala. ”ScanCar – sondeholder med inne bygget avstands- måler for scanning Måleresultatene fra begge funksjoner kan lagres, direkte skrives ut og overføres til PC. Basisinstrument Universalsonde ScanCar Fig Modell Scanlog For begge modeller, kan data skrives ut direkte på en skriver tilkoblet instrumentet eller bli overført til PC. 2.3 Universalsonde 2.3.1 Virkemåte Universalsonden er retningsavhengig oppbygd; når sonden ligger parallelt med armeringsjernet vil den være mest følsom(vise minste overdekning) og når sonden holdes rettvinklet i forhold til jernet vil følsomheten reduseres og vise en for stor overdekning. Dette betyr at sonden skal plasseres parallelt med armeringsjernene og forskyves sideveis for søking. Sonden har har to måleområder med stor og liten følsomhet. Ved hjelp av piltastene  velges ønsket måleområde. Det anbefales å alltid prøve først med det minste måleområdet, da vil sonden være minst påvirket av de omkringliggende armeringsjern. Det måleområdet som er aktivisert vises på displayet (se fig. 5.1, side 7). Det store måleområdet benyttes kun når overdekningen er over det grenseområdet som er vist i fig.2.4 på side 4. Hvis f.eks. armeringsdiameteren er 16mm, vil dette være aktuelt ved en overdekning over ca. 60mm. Sonden kompenserer automatisk for effekter fra magnetisk tilslag i betongen eller spesielle sementtyper.

4 2.3.2 Måleområder og nøyaktighet
Ø: Armeringsdiameter i mm #: Armeringsdiameter i ”Tommesstørrelser” ---: Minste nøyaktighet som kreves iht. standarden BS1881 del 204; ± 2mm eller ± 5% Fig.2.3 Måleområder og universalsondens nøyaktighet Størrelsen på sondens to måleområder er avhengig av armeringsstengenes diameter. Nøyaktigheten av den målte betongoverdekningen referer seg til måling av enkelt stenger. Se også fig. 2.4. 2.3.3 Oppløsning Fig Oppløsning Ved måling på betongkonstruksjoner, vil målingene av overdekning ofte bli påvirket av nabostengene. For parallelle stenger i samme lag, viser diagrammet i fig.2.4 den minste stangavstand hvor stengene fremdeles kan identifiseres individuelt i forhold til betongoverdekningen s. Ved tilfeller hvor krysningspunktene for stangavstanden a og overdekningen s ligger over den tilhørende kurve, vil den viste verdien på instrumentet kun indikere en omtrentlig betongoverdekning. For mulige korrigeringer vises til ”Bestemmelse av stangdiameter”, side 9. Eksempel på stenger som fremdeles kan lokaliseres: Stangdiameter d=16mm, betongoverdekning s=55mm og minste stangavstand a=70mm.

5 3. Oppstart 2.3 ScanCar 3.1 Tilkobling av komponenter
Fig.2.5 ScanCar med montert sonde ScanCar, tralle med integrert avstandsmåler Universalsonde blir mobil sonde NB! Når avstandsmålerkabelen er tilkoblet, vil instrumentet automatisk korrigere for luftgapet på 4mm mellom sonde og betongoverflaten. For modell Scanlog, benyttes ScanCar for målefunskjonene ”CyberScan” og ”Måling med rutenett”. 3. Oppstart 3.1 Tilkobling av komponenter Kobl til universalsonden til kontakt A på instrumentet. Hvis ScanCar tralle, kobles denne til kontakt B på instrumtet. Hvis høretelefoner skal benyttes, kobles denne til kontakten merket med symbolet for høretelefoner 3.2 Oppstart av instrument Trykk tasten ON/OFF og hold den inne 2-3 sekunder. Følgende data vises for en kort stund på displayet: - Modelltype (modell S eller Scanlog) - Serienummer - Softwareversjon som er installert - Om selvtesten er OK. - Gjenstående batteritid Så vises målefunksjonsbildet ”måling med statistikk” i displayet med verdiene fra den siste målingen som ble utført. måling med statistikk NB! Hvis displayet er blankt, må batterier skiftes. 4. Innstillinger Displayet har menynavigering på norsk språk. Instrumentet er enkelt å betjene ved å følge de instrukser som vises i displayfeltene og ved hjelp av piltastene på betjeningspanelet. Stangdiameter Objektnummer Korrigering for nabostenger Språk Basisinnstillinger Datautskrift Maaling med statistikk Cyberscan Maaling med raster Velg med   Start med START Avslutt med END Kun på Scanlog modellen Velg menyfunksjon Start valgte menyfunksjon Valgte målemetode/funksjon kalles frem på displayet

