Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode venner som hjelper andre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode venner som hjelper andre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode venner som hjelper andre

2 Kort om LIONS ORGANISASJON
Dette er en del av et seminar for bruk på klubbnivå. Seminaret bestyr av 3 deler: Organisasjon Historie Aktiviteter Oppdatert pr Kort om LIONS ORGANISASJON

3 Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012
Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer i Lions. Klubbene er tilsluttet ”Lions Clubs International”, og er således underlagt Lions’ nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser Klubbene arbeider for de formål som er angitt i Lions mål og etter retningslinjer i Lions etiske norm. Lions Norge er selvfølgelig åpen for begge kjønn. Alt servicearbeid utføres av medlemmene og klubbene. Lions Clubs International er summen av alle klubber, verden over. Dersom klubbene ikke fungerer så fungerer heller ikke Lions! Det er et krav om at klubben skal velge et styre. Styret skal som et minimum ha disse medlemmene: • President • Visepresident • Sekretær • Kasserer Klubben avgjør selv hvilke andre styremedlemmer man skal ha. Øvrig organisering med komiteer og fagkontakter bestemmes av klubben, dersom ikke distriktet gir egne pålegg. Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

4 Lions Club International
Lions Club International Vi finner en mengde ulike samfunns-former og kulturer i Lions, men vi har alle et felles verdigrunnlag (Lions etiske norm) og et felles mål (Lions mål) Dette gjør Lions til en verdens-omspennende organisasjon og ikke bare til enkeltstående klubber Lions Club International Foundation ble i 2007 utpekt av Financial Times som verdens beste NGO (Non Governmental Organisation) Lions International ble i 2012 hedret i Det hvite hus i Washington, USA, som "Champion of Change" Organisasjonen er der for å legge forholdene til rette for klubbenes arbeid - og vi ER internasjonale!! Vi finner Lions over (nesten) hele verden. Mangfoldet representerer også̊ en kultur- og toleranseutfordring! Lions organisasjon, arbeidsform og lovverk må være slik at det aksepteres, er formålstjenlig og kan etterleves i alle land og kulturer. Dette krever takhøyde, og forståelse for at ting som kan være riktig i ett land ikke nødvendigvis passer i et annet land!!! Vi ER forskjellige! Vi må innrette oss etter det! Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

5 Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012
Lions oppgave Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid På tvers av land- og kulturgrenser har vi noe som er felles for alle Lions og som gjør oss til en INTERNASJONAL organisasjon: • Lions Vision • Lions Mission Statement • Lions Etiske Norm, og • Lions Mål Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

6 Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012
Vår visjon Å være den ledende humanitære serviceorganisasjon i verden På tvers av land- og kulturgrenser har vi noe som er felles for alle Lions og som gjør oss til en INTERNASJONAL organisasjon: • Lions Visjon • Lions Mission Statement • Lions Etiske Norm, og • Lions Mål Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

7 Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012
Lions mål Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer Fremme en god borgerånd Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse Være et forum for fri menings-utveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

8 Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012
Lions etiske norm Linken på siden leder til en musikkvideo. Denne viser en sang som synges globalt av mennesker verden rundt, og alle synger den likt. Nettopp som Lions etiske norm! Kan med fordel innlede tema om vår etiske norm, dersom du har nettilgang. Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

9 Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012
Lions etiske norm Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet
om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes
ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land
og folk Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som
trenger det Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros; å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned Det som gjør Lions spesiell, er at vi har én felles etisk norm som er universell. Et PRINSIPP i lover og styringsregler for Lions organisasjonsenheter er at føringene ovenfra blir mindre detaljerte jo lenger ned i organisasjonen man kommer. Dette er grunnleggende for at organisasjonen og arbeidet skal kunne tilpasse seg de lokale forhold der man skal operere. Men: Lions etiske norm, Lions mål og Lions Mission Statement gir føringer for hvordan vi skal arbeide. Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

