Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En lukket orden Hva er det? Vi er en orden – ikke en forening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En lukket orden Hva er det? Vi er en orden – ikke en forening."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 En lukket orden Hva er det? Vi er en orden – ikke en forening.
Vi benytter innvielsesritualer. Vi har en tro i bunnen. Vi bedriver frivillig sosialt og humanitært arbeid. En lukket orden har en målsetting om å utvikle sine medlemmer gjennom etisk og moralsk påvirkning, slik at disse bidrar til relasjonsbygging mennesker og samfunn i mellom.

3 Vi er en orden En melder seg ikke inn, men inviteres.
Det stilles visse krav til en søker. Avdelingene/klubbene/foreningene har gjennom årtier blitt betegnet loger. En organisasjon som stiller krav til sine medlemmer. Det benyttes symbolspråk (esoterisk orden). Det benyttes spesielle lokaler (Logesal, Lund, Tempel, Hall).

4 Vi benytter innvielsesritualer
Det avlegges løfter. De løfter som avgis påkaller forpliktelser overfor ethvert menneske i samfunnet. Ingen forpliktelser inngås som strider mot Norges lover, landets forfatning eller gjeldende samfunnsregler.

5 Nødvendigvis ikke relatert til en spesifikk religion.
Vi har en tro i bunnen Alle lukkede ordener i Norge har nedfelt et krav til sine medlemmer om tro. Nødvendigvis ikke relatert til en spesifikk religion. Gud Høyeste vesen Altets opphav Gudsbegrep

6 Vi bedriver frivillig humanitært og sosialt arbeid
Midlene som ”samles inn” kommer i alt vesentlig fra ordensmedlemmene. Landsdekkende fellesaksjoner. Distriktsvise tiltak. Avsetninger til humanitære fond og stiftelser. Praktisk frivillig arbeid i samfunnet. Alle lukkede ordener er politisk nøytrale.

7 Målsetting/Medlemsutvikling
Vi setter fokus på og lærer om grunnleggende livsverdier. Vi er ordener som på etisk grunnlag arbeider mot ideelle mål. Stikkord for medlemskap i en lukket orden er: – Karakterskapende – Personlighetsutvikling – Et ønske om å forbli et bedre medmenneske – Alle mennesker skal betraktes som likeverdige – Omsette lærdom i handling

8 DEN NORSKE FRIMURERORDEN

9 VISJON ”Personlighedens Vekst gjennom
Prøvelse ved Hjertets Lutring og ved Viljens Øvelse Så felles Lykke blir fra Pligt til Trang der er fra Trin til Trin den Skolesang der løfter dem, der er af Åndeætt til Himmelsk Myndighet og Borgerrett.”

10 Våre røtter Laugsvesen Renessansen 1749 Ladegaardsøen
Ca 1800 nytt system 1891 Den Norske FrimurerOrden 2007 Vekst

11 Frimureriet i 2007 19 000 medlemmer 126 loger mm 27 Fiducia
42 loge bygninger Hele landet Spania Svalbard

12 Mer enn ritualer Velgjørenhet 34 frimurerkor Konserter Kulturnatt Oslo
2 orkestre I storband Konserter Kulturnatt Oslo Pilegrimsvandringer Kyndelsmess Og mye annet

13 Independent Order of Odd Fellows
Odd Fellow Ordenen Independent Order of Odd Fellows

14 Odd Fellow Ordenens formål
Vennskap – Kjærlighet – Sannhet Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier. Søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Nestekjærlighet, rettferdighet, omsorg og medfølelse står sentralt. Å lære medlemmene at ord ikke er nok, men at disse må omsettes i handling.

15 Odd Fellow Ordenens historie
England 1600 tallet. Thomas Wildey Baltimore 1819. Norge 1898. Rebekkainstitusjonen 1909.

16 Odd Fellow Ordenen 2008 23. 400 medlemmer. - 12.600 brødre.
søstre. 276 loger. 88 Ordenshus. Kirkenes – Mandal. Spania.

17 Humanitært og kulturelt arbeid
Landssaker. SOS barneby i El Salvador. Redningsskøyter. Odd Fellow Ordenens Med. fond. Sirius prosjekter. Lokale saker. United Nations Pilgrimage for Youth. Sangkor. Konserter/kulturarrangementer.

