Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIRKSOMHETSPLAN Holtet Barnehage SA NATURligvis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIRKSOMHETSPLAN Holtet Barnehage SA NATURligvis"— Utskrift av presentasjonen:

1 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 Holtet Barnehage SA NATURligvis

2 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Holdningene og verdigrunnlaget i Holtet Barnehage s. 6 Barns medvirkning i barnehagen s. 7 De yngste barna i barnehagen s. 8 Barnehagen og likestilling/likeverd s. 9 Menn i barnehagen s. 10 Samisk kultur i barnehagen. Personalets kompetanse s. 11 Arrangementer i Holtet Barnehage s. 12 Prosjekt: Holtet Barnehages språktrapp s. 13 Lese for barn s. 14 Natur og miljø s. 15 IKT i barnehagen s. 16 Skoggruppemetoden s. 17 Organisasjonen Holtet Barnehage SA

3 Innledning Velkommen til barnehagen vår i Øvre Holtet! Barnehagen har 5 avdelinger alle ulike fra hverandre på grunn av barnas alder, gruppesammensetning og ulike behov. Smørblomsten og Marihøna er tilrettelagt for til sammen 20 barn 0-2 år. Kløverstua og Blåklokka gir plass til tilsammen 38 barn i alderen 3-6 år. Lavvoen gir et annerledes barnehagetilbud til 11 førskolebarn. De satser mye på uteaktiviteter året rundt og turer i og rundt Harstad. Hos oss pusser barna tenner etter frokost, og vi er en sukkerredusert barnehage. Vi legger i stor grad til rette for barn med astma og allergi. I vår barnehage er foreldrene den viktigste ressursen, og vi opplever et godt foreldresamarbeid som suksessfaktor for en god hverdag for enkeltbarnet. God kommunikasjon og konstruktive tilbakemeldinger gir personalet en pekepinn på hvordan vi ligger an i forhold til foreldrenes forventninger til oss. Vi legger til rette for nettverksbygging foreldrene i mellom, noe som bidrar til trygghet og trivsel for barna. Nettverk barna imellom er også et satsingsfelt hos oss, spesielt det siste året i barnehagen hvor barna deltar i førskolegrupper som er satt sammen i forhold til skolen den enkelte skal begynne på. Vi håper dere kan bidra mye på dugnader da barnehagens økonomi ikke tillater at vi leier inn hjelp til all vedlikehold. Personalets kompetanse er vel dokumentert i barnehagen. Utfordringen består i å utnytte den best mulig. Kontinuerlig kompetanseoppbygging har alltid vært tema på personal-, styre- og årsmøter. Personalet opplever her stor støtte fra eierne. PMTO (foreldreveiledning), positiv grensesetting, småbarnspedagogikk og begrepsundervisning er noe av kompetansen vi kan skilte med. Alle barnehagene i Harstad har utarbeidet en felles plattform vedrørende innhold og holdninger som foreldrene kan forvente uansett hvor de får plass til sine barn, og inkluderer en felles plan for overgang barnehage - skole. Her i Holtet videreutvikler vi planen for å gjøre den til vår. Vi har i alle år jobbet med overgang barnehage – skole, og er godt fornøyde med at alle barnehager og skoler i Harstad forplikter seg til dette. VELKOMMEN TIL Holtet Barnehage!

