Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?
Neste generasjons brannsikringssystem HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG? © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

2 Ca. 10-15 % av alle branner starter i sikringsskap/el-tavler
Neste generasjons brannsikringssystem Over halvparten av alle branner som innrapporteres fra forsikringsselskapene i Norge har opphav i elektriske brannkilder Over halvparten av alle branner som innrapporteres fra forsikringsselskapene i Norge har opphav i elektriske brannkilder Ca % av alle branner starter i sikringsskap/el-tavler Ca % av alle branner starter i sikringsskap/el-tavler 84 personer omkom i branner i 2008 84 personer omkom i branner i 2008 Årlig brenner det opp verdier for over 3,5 milliarder kroner © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

3 Brannkilder - i bolig og næring (antall og prosent)
Brannstatistikken viser at minst 50 % av alle branner som innrapporteres til FNH har elektriske brannkilder Brannkilder - i bolig og næring (antall og prosent) Det er naturlig å anta at en del av brannene med ”ukjent brannkilde” også stammer fra en elektrisk brannkilde Statistikken inkluderer ikke skader på sikringsskap/tavler og andre deler av det elektriske anlegget etter brann og branntilløp som ikke er innrapportert til forsikringsselskapene Forsikringsselskapene utbetalte i 2008 ca. 4,75 milliarder kroner i erstatning som følge av brannskader (det årlige gjenomsnittet ligger på rundt 3,7 milliarder kroner) Norsk Brannvernforening har rapportert om 84 dødsfall som følge av brann i 2008 Det foreligger ikke detaljert statistikk om andel branner som starter i forbindelse med eltavler/sikringsskap, men eksperter i fagmiljøet anslår denne til ca % 4 % 1 % 100 % 6 % 7 % 26 % 29 % 28 % Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon – Brannstatistikk 2008 © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

4 Elsikkerhetsforbundet støtter opp om at brann i eltavler/sikringsskap er en av de hyppigste brannårsakene Faksimile NTB © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

5 Neste generasjons brannsikringssystem
EFP Detektor EFP Systemet er en ny type brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp i elektriske anlegg før brann bryter ut EFP Systemet kan monteres i el-tavler, ventilasjonsanlegg og andre risikoområder* i det elektriske anlegget. Systemet detekterer et branntilløp som følge av overbelastning, lysbuer, etc. på et tidlig stadium og fjerner kilden til branntilløpet ved å bryte strømtilførselen. Systemet kan skreddersys etter behov i forhold til forvarsling, tidsforsinket utslagning av sensitivt utstyr, selektering av kurser, etc. EFP Systemet kan kobles opp mot andre alarmsystemer, SD-anlegg, mobilvarsling, m.m. og gi varsling både ved branntilløp og strømbrudd. EFP Sentral * Med andre risikoområder menes for eksempel kjølemaskiner, tekniske rom, rom med hvite/brunevarer, kjøkken, vaskerom, ladestasjoner, etc.) © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

6 (etter at brann har oppstått)
EFP Systemet gir en ekstra brannbarriere Brannbarriere 1 (før brann oppstår) Brannbarriere 2 Brannbarriere 3 (etter at brann har oppstått) Brannbarriere 4 Forebyggende arbeid Internkontroll Termografi Vedlikehold og oppgradering av elanlegg Etc. EFP Systemet Kontinuerlig overvåkning Sender alarm og bryter strømmen til anlegget ved varmgang/branntilløp Varsling, alarm, automatisk slukking og evakuering Manuell brannslukking © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