18

19 Lukket Orden for kvinner. Innstiftet 27. september 1916 i Oslo.
Ordenens grunnlegger er Dagny Kristensen ( ). Maria-Ordenen er bygget på kristent, etisk grunnlag. Dens formål er å fremme selverkjennelsen hos medlemmene og støtte dem i deres arbeide for personlighetens utvikling.

20 Det er i dag ca. 7500 medlemmer fordelt på
38 norske loger 14 svenske loger 4 danske loger 1 tysk loge 6 Maria-foreninger (2 norske, 1 svensk, 1 dansk, 1 tysk, 1 islandsk) 2 Maria-logeforeninger i Spania

21 Provinsialstyret, Sverige
Ordenens Øverste Styre (OØS) Bestående av: Ordenspresident Ordenssekretær Ordenskasserer Provinsialstyret, Sverige 13 loger i Sverige og 1 loge på Åland, Finland 38 loger i Norge 1 loge i Tyskland 4 loger i Danmark Region 9 Region 7- 8 Region 1 – 6 O r d e n s r å d e t består av: OØS Provinsialstyre Logepresidenter (57 loger)

22 Egenutvikling Fellesskap Omsorg Velgjørenhet Ansvar Lojalitet Refleksjon

23 Tempel Ridder Ordenen 2008

24 Utvikle en karakter som kjennetegner en mann av ære
Fundament Broderskap i det godes tjeneste Utvikle en karakter som kjennetegner en mann av ære Avhold fra rusmidler

25 Historie USA ”Forbudstiden” 1840 The Temple of Honour 1845
Ordenen etableres i Sverige Ordenen etableres i Norge Ordenen reformeres

26 Organisering - Det Høyeste Tempel - Stor Tempel
Tempel Ridder Ordenen 2008 Medlemmer i Norden 6000 Organisering - Det Høyeste Tempel - Stor Tempel 25 Templer i Norge

27 Rituelle møter i 12 grader
Tempel Ridder Ordenen 2008 Rituelle møter i 12 grader Sosialt engasjement Samarbeid med andre

28 Den norske Druidorden FGDO

29 Våre formålsparagrafer
Vårt mål er å virke for menneskenes ideelle utvikling og arbeide for et verdensomspennende vennskap bygget på rettferdighet, velgjørenhet og broderkjærlighet… Ved å meddele våre medlemmer kunnskaper av etisk og åndelig verdi Krever overholdelse av de alminnelige grunnsetninger for en moralsk og sedelig vandel Og at man søker å gjennomføre broderkjælighetens bud. Som skal komme til uttrykk gjennom: Medlemmenes broderlig omgang Omsorg for syke og nødlidende brødre Omsorg for avdøde brødres etterlatte Søke å virkeliggjøre disse grunnsetninger ved det gode eksemplets makt Ordenen oppfordre sine medlemmer til øke sin selvinnsikt og derigjennom bedre sin moral og trygghet på seg selv og sine handlinger. DnDO er politisk og religiøst nøytral. Erkjennelsen av en skapende makt uttrykkes dog gjennom en felles betegnelse som Altets Fader, og bidrar til å gi et perspektiv til brødrenes egen søken.

30 Vår historie Stiftet i London 1781, tuftet på keltiske tradisjoner og myter Til Norge i 1935, Losje Nordstjernen, Oslo 4 losjer stiftet før 1940 Økt vekst fra 1980 Etablering av første losje på Island 1996 6 nye losjer i 2006 Vår 10.storlosje kommer høsten 2008 på Island

31 Druidordenen i dag 2700 medlemmer 53 losjer
18 Concordia Gilder, hvorav et i Spania Egen bidragskasse for støtte til begravelse av avdøde brødre 15 egne hus 11 egne hus benyttes av 26 losjer, samt også på mange steder damelosjene.

32 Utover rituelle møter:
Velgjørenhet – i det stille Omsorg for syke brødre Omsorg for avdøde brødres etterlatte Sosiale arrangementer: - Aktiviteter for familiene - Turer i inn- og utland Eget medlemsblad - for alle i familien Velgjørenhet- gjøres i det stille! Sosiale arrangementer: Juletrefester, førjulsarrangementer, sommerfester med aktiviteter av forskjellige slag, teaterturer, besøk til andre losjer i inn- og utland for å knytte konakt etc. Barden kommer ut med 6 nr i året – kan leses av alle.