4 Holdningene og verdigrunnlaget i Holtet Barnehage
Likeverd og respekt Menneskelig likeverd og respekt for hverandre og hverandres eiendeler er grunnleggende verdier som vi i Holtet Barnehage jobber for å utvikle hos det enkelte barn. Vi ønsker å styrke barna i å utvikle toleranse for andre mennesker, selv om andre kan være ulik en selv. Barnet skal også føle seg verdifull, selv om man opplever seg selv ulik andre. Oppdragelse Vi ønsker å legge til rette for at barna skal utvikle seg til å bli selvstendige, aktive og ansvarsbevisste mennesker i sin relasjon med andre. Ved å være tydelige og anerkjennende voksne, som gir barnet trygghet og forutsigbarhet, skal vi være tilstede for å veilede og støtte barnet i dets utvikling. Barnet skal utvikles både individuelt og sosialt, og begge områder er viktig i barnets liv. Noen barn trenger støtte i å hevde egne meninger og behov, mens andre trenger hjelp til å lære og bry seg om andre og vise hensyn. Med barnet i fokus der alle føler seg sett og hørt, vil vi styrke dem i deres utvikling av et individuelt og positivt selvbilde. Sammen med foreldrene legger vi strategier der dette trengs i forhold til uakseptabel atferd og språkbruk, og til å vise høflighet og respekt. Trygghet Vi skal bruke god tid på å skape trygge, forutsigbare rutiner, bli godt kjent med hverandre – barn, foreldre og ansatte – og gjennom kommunikasjon bidra til trygghet og trivsel. Et ledd i trygghet er stabile voksne og nok voksne i forhold til behovet. Vi prioriterer dette så langt det er mulig. Omsorg for det enkelte barn Hvert barn er unikt og trenger god omsorg i barnehagen. Alle barn skal oppleve trygghet, omsorg og nærhet av empatiske voksne. Trygghet og omsorg er viktige forutsetninger for barnets utvikling og læring. Noen barn har behov for tett og nær omsorg fra oss voksne gjennom store deler av dagen. Andre trenger en trygg voksen som er til stede og ser når barnet trenger trøst, et fang å sitte på, eller en som lytter når noe skal fortelles. Individuelle behov tas hensyn til og gis rom til å utforskes. Lek Lek er barnas naturlige samværsform. Leken er en viktig del av barnets utvikling, og det skjer blant annet sosial og språklig læring i lek. I leken knytter barna vennskapsrelasjoner. Det å delta i lek og få venner, er et viktig grunnlag for barnets trivsel i barnehagen. I Holtet Barnehage skal voksne være bevisst at leken har en egenverdi for barna, og at lek skal ha en sentral plass i barnehagen. Vi skal ha respekt for leken og de aktivitetene barna holder på med, og gi dem tid til å avslutte før vi begynner med nye aktiviteter.

5 Sosial kompetanse Vi hjelper barna til å mestre de sosiale spillereglene, hvordan de skal ta kontakt med et annet barn, komme inn i lek, spørre, dele, vise omsorg, respekt og empati. Etter hvert som barnet vokser til, øver vi på å være i fokus ved for eksempel å fortelle historier for hverandre, opptre for ei gruppe eller bli hyllet for noe man har klart. Vi øver på å mestre nye hendelser som for eksempel overnatting i barnehagen,. Vennskap Å ha en venn, gir livet en ny dimensjon. Barnet lærer hva vennskap innebærer på godt og vondt, om lojalitet, solidaritet og empati. Vennskap og følelser er et årlig tema, og vi markerer verdensdagen for psykisk helse. De voksne forplikter seg til Stortingets Manifest mot Mobbing, og lærer barnet holdninger som inkluderer andre. Vi kan ikke forvente at barnet skal oppfatte alle i barnehagen som ”venn”, men inkludering vil likevel fremholdes som det akseptable i motsetning til utelukking. Trafikksikkerhet På alle turer langs veiene, er vi opptatt av at barna skal lære å gå på rett side av veien, se seg for når veien skal krysses, og bruke refleks i mørket. Førskolebarna går en dag i uka til Medkila skole for å ha en gymnastikktime for deretter å gå tilbake. Dette er god trening for alle førskolebarna uavhengig av hvor skolen de skal begynne på ligger. Holde avtaler ”En avtale er en avtale”, sier vi, og både barn og voksne må påminnes dette. Noen avtaler glemmes, noen brytes, men de fleste holdes. Det skal lønne seg å holde avtaler, og større barn må regne med å bli fratatt gode ved å bryte de. Gi ros til hverandre Alle fortjener ros hver dag, og de voksne har en tommelfingerregel om ”5-1”, 5 ros for en ”ris”. Vi går ikke nødvendigvis rundt og teller, men det er viktig at barnet får ros for god atferd, prestasjoner og omsorgsevne. Dette gir god selvfølelse og følelse av mestring. De positive tilbakemeldingene skal alltid være i flertall.