7 Nærmere beskrivelse av komponentene i EFP systemet
1a EFP detektorer: Spesialutviklede, finkalibrerte og miljøvennlige ionedetektorer plasseres i el-tavle, dataskap, ventilasjonsanlegg og/eller andre risikoområder i det elektriske anlegget.* Detektorene vil avdekke klorgass/røyk som frigis fra utstyr og kabler dersom det oppstår varmgang/branntilløp som følge av lysbuer, overbelastning, etc. Når en detektor avdekker branntilløp, vil detektoren sende et signal til sentralenheten. 1b Andre typer detektorer/sensorer: Det er mulig å benytte annen deteksjonsteknologi i situasjoner der det er mer hensiktsmessig. Eksempler på andre typer detektorer/sensorer som kan benyttes er varmedetekterende kabel, optiske/termiske røykvarslere, nivåsensorer, temperatursensorer, etc. EFP sentral: EFP Sentralen er ”hjernen” i EFP Systemet. Sentralen forsyner detektorene med strøm og mottar signaler fra detektorene ved branntilløp. Når sentralen mottar alarmsignal fra en av detektorene vil den gå i alarm og aktivere bryterenheten i systemet, samtidig sendes det ut et potensialfritt alarmsignal (se punkt 4, nedenfor). Bryterenhet: Bryterenheten er en shunttrip (arbeidsstrømsutkobler) koblet mot hovedsikring (OV), kurssikring, effektbryter, motorvern eller jordfeilbryter. Når shunttrip aktiveres av sentralenhet vil den trigge aktuelt vern som bryter strømmen til anlegget og stanser strømtilførselen og branntilløpet. Det er mulig å ha tidsforsinkelse på bryterenheten slik at man ved alarm kan gjøre en kontrollert nedkjøring av sensitivt utstyr. Det er også mulig å selektere kurser slik at enkelte kurser brytes momentant, enkelte har tidsforsinkelse og enkelte ikke brytes. Potensialfri alarmutgang tilkoblet eksterne varslingssystemer: Sentralenhetens potensialfrie alarmutgang sender et signal til eventuelle eksterne varslingssystemer når sentralenheten går i alarm. Det er mulig å koble til ulike varslingssystemer, som for eksempel brann-/innbruddsalarmsystem eller nummersender Styrestrømssikring: Foran sentralenheten tilkobles en styrestrømssikring for å sikre sentralen mot høye kortslutningsstrømmer ved feil. Styrestrømssikringen fungerer også som bryter til EFP Systemet slik at man kan koble ut systemet i forbindelse med vedlikehold og lignende. * Med andre risikoområder menes for eksempel kjølemaskiner, tekniske rom, rom med hvite/brunevarer, kjøkken, vaskerom, ladestasjoner, etc. © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

8 Eksempler på bruksområder
Neste generasjons brannsikringssystem Eltavler og sikringsskap Ventilasjonsanlegg (med kontrollert nedkjøring) Befuktertanker i kjølemaskiner til datahaller Elektriske styringskap Maskinparker Ladestasjoner Teknisk utstyr og tekniske rom Annet elektrisk utstyr © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

9 - Eksempler på anlegg der EFP Systemet kan installeres -
Systemet kan monteres i de fleste elektriske anlegg Neste generasjons brannsikringssystem - Eksempler på anlegg der EFP Systemet kan installeres - Offentlig Forsvarets bygningsmasse Kommunale kontorbygg Museer Verneverdige bygg Kirker Omsorgsboliger Barnehager Skoler Sykehjem Næringsliv Datarom/andre bygninger som er spesielt avhengig av kont. drift Industribygg Gartneri Driftsbygninger til landbruk Lagerbygninger Kontorbygg og andre næringsbygg Hoteller Privat Hytter Boligblokker Rekkehus Eneboliger © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

10 EFP Systemet har gjennomgått en rekke tester av ulike aktører
Neste generasjons brannsikringssystem NEMKO har foretatt sikkerhetstest og EMC test av systemet som helhet, og godkjent produktet (N-merke og CB-merke) Det militære EMC laboratoriet i Praha har gjennomført tester for toleranse for elektromagnetisk støy (EMC) ICAS AS har enhetstestet alle komponenter og testet systemet som helhet i sitt laboratorium i Praha TESO har foretatt omfattende tester for å definere optimal sensitivitet for detektorene IF Sikkerhetssenter har installert systemet og benytter det daglig i testing og kurssammenheng Pilotinstallasjoner hos bl.a. Storefjell Høyfjellshotell, Pers Hotell, Gjensidiges kontorbygg på Gol, flere eneboliger og leiligheter © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

11 Unike fordeler med EFP Systemet
Neste generasjons brannsikringssystem Man unngår skader på anlegget, materielle skader og eventuelle personskader som følge av brann Man unngår skader som følge av luftforurensning og / eller slukkemidler Kort driftsstans på anlegget – man kan utbedre feil uten at det er behov for å skifte ut hele el-tavlen/anlegget Man unngår problematikken med farlige gasser fra brann i el-tavle som er plassert i rømningsveier Ved installasjon i nye anlegg vil systemet forhindre brann som følge av menneskelig svikt i ved montasje eller feilproduksjon Detektorene som benyttes i systemet er spesialutviklede miljøvennlige ionedetektorer © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

12 Eksempler på kunder og samarbeidspartnere
Neste generasjons brannsikringssystem © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

