Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan
Regionplan Agder, politisk samordningsgruppe, Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen

3 Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:
Det forventes betydelige endringer i befolkning, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Deler av bygningsmassen til SSHF trenger betydelig oppgradering. I henhold til HOD og HSØ, skal alle tiltak og planprosjekter som ønskes gjennomført være tilstrekkelig forankret i en overordnet utviklingsplan. Utviklingsplanen skal lages i samsvar med Helsedirektoratets veileder, Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Se helheten i et langsiktig perspektiv

4 Mandat (styrebehandles 26.10.12)
Utviklingsplanen skal være grunnlaget for virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som sikrer at SSHF er forberedt og kan møte fremtidige behov på en tilfredsstillende måte. Beskrive nåsituasjonen og forventede endringer Beregne fremtidig kapasitetsbehov Analysere alternative driftsmodeller Lage en utviklingsplan for virksomheten, som legger føringer for en … Bygningsmessig utviklingsplan Disse knyttes sammen til en helhetlig plan, som skal vise scenarioer for fremtidig virksomhet, organisering, oppgavefordeling, sykehusstruktur, arealbehov og økonomi. Anbefalte tiltak for utvikling av virksomheten og bygningsmassen i planperioden. Stille kloke spørsmål i riktig rekkefølge

5 Fra prosjektdirektivet:
” Prosjektet skal utarbeide et forslag til en helhetlig, langsiktig utviklingsplan for SSHF i samsvar med Helsedirektoratets veileder. Nasjonale og regionale helsepolitiske strategier og planer er overordnede føringer, og utviklingsplanen skal bygge på disse. Utviklingsplanen skal danne grunnlag for foretakets neste tre-årige strategiplaner (2015–2018 etc.). Utviklingsplanen skal omfatte både virksomheten og bygningsmassen. Den virksomhetsmessige utviklingsplanen omfatter helseforetakets primære virksomhetsområder som er klinisk virksomhet, opplæring, forskning og utdanning, samt ikke-medisinske servicetjenester. Denne skal kunne være et frittstående dokument som gir premisser for utvikling av bygningsmasse og teknisk infrastruktur. Den bygningsmessige delen skal beskrive hvordan utviklingstiltak for bygg og infrastruktur kan understøtte den ønskede utvikling av virksomheten. Her beskrives både prinsipper, kriterier og tiltak som kan videreutvikles til investeringsprosjekter. Prosjektet skal omfatte en planperiode frem til 2030 og i tillegg en scenarioperiode frem mot 2050. Prosjektet skal beskrive og drøfte: Nåsituasjonen for SSHF og foretakets plass i helsevesenet, herunder planforutsetninger, tjenestetilbud, aktivitet, infrastruktur og utfordringer. Drivkrefter og forventede endringer som påvirker behov og forventninger til spesialisthelsetjenesten og SSHFs muligheter til å imøtekomme disse. Fremtidig kapasitetsbehov. Fremtidige pasientforløp og driftsmodeller. Fremtidig arealbehov. Muligheter og begrensninger for utvikling av eksisterende eiendommer. Sammenheng mellom virksomhetsutvikling og byggutvikling. Anbefalte tiltak for utvikling av virksomheten og bygningsmassen i planperioden. Scenarioer for utvikling av virksomheten og bygningsmassen utover planperioden. ”

6 Strategiske føringer (fra prosjektdirektivet)
”Prosjektet skal på bakgrunn av forventet utvikling vurdere hvordan det vil være mest hensiktsmessig/lønnsomt for SSHF å innrette sin virksomhet uavhengig av dagens sykehusstruktur og oppgavefordeling. I første del av planperioden, vil tiltak for å møte befolkningens behov for spesialisthelsetjenester likevel måtte vurderes innenfor dagens hovedstruktur med tre somatiske sykehusbygg. Det har fra flere hold vært argumentert for ett nytt, stort sykehus på Sørlandet. I følge Helse Sør Øst vil ikke SSHF få midler til dette på mange år, da det er flere andre foretak i HSØ som vil bli prioritert foran et eventuelt nytt sykehus på Sørlandet. Som følge av bl.a. Samhandlingsreformen og utvikling i befolkningen, medisin og teknologi, er det ikke usannsynlig at andre strukturelle alternativer vil være like hensiktsmessig for å møte befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. Eventuelle spørsmål av strategisk karakter som fremkommer i planprosessen skal legges frem for styringsgruppen.” Tenke dristig på lang sikt, realistisk på kort sikt

7 og mange meninger om hvordan SSHF skal tilby helsetjenester i 2030
Informasjon Mange interessenter og mange meninger om hvordan SSHF skal tilby helsetjenester i 2030 Informasjon og deltakelse gjennom: Nyhetsbrev Hjemmeside Facebook