6 4.4 Korrigering for nabostenger
4.1 Stangdiameter Betongoverdekningen bestemmes ut i fra den innstilte stangdiameter med tilhørende omregningskurver og signalverdiene fra sonden. 4.2 Objektnummer Måledata kan lagres under objektnummer. Følgende tall bestemmes automatisk av instrumentet som det første tallet i et 6 sifferet nummer avhengig av valgt målefunksjon: 1 for ” Måling med statistikk” 2 for ”CyberScan” 3 for ”Måling med rutenett” 4.3 Grenseverdi For nærmere beskrivelse vise til ”Måling med statistikk”, side 7 og ” Avdekking av armering med for liten overdekning”, side 9. 4.4 Korrigering for nabostenger Ved målinger på konstruksjoner hvor stangavstanden er mindre enn indikert i tab. 5.2, side 10, vil viste verdier av betongoverdekningen være for lave og viste verdier for stangdiameter for høye. I slike tilfeller kan korrigeringer gjøres, men det forutsettes at det er parallelle nabostenger på begge sider. Stenger som ligger på tvers må minimumsavstanden vist i tabell 5.2, side 10. Tast inn den målte stangavstanden. Se ”Måling med statistikk”, side 7, ”Avdekking av utilstrekkelig betong- overdekning”, side 9.”B. Bestemmelse av diameter med korreksjon”, side 10, ” Gjør armering synlig med CyberScan”, side 11 og ”Måling med rutenett”, side 12. 4.5 Språk Ønsket språk kan velges. 4.6 Basisinnstillinger Følgende innstillinger er mulig: Målenhet, mm eller tommer Sonde NB! Når instrumentet startes opp for første gang, må koden som er stemplet inn på sonden, legges inn her. Akustisk søkehjelp; Kort pipetone eller variotone Øvrige innstillinger er beskrevet under de respektive funksjoner 4.7 Datautskrift For nærmere beskrivelse se under ”Datautskrift”, side 13. 4.8 Måling med statistikk For nærmere beskrivelse se under ”Måling med statistikk”, side 7. 4.9 Skanning av stenger Gjelder kun for modell Scanlog. For nærmere beskrivelse se under ”Gjør armering synlig med CyberScan”, side 11. 4.10 Måling med rutenett Gjelder kun for modell Scanlog. For nærmere beskrivelse se under ”Måling med rutenett”, side 12.

7 5. Måleprosedyre 5.1 Måling med statistikk
Denne målefunksjonen brukes for lokalisering av armeringsstenger, bestemmelse av betongoverdekning og for bestemmelse av stangdiameter. Måleverdiene kan lagres i instrumentets hukommelse under objekter. 5.1.1 Armeringsstenger forbundet med tråd Innstillinger Se også under ”Innstillinger”, side 5. Legg inn stangdiameter. (Meny  basisinnstillinger) Hvis stangdiameter er ukjent, legg inn 16mm. Legg inn objektnummer. Grenseverdi: For å unngå misforståelser, settes grenseverdien, s(min), til 0 før målingene gjennom- føres. Etter at målingene er utført legges kravet til minste overdekning inn som grenseverdien s(min). Den prosentandelen av målte betongoverdekninger som er under grenseverdien vises i displayet under statistikk delen. Se også ”Avdekking av utilstrekkelig betong- overdekning”, side 9. Legg inn ønsket type akustisk søkehjelp (Meny  basisinnstillinger akk.søkehjelp): Kort pipetone eller variotone. Legg inn stangavstanden under menyfunksjonen ”Korrigering for nabostenger”, hvis korreksjon er nødvendig. Velg målefunksjonen ”Måling med statistikk”. Trykk tasten START/RESET. Måling med statistikk bildet framkommer som vist i fig 5.1. Objektnummer Valgt måleområde Søyle som viser om sonden beveges fra eller mot en armeringstang. Stangavstand eller grenseverdi, hvis lagt inn Valgt stangdiameter Stangdiameter, hvis målt Signalverdi Aktuell overdekning; den aktuelle avstand mellom sonde og nærmeste armeringsstang. Oppdateres kontinuerlig. Mellomlagring av betong- overdekning Fig. 5.1 Målefunksjonsbildet ”måling med statistikk”. RESET prosedyre/Nullstilling Hold sonden ut i luften og trykk tasten START/RESET. Resetprosedyren er gjennomført når symbolet for lite eller stort måleområde vises i displayet og tallet ”0” vises som aktuell verdi og signalverdi. Gjenta prosedyren med jevne mellomrom, spesielt ved lave temperaturer og sondens temperatur varierer. Lokalisering av armeringsstenger og måling av betongoverdekning For lokalisering av armeringsstenger er innstilt stangdiameter ikke så viktig, som ved bestemmelse av overdekning. I tilfeller med dobbeltarmerte konstruksjoner, startes alltid lokaliseringen med det første laget. Hvis stengene i det første laget ligger for nær hverandre, er det ikke mulig å lokalisere stengene i andre laget. Se også ”Universalsonde” side 3. Beveg sonden fra en valgt startposisjon i en bestemt retning. Observer følgende hjelpefunksjoner på displayet: aktuell overdekning, søyle, kort pipetone eller variotone og signalverdi. Så lenge den grafiske søylen beveger seg mot høyre, nærmer sonden seg en armeringstang. Hvis søylen stopper, er sonden direkte over en stangens senterakse.

