Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeiderpartiets syn på ledelsen av kommunen Regimeskifter, rollefordeling, muligheter og forventninger Lise Christoffersen fraksjonsleder i Stortingets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeiderpartiets syn på ledelsen av kommunen Regimeskifter, rollefordeling, muligheter og forventninger Lise Christoffersen fraksjonsleder i Stortingets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeiderpartiets syn på ledelsen av kommunen Regimeskifter, rollefordeling, muligheter og forventninger Lise Christoffersen fraksjonsleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité tidligere ordfører i Drammen

2 Har du hørt om kommunen? ”Rådhuset er et stort hus med ti etasjer.
Fem oppe og fem nede.” Trude Marie, 5 år Kilde: Unni Lindell: ”Regjeringen bestemmer hvordan været skal bli.”

3 Hva tenker rådmannen på med ”regimeskifte”?
Skifte i politisk farge? Fra Ap-ordfører til Frp-ordfører eller omvendt? Handler det om ulike partipolitiske syn på forholdet mellom politikk og administrasjon? Nye roller internt? Handler det om politikkens innhold? Nye signaler ut? Skifte i politisk og administrativ organisering? Nye forventninger? Hvilken vei? Trussel mot tilvante arbeidsformer? Hvem sitter i hvilken etasje? Eller nye muligheter? Se ting på nye måter? Ny sjef? Eller ny politiker på ”opplæring”? Utgangspunkt: Kommunen som en politisk styrt organisasjon. Hvorfor er vi her?

4 Arbeiderpartiets program sentralt
Demokrati betyr folkets styre Vårt politiske system består av folkevalgte organer. Beslutninger nær dem det angår. Enkeltmennesket skal ha innflytelse på egen tilværelse og samfunnets utvikling Aktiv demokratisk deltakelse forutsetter kunnskap, innsikt og ferdigheter. Fellesskapet må bidra til at alle får mulighet til å tilegne seg slik kunnskap. Befolkningen må alltid ha mulighet til å stille folkevalgte til ansvar for beslutninger og forvaltning av offentlige midler. Uavhengig av struktur og organisering må alltid et politisk organ står til demokratisk ansvar for befolkningen.

5 Nært samspill med frivillige og ideelle organisasjoner.
Soria Moria Sterkere politisk styring med prosesser og beslutninger som er viktige for landet, lokalsamfunnene og enkeltindividene. Nært samspill med frivillige og ideelle organisasjoner. Styrke enkeltmenneskenes innflytelse på egen tilværelse og samfunnets utvikling i alle deler av samfunnslivet.

6 Soria Moria om folkestyre
Vil ha: Folkestyre, bred deltakelse, spredning av makt, kapital og eiendom. Fordi: Det er gjennom folkelig engasjement og folkevalgt styring vi best kan løse miljøproblemene, få flere i arbeid, sikre utjevning mellom grupper, regioner og land, sikre nasjonal og lokal råderett over naturressursene og norsk eierskap i næringslivet. Frykter: Et folkestyre under press fra aktørene i markedene, kapitalsterke privatpersoner, organisasjoner, byråkrater og andre som ikke står til ansvar overfor folket i valg. Resultat: Sviktende tillit, avmakt, mindre engasjement og deltakelse i samfunnsspørsmål hos folk flest. Krever: Styring fra folkevalgte organer. Kombinert med: Økt deltakelse i politisk virksomhet, bred representasjon i offentlige utvalg, styrer og råd, økt medvirkning, inkl. barn og unge, folkeavstemninger.

7 Soria Moria om lokaldemokrati
Er: Grunnsteinen i folkestyret Gir: Tillit og legitimitet til det nasjonale folkestyret. Krever: God kommuneøkonomi med samsvar mellom oppgaver og inntekter

8 Arbeiderpartiets programmal for kommunepartiene
Moderne, fleksible, effektive, servicevennlige kommuner Tilgjengelighet via nett og romslige åpningstider Pådriver for fornyelse Ansatte som aktive medspillere – faglig/politisk samarbeid Brukermedvirkning i utforming av tjenester Samarbeid med frivillige organisasjoner Nei til konkurranseutsetting og privatisering av skole og omsorg

9 Eksempel fra eget kommuneprogram
Fra blått til rødt? Fra H til Frp? Makta tilbake til innbyggerne Godt lokaldemokrati – ansvarlige folkevalgte med en dyktig administrasjon Politikerne skal styre, innbyggerne inkluderes, administrasjonen ta styringssignalene Bekjempe sosial dumping og økonomisk kriminalitet knyttet til offentlige tjenester Benytter i dag firmaer med kynisk syn på ansattes rettigheter