33 Fra Lovverkets § 1 VENNSKAP OVER LANDEGRENSENE, RETTFERDIGHET, VELGJØRENHET OG MENNESKEKJÆRLIGHET.

34 Birgitta-Losjen er sprunget ut fra det Druidiske miljø i Norge, representert av Druidordenen - som igjen er utbredt i de skandinaviske land, England, Tyskland, Sveits, USA, Australia og New Zealand. Birgitta-Losjen arbeider selvstendig og har sin egen økonomi. Den er stiftet i og er foreløpig å finne i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Sverige har sin egen Riks-Storlosje

35 Organisasjonskart

36 Ny losje i Ytre Namdal 7. juni 2008
5 Regioner 23 Norske Losjer 2 Danske Losjer 1 Tysk Losje Ingen spredning nord for Ytre Namdal – men arbeider med å danne Birgitta-Losjer også lenger nord Totalt 950 medlemmer

37 Alt arbeid er basert på frivillighet Møtene er tredelt
Rituelt møte Søstermåltid Etterlosje Samler inn penger ved utlodning etc. for å støtte humanitære formål Alle er med og bestemmer hvem som skal få støtte

38 Riddere av Det Hvite Kors i Norge
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norge Frank Hugo Strype Ex Riksdrott. Medlem av Ordenens Senat

39 Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
kom fra Amerika til Norge. Losje St.Olav I Drammen ble stiftet 27. januar 1902 R.H.K. Norge mottok sitt Charter fra Amerika i august 1914. Ordenen i Norge selvstendig med alle fullmakter.

40 Valkyrjen Rikslosjen av R.H.K. Hovedlosjen m/Senatet 27 Grunnlosjer 6
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors Landslosje Valkyrjen Rikslosjen av R.H.K. Hovedlosjen m/Senatet 27 Grunnlosjer 6 Provinsiallosjer 10 Grunnlosjer I 2012 sammenføyes dette til en organisasjon

41 Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
106 år i Norge Formålet er: å styrke medlemmene åndelig og sosialt å fremme opplysning om kultur å hjelpe medlemmene til personlighetsutvikling på det åndelige og mellommenneskelige plan. å arbeide for styrking av grunnleggende moralnormer og holdninger i samfunnet. yte hjelp og støtte i vanskelige situasjoner

42 Ordenen Riddere av Det Hvite Kors er tuftet på den kristne etikk
og tro på en høyere styrelse. Ordenens holdninger og handlinger er bygget på respekt og aktelse for alle mennesker uansett nasjonalitet, rase, kultur, religion.

43 Riddere av Det Hvite Kors i Norge
Landslosje Valkyrjen av Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norge

44 En losje blir til Den 24. November 1953 ble Losje Valkyrjen stiftet.
Losje Valkyrjen begynte sin vandring den 27.september 1948 som en dameklubb i Oslo. I ble en tilsvarende dameklubb stiftet i Drammen. Den 24. November 1953 ble Losje Valkyrjen stiftet. De to dameklubber utgjorde medlemmene i losjen. Ritualer var på plass og et Landsråd ble valgt. Vi var på vei mot et nytt mål……

45 Pr april 2008 er vi ca 450 medlemmer.
Losje Valkyrjen Valkyrjen er en selvstendig Landslosje med grunnlosjer til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors. Under landslosje Valkyrjen er det organisert: 12 Valkyrjelosjer: Oslo, Drammen, Tønsberg, Bergen, Hønefoss, Sarpsborg, Trondheim, Hamar, Stavanger, Moss, Skien, Haugesund. Pr april 2008 er vi ca 450 medlemmer.

46 Formålet Med den kristne etikk som grunnvoll har Valkyrjen
følgende formål: Personlighetsutvikling Holdninger og handlinger i samfunnets tjeneste Omsorg og støtte mellom medlemmene Trygghet, vennskap, respekt og toleranse


Laste ned ppt "En lukket orden Hva er det? Vi er en orden – ikke en forening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google