Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OLJE-, GASS- OG KJEMISK Medlemsdebatt og uravstemning om NOPEFs forhold til Kjemisk Forbund JA eller NEI?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OLJE-, GASS- OG KJEMISK Medlemsdebatt og uravstemning om NOPEFs forhold til Kjemisk Forbund JA eller NEI?"— Utskrift av presentasjonen:

1 OLJE-, GASS- OG KJEMISK Medlemsdebatt og uravstemning om NOPEFs forhold til Kjemisk Forbund JA eller NEI?

2 2 NØKKELTALL Fulltbetalende: 15 808 Betalende medlemmer: 17 858 Antall medlemmer inkl.Pensjonister: 18 451 Kontingent: 1,5 % av brutto lønn, maks 393 pr mnd Egenkapital: ca 17 mill. (2003) Kvinner: 19% Antall valgte på kontoret: 3 Antall ansatte: 35 Fulltbetalende: 15 481 Betalende medlemmer: 16 813 Antall medlemmer inkl. Pensjonister: 26 323 Kontingent: 1,3 % av brutto lønn til forbundet (maks 364 pr mnd) pluss min. 0,25% av brutto lønn til lokal Fagforening Egenkapital: 454 mill. (2003) Kvinner 20% Antall valgte på kontoret: 6 Antall ansatte: 18 Tallene er i henhold til LOs kvartalrapport fra 1. oktober 2004. Betalende medlemmer inkluderer fullt betalende og delvis betalende. I den siste kategorien er det ulike systemer i de ulike forbundene, men den inkluderer for eksempel studenter og bi-medlemmer. For Nopefs del er antallet delvis betalende ca. 2000 medlemmer. I Kjemisk er det ca 1300 delvis betalende medlemmer. NOPEFs medlemmer fordeler seg med 60 prosent offshore og 40 prosent på land. * KJEMISK

3 3 Kjøttvekta (12 største av 25) Basert på fulltbetalende medlemmer uFagforbundet uFellesforbundet uFellesforbundet + Grafisk uFellesfor. + Grafisk + Kjemisk uHandel og Kontor uHK+NTF+Posten+HRAF uNTL uNOPEF og Kjemisk uEL og IT uNNN uArbeidsmann uPost uFellesorganisasjonen uNOPEF uKjemisk uTransport I dag Alt 1 Alt 2 190.559 190.559 190.559 84.813 91.528 107.009 44.024 83.241 83.241 31.61131.611 31.611 31.289 27.13627.136 27.136 23.28223.282 23.282 21.68621.686 21.686 17.177 16.087 16.087 16.087 15.80815.808 15.481 13.871

4 4 Landsmøtets intensjoner NOPEF landsmøte har fattet følgende vedtak: u Landsmøtet vedtar en intensjon om sammenslåing med NKIF innen 1.1. 2006 u Prosessen for sammenslåing må inneholde belysning av fordeler/ulemper og en konsekvensutredning som kommuniseres til alle medlemmene. u Endelig sammenslåing avgjøres ved uravstemning Landsmøtet har mot et fåtall stemmer tolket dette slik: u Det gjennomføres en medlemsdebatt hvor fordeler/ulemper belyses. Medlemmene tilsendes en konsekvensutredning. Debatten avsluttes innen 1. april 2005. Deretter gjennomføres en uravstemning hvor det tas stilling til det endelige forhandlingsmandat.

5 5 Landsmøtets vedtak til forhandlingsmandat NOPEF mener NOPEF og Kjemisk bør slås sammen til et forbund. Forbundsstyret bes derfor ta opp samtaler med Kjemisk slik at et nytt forbund kan være etablert fra 1.1.2006. Forhandlingsutvalget som forhandler med Kjemisk må gjenspeile NOPEF sin vertikale struktur og kjønnsammensetning. Følgende krav legges til grunn for forhandlingene: u En administrasjon av omtrent samme nivå som i dag skal opprettholdes i Stavanger, selv om hovedkontoret legges til Oslo. u I det eventuelle nye forbundet må det komme frem at NOPEF sin partipolitiske uavhengighet blir synliggjort i de nye vedtektene. Det nye forbundet skal beholde NOPEF sin vertikale struktur. En av de valgte lederne skal ha sitt daglige virke ut fra Stavanger kontoret. Ved vedtektsendringer skal det være 2/3 flertall. u Det nye forbundet må bestå av to seksjoner hvor de tidligere forbundsstrukturene opprettholdes. Endring av denne strukturen krever et landsmøtevedtak med 2/3 flertall. u Det innkalles til ekstraordinært Landsmøte høsten 2005 for å ta stilling til resultatet. og gjennomføre samlingskongress