6 Barns medvirkning i barnehagen
I vår barnehage er barns medvirkning viktig. Alle barn skal bli sett, hørt og anerkjent for sine meninger og oppleve at deres meninger har betydning. Barna skal få være med å si noe om hva de ønsker å gjøre i barnehagen. Medvirkning handler mye om respekt for hvert enkelt barn, det å ta barnet på alvor. Det betyr i praksis at vi må være åpne for forslag fra barna om aktivitet og nye temaer som vi voksne ikke allerede har satt på planen. Det handler om å anerkjenne hvert enkelt barn og la deres tanker, følelser og mening komme til uttrykk. I vår barnehage skal ikke barna få bestemme alt selv, men de har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. Det å gjøre noe sammen som fører til noe, at de er med på å påvirke at noe skjer, at de kjenner at egen deltakelse kan bidra til endring. Barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med dets alder og modenhet. Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det. De voksne må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. I Holtet Barnehage gir vi barna reelle valg innenfor visse grenser og de må få valgmuligheter ut fra deres modenhet og evne til mestring, som for eksempel om de vil ha de røde eller blå vottene når de går ut, ikke om de vil gå ut når dette allerede er bestemt. Når vi spør barna om noe, så er vi forberedt på å følge opp barnas svar. Barna skal få medvirke ut fra deres ståsted, det de har forutsetninger for å gjøre. Vi voksne må se hva som gir mening for barna og planlegge dagene ut fra dette. Vi skal være aktive, deltakende og fleksible voksne som finner gode løsninger i hverdagen.

7 De yngste barna i barnehagen
Å arbeide med små barn fordrer et pedagogisk personale som klarer å være lydhøre overfor barnas ytringer for å forstå og gi respons. Små barn kommuniserer med hele seg, og deres måte å kommunisere på stiller store krav til oss voksne. Små barn er kroppslige i sin væremåte, de bruker hele seg i de fleste sammenhenger. Små barn lever livet der de er til enhver tid, med de menneskene som finnes der. I Holtet Barnehage skal vi ta barna på alvor og se barna der de er og være i øyeblikket sammen med dem. Vi må prøve å forstå deres intensjoner med det de gjør og tolke og overtolke dem. Vi voksne må legge merke til detaljene i barnas kommunikasjon for å forstå dem. Det skjer en stor utvikling på mange områder i småbarnsalderen og vi voksne må være oppmerksomt tilstede sammen med barna for å stimulere utviklingen og utfordre de videre. Anerkjennelse og forståelse er to viktige begreper i barnehagen. Små barn trenger voksne som anerkjenner dem for den de er, forstår dem, lytter til dem, og gir dem respons. På en småbarnsavdeling er det viktig at barna har gode rollemodeller i de voksne. Vi som jobber med de yngste barna må være ydmyke og lydhøre. Vi skal legge til rette for gode muligheter for lek, ute og inne, og utvikling på alle områder.

8 Barnehagen og likestilling/likeverd
Barnehagen har et spesielt stort og viktig oppdrag i forhold til likestilling/ likeverd. Barnehagen må bryte med stereotype kjønnsforståelser og oppfatninger. At gutter og jenter mestrer og interesserer seg for like aktiviteter, er en naturlig og nødvendig utvikling. Biologiske ulikheter vil vi aldri komme utenom. Kjønnene vil alltid ha forskjellige utgangspunkter og forutsetninger, men mulighetene skal være de samme. Likestilling mellom kjønnene er viktige faktorer i oppdragelsen. Ved at personalet har en bevisst holdning angående likestilling, vil barnehagens pedagogikk gjenspeiles i dette. I personalet diskuterer vi blant annet: ¤ Hvilke muligheter gir vi jenter og gutter i barnehagen? ¤ Fremmer vi like muligheter for jenter og gutter i barnehagen? ¤ Reproduserer vi tradisjonelle kjønnsrollemønstre, som for eksempel fordeling av arbeidsoppgaver? ¤ Hvem får mest oppmerksomhet i barnehagen? ¤ Er guttene mer synlig? ¤ Er jentene flinkere til å henvende seg til voksne? Vi i Holtet Barnehage er enig om at menns fravær i barnas oppvekst er bekymringsfullt og at vi ønsker oss både mannlige og kvinnelige impulser i et kvinnedominert yrke. Vi bruker naturen mye slik at gutter og jenter får like muligheter og erfaringer, barna er opptatt av mestringen de opplever når de klatrer og beveger seg i ulent terreng.

