Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datakatalogen NVDB Del 1 Kort innføring Del 2 Eksempler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datakatalogen NVDB Del 1 Kort innføring Del 2 Eksempler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Datakatalogen NVDB Del 1 Kort innføring Del 2 Eksempler
Versjon Del 2 Eksempler Noen tekster krever at du er inne i datakatalogen på nettet. Dette er en foreløpig versjon

2 Organisering Arbeidsgruppe Klienter-NVDB Modellansvarlig Datakatalog
Vilhelm Børnes SINTEF Robert Olsen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Klienter-NVDB Sigmund Fredriksen, Veginformatikk A/S Modellansvarlig Datakatalog Trond Hovland, Vegdirektoratet NVDB-base ( Klient-API ) , rådgiver generelt Hans Anton Ålien, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

3 Datakatalog på nett Datakatalogen er tilgjengelig gjennom denne linken: Dette er en kopi av datakatalogen. Det finnes kun en orginal, i en egen accessbase. I tillegg til å studere gjeldende datakatalogversjon, er det også mulig å se på eldre versjoner av datakatalogen

4 Oppstartsvindu for datakatalogen på internett
Klikk på NVDB-utgave når du er på nettet Har du ikke Java så kan det lastes ned ( Eksterne brukere)

5 Hovedvindu i Datakatalogen
Trykk på logo i Hovedbildet Og deretter i

6 Logo i hovedbildet

7 Etter at du trykker på  i
Tlf : Tlf:

8 Hovedvindu – eksempel på valg

9 Hovedvindu-manøvrering
Valg av ( klikk på ) en vegobjekttype kategori gir oversikt over vegobjekttyper tilhørende denne kategorien. Kategorien Alle gir alle vegobjekttyper i datakatalogen. Samme vegobjekttype kan inngå i flere kategorier. Valg av en vegobjekttype gir oversikt over vegobjekttypens tilsvarende egenskapstyper samt tillatte sammenhenger hvor vegobjekttypen er involvert ( se nederst i bildet ) Valg av egenskapstype gir oversikt over eventuelle tillatte verdier tilknyttet denne egenskapstypen, dvs hvilke verdier egenskapstypen kan ha ( Her kan det ligge mange ønsker ) Dobbeltklikk på en typen i listen gir eget vindu med detaljer om typen. Ved å klikke i overskriftsfeltet til ei liste, skiftes det mellom alfabetisk sortering og sortering etter nummer ( logisk rekkefølge ) Man kan trykke inn skrivetegnet i en kolonne og begynne å skrive bokstav for bokstav ved søk.

10 Hovedbilde -hjelpeverktøy
Vis detaljer til valgt kolonne Generelt-søk Redigering Utskrift Logg for datakatalog Vis som trestruktur

11 Hovedvindu - generelt søk
Her kan du søke etter eksakte verdier, eller verdier som inneholder ditt søk Hele basen gjennomsøkes. ( Ovenfor er det søkt etter : Inneholder veg )

12 Hovedvindu - Søk i kolonnene
Trykk på hvilket som helst felt og begynn og skriv det du søker etter. Gjelder alle kolonner

13 Hovedvindu tema NVDB Her kan det velges hvilket flere
tema for kategorierisering av vegobjekttypene en ønsker å benytte. Hovedinndeling er valgt som standard Ikke alle tema er komplette VDB-registeret er en inndeling i hht gammelbanken og som ikke er aktuelt lenger, heller ikke navnebruken NVDB Tidligere navn som utgår : VDB. Nytt navn som skal brukes er : Nytt Tema kan være Eks: anleggs-GIS

14 Vegobjekttype - detaljvindu

15 Vegobjekttype - typekategorier
Oversikt over kategorier som er laget. Dobbeltklikker man på en kategori så kommer videre detaljer fram ( Likt på samtlige kolonner

16 Vegobjekttypekategori - detaljvindu

17 Alle data for et objekt Dobbeltklikk for detaljer

18 Styringsparametre Styringsparametre sier noe om hva som er tillatt
eller ikke tillatt i visse sammenhenger. Overlapp på strekningsdata er en ofte forekommende feil ved innsjekking til NVDB Klienter må forholde seg til styringsparametrene. Styringsparametre dekker også ajourhold i basen

19 Styringsparametre/alle data
Følgende styringsparametre i excelfila finnes i Datakatalogen.

20 Detaljer Vis av detaljer inneholder opplysninger som
beskriver objektene nærmere Hvert objekt har et eget id-nummer som er unikt. Vi kan således skifte navn på et objekt uten å endre på strukturen i basen.

