Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BETRE VERN AV BORN SI UTVIKLING SMÅBARNDAGAR - FØRDE SMÅBARNDAGAR - FØRDE ONSDAG 24. OKTOBER 2012 Magne Raundalen, Senter for Krisepsykologi, Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BETRE VERN AV BORN SI UTVIKLING SMÅBARNDAGAR - FØRDE SMÅBARNDAGAR - FØRDE ONSDAG 24. OKTOBER 2012 Magne Raundalen, Senter for Krisepsykologi, Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 BETRE VERN AV BORN SI UTVIKLING SMÅBARNDAGAR - FØRDE SMÅBARNDAGAR - FØRDE ONSDAG 24. OKTOBER 2012 Magne Raundalen, Senter for Krisepsykologi, Bergen

2 VÅRT SYN PÅ BARN • Lydighetsbarnet – førkrigsbarnet • Behovsbarnet – barnepsykologiens barn • Forskerbarnet – respekt for barnas forstand • Det formbare barnet

3 «FØRE-VAR» PRINSIPPET • VEDTATT AV STORTINGET • LITE ANVENDT I BARNEBESKYTTELSEN • SMÅBARNA KAN IKKE VENTE • VI MÅ HANDLE NÅ • BARNEVERNLOVENS KJERNE: VI MÅ FOREBYGGE OG STANSE: UTVIKLINGSSKADER OG HELSESKADER VI MÅ FOREBYGGE OG STANSE: UTVIKLINGSSKADER OG HELSESKADER

4 SMÅ BARN SOM LEVER UNDER HARDE VILKÅR (1) • ØKONOMISKE KRISER I FAMILIEN • BRANN, TAP AV HUS OG JOBB • MATERIELL OG PSYOLOGISK FATTIGDOM • BARN PÅ SYKEHUS • LANGVARIG SYKE BARN – BARNEHAGE-SKOLE • BARN SOM KOMMER FRA KRIG OG FLUKT • BARN OG TURBULENTE SKILSMISSER • BARN SOM RAMMES AV ULYKKER I FAMILIEN • BARN SOM PÅRØRENDE ETTER BRÅ DØD

5 SMÅ BARN SOM LEVER UNDER HARDE VILKÅR (2) • SELVMORD I FAMILIEN – NETTVERKET • ALVORLIG SYKE FORELDRE – SYKE SØSKEN • BARN MED PSYKISK SYKE FORELDRE • BARN SOM BLIR ALVORLIG MOBBET • BARN MED KRIMINELLE FAMILIEMEDLEMMER • BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN • BARN SOM LEVER MED ALKOHOL - STOFFMISBRUK • BARN SOM ER OFFER FOR SEKSUELLE OVERGREP • BARN AV NEGATIVT MEDIA-EKSPONERTE FORELDRE

6 BARNEKONVENSJONEN ARTIKKEL 39 • ”Partene (statene) skal treffe all egnede tiltak for å fremme fysisk og psykisk rehabilitering og sosial reintegrering av et barn som har vært utsatt for: Enhver form for vanskjøtsel, utnytting eller misbruk; tortur eller enhver form for grusom eller nedverdigende behandling eller straff; eller væpnede konflikter. Slik rehabilitering skal finne sted i et miljø som fremmer barnets helse, selvrespekt og verdighet.” BLE UTVIDET I 2002 PÅ FNS BARNETOPPMØTE BLE UTVIDET I 2002 PÅ FNS BARNETOPPMØTE

7 BESKYTTELSEN AV BARNET I BARNEKONVENSJONEN • ART. 3: BARNETS BESTE • ART. 6: RETT TIL LIV – OPPVEKST • ART.12: RETTEN TIL Å BLI HØRT • ART.19: BESKYTTELSE MOT VOLD OG MISHANDLING • ART. 34: BESKYTTELSE MOT SEKSUELLE OVERGREP

8 BARNE-HJERNE-VERNET

9 Den bruksavhengige hjernen • Født med mer enn 100 milliarder celler • Det finnes ikke noe mer biologisk enn erfaringer • Erfaringene bygger hjernen i et intimt samspill med genene • Alle erfaringer som fører til nye ferdigheter eller atferdsendringer har koblet opp nye, konkrete, synaptiske og biokjemiske strukturer i hjernen. • Språk, tall, musikk, bevegelser, forståelse • ENORM BYGGEAKTIVITET 0-3-4-5

10

11

12

13 INSTRUKSJONISTENE • Instruksjonsistene har stått for et ganske ensidig synssett, nemlig at aktiviteter og erfaringer instruerer bygging av synapser og nettverk og som sådan styrer den videre utbyggingen av hjernen etter fødselen. Vi har regien til enhver tid.

14 SELEKSJONISTENE • Seleksjonistene har hevdet med rette at det er overflod av synapser. De som blir valgt ut for aktivering, overlever. De som ikke blir brukt, forsvinner. ”Use it, or lose it.” De hevder med andre ord at kun aktiveringen alene hindrer massakre på synapser. Seleksjonistene har dårligere tid!