9 Menn i barnehagen Det har vært diskutert mye om jenters og gutters behov for rollemodeller og identifikasjonsobjekter for å utvikle seg som henholdsvis jenter og gutter, kvinner og menn. Barn trenger både menn og kvinner i barnehagen, men ikke bare en type mann, men mange forskjellige typer f. eks: musikeren, filosofen, poeten, vi trenger den lekende og empatiske, speideren, men han bør ikke representere den eneste mannsfiguren. Barn kopierer en rollemodell, og nyansene for hvordan en mann kan være maskulin blir borte hvis man har bare en type mannsfigur. Det er viktig å vise at barnehager også kan være en arbeidsplass for menn. Når barnehagen markedsføres som nettopp en arbeidsplass for menn, er det ikke bare fordi barna trenger mannlig nærvær, men også fordi flere menn bør bli klar over hvilken flott jobb dette egentlig er. Det er pr i dag 4 menn ansatt hos oss, fast eller i vikariat. Vi jobber aktivt for at det skal jobbe flere menn i barnehagen vår, bl.a. ved at vi i utlysningstekst på ledige stillinger oppfordrer menn til å søke. Vi oppfordrer ungdomskoler, f. eks i arbeidsuken/arbeidspraksis til å sende gutter til oss. De siste 3 årene har vi også innledet et samarbeid med siviltjenesten (mannlig sivilarbeider). Ved at det jobber menn hos oss blir de synlige rollemodeller for at det er greit å være mann i barnehagen. Vi rekrutterer altså mannlige vikarer, og dette er en døråpner for at flere menn kommer inn i barnehagen. Vi har bare hatt positive opplevelser med å ha flere menn i barnehagen både for barna og arbeidsmiljøet.

10 Personalets kompetanse.
Samisk kultur i barnehagen Vi i Holtet Barnehage har kartlagt og dokumentert den formelle og den uformelle kompetansen til alle ansatte i barnehagen, og ønsker å jobbe videre med videreutvikling av vår kompetanse. Vår formelle kompetanse viser seg å være variert. I tillegg til førskolelærere, er vi en arbeidsstokk som inneholder barnepleier, barne- og ungdomsarbeider, frisør, hest og skogbruksarbeider og langrennstrener. Videre har mange av våre ansatte deltatt på ulike kurs, og også her er kompetansen variert. Noen har lært om ulike formingsaktiviteter som akvarell, oljemaling, lugger osv. Noen har lært om barnet i sorg, samspill, barn med ulike sykdommer og overgrep osv, og noen har lært om arbeidsmiljøet for både store og små – humor, verdisyn, konfliktløsning osv. bare for å nevne noe. Vi har PMTO-veileder (foreldreveiledning) i barnehagen, samt pedagoger med videreutdanning i småbarnspedagogikk, småskolepedagogikk og ledelse. Alle ansatte har kompetanse på språkutvikling, og i løpet av barnehageåret har alle fått tatt del i kurs om begrepsopplæring. De ansatte viser seg også å ha mye kompetanse å bidra med gjennom sine hobbyer, de kan både eksperimentere med fysikk og kjemi, strikke, dramatisere, spille musikk, bake og lage gipsbilder og mange andre ting. Hvert år blir det satt av midler i budsjettet til kurs og kompetanseheving. I lov om barnehager § 2 står det at vi skal ta hensyn til barnas etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. I Holtet Barnehage gjør vi dette ved bl.a. å markere Samefolkets dag 6. februar, for alle ungene våre. Vi lager det samiske flagget og lærer litt av språket. I de tilfeller vi har hatt samiske barn i vår barnehage, har vi hatt større tema med samisk kultur i form av sanger, språk, mat, kofte etc. Dette gjør vi i samarbeid med de samiske barnas foreldre/foresatte.

