Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierskifte i praksisAllinfo.as 20071 Eierskifte i praksis. Dagskurs fra Allinfo.as. Hvordan bruke “Eierskifte Planleggeren"?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierskifte i praksisAllinfo.as 20071 Eierskifte i praksis. Dagskurs fra Allinfo.as. Hvordan bruke “Eierskifte Planleggeren"?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierskifte i praksisAllinfo.as 20071 Eierskifte i praksis. Dagskurs fra Allinfo.as. Hvordan bruke “Eierskifte Planleggeren"?

2 Eierskifte i praksisAllinfo.as 20072 Familieeierskifte i praksis •Fra tanke til gjennomført

3 Eierskifte i praksisAllinfo.as 20073 Eierskifte Planleggeren.

4 Eierskifte i praksisAllinfo.as 20074 Gjennomgang av dagen •Taktisk gjennomføring av eierskifte •Verdsetting – Betaling •Arbeidsflyt •Etablering av oppdrag •Sentrale data •Eierskifte direkte søk •Dokumentarbeid •Personlige tilspasninger

5 Eierskifte i praksisAllinfo.as 20075 Hvem er du rådgiver for? •Selger •Kjøper •Søsken •Gården •Avkastningsverdi •En mal du har •Banken Ønsker, behov Muligheter Forventninger Gårdsverden Årlig inntekter På det jevne Pant

6 Eierskifte i praksisAllinfo.as 20076 Eierskifteprosessen, hvor er vi? •Kommer du til duket bord? •Er alt klart og avtalt? •Hvem er selgeren? •Hvem er kjøperen? •Er kjøper gift / samboer? •Har kjøper barn? •Ferdig •Vet kjøperen det •Hvem bestemmer •En av barna? •Ektefellelov •Barnebarn

7 Eierskifte i praksisAllinfo.as 20077 Luftslott eller realisme •Ønsker •Behov •Realisme

8 Eierskifte i praksisAllinfo.as 20078 Verdsetting •Fast eiendom •Driftsløsøre •Gammelt innbo •Hesteredskap –Skriv gavebrev på gaver

9 Eierskifte i praksisAllinfo.as 20079 Takst Verdianslag •Faktisk informasjon fra en utenforstående til partene / søsken •Ektefelleloven § 59 •Lånedokument bank •Større tillitt hos Skattefogd ? •Eierskifterådgivers anslag •Ektefelleloven § 59 •Ofte takst senere uansett •Går igjennom uansett?

10 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200710 Ektefelleloven § 59 •§ 59. Skjevdeling. • Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen. • Vil retten til å utta midler etter første ledd føre til et åpenbart urimelig resultat, kan den helt eller delvis falle bort. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien. • Dersom sterke grunner taler for det, kan en ektefelle gis rett til å holde utenfor delingen hele eller deler av verdien av felleseie som ikke omfattes av første ledd. • Er samlivet gjenopptatt etter separasjon, og deling har funnet sted, skal formue som ektefellene har fra det tidligere oppgjøret, likestilles med midler som nevnt i første og andre ledd dersom ektefellenes midler på ny skal deles.

11 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200711 Bli kjent •Selgerne •Kjøperne •Gjennomfør kontraktsforslag •Informer søsken / andre •Forståelse •Gjennomføring

12 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200712 Første gang vi tar i bruk programmet •A: Gjør deg kjent med brukergrensesnittet. •B: Tilpass programmet til ditt bruk, for eksempel ”sjekkliste”, målform, og lignende •C: Se om du fra første stund vil bearbeide/omarbeide dokumentmalene fra Allinfo.

13 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200713 Administrering av eierskifte

14 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200714 Vi oppretter et nytt eierskifte. Sentrale data Selger Kjøper Eiendommer Involverte personer Verdier - oppgjør

15 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200715 Sentrale data - selger

16 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200716 Sentrale data - kjøper

17 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200717 Sentrale data - eiendommer

18 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200718 Sentrale data - eiendommer oversikt

19 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200719 Eiendomssøk

20 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200720 Eiendomssøk

21 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200721 Eiendomssøk

22 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200722 Priser: Abonnementet starter når du registrerer deg. Abonnement Pris Månedsavgift 100,00 Tjeneste Pris Navnesøk 5,00 Oversikt eiendommer 35,00 Adresser (GAB) 5,00 Bygning (GAB) 10,00 Eiendom (GAB) 5,00 Festeavtaler 5,00 Leieavtaler 45,00 Grunndata 5,00 Pengeheftelser 45,00 Hjemmelsinformasjon 8,00 Servitutter 25,00 Rettigheter 25,00 Ubekreftet utskrift (pdf) 120,00 Bekr. utskr. av Grunnboken 193,00* Bekr. kopi av Panteboken 193,00* Alle priser er eks. mva. Priser med *) er inkl. mva.