13 Utvalgte sitater fra aktører i brann- og sikkerhetsbransjen
Neste generasjons brannsikringssystem ”EFP systemet er et banebrytende og spennende produkt innen el-sikkerhet. Vi har installert systemet på vårt nasjonale sikkerhetssenter i Hobøl der det daglig benyttes i kurs og demonstrasjoner. Det er gjort en rekke tester ved overbelastning og lysbuer, og vi er imponert over hvor effektivt systemet reagerer og bryter branntilløpet. Det unike med EFP Systemet i forhold andre brannvarslingssystemer er at det er et aktivt system som stopper branntilløpet før brann bryter ut. Jeg er derfor overbevist om at systemet vil bidra til å forhindre brann og vi anbefaler systemet både til næring og privat bruk.” Sitat fra Ronny Tande, Fagsjef på If Sikkerhetssenter © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

14 Utvalgte sitater fra aktører i brann- og sikkerhetsbransjen
Neste generasjons brannsikringssystem ”Ideen er like enkel som genial. Systemet er bygd over kjente komponenter satt sammen på en ny måte. Det virker svært tillitsvekkende, og jeg er overbevist om at det vil bidra til å forhindre brann og branntilløp.” ”Jeg vil nesten si at det er et Columbi-egg. Løsningen virker svært tillitvekkende og vil uten tvil bidra til å begrense branntilløp i elektriske anlegg, som er årsaken til mange boligbranner i løpet av et år.” Sitater fra Dagfinn Kalheim, Adm. Dir. i Brannvernforeningen © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

15 Utvalgte sitater fra aktører i brann- og sikkerhetsbransjen
Neste generasjons brannsikringssystem ”Når det først oppstår varmeutvikling og mulighet for brann i tilknytning til et sikringsskap eller inntak, finnes det ikke noe bedre slokkemiddel enn at strømmen brytes. På den måten hindres brannen i å utvikle seg. Vi har sett utallige eksempler på hus som har brent ned til grunnen på grunn av elektriske feil. I mange av disse tilfellene er det ingen tvil om at brannen kunne vært unngått dersom et system av denne typen hadde vært på plass.” Sitat fra Kjell Østby, Driftsdirektør i G4S © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

16 Utvalgte sitater fra aktører i brann- og sikkerhetsbransjen
Neste generasjons brannsikringssystem ”Vi er imponert over den kreativitet som er utvist og er overbevist om at løsningen vil bidra til å redusere antall branner med utgangspunkt i sikringsskap/tavle. EL-PROFFEN har inngått samarbeid om salg og installasjon av løsningen da vi ser at dette vil være et viktig bidrag for å forbedre elsikkerheten i Norge.” Sitat fra Per Anders Olsen, Adm. Dir. i El-Proffen © Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

17 Artikler fra media - Artikkel fra Elmagasinet 6/2009
Neste generasjons brannsikringssystem

18 Artikler fra media - Artikkel fra Bolig & Miljø 4/2009

19 Artikler fra media - Artikkel fra Temaavis i Dagens Næringsliv 2
Artikler fra media - Artikkel fra Temaavis i Dagens Næringsliv 2. juni 2009

20 Artikler fra media - Artikkel fra Elmagasinet nr. 7/2008
Neste generasjons brannsikringssystem

21 Artikler fra media - Artikkel fra Security World Hotel 19. juni 2008
Neste generasjons brannsikringssystem

22 Artikler fra media - Artikkel fra Ingeniørnytt 16. mai 2008
Neste generasjons brannsikringssystem

23 Artikler fra media - Artikkel fra Brann og Sikkerhet 6/2007
Neste generasjons brannsikringssystem

24 Artikler fra media - Sarpsborg Arbeiderblad 30.10.07
Neste generasjons brannsikringssystem

25 Artikler fra media - Teknisk Ukeblad 36/07

26 Brann i el-tavler er et utbredt problem…
Neste generasjons brannsikringssystem

27 Brann i el-tavler er et utbredt problem…
Neste generasjons brannsikringssystem

28 Brann i el-tavler er et utbredt problem…
Neste generasjons brannsikringssystem

29 Brann i el-tavler er et utbredt problem…
Neste generasjons brannsikringssystem

30 Brann i el-tavler er et utbredt problem…
Neste generasjons brannsikringssystem

31 Brann i el-tavler er et utbredt problem…
Neste generasjons brannsikringssystem


Laste ned ppt "HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google