Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En lukket orden Hva er det? • Vi er en orden – ikke en forening. • Vi benytter innvielsesritualer. • Vi har en tro i bunnen. • Vi bedriver frivillig sosialt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En lukket orden Hva er det? • Vi er en orden – ikke en forening. • Vi benytter innvielsesritualer. • Vi har en tro i bunnen. • Vi bedriver frivillig sosialt."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 En lukket orden Hva er det? • Vi er en orden – ikke en forening. • Vi benytter innvielsesritualer. • Vi har en tro i bunnen. • Vi bedriver frivillig sosialt og humanitært arbeid. • En lukket orden har en målsetting om å utvikle sine medlemmer gjennom etisk og moralsk påvirkning, slik at disse bidrar til relasjonsbygging mennesker og samfunn i mellom.

3 Vi er en orden • En melder seg ikke inn, men inviteres. • Det stilles visse krav til en søker. • Avdelingene/klubbene/foreningene har gjennom årtier blitt betegnet loger. • En organisasjon som stiller krav til sine medlemmer. • Det benyttes symbolspråk (esoterisk orden). • Det benyttes spesielle lokaler (Logesal, Lund, Tempel, Hall).

4 Vi benytter innvielsesritualer • Det avlegges løfter. • De løfter som avgis påkaller forpliktelser overfor ethvert menneske i samfunnet. • Ingen forpliktelser inngås som strider mot Norges lover, landets forfatning eller gjeldende samfunnsregler.

5 Vi har en tro i bunnen • Alle lukkede ordener i Norge har nedfelt et krav til sine medlemmer om tro. Nødvendigvis ikke relatert til en spesifikk religion. - Gud - Høyeste vesen - Altets opphav - Gudsbegrep

6 Vi bedriver frivillig humanitært og sosialt arbeid • Midlene som ”samles inn” kommer i alt vesentlig fra ordensmedlemmene. • Landsdekkende fellesaksjoner. • Distriktsvise tiltak. • Avsetninger til humanitære fond og stiftelser. • Praktisk frivillig arbeid i samfunnet. • Alle lukkede ordener er politisk nøytrale.

7 Målsetting/Medlemsutvikling • Vi setter fokus på og lærer om grunnleggende livsverdier. • Vi er ordener som på etisk grunnlag arbeider mot ideelle mål. • Stikkord for medlemskap i en lukket orden er: – Karakterskapende – Personlighetsutvikling – Et ønske om å forbli et bedre medmenneske – Alle mennesker skal betraktes som likeverdige – Omsette lærdom i handling

8 DEN NORSKE FRIMURERORDEN

9 VISJON ”Personlighedens Vekst gjennom Prøvelse ved Hjertets Lutring og ved Viljens Øvelse Så felles Lykke blir fra Pligt til Trang der er fra Trin til Trin den Skolesang der løfter dem, der er af Åndeætt til Himmelsk Myndighet og Borgerrett.”

10 Våre røtter •Laugsvesen •Renessansen •1749 Ladegaardsøen •Ca 1800 nytt system •1891 Den Norske FrimurerOrden •2007 Vekst

11 Frimureriet i 2007 •19 000 medlemmer •126 loger mm •27 Fiducia •42 loge bygninger •Hele landet –Spania –Svalbard

12 Mer enn ritualer •Velgjørenhet •34 frimurerkor –2 orkestre –I storband •Konserter •Kulturnatt Oslo •Pilegrimsvandringer •Kyndelsmess •Og mye annet

13 Odd Fellow Ordenen Independent Order of Odd Fellows

14 Odd Fellow Ordenens formål Vennskap – Kjærlighet – Sannhet • Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier. • Søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. • Nestekjærlighet, rettferdighet, omsorg og medfølelse står sentralt. •Å lære medlemmene at ord ikke er nok, men at disse må omsettes i handling.

15 Odd Fellow Ordenens historie • England 1600 tallet. • Thomas Wildey Baltimore 1819. • Norge 1898. • Rebekkainstitusjonen 1909.

