Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagskurs fra Allinfo.as. Hvordan bruke “Eierskifte Planleggeren"?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagskurs fra Allinfo.as. Hvordan bruke “Eierskifte Planleggeren"?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagskurs fra Allinfo.as. Hvordan bruke “Eierskifte Planleggeren"?
Eierskifte i praksis. Dagskurs fra Allinfo.as. Hvordan bruke “Eierskifte Planleggeren"? Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

2 Familieeierskifte i praksis
Fra tanke til gjennomført Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

3 Eierskifte Planleggeren.
Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

4 Gjennomgang av dagen Taktisk gjennomføring av eierskifte
Verdsetting – Betaling Arbeidsflyt Etablering av oppdrag Sentrale data Eierskifte direkte søk Dokumentarbeid Personlige tilspasninger Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

5 Hvem er du rådgiver for? Selger Kjøper Søsken Gården Avkastningsverdi
En mal du har Banken Ønsker, behov Muligheter Forventninger Gårdsverden Årlig inntekter På det jevne Pant Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

6 Eierskifteprosessen, hvor er vi?
Kommer du til duket bord? Er alt klart og avtalt? Hvem er selgeren? Hvem er kjøperen? Er kjøper gift / samboer? Har kjøper barn? Ferdig Vet kjøperen det Hvem bestemmer En av barna? Ektefellelov Barnebarn Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

7 Luftslott eller realisme
Ønsker Behov Realisme Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

8 Verdsetting Fast eiendom Driftsløsøre Gammelt innbo Hesteredskap
Skriv gavebrev på gaver Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

9 Takst Verdianslag Faktisk informasjon fra en utenforstående til partene / søsken Ektefelleloven § 59 Lånedokument bank Større tillitt hos Skattefogd ? Eierskifterådgivers anslag Ektefelleloven § 59 Ofte takst senere uansett Går igjennom uansett? Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

10 Ektefelleloven § 59 § 59. Skjevdeling.
       Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen.        Vil retten til å utta midler etter første ledd føre til et åpenbart urimelig resultat, kan den helt eller delvis falle bort. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien.        Dersom sterke grunner taler for det, kan en ektefelle gis rett til å holde utenfor delingen hele eller deler av verdien av felleseie som ikke omfattes av første ledd.        Er samlivet gjenopptatt etter separasjon, og deling har funnet sted, skal formue som ektefellene har fra det tidligere oppgjøret, likestilles med midler som nevnt i første og andre ledd dersom ektefellenes midler på ny skal deles.      Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

11 Bli kjent Selgerne Kjøperne Gjennomfør kontraktsforslag
Informer søsken / andre Forståelse Gjennomføring Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

12 Første gang vi tar i bruk programmet
A: Gjør deg kjent med brukergrensesnittet. B: Tilpass programmet til ditt bruk, for eksempel ”sjekkliste”, målform, og lignende C: Se om du fra første stund vil bearbeide/omarbeide dokumentmalene fra Allinfo. Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

13 Administrering av eierskifte
Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

14 Vi oppretter et nytt eierskifte.
Sentrale data Selger Kjøper Eiendommer Involverte personer Verdier - oppgjør Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

15 Sentrale data - selger Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

16 Sentrale data - kjøper Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

17 Sentrale data - eiendommer
Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

18 Sentrale data - eiendommer oversikt
Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

19 Eiendomssøk Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

20 Eiendomssøk Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

21 Eiendomssøk Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

22 Priser: Abonnementet starter når du registrerer deg.
Abonnement            Pris Månedsavgift         100,00 Tjeneste                        Pris Navnesøk                         5,00 Oversikt eiendommer     35,00 Adresser (GAB)                  ,00 Bygning (GAB)                  ,00 Eiendom (GAB)                   ,00 Festeavtaler                    ,00 Leieavtaler                    ,00 Grunndata                       ,00 Pengeheftelser                  ,00 Hjemmelsinformasjon             8,00 Servitutter                    ,00 Rettigheter                    ,00 Ubekreftet utskrift (pdf)      ,00 Bekr. utskr. av Grunnboken   193,00* Bekr. kopi av Panteboken       193,00* Alle priser er eks. mva. Priser med *) er inkl. mva. Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

23 Sentrale data – verdier oppgjør
Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

24 Spesifikasjon av full verdi fast eiendom.
Alminnelig landbrukseiendom Annen skattepliktig eiendom med åseterett Annen skattepliktig eiendom uten åseterett Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