15 DE MINSTE BARNA: SKADER PÅ VIKTIGE UTVIKLINGSOPPGAVER BarnetsUtviklingssystem: Samspill i kontekst Trygg tilknytning ArbeidsmodelleneEmosjonsregulering Totalt avhengig av tilgjengelighet O msorgs- systemet blir redusert av: frykt og redsel traumatisertdepresjon+annen psykisk sykdom når det er ruset

16 Samspill i kontekst • Barnet sender signaler – skriker • Voksne søker det rette svaret • Gjør flere forsøk • Retter snart ”feilen” • Barnet viser velvære – tilfredshet • Deltar i samspill – min tur – din tur • Smil, blikk, øyebevegelser, ansikt, lyder, kroppsbevegelser, sparker og fekter

17 Oppsummering så langt • 2-to 3- month • 7- to 9- month • 18- to 20 month Det sosiale spedbarnet Utvikling av tilknytning Emosjonell regulering og utvikling av selv- regulering

18 Tilknytning og utvikling • Bygger på godt samspill i kontekst • Er en biologisk plan – ca 8mnd observerbar • For balansen mellom utforskning og overlevelse • Pendling mellom utforskning og trygg base • Barnet skaper et hierarki • Mor som regel nr. 1, far nr 2. osv • Utvikler trygg, utrygg, ambivalent • eller desorganisert tilknytning

19 Forekomst av desorganisert tilknytning og barn i risiko (S mith, L., 2010, Tidsskrift for Norsk Psykologforening) • Forekomst av desorganisert tilknytning blant småbarn er på 12-15 % (van IJzendoorn m fl. 1999) • Mange av barna fanges opp av barnevernet pga mishandling eller grov vanskjøtsel, men den høye forekomsten tilsier at ikke alle barn med desorganisert tilknytning fanges opp • Desorganisert tilknytning er relatert til atypisk omsorgsutøvelse, og vi kan anta at emosjonell mishandling er en viktig årsaksfaktor • Emosjonell mishandling innebærer affektive feil, motstridende meldinger på klare signaler fra barnet, omsorgsgivers desorientering (endret toneleie), negativ invanderende atferd (latterliggjøring/ erting), rolleforvirring…..mikroseparasjoner uten reparering • HANNE CECILIE BRAARUD

20 Utvikling av arbeidsmodellene Barnet er trygt fordi det kan regne med tilgjengelighet Mindre disponert for akutt eller kronisk frykt Forventningen om tilknytningspersonens tilgjengelighet blir dermed en relativt konstant forventning Forventningen om tilknytningspersonens tilgjengelighet er basert på erfaringer, også kalt samspillets historikk Forventningene etableres i såkalte skripter

21 Emosjonsregulering • Emosjonsreguleringen dannes tidlig • Bygger på samspill i kontekst • På trygg tilknytning • På positive arbeidsmodeller • Har den voksne som referanse • Studerer tidlig ansiktsuttrykk • Tolker stemmeleie og bevegelser • Får stor hjelp av språket

22 HEMMING OG FREMMING AV EMPATI • EMPATIEN – MEDFØDT SYSTEM • FREMMES AV ERFARINGENE • BYGGER PÅ TIDLIG OMSORG • LÆRER AV MODELLENE • SPRÅKET FÅR EN SENTRAL ROLLE • ”THE PREACHING FACTOR”

23 NOBELPRISER I MEDISIN • TORSTEIN WIESEL & DAVID HUBEL • NOBELPRISEN 1983 • PAUL C. LAUTERBUR – OG PETER MANSFIELD NOBELPRISEN 2003 • 1983: HJERNENS OMKOBLINGER • 2003: fMRI – DETALJSTUDIER AV FUNKSJON • functional Magnetic Resonance Imaging

24 ROMANIABARNA MICHAEL RUTTER • Det settes et tak allerede ved 6 måneder ved grov forsømmelse og understimulering • Det blir lagt begrensninger når sensitive, optimale perioder oversittes • Begrensningene viser seg først og fremst i reduserte intellektuelle og skolemessige kapasiteter • VIKTIGERE ENN Å KOMPENSERE ER Å OPPDAGE

25 NOEN UTDRAG FRA NOU 5 - 2012 • BEDRE BESKYTTELSE AV BARNS UTVIKLING

26 • Utvalget anbefaler at det etableres et fjerde, førende prinsipp for vurdering av vanskelige avgjørelser i barnevernssaker. Bakgrunnen er at en for stor vekting av egenverdien av det biologiske prinsipp kan føre til at barnet vokser opp under ugunstige omsorgsbetingelser dersom tilknytningen og relasjonsutviklingen mellom barnet og omsorgspersonene er svak. BAKGRUNN FOR ET NYTT PRINSIPP