8

9 Kommunikasjonsplan Mål
Sørge for at interessenter kjenner til prosjektet og dets hovedmål. Utnytte interessentenes kompetanse for bedre prosess og resultat. Legge til rette for at interessenter blir involvert og kan la seg høre. Spre informasjon om dialog, innspill og debatter i alle delprosjekter og undergrupper. Vårt hovedbudskap er: SSHF må være forberedt på fremtidige behov av spesialisthelsetjenester i vår landsdel. Fremtidige behov innebærer endring av sykehusvirksomheten. Endringen må følge den medisinskfaglige utviklingen, medisinsktekniske løsninger, befolkningssammensetning og samfunnsstrukturer. Utviklingsplanen skal inneholde flere scenarioer for behandlingstilbud, organisering, arealbehov, bygg og økonomi i 2030. Noen utfordringer kan være: Ulike gruppers særinteresser foran agderpasientens behov Det kan anses som urealistisk å ”spå” så langt frem Interessenter fastlåst/overbevist om én løsning før utredningsarbeidet er ferdig Debatt om geografisk plassering av bygg overskygger utredning av virksomhetsbehov Innspill til debatt kan bli oppfattet som vedtak/konklusjon Vi ser muligheter i: SSHF er et av flere foretaksom utarbeider Utviklingsplan etter Tidligfaseveilederen fra Helsedirektoratet. SSHF kan lære av erfaring fra andre foretaks arbeid, også erfaring med kommunikasjonsarbeid. Tidlig og vedvarende fokus på kommunikasjon kan sikre involvering og dialog, og hindre misforståelser. Våre viktigste grep blir: Full åpenhet. Diskutere kommunikasjonsbehov i alle prosjektmøter. Kontinuerlig offentliggjøring av informasjon når det foreligger. Tilstrekkelig fora og kanaler slik at alle kan delta med innspill og i dialog. Ekstra fokus på kommunikasjon med interessenter som blir vesentlig berørt. Talspersoner: Prosjektleder Per W. Torgersen om prosjektarbeidet, prosesser og prosjektets mål. Adm. dir. Jan-Roger Olsen om prosjektoppdraget og mandatet.

10 Hjemmeside: Facebook: Utviklingsplan 2030

11 Fra behov/problem til investeringsprosjekt
UTVIKLINGSPLAN Virksomhetsmessig utviklingsplan Bygningsmessig utviklingsplan Tiltak 1 Tiltak n Investerings- plan Tiltak 2 Tidligfasen for investeringsprosjekter Virksomhetsutvikling Strategiske føringer Ihh til Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter (IS-1369, desember 2011)

12 Virksomhetsutvikling
Strategiske føringer UTVIKLINGSPLAN Investerings- plan Virksomhetsmessig utviklingsplan Tiltak 1 Virksomhetsutvikling Tiltak 2 Tidligfasen for investeringsprosjekter Bygningsmessig utviklingsplan Tiltak n Nåsituasjonen Struktur Funksjonsbeskrivelse Pasientforløp Virksomhetsdata Mangler/udekkede behov Fremskriving Demografi Epidemiologi Fagutvikling Teknologi Samfunn, økonomi Omstilling Effektivisering Oppgavefordeling Nye pasientforløp Struktur Kapasitetsbehovfremtidig virksomhet Arealbehov. Bygg og teknisk infrastruktur. Utstyr.

13 Byggutvikling Nåsituasjonen Tilstands-vurdering Mulighetsstudier
Strategiske føringer UTVIKLINGSPLAN Investerings- plan Virksomhetsmessig utviklingsplan Tiltak 1 Virksomhetsutvikling Tiltak 2 Tidligfasen for investeringsprosjekter Bygningsmessig utviklingsplan Tiltak n Nåsituasjonen Bygg & tomter Arealer Teknisk infrastruktur Utstyr Tilstands-vurdering Teknisk Funksjonelt, egnethet Mulighetsstudier Rammebetingelser Fleksibilitet, elastisitet Ompakking Funksjonsendring Utbygging

14 Utviklingsplan  Kapasitetsbehov og arealbehov fremtidig virksomhet.
Strategiske føringer UTVIKLINGSPLAN Investerings- plan Virksomhetsmessig utviklingsplan Tiltak 1 Virksomhetsutvikling Tiltak 2 Tidligfasen for investeringsprosjekter Bygningsmessig utviklingsplan Tiltak n Kapasitetsbehov og arealbehov fremtidig virksomhet. Scenarioer fremtidig virksomhet Analyse driftsøkonomi etc Tiltak virksomhet Prioritet, rekkefølge. Organisasjonsutvikling Mulighetsstudier Rammebetingelser Fleksibilitet, elastisitet Ompakking Funksjonsendring Utbygging Scenarioer bygg Analyse investeringer etc Tiltak byggutvikling Prioritet, rekkefølge. Investeringsplan.

15 Fremdriftsplan Utviklingsplan SSHF 2030
Kartlegging av dagens sykehus Fremtidig aktivitet og drift Alternativer for fremtidig løsning Sluttbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 Årsskiftet 2013/2014: juli 2012 – okt 2013: feb 2013 – juni 2013: okt 2012 – jan 2013:

16 Organisering: Bygg, Eiendom Virksomhet … NSWAP og Rambøll SINTEF UiA
Prosjekteier Adm. dir. Styringsgruppe Ledergruppe, 2 repr. fra HSØ, FTV, HVO og brukerrepresentant Prosjektleder Driftsdirektør Prosjektgruppe Prosjektleder, prosjektkoord., FTV, leder av rådgivergr. og ledere av arbeidsgr. Bygg, Eiendom NSWAP og Rambøll Virksomhet Pasientforløp, psykisk helsevern/rus SINTEF Pasientforløp, somatikk Teknologigruppe UiA Prosjektkoordinator Referansegrupper: Brukerutvalget Dialogmøte OSS Interne prosesser Ekstern rådgivergruppe FAVEO NSWAP RAMBØLL Organisering:

17 Arbeidsgruppene Det kreves involvering fra folk som har kunnskap og meninger utover eget revir, og som har faglig forståelse for hvordan pasientgruppene skal behandles i fremtiden.

18 Samarbeid med kommunene
Deltakere i arbeidsgruppene Bruke OSS som referansegruppe Andre arenaer … … Politisk samordningsgruppe, Regionplan Agder ? Regionrådene ? … … ? Grunnlagsdata og spesielle utredninger ? Konsekvensanalyser ? Engasjement og samhandling !

19 Spesialisthelsetjenester i 2030?

20 Kriterier for valg av løsning?

21


Laste ned ppt "Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google