10 Arbeidsgiverpolitikk
Dialog med de ansatte om utforming Økt rekruttering av innvandrere (anonyme søknader, kvotering, utdanning og lærlingeplasser i pleie og omsorg) Fjerne uønsket deltid Etter- og videreutdanning 1 lærlingeplass pr 1000 innbygger Tidsriktig seniorpolitikk

11 Servicekommunen Ett felles, publikumsvennlig service-
kontor for alle henvendelser Enkle saker løses der og da Faste frister Elektronisk saksbehandling Serviceerklæringer for alle publikums- rettede tjenester Systematiske brukerundersøkelser på alle tjenester Ta brukerne med på råd Mest mulig ressurser til tjeneste- produksjon, minst mulig til intern administrasjon ?

12 Skuffelse? Aps program sentralt : Aps program lokalt: Frps program:
Sier mest om demokrati og politisk styring Aps program lokalt: Frps program: Sier mest, eller mer om markedet?

13 Blir det noen forskjell?
”Høyre er et parti for folk som er mest fornøyde med seg selv.” (Susanne, 10 år) ”De svakeste i gamle dager, de som var syke og som trengte gode venner, stemte på Arbeiderpartiet.” (Glenn, 9 år) De som stemmer Senterpartiet, er ofte gift med meieribestyreren. (Anne Grethe, 9 år) SV er et parti som er enig med alle, og som liker at folk er fattige. (Mona, 11 år) Fremskrittspartiet er de aller, aller sinteste av alle. (Birthe Marie, 8 år)

14 ”Det er mange politiske partier i Norge
”Det er mange politiske partier i Norge. Noen liker å gå til høyre, mens de andre går til venstre.” (Thale, 8 år) Polarisering

15 Hva er regimeskiftets innhold? Blir det noen forskjell med Ap/Frp?
Polariseringer i norsk politikk Soria Moria – samling rød-grønt Fører til en tilsvarende samling på andre siden? Klarere flertallskonstellasjoner? Polarisering fordeling/individets frihet egenproduksjon/konkurranseutsetting Nye brukergrupper Kunnskapsrike - kompetente og kravstore Eldreomsorg Skole – generasjonsskifte i foreldregruppa

16

17 Ulikt fokus pol/adm, ulike patier?
Politikere Administra-sjon Befolkning Demokrati, aktør Hittil altfor lite fokus Synes de må være interessert ”Ikke mas” Forvaltning Uinteres-sant? Hovedopp-gave ”Couldn´t care less” Tjeneste- yting Avgjørende Faglig tilnærming - effektivitet 100 % interessert

18 Roller og banehalvdeler?

19 Eksamenskandidaten ”Ordfører har ansvar for at de vedtak som blir gjort i kommunestyre og formannskap, blir satt til livs i den administrative delen.”

20 Eksamenskandidaten ”I sentraladmini-strasjonen ligger rådmannskontoret, og her skjer den overadministrative delen.”

21 Baktaler eller buktaler?
”I skyggen av ordføreren står rådmannen og vinker og gir lure råd, uten at folk ser at han beveger leppene.” Marius 8 år.

22 Islegger bare halve banen
Kilde: DT Cirka 25 000 kroner som mangler

23 Barna blir late på SFO Skolefritidsordningen (SFO)
gir latere barn. Dette skyldes manglende kompetanse hos de ansatte, mener Norges Idrettsforbund. Kilde: MMI for Toppidrettssenteret, gjengitt i Dagbladet

24 Kommunen og innbyggerne?
Hvem er egentlig hvem her?

25 En utfordring for sektorsamfunnet? Blir det for fragmentert?

26

27 Kommunens tre oppgaver
Tonivåmodellen resultat av nye krav og forventninger, mer sammensatte oppgaver, behov for løsninger på tvers En tydeligere utviklingsdimensjon Skille politikk ledelse og fag – respekt for rollene, men blikk for sammenhengene Alle krever samspill pol adm på hver sin måte – team i tospann og skjebnefellesskap

28 Politikerroller - ulike i forhold til ulike oppgaver
Kilde: NIBR

29 Kommunens tre oppgaver
Forholdet mellom politikk og administrasjon forskjellig i de tre rollene Politikernes forhold til rådmannen har minst to dimensjoner Arbeidsgiver Utøvende myndighet på vegne av politisk ledelse Problemer ved tolkning – når faget og ledelsen går over i politikken Problemer når rådmannen/virksomhetslederen blir hoggestabbe – når politikken går over i ledelsen og faget - noen har det som sin forretningside?

30 Kompetente brukere! Er tjenestene forberedt?
“A preliminary census report indicates that for the first time in our nation’s history, female anthropologists outnumber male professional golfers.”