25 Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

26 Betaling ـ Trender 1970 – 1990 Senere Søsken ser verdiene
Stor forståelse for forsiktig verdsetting Betaling ca ½ part av verdiene Høyere takstverdier Betaling ca 50 % Boverdi, aktivt / passiv eier. Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

27 Kårytelser, hus, hytte Netto Brutto Skatteplikt Tilleggsavtaler
62 år, arveavgiftslov Inn i kjøpekontrakt, sk.plikt Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

28 Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

29 Beregning av omkostninger
Type eierskifte 1 Uskiftebo 2 Skifte 3 Annet Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

30 Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

31 Tinglysing - dokumentavgift
Grunnlag for dokumentavgift Diskusjonen omkring åsete Diskusjonen omkring uskifte Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

32 Tinglysing Fra lokal sorenskriver/tingrett
Til Statens Kartverk, Hønefoss Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

33 Hva var skattereglene før i tiden?
Betingelser for skattefritak: Alminnelig gårdsbruk Mer enn 10 års eiertid Alle andre overdragelsesformer medførte skatteplikt. Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

34 Hva er skattereglene etter 01.01.2005?
Gevinst ved realisasjon av den delen av gårdsbruket og/eller skogbruket som følger regelen for realisasjon av jord- og skogbruk, vil kunne bli helt eller delvis skattefri, men bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

35 1. Eiendommen er alminnelig jordbruk og/eller skogbruk. 2
1.Eiendommen er alminnelig jordbruk og/eller skogbruk. 2.Jordbruksvirksomheten ikke er varig nedlagt. 3.Eiendommen selges til visse nærstående. 4.Vederlaget ved salget av eiendommen ikke overstiger ¾-parter av antatt salgsverdi. 5.Realisasjonen finner sted eller avtales 10 år eller mer etter at eiendomsretten ble ervervet. Er eiendomsretten til eiendommen ervervet i flere omganger, må hver del behandles for seg i forhold til disse reglene. Egne regler for jord-/skogbruk eid mellom 6 og 10 år. Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

36 Dokumentarbeid Valg av maler
Overføring fra ”Eierskifte Planleggeren” til Word Redigering av Word-dokumenter Marker dokumentet som ferdig Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

37 Kvalitetssikring av oppdraget
Bruk ”Sjekklisten” Bruk ”Journalen” Bruk ”Huskelappen” Kan redigeres Kan skrives ut Kan skrives ut og vedlegges arkivet. Er alle ting kommet med? Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

38 Arkivering Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

39 Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

40 Tilleggsavtaler / etteravtaler
Betaling full verdi ikke? Liten betaling må finne seg i ? Store verdier fradele? Mulig tomteverdier Hvordan? Minst mulig tilleggsavtaler Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

41 Arv / gave Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

42 Hva gjør vi med differansen?
Arv Gave Arv/gave Verdier - oppgjør Differanse = Ikke betalt + åsete Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

43 Betingelser til gave /arv
Selger kan knytte betingelse Mottakers særeie, beløp Mottakers særeie, andel av verdien Skrive ektepakt Følge gården Selge til annen familie Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

44 En krone er ikke en krone
Hva er kr i andel av en eiendom på et eierskifte verd hvis en søster/bror skal få kompensasjon? Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

45 Familieavtaler Selgerne ønsker å mene noe Forskjellige tidspunkt
Ulike størrelser Skal følge gården Omsetning innen familie Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

46 Hva kan en mene? Hvor mye er gave Hvor mye er forskudd på arv
Står en likt i fremtid arv eller ikke Regulering, konsumprisindeks, på arveforskudd Rettferdighet mellom søsken Respekt på senere skifte Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

47 Etteroppgjør Verdier vi ikke ser i dag betingende rettigheter
Vesentlig Hvordan dele % Forhold til skatt, 28 eller 50 % skatt Forhold til arveavgift Konsumprisindeks Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

48 Jord- , konsesjonslov Vedtak delegert til kommunen, rundskriv M6/2003
Konsesjonsloven Omdisponering og deling av eiendom Jordloven § 9 og 12 Gir retningslinjer Bruk fantasi ved søknad om deling / søknad om fritak boplikt. Fylkeslandbruksstyret er ankeinstans God utredning er viktig, ta oppgaven på alvor. Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007

49 Markedsverdier Jord Fra kr 3.000 – 10.000 pr dekar hel eiendom
Tilleggsjord opp til kr pr dekar på Jæren og sentrale Østlandet Skog opp mot kr pr dekar med god bonitet og hogstklassefordeling Eierskifte i praksis Allinfo.as 2007


Laste ned ppt "Dagskurs fra Allinfo.as. Hvordan bruke “Eierskifte Planleggeren"?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google