6 6 Hvorfor sammenslåings- diskusjoner nå? -Kjemisk har gitt utrykk for at de ikke vil fortsette som eget forbund. Skal vi samles må det gjøres nå. Toget går nå. -NOPEFs utfordring: skape et best og sterkest mulig forbund som er i stand til å ivareta medlemmenes interesser i en situasjon med et stadig større press på kostnader. -Kjemisks utfordring: skape et best mulig forbund som er i stand til å ivareta medlemmenes interesser i en situasjon hvor tusenvis av arbeidsplasser forsvinner hvert år og Kjemisk reduseres.

7 7 Hvem er partneren – Kjemisk Forbund? -Tradisjonsrikt industriforbund stiftet i 1923 -Stor nedgang i antall medlemmer de siste 20 åra, 26 000 medlemmer – knapt 17 000 yrkesaktive. Nå mindre enn NOPEF. -”Kraftkameratene” er dominerende i elektrokjemisk og ferrolegeringsindustrien. Har en rekke andre grupper som glass, keramikk, renseri og farmasi -Kjent for sitt internasjonale engasjement -Tariffutløp 1.4 mot NOPEFs 1.6. Hindrer smittevirkninger mellom avtalene.

8 8 NOPEF – sjø og land – hand i hand. -Lønns- og arbeidsvilkår og knyttet til industrien på land -En rekke utfordringer til felles med landansatte, for eksempel vilkårene for skiftarbeid -Nesten halvparten av medlemmene jobber på land. -Fellesskap for en rekke yrkesgrupper – fra bunns til topps

9 9 Vertikal struktur – NOPEFs varemerke -Spesielt i privat sektor –men flere kommer etter -Samtlige ansatte i samme forening – uansett stilling, ansvarsområder og lønn -Krevende system – gir innflytelse på alle nivåer -Helt annerledes system enn i Kjemisk Forbund -Vil Kjemisk ønske vårt system, kan systemene leve side om side, eller vil de tradisjonelle industriarbeiderkravene bli for dominerende?

10 10 Hva byr framtida på? -Pionertiden er over – nå gjelder det like mye å bevare. -Fallende oljeproduksjon -E-drift: Fjernstyring og – overvåkning av aktivitetene på sokkelen fra land. -Resultat: Flere må gå i land -Økende press på kostnadsnivået og krav om omstillinger

11 11 Sosial dumping -Utvidelsen av EØS-området med ti nye land har aktualisert problemet med sosial dumping -Underentreprenører kan levere tjenester med arbeidstakere som har 10-20 prosent av norsk lønnsnivå -NOPEF er bedre rustet enn de fleste og har kontroll på sokkelen, men konkurransen øker -En sterk fagbevegelse er trolig det beste våpenet -Sosial dumping gjennom tariffhopping i Norge er et problem.

12 12 Faglig-politisk samarbeid -Vedvarende debatt om forholdet mellom LO og Ap i hele fagbevegelsen -NOPEF krever at det må vedtektsfestet at det nye forbundet skal være politisk uavhengig. -Kjemisk Forbund har alltid hatt nære bånd til Ap -Politikken svært viktig for fagbevegelsen – mer pragmatisk tilnærming de siste åra -Kan likevel bli et vanskelig punkt

13 13 Betydningen av Stavanger -Nærhet til medlemmene -Oljearbeidernes hus -Norges oljehovedstad -Lengre vei til politikerne og LO- ledelsen på Youngstorget

