Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20011 Bruk av regneark - Excel Grunnleggende bruk av Excel Praktiske eksempler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20011 Bruk av regneark - Excel Grunnleggende bruk av Excel Praktiske eksempler."— Utskrift av presentasjonen:

1 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20011 Bruk av regneark - Excel Grunnleggende bruk av Excel Praktiske eksempler

2 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20012 Bruk av regneark - Excel Hva er et regneark ? •Et regneark er et verktøy for : •Bearbeiding av tall og regnskap •Utføre matematiske beregninger •Grafisk presentasjon av data •Gjøre analyser og beregne prognoser •Lage scenario for å kalkulere ulike resultat •Filtrere og sortere data •Søke og vise resultater •Kan ligne på en database

3 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20013 Bruk av regneark - Excel Regneark oppgaver •Typiske beregningsoppgaver •Tekniske beregninger av konstruksjoner mv •Økonomiske kalkyler og prognoser •Det er matematiske, statistiske og finansielle funksjoner •Excel gir raskt oversikt for budsjettering/regnskap •Det kan lages periodiseringer av inntekter/utgifter •Det kan settes opp 3-dimensjonale regneark-modeller •Diagrammer kan raskt gi en ønsket visualisering •Sortering og filtrering gir mulighet for en oversiktlig presentasjon av utvalgte data •Macro-funksjoner gir automatisering av oppgaver

4 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20014 Bruk av regneark - Excel Starte et enkelt regneark •Når du starter Excel får du opp et tomt regneark •Her kan du legge inn dine opplysninger og data •Vi kan legge inn tekst, tall og formler •Som et eksempel lages en timeliste •Vi har kolonner (A–E) og rader (1-3) for å legge inn våre data •En ”Celle” er den plassen hvor vi legger inn data

5 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20015 Bruk av regneark - Excel Gjøre en beregning •Vi setter inn antall timer i kolonne C •Timeprisen settes inn i kolonne D •Kolonne E er antall timer * timepris •I Excel må vi skrive inn en formel for å gjøre en slik beregning •I cellen E2 skriver vi formelen =C2*D2

6 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20016 Bruk av regneark - Excel Kopiere en formel •Formelen i Celle E2 regner nå ut ønsket sum •Cellen E3 skal ha samme formel •Da kopierer vi formelen nedover i kolonne E •Marker firkanten nederst i høyre hjørne av celle E2 •Klikk og dra nedover

7 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20017 Bruk av regneark - Excel Hva er en formel ? •En formel er et matematisk eller statistisk uttrykk •Vi kan skrive inn enkle formler: •Aritmetiske tegn + - * / •Summasjon av flere celler: =SUMMER(E2:E5) •Det er tilgjengelig mange avanserte formler hvor Excel kan beregne ønskede uttrykk

8 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20018 Bruk av regneark - Excel Beregne en sum •I celle E5 ønsker vi å beregne summen av cellene E2, E3 og E4 •Dette gjøres enkelt ves å kikke symbolet for sum •Området som er stiplet inngår automatisk i formelen •Formelen blir =SUMMER(E2:E4)

9 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20019 Bruk av regneark - Excel Kopiere formler •Du kan kopiere en formel ved å holde nede venstre museknapp og dra cellen den retningen det skal kopieres Cellene har en Relativ referanse som endres ved kopiering Du ser et kryss Nederst til høyre I cellen som Indikasjon på Kopiering Av formel

10 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200110 Bruk av regneark - Excel Absolutte adresser •Når du kopierer formler, endres alle referanser til celler i forhold til den nye plasseringen (kolonne/rad) •Dersom du har konstante størrelser, må disse refereres med absolutte adresser •Dette sikrer at det er de faste cellene som inngår i formelen for beregning

11 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200111 Bruk av regneark - Excel Eksempel på absolutt adressering •Vi setter inn en formel for beregning av mva =SUMMER(A2:A5)*A1/100 •Ved kopiering får vi i celle C6: =SUMMER(C2:C5)*C1/100 •Dette gir gal beregning, siden celle A1 inneholder mva-faktoren •Vi må da benytte absolutt referanse •Dette gir riktig formel: =SUMMER(C2:C5)*$A$1/100

12 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200112 Bruk av regneark - Excel Diagram Wizard •For å presentere data kan en grafisk fremstilling være godt egnet •Du kan få hjelp til å lage et diagram •Det er mange ulike grafer å velge mellom

13 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200113 Bruk av regneark - Excel Velg dataområdet •I kompliserte regneark kan det være nyttig med hjelp for å velge ut riktig data-område En stiplet markør Angir det utvalgte Data-området Data-området settes Automatisk inn i diagram wizard

14 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200114 Bruk av regneark - Excel Definer akser og tekst •Sett inn ønskede ledetekster for diagrammet

15 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200115 Bruk av regneark - Excel Sett inn det ferdige diagram •Diagrammet kan settes inn i regnearket, eller i et nytt ark dersom det passer bedre

16 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200116 Bruk av regneark - Excel Koblede resultater •Resultater fra tabeller i Excel kan kobles i et Word dokument eller Powerpoint presentasjon •Velg Lim inn spesial, og lim inn en kobling •Da vil dokumentet oppdateres hvis Excel endres •Eksempel på tabell og diagram som kan limes inn:

17 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200117 Bruk av regneark - Excel Innebygge objekt •Det er mulig å bygge inn et objekt i regnearket •Dette kan bla være aktuelt for å sette inn en kommentar skrevet i Word •Velg Sett inn Objekt, og velg et Word dokument Innebygging vil forutsette at programmet støter OLE - Objekt Linking and Embedding

18 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200118 Bruk av regneark - Excel Skrivemulighet •Du får nå opp et word-vindu i regnearket, og kan skrive inn dine kommentarer •Du kan legge på fagre og bruke øvrige word-funksjoner for å lage et ferdig tekst-objekt For å redigere teksten må du klikke i objektet, og får da word-muligheter for editering av teksten

19 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200119 Bruk av regneark - Excel Funksjoner •Excel har innebygd mange avanserte beregninger for matematikk, statistikk og økonomi •For eksempel kan vi beregne en gjennomsnitt av temperaturer •Velg da Sett inn – Funksjon •Finn ønsket funksjonen – Gjennomsnitt

20 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200120 Bruk av regneark - Excel Velg ut data-område •Her har vi våre temperatur målinger i kolonne B fra celle B5 til B18 •Formelen blir da GJENNOMSNITT(B5:B18) •Klikk OK for å sette inn dette •Vi får da en gjennomsnitt temperatur på 1,4 0 C

21 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200121 Bruk av regneark - Excel Navngi celler •Du kan sette navn på celler, dette gjør det enklere å referere til dem, og navnet kan benyttes i formler =Sum*(1+mva) • Bruk navnene i fomler: • Marker området A1 – E6 •Velg Sett inn  Navn  Opprett •Velg Lag navn i øverste rad

22 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200122 Bruk av regneark - Excel Låse celler •Når du har satt opp et komplisert regneark, kan det være ønskelig å låse cellene, slik at ikke noen ved et uhell endrer formler og verdier •Data som skal kunne endres må først fjerne låsingen •Marker cellene B2-B5 og fjern avkryssingen for ”Låst” •Velg Verktøy  Beskyttelse  Beskytt regneark Fjern avkryssingen for ”Låst” når du ønsker å kunne endre et data-område

23 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200123 Bruk av regneark - Excel Eksempel på låsing •I de røde cellene kan brukeren taste inn data •De gule cellene er beregningselement •Vi kan beskytte arket slik at brukeren ikke kan skrive i andre celler enn i de røde •Vi har laget et regneark for innfylling av data

24 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200124 Bruk av regneark - Excel Vise formler •Det er ofte nødvendig å gjøre en sjekk av alle formler i regnearket for å kontrollere at det er riktig satt opp •Velg Verktøy  Alternativer, og kryss av for å vise formler – sjekk nå at disse er riktige Kryss av for å vise fomler

25 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200125 Bruk av regneark - Excel Sporing av formler •Du kan lett se hvilke avhengigheter som finnes for en celle •Fra verktøylinja Revisjon, kan du velge å vise hvilken sammenheng det er i formler Spore/ fjerne sporing for overordnede celler Spore/ fjerne sporing for underordnede celler Sette inn en merknadFjerne alle spor

26 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200126 Bruk av regneark - Excel Blå piler viser sammenheng •De blå pilene viser hvilke celler som henger sammen •Her ser vi at A5 og B5 virker opp på C5 som er overordnet disse cellene i en formel •Likeledes er C3, C4, C5 underordnet til C6 •Vi kan også sette inn en merknad for å gi en kommentar direkte i regnearket

27 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200127 Bruk av regneark - Excel Budsjett arbeidsbok •Du kan lage arbeidsbok bestående av flere ark •Disse kan gis et navn for lettere å holde oversikt •Topparket kan summere verdi fra underliggende ark •Årsbudsjett!B4 =Salgsavd!B4+Prod.avd!B4+Utvikl.avd!B4

28 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200128 Bruk av regneark - Excel Sortere en liste •En liste er et regneark som inneholder relaterte data, og kan betraktes som en database •Hver rad kan sorteres etter ønsket behov •Merk dataområdet, og velg Data - Sorter •Dersom det er nødvendig å sortere ut i fra flere kriterier •Du kan da angi ønskede sorteringsnøkler og rekkefølge (stigende / synkende)

29 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200129 Bruk av regneark - Excel Flere sorteringsnøkler •Etter at du har valgt dataområdet, kan du velge ønsket kolonne og klikke ikonet for sortering

30 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200130 Bruk av regneark - Excel Filtrere en liste •Hvis du har behov for å selektere ut data av spesiell interesse, kan du filtrere listen •Velg Data Filter Autofilter •Du får da valg knapper for hver kolonne •Velg ut ønsket filtrering, for eksempel •Velg et firma, og velg et prosjekt for dette firma

31 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 200131 Bruk av regneark - Excel Oppsummering •Regneark kan benyttes for mange praktiske beregninger •Du kan sette inn formler og lage diagrammer •Det er mange avanserte funksjoner i Excel, som muliggjør en god tilpasning i forhold til behov •For å bli fortrolig med funksjonene forutsettes det at disse utprøves med hensyn på praktiske finesser •Dette forutsetter god kjennskap til hvordan Excel- programmet benyttes slik at funksjoner kan utnyttes •Det er lett å integrere Excel med andre office- programmer, både gjennom koblinger og innebygging gjennom OLE-funksjoner


Laste ned ppt "HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Rune Fensli, HiA, 20011 Bruk av regneark - Excel Grunnleggende bruk av Excel Praktiske eksempler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google