31 Årshjulet med forankring i overordnede planer
via brukerdialog og politiske verdivalg Vurdering av måloppnåelse, måle-kart med røde, gule, grønne lys: Årsmelding/etisk regnskap Regnskap/KOSTRA Brukerundersøkelser Medarbeiderundersøkelser Temperaturmålere Virksomhetsplaner Temperaturmålere 1. kvartal Detaljert budsjett og virksomhetsplaner Temperaturmålere 4. kvartal 2. kvartal Budsjettforslag: Forslag til økonomi- og handlingsplan Inkl. justert målekart Temperaturmålere Dialog i virksomhetene: Ansatte/politikere/brukere Temperaturmålere Dialogseminar: Administrative ledere og politikere i kommunestyret 3. kvartal Etisk budsjett: Kommunestyrets hovedprioriteringer, (justerte mål) etter dialogmøter og evt. sammenlikninger i effektiviseringsnettverk

32 FN-delegater på spesialmøte i UNICEF
Verdensproblemer løses i Drammen rådhus 5. mai 2004

33 .. også blant grupper som har pleid å gå stille i dørene?
Aftenposten, 1984

34

35

36 ”Bruker mest på pleie og omsorg”
580 millioner kroner brukte Drammen kommune på hjemmetjenester og institusjoner i fjor. Hver institusjonsbruker kostet i fjor kommunen 833 235 kroner. DT

37 Imponert Alvheim ”Akkurat slik eldreom-sorgen bør løses”, uttalte en imponert leder av Stortingets sosialkomité, John I. Alvheim, etter et besøk på Losjeplassen i Drammen.                                                                                 DT

38 ”Holder ikke å være snart 100”
                                                                                Drammen kommune står på sitt, og vil ikke gi hjelpeløse Asta Marie Larsen (93) sykehjemsplass DT

39 To års sammenhengende krise
ENDELIG. I dag får 102 år gamle Ragna Caroline Lia sykehjemsplass i Drammen. VARSKU. Tillitsvalgte Gro-Lisbeth Prøis ropte varsku for snart to år siden. Hun fikk rett. DT

40 ”118 sykehjemsplasser skal vekk. Det er alle enige om.”
DT

41 Noen tankekors.... ”Omsorg i en ny tid” (1997) – faglig råd:
Flere omsorgsboliger. Handlingsplanen – faglig råd: Økt vekt på omsorgsboliger. Omsorgsboligene ferdig utbygd (2002) – faglig kritikk: De fleste skulle hatt institusjonsplass. Status 2004: Faglig råd: Legg ned sykehjemsplasser, bygg serviceboliger Livskvalitet?

42 - Det er svært mange ensomme eldre rundt omkring i Drammen.
Eldre mister kontakt KALDT SAMFUNN. Eldrerådet er opptatt av hvor det menneskelig kommer inn når det dreier seg om levering av frossenmat for lange perioder av gangen. - Det er svært mange ensomme eldre rundt omkring i Drammen. DT Leder av eldrerådet i Drammen: Astri Helliksen

43 : Mosjoner og få en bedre alderdom...

44 Ulike mennesketyper av politikere
Sektororienterte, allianser mot rådmannen, de i rådhuset mot oss i hovedutvalget Helhetspolitikere – delegerer maks Tillater feil – romslig, deler på ansvaret Tillater ikke feil – gransker og anklager Stikker unna når feil skjer. Tar all ære når ting går bra Tar konsekvensen av at kommunen er politisk styrt – tar selv ansvaret for konsekvenser av egne vedtak Person mer enn politikk? Kjemi ordfører/rådmann viktigst? Dagsordensetting?

45 Ordfører må være obs og ryddig!
Som ordfører: Uakseptabelt at politikere etablerer egne personalsaker i media. Det som skal sies, skal sies forpliktende i vedtaksføre, kollegiale organer. Det ansvaret påhviler også oss som folkevalgte. Når rådmannen er satt til å gjøre en ryddejobb: Må ha et tydelig mandat fra politisk ledelse representert ved kommunestyret, overvåket av ordfører. Dersom vi gjennom vår opptreden bidrar til å svekke rådmannens autoritet, svekker vi også mulighetene til å holde orden i eget hus.

46 Drammen kommune som politisk styrt organisasjon
Fattet bystyret viktige vedtak i går? Berører det min virksomhet? Kan jeg bidra til å realisere den politiske bestillingen? Kanskje jeg bidrar allerede? Hvem trenger å vite det jeg vet?

47


Laste ned ppt "Arbeiderpartiets syn på ledelsen av kommunen Regimeskifter, rollefordeling, muligheter og forventninger Lise Christoffersen fraksjonsleder i Stortingets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google