23 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200723 Sentrale data – verdier oppgjør

24 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200724 Spesifikasjon av full verdi fast eiendom. Alminnelig landbrukseiendom Annen skattepliktig eiendom med åseterett Annen skattepliktig eiendom uten åseterett

25 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200725

26 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200726 Betaling ـ Trender •1970 – 1990 •Senere •Søsken ser verdiene •Stor forståelse for forsiktig verdsetting •Betaling ca ½ part av verdiene •Høyere takstverdier •Betaling ca 50 % •Boverdi, aktivt / passiv eier.

27 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200727 Kårytelser, hus, hytte •Netto •Brutto •Skatteplikt •Tilleggsavtaler •62 år, arveavgiftslov •Inn i kjøpekontrakt, sk.plikt

28 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200728

29 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200729 Beregning av omkostninger Type eierskifte 1 Uskiftebo 2 Skifte 3 Annet

30 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200730

31 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200731 Tinglysing - dokumentavgift 1.Grunnlag for dokumentavgift 2.Diskusjonen omkring åsete 3.Diskusjonen omkring uskifte

32 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200732 Tinglysing •Fra lokal sorenskriver/tingrett •Til Statens Kartverk, Hønefoss

33 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200733 Hva var skattereglene før i tiden? Betingelser for skattefritak: •Alminnelig gårdsbruk •Mer enn 10 års eiertid Alle andre overdragelsesformer medførte skatteplikt.

34 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200734 Hva er skattereglene etter 01.01.2005? •Gevinst ved realisasjon av den delen av gårdsbruket og/eller skogbruket som følger regelen for realisasjon av jord- og skogbruk, vil kunne bli helt eller delvis skattefri, men bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt:

35 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200735 1.Eiendommen er alminnelig jordbruk og/eller skogbruk. 2.Jordbruksvirksomheten ikke er varig nedlagt. 3.Eiendommen selges til visse nærstående. 4.Vederlaget ved salget av eiendommen ikke overstiger ¾-parter av antatt salgsverdi. 5.Realisasjonen finner sted eller avtales 10 år eller mer etter at eiendomsretten ble ervervet. Er eiendomsretten til eiendommen ervervet i flere omganger, må hver del behandles for seg i forhold til disse reglene. Egne regler for jord-/skogbruk eid mellom 6 og 10 år.

36 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200736 Dokumentarbeid •Valg av maler •Overføring fra ”Eierskifte Planleggeren” til Word •Redigering av Word-dokumenter •Marker dokumentet som ferdig

37 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200737 Kvalitetssikring av oppdraget •Bruk ”Sjekklisten” •Bruk ”Journalen” •Bruk ”Huskelappen” •Kan redigeres •Kan skrives ut •Kan skrives ut og vedlegges arkivet. •Er alle ting kommet med?

38 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200738 Arkivering

39 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200739

40 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200740 Tilleggsavtaler / etteravtaler •Betaling full verdiikke? •Liten betaling må finne seg i ? •Store verdier fradele? •Mulig tomteverdierHvordan? Minst mulig tilleggsavtaler

41 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200741 Arv / gave

42 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200742 Hva gjør vi med differansen? •Arv •Gave •Arv/gave Verdier - oppgjør Differanse = Ikke betalt + åsete

43 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200743 Betingelser til gave /arv •Selger kan knytte betingelse –Mottakers særeie, beløp –Mottakers særeie, andel av verdien –Skrive ektepakt –Følge gården –Selge til annen familie

44 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200744 En krone er ikke en krone •Hva er kr 500 000 i andel av en eiendom på et eierskifte verd hvis en søster/bror skal få kompensasjon?

45 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200745 Familieavtaler •Selgerne ønsker å mene noe –Forskjellige tidspunkt –Ulike størrelser –Skal følge gården –Omsetning innen familie

46 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200746 Hva kan en mene? •Hvor mye er gave •Hvor mye er forskudd på arv •Står en likt i fremtid arv eller ikke •Regulering, konsumprisindeks, på arveforskudd •Rettferdighet mellom søsken •Respekt på senere skifte

47 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200747 Etteroppgjør •Verdier vi ikke ser i dag betingende rettigheter –Vesentlig –Hvordan dele % –Forhold til skatt, 28 eller 50 % skatt –Forhold til arveavgift –Konsumprisindeks

48 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200748 Jord-, konsesjonslov •Vedtak delegert til kommunen, rundskriv M6/2003 •Konsesjonsloven •Omdisponering og deling av eiendom –Jordloven § 9 og 12 –Gir retningslinjer Bruk fantasi ved søknad om deling / søknad om fritak boplikt. Fylkeslandbruksstyret er ankeinstans God utredning er viktig, ta oppgaven på alvor.

49 Eierskifte i praksisAllinfo.as 200749 Markedsverdier •Jord •Fra kr 3.000 – 10.000 pr dekar hel eiendom •Tilleggsjord opp til kr 20.000 pr dekar på Jæren og sentrale Østlandet •Skog opp mot kr 2.000 pr dekar med god bonitet og hogstklassefordeling


Laste ned ppt "Eierskifte i praksisAllinfo.as 20071 Eierskifte i praksis. Dagskurs fra Allinfo.as. Hvordan bruke “Eierskifte Planleggeren"?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google