8 Lagring av måleverdier
Hvis sondens senterlinje har passert stangens senterakse, vil et akustisk signal; pipp varsle, og visuelt vil en kort ”—” blinke i displayfeltet ”aktuell overdekning”. Samtidig vil den grafiske søylen vil gå mot høyre og overdekningen vil lagres temporært i et mellomlagret ”Memo”. Hvis den akustiske hjelpefunksjonen ”Variotone” er aktivert, den akk. frekvensen stige når sonden nærmer seg en stang. Også med denne funksjonen aktivert vil overdekningen lagres temporært i et mellomlagret ”Memo”. Hvis det er mye støy fra omgivelsene pga. trafikk etc. kan høretelefonene benyttes for høre de akustiske signalene. Signalverdien er, uavhengig av innstillinger, et mål for avstanden mellom sonden til en metallisk gjenstand. Jo nærmere sonden er gjenstanden, jo høyere er tallverdien (kraftigere signal) Armeringstangens retning kan bestemmes ved å bevege sonden i samme retning som dens lengdeakse og langs med stangen, samtidig som signalverdien og aktuell overdekning forsøkes holdes konstant. Lagring av måleverdier For å lagre måleverdiene, må et objektnummer i menyen velges. Trykk tasten PRINT/STORE for å lagre måleverdien vist i feltet ”Memo”. Bruk piltasten  for å slette verdien, eller i de tilfeller med mage verdier, den siste av de gjenstående verdier. Advarsel! Verdier som er slettet kan ikke hentes fram igjen! For en statistisk evaluering av de lagrede måleverdier, trykk tasten END. Hvis det så legges inn en grenseverdi (=kravet til minste overdekning for konstruksjonen), vil den prosentandelen av målte verdier som er under grenseverdien vises. Måling av stangdiameter Se ”Armering forbundet med tråd”, side 9 5.1.2 Sveisede armeringsnett Instrumentet kan ikke avdekke om armeringsstengene er sveiset til hverandre eller bundet med tråd. De to armeringstypene med samme dimensjoner gir imidlertid forskjellige signaler. Eksempler for innstilling av stangdiameter: Fig. 5.2 Sveiset armeringsnett Innstillinger Gå frem som beskrevet under ”Armering forbundet med tråd”, side 9. Dog med følgende unntak: Innstilt stangdiameter må legges inn noe høyere enn den virkelige stangdiameter, iht tabell 5.1 side 11. Innstillingene avhenger av stangdiameter og størrelse på rutenettet. Ved spesielle konstruksjoner bør denne verdien bestemmes ved prøving på et åpent system. Benytt forskjellige avstandsklosser for å finne den innstilte stangdiameter som gir korrekt overdekning. Velg det minste måleområde. Det største måle- bør ikke benyttes ved sveisede nett. Tab. 5.1