16 Odd Fellow Ordenen 2008 • 23. 400 medlemmer. - 12.600 brødre. - 10.800 søstre. • 276 loger. • 88 Ordenshus. • Kirkenes – Mandal. • Spania.

17 Humanitært og kulturelt arbeid • Landssaker. - SOS barneby i El Salvador. - Redningsskøyter. - Odd Fellow Ordenens Med. fond. - Sirius prosjekter. • Lokale saker. • United Nations Pilgrimage for Youth. • Sangkor. • Konserter/kulturarrangementer.

18

19 •Lukket Orden for kvinner. Innstiftet 27. september 1916 i Oslo. •Ordenens grunnlegger er Dagny Kristensen (1876-1962). •Maria-Ordenen er bygget på kristent, etisk grunnlag. •Dens formål er å fremme selverkjennelsen hos medlemmene og støtte dem i deres arbeide for personlighetens utvikling.

20 •Det er i dag ca. 7500 medlemmer fordelt på •38 norske loger •14 svenske loger •4 danske loger •1 tysk loge •6 Maria-foreninger (2 norske, 1 svensk, 1 dansk, 1 tysk, 1 islandsk) •2 Maria-logeforeninger i Spania

21 08.04.2008 38 loger i Norge1 loge i Tyskland4 loger i Danmark 13 loger i Sverige og 1 loge på Åland, Finland Region 1 – 6 Ordenens Øverste Styre (OØS) Bestående av: Ordenspresident Ordenssekretær Ordenskasserer Region 9Region 7- 8 Provinsialstyret, Sverige O r d e n s r å d e t består av : Provinsialstyre Logepresidenter (57 loger) OØS

22 •Egenutvikling •Fellesskap •Omsorg •Velgjørenhet •Ansvar •Lojalitet •Refleksjon

23 Tempel Ridder Ordenen 2008

24 Fundament •Broderskap i det godes tjeneste •Utvikle en karakter som kjennetegner en mann av ære •Avhold fra rusmidler

25 Historie •USA ”Forbudstiden” 1840 •The Temple of Honour 1845 •Ordenen etableres i Norge 1922 •Ordenen reformeres 1935 •Ordenen etableres i Sverige 1887

26 Tempel Ridder Ordenen 2008 •Medlemmer i Norden6000 •Organisering - Det Høyeste Tempel - Stor Tempel •25 Templer i Norge1300

27 Tempel Ridder Ordenen 2008 •Rituelle møter i 12 grader •Sosialt engasjement •Samarbeid med andre

28 Den norske Druidorden FGDO

29 Våre formålsparagrafer •Vårt mål er å virke for menneskenes ideelle utvikling og arbeide for et verdensomspennende vennskap bygget på rettferdighet, velgjørenhet og broderkjærlighet… •Ved å meddele våre medlemmer kunnskaper av etisk og åndelig verdi •Krever overholdelse av de alminnelige grunnsetninger for en moralsk og sedelig vandel •Og at man søker å gjennomføre broderkjælighetens bud.

30 Vår historie •Stiftet i London 1781, tuftet på keltiske tradisjoner og myter •Til Norge i 1935, Losje Nordstjernen, Oslo •4 losjer stiftet før 1940 •Økt vekst fra 1980 •Etablering av første losje på Island 1996 •6 nye losjer i 2006 •Vår 10.storlosje kommer høsten 2008 på Island

31 Druidordenen i dag •2700 medlemmer •53 losjer •18 Concordia Gilder, hvorav et i Spania •Egen bidragskasse for støtte til begravelse av avdøde brødre •15 egne hus

32 Utover rituelle møter: •Velgjørenhet – i det stille •Omsorg for syke brødre •Omsorg for avdøde brødres etterlatte •Sosiale arrangementer: - Aktiviteter for familiene - Turer i inn- og utland •Eget medlemsblad - for alle i familien