21 Tilhørende egenskapsdata
Her kan man bla i tilhørende egenskapsdata og ved dobbelklikk hoppe til valgt egenskap. Det produseres internt en versjon med ulike statuser som viser slettet data. ( historikk ) Derfor grå farge på ”internt nummer” Andre farger sier noe om status for arbeidet, eks : Til behandling

22 Typekategori Her finner du objekter som har tilhørighet til
hverandre i samme kategori. Det er naturlig at du kan finne samme objekt i flere kategorier

23 Hovedkategori Ulike kategorier som er i bruk intern for beskrivelse

24 Vegobjektype - Arv Det er foreløpig ikke tatt i bruk arv i NVDB/datakatalogen. Datakatalogen er forberedt for dette. Etter versjon 1.74 vil arv forsøkt bli innført.

25 Vegobjektype – Stedfesting i vegnettet
Sier noe om hvordan forekomstene av gitt vegobjekttype kan stedfestes I vegnettet. Stedfesting av type ”Punkt” indikerer at det kun er lovlig med en referanse til vegnettet. Av type ”strekning” har en start - og en sluttreferanse, med min 1 meters utstrekning ”Ingen” stedfesting kan være statistikkobjekter og lignende ”Flerepunkter” er en liste av stedfestinger, eks : Stedsnavn og kommunedele

26 Kortnavn - generelt Kortnavn benyttes både på vegobjektyper, egenskapstyper og tillatte verdier. Kortnavn gir en forkortet versjon av navnet. Kan være inntil 8 tegn Eks : Armeringsnett = arnt Eks : Feltkode=flkd

27 Sorteringsnummer Listene i hovedvinduet kan sorteres alfabetisk eller logisk. Logisk sortering gir liste sortert etter et slikt nummer. Logisk sortering kan være bygd opp slik at ofte benytta forekomster får lavt sorteringsnummer som hører sammen . logisk sortering kommer etter hverandre i gitt nummer( 1,2,3,4….. ).

28 Dato fra NVDB, generelt Angir dato for når en forekomst blir satt gyldig i NVDB ( i praksis blir forekomsten gyldig i første versjon av datakatalogen etter denne datoen. ) NVDB-dato er relevant for både vegobjekttype, egenskapstype, tillatt verdi og tillatt sammenheng.

29 Vegobjekttype - Status
Status vises vha fargekoder Dersom man er usikker på fargenes betydning, kan man åpne detaljer og se status for de farger som er satt

30 Vegobjekttype Beskrivelse og instruks
Nederst i detaljer finner man to ”flipper” som inneholder Beskrivelse og Instruks. Beskrivelse skal stort sett stemme med offisielle definisjoner i håndbøker ( Termbank under utarbeidelse ) Instruks skal beskrive hvordan objektet kan tolkes og registreres Både beskrivelse og instruks er under revisjon

31 Vegobjekttype - Utskrift
Gir utskrift av valgt vegobjekttype eller alle vegobjekttyper tilhørende valgt vegobjekttypekategori. Utskrift til excel-rapport vil bli tilgjengelig i neste DAKAT-versjon. Vennligst ikke skriv ut alle vegobjekttyper på nett

32 Vegobjekttype Resultat av utskrift
Dette er en utskrift fra Datakatalogen/html-fil

33 Sammenhenger Angir lovlige sammenhenger mellom to vegobjekttyper A og B (Mor – datter) Det finnes 3 ulike sammenhengtyper 1-Komposisjon A består av B, B er del av A Tett binding: B slettes hvis A slettes Denne varianten er desidert mest benyttet i Datakatalogen 2-Aggregering A har B, B tilhører A Løs binding: B skal ikke slettes om A slettes 3-Assosiasjon A har tilkoplet B, B er tilkoplet A A og B er på lik linje

34 Avslutning Det gies ut ca 2-4 datakataloger i året.
Ved viktige endringer ( nye ting ) kan ny katalog legges inn uten problemer for brukerne NVDB tar imot hele accessbasen og leser inn predefinerte verdier osv NVDB sin datakatalog er ikke 100% samkjørt med Access basen Over tid vil nye endringer skje ( modernisering/forenkling ). Man er allerede i gang med å tilnærme Datakatalog mot SOSI og prosjekteringsmiljøet, samt krav til leveranser til NVDB ( Dataflyt )

35 Del 2 Eksempler fra datakatalogen

36 Belysningsanlegg Belysningspunkt har kobling til Belysningsanlegg.
Bruksområde Belysning Veg/gate Type Bel.pkt en side av veg Byggeår xxxx Tenningssystem Fotocelle Styring fra VTS/E-Verk Ja Belysningspunkt Oppsettingsutstyr Lysmast Avstand fra vegkantStrømtilførsel,kategori Xx.x Fundamentering Jordstikk Lysmast/Lysstolpe Rett stålmast Avskjæringsledd Lampearmatur Høgde over veg Xx.xx Antall pærer 2 Belysningspunkt har kobling til Belysningsanlegg. Lysmast/Lysstolpe og lampearmatur har kobling til Belysningspunkt Generelle objekter som kommentar/tilstander osv kan legges inn