9 5.2 Avdekking av armering med for liten overdekning
Lokalisering av armering og måling av betongoverdekning I dette tilfelle kan avstanden mellom stengene i rutenettet (både vertikale og horisontale stenger) lokaliseres bedre. Måleverdien som vises for betongoverdekningen på nærmeste stang kan variere med 1-2 mm, avhengig om målingen/avlesningen blir utført enten over krysspunktet for horisontale og vertikale stenger eller mellom de to stenger i det andre laget. NB! Hvis avstanden mellom armeringstengene i det øverste laget er for liten, vil det ikke være mulig å lokalisere stengene i det andre laget. Lagring av måleverdiene Gå frem som beskrevet under ”Lagring av måleresultater”, side 8. Måling av stangdiameter Se ”Sveisede armeringsnett”, side 9. 5.2 Avdekking av armering med for liten overdekning Denne målefunksjonen brukes er aktuell i følgende tilfeller: Kontroll etter formrivning. Byggeinspeksjon. Evalueringsgrunnlag for renovering. Innstillinger Se også under ”Innstillinger”, side 5 Legg inn stangdiameter Legg inn grenseverdien for betongoverdekning Legg inn stangavstand i menyen under ” Korrigering for nabostenger” hvis korreksjon er nødvendig. I så fall vises ikke den innstilte grenseverdien i displayet (se fig. 5.1 side 7). Innstillingen av akustisk søkehjelp er ikke viktig. Måling av betongoverdekning Med den innstilte grenseverdien, kan sonden beveges med en maksimal hastighet på 0,2m pr. sekund uten å følge med på displayet. Hvis overdekningen som vises er mindre enn grenseverdien, piper instrument for å varsle. Når sonden er rett over stangen vil samtidig en ---- vises. NB! Når instrumentet slåes av slettes grenseverdien. Bestemmelse av stangdiameter Armering forbundet med tråd A. Bestemmelse av diameter uten korreksjon For presis bestemmelse av stangdiameter er viktig at det ikke er ukjente påvirkningsfaktorer som kan påvirke måleresultatet. Derfor er det viktig å velge et målested på konstruksjonen hvor det tilstrekkelig avstand mellom stengene. Hvis avstanden er for liten, vil resultatene bli for høye.

10 Velg ”Måling med statistikk” funksjonen.
Fig. 5.3 Armering i 1. laget Fig. 5.4 Armering i 2. laget For å kunne måle stangdiameter i det første og andre laget, må minimum avstanden a og b være som vist i fig.5.3 og 5.4. og tab. 5.2 Prosedyre Velg ”Måling med statistikk” funksjonen. Utfør ”RESET” prosedyren iht. side 9. Plasser sonden presist over stangen som vist på fig. 5.3 og trykk tasten . Den målte stangdiameter d=...vises i displayet. Tab. 5.2 Minimum avstand a og b mellom stengene i 1. og 2. lag. Nøyaktighet Hvis kravene til minimum avstand mellom stengene er oppfylt, kan stengene diameter bestemmes med en nøyaktighet som vist i fig. 5.5 Fig. 5.5 Måleområde og nøyaktighet ved bestemmelse av stangdiameter Måleresultatene fra måling av diameter kan ikke lagres. B. Bestemmelse av diameter med korreksjon Ved målinger på konstruksjoner hvor stang-avstanden er mindre enn indikert i tab. 5.2. I slike tilfeller kan korrigeringer gjøres, men det gjelder kun for parallelle stenger på begge sider. Stenger som ligger på tvers må ha den minimum avstand, b1 og b2 som vist i tabell 5.2. Prosedyre Lokaliser nøye parallelle stenger og merk dem av på betongoverflaten. Mål avstanden i mm mellom stengene og legg inn avstanden i undermenyen ”Korr. for nabostenger”. Velg ”Måling med statistikk” funksjonen. Hold sonden ut i luften og utfør ”RESET” prosedyren iht. side 9. Plasser sonden presist over stangen som vist på fig. 5.3 og trykk tasten . Den målte stangdiameter d=...vises i displayet korrigert for påvirkning fra nabostenger. I tilegg til stangavstanden, kan nå også stangdiameter legges inn. Med disse innstillingene, kan betongoverdekningen for de armeringsstenger som ligger nær hverandre bestemmes mer presist. Kun overdekningen kan lagres under de enkelte objektnummer, ikke stangdiameter. 5.3.2 Sveisede armeringsnett Hvis stangdiameter måles på sveisede armeringsnett, vil måleverdiene vises. Men måleverdiene vil imidlertid alltid være for høye og kan ikke anvendes.