14 14 De viktigste ja-argumentene u NOPEF er ikke lenger mindre enn Kjemisk u Vi blir det største skiftarbeiderforbundet I industrien og det nest største industriforbundet totalt. u Økonomi og streikekasse vil styrkes betraktelig.  Større innflytelse overfor arbeidsgiver, politiske myndigheter og ikke minst innad i LO-systemet (tyngde i organisasjonsgrense-debatter, blir medlem i inntektspolitisk utvalg, fast medlem sekretariatet etc.). u Vi får høyst sannsynlig ikke en slik anledning senere og alternativt vil Kjemisk kunne gå sammen med Fellesforbundet. Fellesforbundet blir enda mer dominerende og vi ikke.  NOPEF og Kjemisk har mange felles standpunkt og krever bl. annet bedre vilkår for skiftarbeidere, at AFP og pensjon opprettholdes, er mot outsourcing og for En bedre enenergi- og industripolitikk. uSamarbeid er ok, men gir ikke felles beslutningsarena til å løse konflikter på.

15 15 De viktigste nei-argumentene uFrykt for å tape identiteten som et oljearbeiderforbund. uKonkurranse fra Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS).  Frykt for større avstand mellom medlem og ledelse.  Frykt for at det vil bli vanskeligere for kontoransatte og utdanningsgruppene å nå fram med sine krav. uSelv om NOPEF stiller klare krav om at forbundets politiske uavhengighet skal opprettholdes i et nytt forbund, er det frykt for at den kan bli vanskelig å bevare.

16 16 Spørsmål til debatt  1. Begge forbund har medlemmer som jobber i eksportindustrien og som dermed er påvirket av internasjonal konkurranse og konjunkturer. Vil en sammenslåing av NOPEF og Kjemisk ha noe å bety i denne sammenhengen?  2. Vil en sammenslåing ha innvirkning på tariffavtalene og lønns- og arbeidsvilkårene? I så fall: I positiv eller negativ retning?  3. Hvor mye tror du identitetsfølelsen til NOPEF har å si for det faglige arbeidet i klubbene og avdelingene?  4. Kan et tett og godt samarbeid være like effektivt som en sammenslåing? Hvorfor/hvorfor ikke? u5. NOPEF og Kjemisk har i dag svært ulikt syn på det faglig- politiske samarbeidet. Er dette mulig å løse eller er interessene for ulike?

17 17 Spørsmål til debatt  6. Hva slags betydning har det å ha et forbundskontor i Stavanger?  7. Er det fordeler med å bli Norges største skiftarbeiderforbund? I så fall, hvilke?  8. Er det grupper som vil komme ekstra dårlig ut ved en sammenslåing? Vil et eventuelt nytt forbund klare å ha oppmerksomhet rundt kontoransatte og langtidsutdannede?  9. Ved en sammenslåing vil det nye forbundet blir LOs nest største industriforbund og det femte største forbundet totalt (Etter Fagforbundet, Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Tjenestemannslag). Hvor mye tror du "kjøttvekta" har å bety for innflytelsen i LO-systemet? Har ikke LO-familien plikt til å ivareta alle medlemmenes interesser, selv om de er med i litt mindre forbund?

18 18 Spørsmål til debatt  10. Hva er det som ligger til grunn for den harde konkurranse mellom NOPEF og Oljearbeidernes Fellessammenslutning? Hvordan kan man få et bedre samarbeid på sokkelen?  11. Kan man tjene noe på å samle ressursene i NOPEF og Kjemisk - eller vil vinninga gå opp i spinninga ved at det skal dannes to seksjoner og at det fremdeles skal være et forbundskontor i Stavanger?  12. Kjemisk Forbund er en formuende "rik onkel". Har det noe å bety i en sammenslåingsdebatt?  13. Betyr det internasjonale arbeidet noe for deg - og på hvilken måte kan dette styrkes/svekkes ved en sammenslåing?

19 19 Framdrift uStartkonferanse 8. februar uUtsending av stemmemateriell 5. april m/forbundsstyrets anbefaling uAvstemmingen avsluttes 2. mai uForhandlinger med Kjemisk høsten 2005 uEkstraordinært landsmøte tar stilling til forhandlingsresultatet uSamlingskongress vinter 2005/2006


Laste ned ppt "OLJE-, GASS- OG KJEMISK Medlemsdebatt og uravstemning om NOPEFs forhold til Kjemisk Forbund JA eller NEI?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google