11 Arrangementer i Holtet Barnehage
Høstkafè Torsdag kl arrangeres høstkafè i forbindelse med internasjonal uke. Vi selger pølser med brød, kaker og kaffe. Loddsalg. Vi ber foreldrene bidra med dugnadstimer, kaker og gevinster. Mørketidsfest Samarbeidsutvalget og personalet arrangerer mørketidsfest i skogen kl Ta på varmeklær og ha med pølser. Vi lager bål og serverer varm drikke. Og kanskje kommer lyktemannen – han som passer på dyrene om vinteren… Juletrefest I romjula arrangeres det juletrefest i barnehagen. Dette er et foreldrearrangement, og komiteen for hvert år bestemmer dato. Alle tar med noe å spise, og julenissen er trofast mot barna og kommer innom med små pakker. 17. mai-kafè Samarbeidsutvalget holder åpen 17. mai-kafè i barnehagen kl Salg av kaffe, kaker, brus og is. Velkommen til barn, foreldre, søsken, besteforeldre, naboer og venner!!! Hilsen 17.mai-komiteen. Sommerfest I slutten av mai arrangeres sommerfest for alle barn og foreldre. Årets arrangement går av stabelen torsdag 26. mai kl Ta med grillmat, barnehagen spanderer loff og salat. Kakebaking på dugnad, da har vi noe til kaffen etterpå. Vi gjør ekstra stas på førskolebarna som nærmer seg skolestart.

12 Prosjekt: Holtet Barnehages språktrapp
Personalet i Holtet Barnehage mener at språklig kompetanse er et viktig utviklingsområde som vi jobber for å styrke hos barna. Språkmiljø og språkstimulering er derfor områder vi fokuserer på hele året, og en naturlig del av barnehagens innhold. Barnehagen har i tidsrommet februar 2007 til april 2009 jobbet med et språkprosjekt der vi vektla å styrke barnas språklige utvikling. Dette barnehageåret fortsetter vi med et nytt språkprosjekt, hvor vi ønsker å lage «Holtet Barnehage`s språktrapp». «Holtet Barnehages språktrapp» skal være et konkret verktøy for systematisk arbeid med begrepsutvikling, språk og språkstimulering for barn i alderen 1-6 år. Vi ønsker på denne måten å sikre progresjon i vårt arbeid med barna fra de begynner i barnehagen, og frem til skolestart. Trekantet form som har blå farge M,O og R er bokstaver som blir til ord når de settes sammen. I MOR står M først i ordet, O står inni ordet og R står i slutten av ordet. Hvis vi bytter rekkefølge, kan vi få ORM som betyr noe helt annet enn MOR. Ut på tur, som her på tur til Grøtavær. Turer og opplevelser gir masse å snakke om, man lærer nye ord og begreper som utvikler språkforståelse.

