Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode venner som hjelper andre. Kort om LIONS ORGANISASJON.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode venner som hjelper andre. Kort om LIONS ORGANISASJON."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode venner som hjelper andre

2 Kort om LIONS ORGANISASJON

3 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer i Lions. Klubbene er tilsluttet ”Lions Clubs International”, og er således underlagt Lions’ nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser Klubbene arbeider for de formål som er angitt i Lions mål og etter retningslinjer i Lions etiske norm. Lions Norge er selvfølgelig åpen for begge kjønn.

4 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Lions Club International Vi finner en mengde ulike samfunns- former og kulturer i Lions, men vi har alle et felles verdigrunnlag (Lions etiske norm) og et felles mål (Lions mål) Dette gjør Lions til en verdens- omspennende organisasjon og ikke bare til enkeltstående klubber Lions Club International Foundation ble i 2007 utpekt av Financial Times som verdens beste NGO (Non Governmental Organisation) Lions International ble i 2012 hedret i Det hvite hus i Washington, USA, som "Champion of Change"

5 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Lions oppgave Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid

6 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Vår visjon Å være den ledende humanitære serviceorganisasjon i verden

7 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Lions mål •Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer •Fremme en god borgerånd •Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød •Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse •Være et forum for fri menings- utveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål •Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker

8 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Lions etiske norm http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM

9 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Lions etiske norm • Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt • Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk • Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste • Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det • Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros; å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM

10 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Lions Clubs International Består av 1,35 millioner medlemmer i mer enn 46.000 klubber i 207 land LCI ledes av International President, som velges på den årlige verdenskongressen Det internasjonale styret består av President, siste års president, de 2 visepresidentene samt 34 representanter (direktører ) fra hele verden, hvorav 6 fra Europa. Normalt har Norden én representant LCI’s hovedkontor i Oak Brooks utenfor Chicago

11 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Lions konstitusjonelle områder Verdenspresidenten Det internasjonale styret USASør og Mellom Amerika Australia, New Zealand, Indonesia India, Sør-Asia, Afrika, Midtøsten Orient og Sørøst Asia Europa EuropaforumNordisk Samarbeidsutvalg Canada

12 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Europaforum Et samarbeidsforum for de europeiske lions landene. Blir holdt hvert år i ulike europeiske land og behandler saker saker av felles europeisk interesse. Deltakere kommer fra alle Lions land i Europa (ca. 400-500 deltakere) Europaforum er åpen for alle. MD ’ s arbeidsutvalg og mange MD-fagsjefer møter normalt.

13 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Nordisk Samarbeidsråd (NSR) Et samarbeidsforum for de 5 nordiske multippeldistriktene. Blir holdt hvert år i januar et av de nordiske land og behandler saker saker av felles nordisk interesse. NSR er åpen for alle. MD ’ s arbeidsutvalg og mange MD-fagsjefer møter normalt.

14 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Multippeldistrikt 104 Norge er et Multippeldistrikt med 10 distrikter. Lions Norge ledes av Guvernørrådet – et kollegium bestående av de 10 Distrikts- guvernørene, samt Guvernørrådsleder og nestleder. Distriktsguvernørene velges på de respektive distriktsmøtene, mens Guvernørrådsleder og nestleder velges på det årlige Riksmøtet. På Riksmøtet velges også Fagsjefer og andre tillitspersoner. I tillegg vedtas regnskap og budsjett for Lions Norge. A B C D E F G K H J

15 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Multippeldistrikt 104 Guvernørrådets Arbeidsutvalg består av Guvernørrådsleder (GRL), nestleder (AGRL) samt 2 distriktsguvernører. Dette utgjør styret for Lions Norge. På Guvernørrådsmøtene møter Arbeidsutvalget, øvrige distrikts- guvernører samt fagsjefer og General- sekretær. Guvernørrådsmøtene er åpne for alle interesserte. Ved Lions kontoret har vi 3 fast ansatte (Generalsekretær, leder for utenlands- aktiviteter og informasjonsansvarlig). Kontoret ledes av Generalsekretæren, som rapporterer til Arbeidsutvalget.

16 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Distriktsorganisering Distriktene skal i henhold til LCIs regelverk bestå av minst 35 klubber med tilsammen minst 1250 medlemmer Distriktsstyret består av Distriktsguvernør, Visedistriktsguvernører, Past Distrikts- guvernør samt distriktskasserer og – sekretær Distriktsrådet består av distriktsstyret samt fagsjefene i distriktet og sone- lederne Distriktets tillitsmenn velges på det årlige distriktsmøtet DG Distrikts- styret President/ Klubbene Soneleder Fagsjefer Distrikts- råd

17 Til tjeneste Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012 www.lions.no Soneleder Distriktet er delt opp i et antall soner, hver bestående av 10 – 14 klubber Soneleder har som oppgave: •Inneha det administrative ansvar i sonen •Fungere som en inspirator, motivator og støtte for klubbene •Representere DG overfor klubbene •Representere klubbene overfor distrikts- styret •Være rådgiver for klubbene i saker av prinsipiell og praktisk betydning •Følge opp at klubbene fungerer slik forutsatt •Følge opp at klubbenes tillitsvalgte får den opplæringen de skal og bør ha •Følge opp soneaktiviteter

18 www.lions.no


Laste ned ppt "Gode venner som hjelper andre. Kort om LIONS ORGANISASJON."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google