10 Lions Clubs International
Lions Clubs International Består av 1,35 millioner medlemmer i mer enn klubber i 207 land LCI ledes av International President, som velges på den årlige verdenskongressen Det internasjonale styret består av President, siste års president, de 2 visepresidentene samt 34 representanter (direktører ) fra hele verden, hvorav 6 fra Europa. Normalt har Norden én representant Vår verdensomspennende tilstedeværelse er en styrke: Vi er representert over hele verden, og kan gi hjelp til mennesker som trenger det, lokalt og i internasjonalt samarbeid. Det internasjonale styret er en alt for stor forsamling til at det kan fungere som et effektivt arbeidsforum. Derfor blir det grunnleggende arbeid i styret utført i fagkomiteer. Medlemmene i styret er fordelt på 12 faste komiteer pluss eventuelle ad. hoc komiteer. Styret fungerer som høringsinstans for forslag og rapporter fra komiteene, og som forum for åpne, uformelle diskusjoner om forhold som opptar LCI. Styret fungerer også̊ som ”Board of Trustees” for Lions Clubs International Foundation. LCI’s hovedkontor i Oak Brooks utenfor Chicago Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

11 Lions konstitusjonelle områder
Lions konstitusjonelle områder Verdenspresidenten Det internasjonale styret USA Canada Sør og Mellom Amerika Europa Orient og Sørøst Asia India, Sør-Asia, Afrika, Midtøsten Australia, New Zealand, Indonesia I de organisatoriske beslutningsprosesser har disse konstitusjonelle områdene ingen formell funksjon. Men de har en funksjon som koordinerende organ innen de forskjellige geografiske områdene. Europaforum Nordisk Samarbeidsutvalg Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

12 Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012
Europaforum Et samarbeidsforum for de europeiske lions landene. Blir holdt hvert år i ulike europeiske land og behandler saker saker av felles europeisk interesse. Deltakere kommer fra alle Lions land i Europa (ca deltakere) Europaforum er åpen for alle. MD’s arbeidsutvalg og mange MD-fagsjefer møter normalt. I Europa er det 17 multippeldistrikter, men i tillegg er det en rekke enkeltdistrikter, midlertidige distrikter samt land som ikke har noen distriktstilknytning, som f. eks. Gibraltar. Til sammen utgjør dette 29 enheter. Det arrangeres ”områdefora”, for eks. Europa Forum, hvor man har seminarer og diskuterer saker som har felles interesse. Et områdeforum kan ikke gjøre vedtak om eller foreslå endring av organisasjonsmessige forhold i LCI. For å få en geografisk spredning på representasjon i det internasjonale styret, er det vedtatt en fordeling av direktører mellom områdene. Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

13 Nordisk Samarbeidsråd (NSR)
Et samarbeidsforum for de 5 nordiske multippeldistriktene. Blir holdt hvert år i januar et av de nordiske land og behandler saker saker av felles nordisk interesse. NSR er åpen for alle. MD’s arbeidsutvalg og mange MD-fagsjefer møter normalt. Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

14 Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012
Multippeldistrikt 104 A B C D E F G K H J Norge er et Multippeldistrikt med 10 distrikter. Lions Norge ledes av Guvernørrådet – et kollegium bestående av de 10 Distrikts-guvernørene, samt Guvernørrådsleder og nestleder. Distriktsguvernørene velges på de respektive distriktsmøtene, mens Guvernørrådsleder og nestleder velges på det årlige Riksmøtet. På Riksmøtet velges også Fagsjefer og andre tillitspersoner. I tillegg vedtas regnskap og budsjett for Lions Norge. ORGANISERING av multippeldistriktet og de enkelte distrikter blir i stor grad bestemt av lokale lover og arbeidsordninger ut fra hva som er formålstjenlig for de stedlige forhold. Ledelsen av multippeldistriktet/distriktet er imidlertid regulert gjennom de internasjonale lover og arbeidsordninger og Board Policy Manual. Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

