Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kvalitetsarbeid ved Diakonhjemmet Sykehus............og bedre skal det bli! Introduksjon for nyansatte Avdeling for e-helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kvalitetsarbeid ved Diakonhjemmet Sykehus............og bedre skal det bli! Introduksjon for nyansatte Avdeling for e-helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kvalitetsarbeid ved Diakonhjemmet Sykehus............og bedre skal det bli! Introduksjon for nyansatte Avdeling for e-helse

2 2 Innhold • Diakonhjemmets kvalitetssystem  oppbygging og bruk av systemet • Avviksbehandling/ forbedringssystem  Lære å registrere hendelser i Synergi

3 3 Tjenester av god kvalitet • er virkningsfulle • er trygge og sikre • involverer brukere og gir dem innflytelse • er samordnet og preget av kontinuitet • utnytter ressursene på en god måte • er tilgjengelig og rettferdig fordelt Nasjonal strategi 2005-2015 god kvalitet forutsetter at beslutninger om behandling, forebygging, pleie, omsorg og sosiale tjenester baseres på pålitelig kunnskap om effekt av tiltaket. Kunnskaper som vi får ved forskning, utdanning, erfaring som utøver, bruker/pasienterfaringer god kvalitet forutsetter at sannsynligheten for feil og uheldige hendelser er redusert til et minimum. god kvalitet forutsetter at brukernes og pasientenes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene god kvalitet forutsetter at ressursene er utnyttet på en slik måte at brukerne og samfunnet får mest mulig gevinst. God ressursutnyttelse betyr å tilby rett tjeneste, til rett bruker, på rett måte til rett tid. god kvalitet forutsetter at ressursene i det samlede tjenestetilbudet er tilgjengelig og fordelt slik at alle har samme mulighet for å oppnå et godt resultat. Like behov skal gi tilbud med samme innhold og kvalitet. OBS likt tilbud gir nødvendigvis ikke likt resultat. god kvalitet forutsetter at tiltakene er samordnet og preget av kontinuitet. Brukernes kontakt med tjenestene skal utgjøre en mest mulig sammenhengende og helhetlig kjede av tiltak.

4 4 Orden i eget hus... KirurgiMedisinRevmatologi Psykiatri Pasientbehandling Opplæring av pasienter og pårørende Utdanning av helsepersonell Forskning Støttefunksjoner Direktør Styre Helse Sør-Øst Lover og forskrifter

5 5 Nasjonale kvalitetsindikatorer somatikk • Tilbakemelding til fastlege (epikrisetid) • Korridorpasienter • Individuell plan • Sykehusinfeksjoner • Strykninger av planlagte operasjoner • Andel pasienter vurdert innen 30 dager • Andel fristbrudd • Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter www.sykehusvalg.no

6 6 Nasjonale kvalitetsindikatorer psykiatri • Andel diagnostisk vurdert BUP • Tilbakemelding til fastlege (epikrisetid) • Individuell plan for barn og unge med ADHD • Korridorpasienter • Ventetid første konsultasjon • Tvungen innskriving psykiatrisk institusjon www.sykehusvalg.no

7 7

8 8 Kontinuerlig forbedring ” Planlegg - Utf ø r - Kontrollere – Korrigere ” Planlegge: Hva Hvordan Hvem Hvorfor Utføre: Iverksette Gjennomføre målinger Kontrollere: Resultat i forhold til planlagte mål Korrigere: Justere/endre for å nå målene

9 9 Kvalitetssystem • Målsetning • Risikovurdering • Kartlegging av prosessene/aktivitetene • Handlingsplaner • Etc.. Dokumentasjon

10 10 Elektronisk Kvalitetsh å ndbok-EK Eks. organisasjonskart, fullmakter, planer, funksjonsbeskrivelser, instrukser, sjekklister, prosedyrer • Styrende dokumenter ”EK” Sykehusnivå: Prosedyrer som er felles for flere avdelinger, eks. hygiene, legemidler, personal, HMS Avdelingsnivå: Prosedyrer som gjelder for de enkelte avdelinger