11 5.4 CyberScan

12 5.5 Måling med raster

13 5.6 Datautskrift Forklaring på de enkelte menypunkter:
Velg objekt Alle objektnummer listes opp. Vis objekt Et objektnummer som er valgt fra listen kalles opp fra hukommelsen og vises. Skriv ut objekt Et objekt kan skrives ut på skrivere som er listet opp nedenfor. De kan tilkobles direkte til instrumentet. HP Deskjet for grafisk eller nummerisk utskrift Epson for nummerisk utskrift Skrivere med parallell tilkobling krever ser./par. overgang, art For skrivere med seriell tilkobling, bruk skriverkabel art Velg tilhørende funksjon under menyen ”Velg skriver”. Nedenfor vises eksempler på utskrifttyper fra forskjellige objekter. Fig Utskrift av ”Måling med statistikk” objekt Fig Utskrift ”CyberScan” objekt Fig Utskrift av ”CyberScan” objekt

14 6. Vedlikehold og oppbevaring
Objekt på PC Data kan overføres til PC ved å benytte programmet på medfølgende CD-rom. Nærmere instrukser finnes på CD-rom. Benytt overføringskabel art for dataoverføring. Data overført til Excel ved ”Måling med raster”: Måle-verdier Objektnummer Stangdiameter Grenseverdi Korr. for grenseverdi Fig Nummerisk visning Middelverdi Antall Maks. Min. Stand. avvik Fig Grafisk visning Fig Data overført til Excel ved ”Måling med statistikk”: Sletting av data fra hukommelsen Objekter kan ikke slettes individuelt. Kun hele hukommelsen kan slettes. Slettede data kan ikke gjenopprettes. 6. Vedlikehold og oppbevaring 6.1 Rengjøring Advarsel! Instrumentet eller måleutstyret skal aldri vaskes med våt klut eller vaskes under rennende vann! Bruk heller ikke løsningsmidler eller rengjøringsmidler med slipemiddel. Tørk av instrumentet og måleutstyret med en ren og tørr klut etter bruk. Kontakter og støpsler børtes forsiktig med en ren og tørr børste. 6.2 Sjekk av instrumentet Sjekk kablene for skade Alle målefunksjoner kan testes med kontrollblokk art Hvis en batteritid på 4-6 timer vises på displayet, bør ekstra batterier medbringes 6.3 Oppbevaring Alt utstyr oppbevares i originalkofferten og i et rent og støv fritt rom. Hvis instAlle målefunksjoner kan testes med kontrollblokk art Hvis en batteritid på 4-6 timer vises på displayet, bør ekstra batterier medbringes

15 7. Data 7.1 Leveringsomfang 7.2 Tilbehør / Deler 7.3 Tekniske data
Modell S Modell Scanlog Modell S Modell Scanlog Artikkel nr Instrument Bærestropp Universalsonde med slitebelegg Sondekabel 1,5m ScanCar tralle med avstandsgiverkabel Overgang ser/par. 2,0m Dataoverføringskabel 1,5m Høretelefoner Beskyttelsesfolie for instrument Brukerveiledning Bærekoffert Samlet vekt   Ekstra  Ekstra  2,4kg 2.9kg 7.2 Tilbehør / Deler Beskrivelse Artikkel nr. Teleskopstang for universalsonde og Scancar Kontrollblokk Merkepenn Dekkfolie for sonde Hodetelefoner Beskyttelsesfolie Dataoverføringskabel 1,5m 9/9 polig til PC Skriverkabel 1,5m 9/9+25-polig seriell tilk Overgang ser/par. 2,0m for skriver med par.tilk Oppgradering av Modell S til Modell Scanlog 7.3 Tekniske data 7.3.2 Modell Scanlog Identisk med Modell S – men i tillegg: ”CyberScan”- funksjon som viser armerings- stengene på displayet. ”Måling med rutenett” -funksjon for visning av betongoverdekningen i grå-toneskala på display. Utvidet mulighet for lagring av data: - Minneplass for CyberScan - Minneplass for Måling med rutenett: 252 sider med 16 x 15=240 måleverdier hver. - Dog er maks. antall måleobjekter fortsatt 63. 7.3.1 Modell S Ikke-flyktig hukommelse for måleverdier, kan fordeles over 63 måleobjekter Avlesning på 128X128 grafikk-LCD skjerm. RS232 grensesnitt. Software for utskrift av måledata med statistiske beregninger og overføring til PC. Batterilevetid 45 timer med 6 batterier LR6 1.5 V. Driftstemperatur -10C til +60C.


Laste ned ppt "BRUKERVEILEDNING Armeringssøker PROFOMETER 5 Modell S og Scanlog"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google