13 Lese for barn Vi har mye bøker i barnehagen, og leser så ofte muligheten byr seg, helst i mindre grupper. Vårt mål er at alle barna skal fenges av det de hører, og be om å bli lest for når de ser ei spennende bok. I tillegg til egne bøker, låner vi på biblioteket. Foreldrene oppfordres til å låne bøker med hjem fra barnehagen. Alle avdelingene er utstyrt med bokkurv som er plassert tilgjengelig for barna. Bøkene skal byttes ut med jevne mellomrom hele året, og barn i alle aldre skal lære å ta vare på bøkene og sette de på plass etter bruk. Vi regner med litt boktygging blant 1 - 3åringene, de minste barna har jo en litt annen utforskningsmetode enn de større barna. Hva stimulerer til små barns språkutvikling hjemme og i barnehagen? Høytlesing, sang og musikk, rollespill, rim og regler, lek i små grupper etter alder, rollelek, gjenta rett uttale når barnet sier feil, samtale om bilder og bøker, bekrefte barnet, benevne det man gjør, sette ord på det som er rundt, lære begreper som form, farge, antall, over, under, ved siden av, fortelle eventyr, gjenfortelle opplevelser, lære å si hei, ha det, takk for maten o.s.v., lydbøker, gode voksenmodeller, dataspill, skape trygghet, gi enkeltbarnet tid til å uttrykke seg, spille spill, leke med bokstaver, la barnet få øve seg å ta ordet. Kona i skoen Det var en gammel kone som bodde i en sko, og barna var så mange som tretti ganger to. Hun kokte vann og løvetann og sa at det var grøt, så strødde hun litt mose på og sa at den var søt. Alf Prøysen 13

14 Natur og miljø I Rammeplanen for barnehagen heter det at naturen gir rom for et mangfold av opplevelser til alle årstider og i all slags vær, og at det er personalets ansvar å ivareta dette opplevelsesmangfoldet i barnehagehverdagen. I vår barnehage tar vi dette ansvaret på alvor. Holtet Barnehage har godt egnede uteområder, både innenfor og utenfor gjerdet. Områdene gir rom for improvisasjon og muligheter for tilpasninger til hvert enkelt barn. Vi prioriterer å være ute i all slags vær, og lar barna få erfaringer med ulike værtyper og årstider. Vi lar ikke rutiner hindre oss i å bruke naturen, både frokost og lunsj kan nytes ute. Vi har en lavvo i tre som hele barnehagen disponerer. Der kan vi trekke inn om det skulle være nødvendig. Vi fyrer i ovnen og har stemningsfylte samlinger og måltider. Gapahuker og bålplass med bord og benker gir også gode forutsetninger for en vellykket opplevelse. Vi ønsker å brukenærområdet som det fantastiske klatrestativet det er. Barna lærer seg mestring ved å takle terrengets uforutsigbarhet. Skogen er full av muligheter til lek og læring. Vi ønsker også å lære barna om hvilke ressurser naturen gir oss og hvordan vi skal ta vare på den. Det viser seg også at barn har større utbytte av rollelek når de ferdes i naturen, og rollelek er viktig i barns sosiale læring. Det er også færre konflikter ute enn inne. I Holtet Barnehage ønsker vi også å forebygge helseskader som kommer av for mye stillesitting og passivitet. Naturen er et suverent egnet miljø for dette. Vi drar også på mange turer bort fra barnehagen. Noen ganger går vi til fjæra, andre ganger leier vi buss og drar lengre av gårde . Vi drar også med rutebussen til byen. Vi er flere ganger i året på konserter og andre forestillinger. Hvert år besøker vi Festspillene i Nord-Norge.

15 IKT i barnehagen IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å finne informasjon og kommunisere budskap. Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. (Rammeplanen) De fleste hjem har i dag pc og andre digitale verktøy. Barn får tidlig innføring i bruken av blant annet pc, som skal gi støtte til deres nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst. Digitale verktøy kan bidra til at både fantasi og kreativitet settes i gang. Når barna sitter ved en pc i barnehagen, er det de voksne som regulerer hvor lenge det enkelte barn får sitte. Det finnes mange gode, pedagogiske og språkutviklende programmer som vi ofte låner på biblioteket. Barna lærer også mye ved å se de voksne bruke pc til digitale bilder. Deretter oppstår mye kommunikasjon mellom barn og barn/voksne som et resultat av involveringen i digitale verktøy. Når barnet skal plassere markøren på skjermen ved hjelp av musen, er det også med på å utvikle finmotorikk og koordinering. Plasseringen av pc er slik at barna får ro til å bruke den på en utviklende måte. Personalet er ofte deltakende som veiledere. I vår barnehage har vi 4 bærbare datamaskiner. Vi har digitale kamera på alle avdelinger, noe som gjør at vi kan ta mange bilder hver dag og lagre på cd-plater. Bildene vises på digital fotoramme på hver avdeling. Andre hjelpemidler i barnehagen er: projektor, overhead, CD- og DVD-spiller, Kopimaskinen vår har trådløst nettverk til pc-ene.