37 Rekkverk Rekkverk Rekkverk kan ha Rekkverksende, Rekkverkstolper
Type Rekkverk m/skinne SkinneutrustningT Ensidig,enkel o-|| Type skinne Metall,stål Festet på Stolper Stolpeavstand 4 Oppsettingsår åååå Lengde Xxxxxx.xxx Sikring mot Vann Rekkverksende Type/forankring Sideforankring i jordskjæring Rekkverkstolpe Materialer Stål Støtpute Brakemaster Rekkverk kan ha Rekkverksende, Rekkverkstolper og støtpute som ”døtrer”. Lengde gies dersom geometrien avviker fra referanse fra-til. ( antall desimaler i lengde vil bli endret ) Mange flere egenskaper kan velges. Rekkverksende skal være en beskrivelse av start/avslutning uten utstrekning

38 Grøft,Lukka Grøft,lukka Grøft,åpen Kum Rørledning
Type Drenering, Dyp Bunnforhold Jord Dybde Xx.xx Grøft,åpen Overvannsgrøft Materiale Pukk X.xx Kum Spesialkum,prefabrikkert Bruksområde Drenering Materialtype Betong Lokk/rist,type Kuppelrist, flat Diameter Avstand fra vegkant Xxx.x Stige Innstøpt trinn Inngår i drenssystem Ja Rørledning Bruksområde Vann, overvann Type Trykkrør Materialtype Betong Diameter,indre xxxx Drensrør Plast I dette eksemplet er grøft,lukket Et morobjekt som holder de andre som døtrer. Referansen på punktdata gir mulighet for å beskrive den enkelte Kum. To rørledninger defineres ( hovedledning og dren ) NB: Det finnes også definert grunn drensgrøft.

39 Trafikkdeler Trafikkdeler Rekkverk Grasdekker Breddemåling Kommentar
Her kan man registrere et utall av variasjoner. Her vist de objekter som har assosiasjoner med Trafikkdeler Viser ellers til forskjell mellom trafikkdeler og øyer i kryssområder på Her kan man også finne ”dobbeltopplysninger” under ulike objekter, men da som en informasjon og så detaljer ( Belegning og Grasdekker ) Trafikkdeler Bruksområde Midtdeler Utforming Fysisk,kantstein Belegning Betong,farget Bredde gj.snitt Xx.xx Rekkverk Grasdekker Breddemåling Kommentar Kryssingsmulighet/åpning Kantstein Beplantning Tilstand/skade Trafikk- deler Øyer

40 Generell oppbygging i datakatalogen
Objekt A Egenskap Verdi Objekt B( som datter til A) Objekt C ( som datter til B ) Objekt D ( som datter til B ) Enkelte objekter har en verdi som beskriver objektet generelt. Skal denne beskrivelsen detalutformes, så må man finne det objektet som har en lovlig assosiasjon til hovedobjektet. Allikevel kan det være nyttig med verdier som ser ut til å overlappe mot andre detaljert beskrevne objekter

41 Eksempler Trafikkdeler Utforming Frest/malt
Objektet beskrives som frest/malt, men det sies ingen ting om detaljer til de malte linjer som langsgående vegoppmerking,type, bruksområde,tykkelse , materialtype osv. Om man skal beskrive objektet på overordnet nivå, eller på detaljert nivå er avhengig av registreringsbestillingen. NB: Dersom man søker i banken etter et objekt, får man ut alle data om dette og døtrer under dette, men man har ingen kjennskap til om det finnes et morobjektobje ( hovedobjektet det er registrert for.

42 Definisjoner - datakatalog
Tema Vegobjekttypekategori Vegobjekttype En vegobjekttype forteller hvilken type et vegobjekt er av.  Andre ord for vegobjekt kan være "ting", "produkt", "elementtype", ”hendelse”, "feature" (eng.). Egenskapstype Egenskapstypene forteller hvilke egenskaper et vegobjekt av an bestemt vegobjekttype skal kunne ha. Tillatt verdi Tillatte verdier forteller hvilke lovlige verdier det kan være på en egenskap tilknytta et vegobjekt av en bestemt vegobjekttype Tillatt sammenheng og sammenhengstype Tillatte sammenhenger forteller hvilke vegobjekttyper som kan ha sammenhenger (relasjoner) mellom seg, og hvilken type relasjon de kan ha

43 Detaljer om egenskapstyper
Datatyper Tekst Fritekst eller predefinert Tall Viser antall desimaler og størrelse på tallet ( max/min ) Maske Viser hvordan man skal skrive verdier ( desimaldele ) Geometri Geometri punkt Geometri strekning Geometri Areal Fastverdiatributt Feltlengde Lovlig lengde på feltet ( antall karakterer totalt ) Antall desimaler ( også sammenheng med maske ) Enheter Oppgitt i meter, millimeter, liter osv Krav om verdi Må det være verdi i feltet ? ( styringsparameter )


Laste ned ppt "Datakatalogen NVDB Del 1 Kort innføring Del 2 Eksempler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google