33 Fra Lovverkets § 1 VENNSKAP OVER LANDEGRENSENE, RETTFERDIGHET, VELGJØRENHET OG MENNESKEKJÆRLIGHET.

34 •Birgitta-Losjen er sprunget ut fra det Druidiske miljø i Norge, representert av Druidordenen - som igjen er utbredt i de skandinaviske land, England, Tyskland, Sveits, USA, Australia og New Zealand. •Birgitta-Losjen arbeider selvstendig og har sin egen økonomi. •Den er stiftet i 1984 - og er foreløpig å finne i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. •Sverige har sin egen Riks-Storlosje

35 Organisasjonskart

36 •Ny losje i Ytre Namdal 7. juni 2008 – 5 Regioner –23 Norske Losjer – 2 Danske Losjer – 1 Tysk Losje Ingen spredning nord for Ytre Namdal – men arbeider med å danne Birgitta-Losjer også lenger nord –Totalt 950 medlemmer

37 •Alt arbeid er basert på frivillighet •Møtene er tredelt –Rituelt møte –Søstermåltid –Etterlosje •Samler inn penger ved utlodning etc. for å støtte humanitære formål •Alle er med og bestemmer hvem som skal få støtte

38 Frank Hugo Strype Ex Riksdrott. Medlem av Ordenens Senat

39 Ordenen Riddere av Det Hvite Kors kom fra Amerika til Norge. Losje St.Olav I Drammen ble stiftet 27. januar 1902 R.H.K. Norge mottok sitt Charter fra Amerika i august 1914. Ordenen i Norge selvstendig med alle fullmakter. www.losje.org

40 Ordenen Riddere av Det Hvite Kors Rikslosjen av R.H.K. Hovedlosjen m/Senatet Landslosje Valkyrjen 27 Grunnlosjer 6 Provinsiallosjer 10 Grunnlosjer I 2012 sammenføyes dette til en organisasjon www.losje.org

41 Ordenen Riddere av Det Hvite Kors 106 år i Norge Formålet er: • å styrke medlemmene åndelig og sosialt • å fremme opplysning om kultur • å hjelpe medlemmene til personlighetsutvikling på det åndelige og mellommenneskelige plan. • å arbeide for styrking av grunnleggende moralnormer og holdninger i samfunnet. • yte hjelp og støtte i vanskelige situasjoner www.losje.org

42 Ordenen Riddere av Det Hvite Kors er tuftet på den kristne etikk og tro på en høyere styrelse. Ordenens holdninger og handlinger er bygget på respekt og aktelse for alle mennesker uansett nasjonalitet, rase, kultur, religion.

43 Landslosje Valkyrjen av Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norge

44 En losje blir til Losje Valkyrjen begynte sin vandring den 27.september 1948 som en dameklubb i Oslo. I 1952 ble en tilsvarende dameklubb stiftet i Drammen. Den 24. November 1953 ble Losje Valkyrjen stiftet. De to dameklubber utgjorde medlemmene i losjen. Ritualer var på plass og et Landsråd ble valgt. Vi var på vei mot et nytt mål……

45 Losje Valkyrjen Valkyrjen er en selvstendig Landslosje med grunnlosjer til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors. Under landslosje Valkyrjen er det organisert: 12 Valkyrjelosjer: Oslo, Drammen, Tønsberg, Bergen, Hønefoss, Sarpsborg, Trondheim, Hamar, Stavanger, Moss, Skien, Haugesund. Pr april 2008 er vi ca 450 medlemmer.

46 Formålet Med den kristne etikk som grunnvoll har Valkyrjen følgende formål: • Personlighetsutvikling • Holdninger og handlinger i samfunnets tjeneste • Omsorg og støtte mellom medlemmene • Trygghet, vennskap, respekt og toleranse


Laste ned ppt "En lukket orden Hva er det? • Vi er en orden – ikke en forening. • Vi benytter innvielsesritualer. • Vi har en tro i bunnen. • Vi bedriver frivillig sosialt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google