16 Skoggruppemetoden Skoggruppa består av alle de eldste barna i barnehagen. De har sitt eget opplegg hver torsdag kl Gruppene er delt inn på tvers av avdelingene. I gruppene jobber barna videre med førskoleaktiviteter som de har forberedt seg i på forhånd, på sin avdeling. Vi har i mange år brukt en metode som heter Skoggruppemetoden med stort hell. Dette er en strukturert metode som blir brukt på en spesiell måte for turer ute i naturen. Metoden bygger på aktivitet og positivt samspill mellom barn-barn og barn-voksen. Metoden bygger på en tredeling: 1. Forberedelse 2. Gjennomføring 3. Gjenkalling Det som kjennetegner metoden er fast struktur på turene; samme sted på tur, samme veivalg. Dette gir klare rammer for barna, noe som igjen gir trygghet. Vi vil dessuten legge vekt på sosial mestring ved f.eks. lære å ta hensyn til hverandre, vise omsorg og hjelpe hverandre, samt det å mestre praktiske ting som påkledning og lignende. Forberedelsen: Vi snakker om hvem som er her, skriver navn, hva skal vi gjøre på turen, hva trenger vi å ha med osv. Det at barna er med på å bestemme og planlegge, gjør at de blir mer motivert for turen og mer konsentrert. De vil også få konkrete oppgaver av oss. Vi skriver ned mye av det barna sier, slik at de får kontakt med skriftspråket. Vi kan også rime og leke med ord. Gjennomføringa: Vi er i skogen i ca. 1-1 ½ time uansett vær. Samme vei hver gang og fast mål = samme spisested/lekested. Dette gir trygghet slik at barna kan oppleve nye ting i det allerede kjente. Vi voksne må være undrende sammen med barna for å vekke deres interesse til å utforske og prøve ulike ting. Vi gir støtte og ros for å motivere. Vi ”nedtoner” negativ atferd og trekker frem det positive hos det enkelte barnet. Gjenkallinga: Vi repeterer turen ved å snakke om det vi har opplevd, hørt, sett, funnet. Vi kan tegne eller male noe fra turen for å bearbeide opplevelser. Alle får si noe. Vi voksne skriver ned. I denne fasen er det meningen at barnas språk, konsentrasjon og hukommelse skal bli styrket. 16

17 Organisasjonen Holtet Barnehage SA
Samvirkeforetakets styre består av 4 årsmøtevalgte foreldre 2 årsmøtevalgte ansatte Årsmøtevalgt valgkomite foreslår foreldrerepresentanter. Personalmøte velger personalrepresentanter. Årsmøtet er suveren vedrørende valg av styremedlemmer og styreleder. Samarbeidsutvalget består av 5 foreldrevalgte representanter, velges avdelingsvis på foreldremøte ved nytt barnehageår (1 representant for hver avdeling) 5 personalrepresentanter, velges avdelingsvis på første avdelingsmøte ved nytt barnehageår Årsmøtet Samvirkeforetakets øverste organ er Årsmøtet som avvikles innen utgangen av april hvert år. Alle andelseiere kan stemme på årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Samvirkeloven gir klare føringer for hva som skal behandles på årsmøtet og hvilke flertallsregler som skal følges. Årsmøtet behandler og godkjenner regnskap og årsberetning samt får seg forelagt styrets vedtatte budsjett. Saker til Årsmøtet må være daglig leder eller styret i hende


Laste ned ppt "VIRKSOMHETSPLAN Holtet Barnehage SA NATURligvis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google