15 Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012
Multippeldistrikt 104 Guvernørrådets Arbeidsutvalg består av Guvernørrådsleder (GRL), nestleder (AGRL) samt 2 distriktsguvernører. Dette utgjør styret for Lions Norge. På Guvernørrådsmøtene møter Arbeidsutvalget, øvrige distrikts-guvernører samt fagsjefer og General-sekretær. Guvernørrådsmøtene er åpne for alle interesserte. Ved Lions kontoret har vi 3 fast ansatte (Generalsekretær, leder for utenlands-aktiviteter og informasjonsansvarlig). Kontoret ledes av Generalsekretæren, som rapporterer til Arbeidsutvalget. Multippeldistriktet ledes av et GUVERNØRRÅD som består av multippeldistriktets Distriktsguvernører med en tidligere guvernør som leder. Guvernørrådsleder kan ikke gjenvelges. Guvernørrådsleder utpekes eller velges i henhold til MDs lover og arbeidsordninger. Guvernørrådets fullmakter og ansvar er i hovedsak gitt gjennom de lokale lover og arbeidsordninger. Dette gjelder også oppnevning eller valg av de fagsjefer som Guvernørrådet mener er nødvendig for å dekke det behov man har for faglig ledelse og rådgiverkompetanse. Det kan imidlertid være sterk anbefaling fra The Board om å oppnevne/velge spesielle fagpersoner eller fagkomiteer, slik som GMT og GLT. Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

16 Distriktsorganisering
Distriktsorganisering DG Distrikts- styret President/ Klubbene Soneleder Fagsjefer Distrikts-råd Distriktene skal i henhold til LCIs regelverk bestå av minst 35 klubber med tilsammen minst 1250 medlemmer Distriktsstyret består av Distriktsguvernør, Visedistriktsguvernører, Past Distrikts- guvernør samt distriktskasserer og – sekretær Distriktsrådet består av distriktsstyret samt fagsjefene i distriktet og sone-lederne Distriktets tillitsmenn velges på det årlige distriktsmøtet Et distrikt kan være inndelt i regioner som omfatter flere soner, men det er opp til distriktsguvernøren, evt. distriktsledelsen, å bestemme om man skal ha regioner. I Norge benyttes ikke regioner. Sone- og eventuelt regionleder oppnevnes eller velges . Lederen må være medlem av en av sonens/regionens klubber. I LCIs arbeidsordning og i veiledende forslag til arbeidsordning for distrikter, spesifiseres kvalifikasjonskrav til region- og soneledere samt oppgaver og plikter. Ut over dette gir internasjonale lover og arbeidsordninger ingen bestemmelser eller føringer for hvordan soner og regioner skal organiseres. Distriktet skal ha et DISTRIKTSRÅD som består av • Distriktsguvernøren (leder) • Siste års distriktsguvernør (IPDG) • VDG 1 • VDG 2 • Distriktssekretær • Distriktskasserer • Soneledere I tillegg til disse lederne skal det oppnevnes eller velges Fagsjefer for de fagområder som distriktet finner at det er ønskelig å dekke med kvalifiserte rådgivere og veiledere. Distriktet bestemmer selv om Fagsjefene skal være medlemmer av rådet. Distriktet kan også̊ ha et styre, men dette er ikke regulert gjennom internasjonale lover og arbeidsordninger. Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

17 Lions Norge – Organisasjon 11.11.2012
Soneleder Distriktet er delt opp i et antall soner, hver bestående av 10 – 14 klubber Soneleder har som oppgave: Inneha det administrative ansvar i sonen Fungere som en inspirator, motivator og støtte for klubbene Representere DG overfor klubbene Representere klubbene overfor distrikts-styret Være rådgiver for klubbene i saker av prinsipiell og praktisk betydning Følge opp at klubbene fungerer slik forutsatt Følge opp at klubbenes tillitsvalgte får den opplæringen de skal og bør ha Følge opp soneaktiviteter Forutsetninger for at Soneleder skal kunne ivareta disse oppgavene: Inneha tilstrekkelig kunnskap om Lions som organisasjon, lover og regler samt retningslinjer og praksis Ha godt kjennskap til distriktets organisasjon og fagsjefenes roller og oppgaver Være fortrolig med DGs mål og handlingsplaner Dette forutsetter relevant opplæring! Det er utarbeidet et eget opplæringsprogram for soneleder. Disse skal forefinnes på Lions Norge – Organisasjon Til tjeneste

18


Laste ned ppt "Gode venner som hjelper andre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google