27 • Det utviklingsstøttende tilknytningsprinsippet som utvalget anbefaler som et nytt førende prinsipp i barnevernet, er forskningsmessig begrunnet i utredningens hovedtekst og ytterligere belyst i to vedlegg. • Utvalget anbefaler at det utviklingsstøttende tilknytningsprinsippet gis forrang i forhold til det biologiske prinsipp i saker der tilknytnings- og relasjonskvaliteten er til hinder for barnets utvikling. NYTT PRINSIPP

28 • For bedre beskyttelse av barns utvikling mener utvalget at det kontinuerlig må arbeides med forskningsbaserte kriterier. Foreslår en årlig nordisk konferanse om terskler for omsorgsovertakelse og virksomme tiltak. Interaktiv portal om nytt og nyttig om terskler og tiltak. 1: TERSKEL OG TILTAK

29 • Utvalget foreslår å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak, og å senke terskelen for slik tiltak. • Utvalget mener at hensynet til foreldrenes rettssikkerhet kommer i uakseptabel konflikt med barnas behov når det er høye terskler for pålegg om tiltak. 2: PÅLEGG OM HJELPETILTAK

30 • Utvalget vil utvide Fylkesnemndas mandat til å pålegge omsorgsforbedrende tiltak. 2: TILTAK FOR FORBEDRING

31 • Tilbakeføring skal i utgangspunktet skje når foreldrene med overveiende grad av sannsynlighet kan gi barnet forsvarlig omsorg. • Selv om foreldrene med tiden kan gi barnet forsvarlig omsorg, kan tilbakeføring nektes dersom barnet har etablert en slik tilknytning til nytt miljø at det kan skape alvorlige problemer for barnet om det flyttes. Utvalget mener at denne vurderingen bør skje oftere. 3: TILBAKEFØRING

32 • Utvalget understreker at samværets hyppighet og form alltid må veies mot kriteriet at det er til barnets beste. Det innebærer at utvalget anser igangsetting og sammenstilling av forskning på samvær som svært viktig. 4: SAMVÆR UNDER PLASSERING

33 • Utvalget anbefaler at det legges til rette for evidensbaserte tiltak som har som mål å forbedre omsorgskompetansen til omsorgspersonene for barn i alle alderstrinn og utviklingsnivå. • Utvalget foreslår at alle endringstiltak som skal benyttes i barnevernet gjøres til gjenstand for vurdering og beskrives i Ungsinn-databasen. ANDRE ANBEFALINGER : EVIDENSBASERTE TILTAK

34 • Utvalget mener at barneverntjenesten kan ha et større og tidligere fokus på om adopsjonssaker kan og bør fremmes, særlig når små barn blir plassert utenfor hjemmet. Utvalget anser de strenge vilkårene som er nedfelt i loven som tilstrekkelige og hensiktsmessige. ADOPSJON

35 • Utvalget vil anbefale at: • det for spedbarn fra 0 til 18 måneder tas stilling til adopsjon ikke senere enn ett år etter plassering etter bvl § 4-15, tredje ledd. • det for barn mellom 18 måneder til 4 år tas stilling til adopsjon senest 2 år etter fosterhjemsplassering bvl § 4-15, tredje ledd. • Adopsjon alltid vurderes i tilfeller der barn er tidlig og varig plassert i fosterhjem. ADOPSJON SOM BARNEVERNSTILTAK

36 • Utvalget anbefaler departementet å utarbeide en fosterhjemsgaranti for å motvirke ustilsiktede brudd i fosterforhold. FOSTERHJEMSGARANTI

37 • Utvalget foreslår at foreldre får en egen støtteperson som oppfølging etter plassering av barn utenfor hjemmet. Det anbefales at familievernkontorene får en sentral rolle når det gjelder støtte og oppfølging. • Utvalget foreslår at myndighetene engasjerer en faglig kompetent instans til å utarbeide en forskningsbasert veileder om å hjelpe foreldre til å bearbeide denne spesielle form for sorg og tap. OPPFØLGING AV FORELDRE ETTER PLASSERING UTENFOR HJEMMET

38 • Egen tolketjeneste for barn i barnevernssaker • Styrke kulturkunnskap og kultursensitivitet • Styrking av forskning og samarbeid • Vurdere etablering av familiedomstol • Vern av det ufødte barn • Utrede bruk av samtaleprosess i saker som fremmes i Fylkesnemnda OPPSUMMERING AV ANDRE ANBEFALINGER

39 • Utvalget foreslår at barnevernloven blir en rettighetslov. Dette er i tråd med anbefalinger som er gitt i tidligere utredninger og av toneangivende jurister innenfor barnevernsrett. BARNEVERNLOVEN SOM RETTIGHETSLOV

40 • Utvalget vil understreke at hensynet til barnets beste – formulert i barnevernloven og Barnekonvensjonen – alltid skal være den overordnende retningsgiver for alle beslutninger i barnevernet. AVSLUTNING: BARNETS BESTE


Laste ned ppt "BETRE VERN AV BORN SI UTVIKLING SMÅBARNDAGAR - FØRDE SMÅBARNDAGAR - FØRDE ONSDAG 24. OKTOBER 2012 Magne Raundalen, Senter for Krisepsykologi, Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google