11 11 Emneinndeling i EK 1. Kvalitetssystemet 2. Beskrivelse av virksomheten 3. Avtaler 4. Rapportering 5. Ø konomifunksjon 6. Administrative rutiner 7. Avviksbehandling 8. Intern revisjon 9. Personalfunksjon 10. HMS (Helse, Milj ø og Sikkerhet) 11. Anskaffelser 12. Medisin teknisk utstyr 13. Tekniske hjelpemidler 14. Informasjonssikkerhet 15. Pasientjournal 16. Pasientrettigheter 17. Pasientbehandling 18. Oppl æ ring av pasienter og p å r ø rende 19. Oppl æ ring av helsepersonell 20. Forskning og utviklingsoppgaver 21. Legemidler 22. Hygiene 23.Beredskapsplan 24. Teknisk vedlikehold, drift, forvaltning 25. Avfall 26. Samarbeid med andre virksomheter 27.N æ ringsmidler Emneområder gjenspeiler lover og forskrifter, felles for Helse Sør-Øst Kjerneaktiviteter

12 12

13 13 Litt om forskjellige typer prosedyrer • Instruks: Skal følges til punkt og prikke og kan sammenliknes med en ordre. Bygger på lov, forskrifter eller avtaleverk. Avvik fra instruksen skal ikke forekomme.

14 14 Litt om forskjellige typer prosedyrer • Rutine: Beskrivelse av en systematisk handlingsrekke (fremgangsmåte) som skal følges i en spesiell hensikt. Bygger enten på vitenskapelig evidens eller førende tradisjoner. Et eventuelt avvik fra rutinen skal dokumenteres.

15 15 Litt om forskjellige typer prosedyrer • Retningslinje: Bør følges, men det kan finnes andre faglig forsvarlige måter å utføre aktiviteten på.

16 16 • Søke på tittel • Søke i fritekst Hvordan finne frem i EK

17 17 Avviksbehandling = Forbedringssystem

18 18 Kontinuerlig forbedring ” Planlegg - Utf ø r - Kontrollere – Korrigere ” Planlegge: Hva Hvordan Hvem Hvorfor Utføre: Iverksette Gjennomføre målinger Kontrollere: Resultat i forhold til planlagte mål Korrigere: Justere/endre for å nå målene hva som skjedde hvorfor det skjedde hvilken følge det har hatt for pasienten hva som ble gjort for å begrense skaden

19 19 Avvik- relatert til…..  Pasient  Ansatte (arbeidsmiljø)  IKT/informasjonsikkerhet  Drift Bruke hendelsen til læring og forbedring!

20 20 Kontinuerlig forbedring ” Planlegg - Utf ø r - Kontrollere – Korrigere ” Planlegge: Hva Hvordan Hvem Hvorfor Utføre: Iverksette Gjennomføre målinger Kontrollere: Resultat i forhold til planlagte mål Korrigere: Justere/endre for å nå målene  tiltak hendelsen har medført for å hindre at liknende skjer igjen (i de tilfelle der dette er relevant).

21 21 Hvorfor et forbedrings/ avvikssystem? • Forbedret sikkerhet for  pasienter  og ansatte • Bedre kunne forebygge alvorlige hendelser og nestenulykker

22 22 Det er menneskelig å feile! • Pasientsikkerhetsproblemet er stort • Feil og uhell skyldes vanligvis ikke den enkelte helsearbeider • De fleste skader som påføres pasienter skyldes systemsvikt Rapport år 2000 ”To err is human” Institute of Medicine

23 23 Uønskede hendelser er vanligere enn du tror! • 1 av 10 innlagte pasienter har opplevd en uønsket hendelse i forbindelse med pasientbehandling! • Mange av hendelsene kan unngås!

24 24 -vi ser toppen av isfjellet -og vi aner ikke hvor mye som er under vann!

25 25 For å forbedre trenger vi å vite! • Hva slags hendelser skjer hos oss? • Hvor? • Hvilke pasientgrupper? • Hvor ofte? • Hvor mange? • Når? • Fokusere på problemområde, like gjerne som aktuell hendelse • Men ikke hvem!

26 26 Kontinuerlig systematisk forbedring

27 27 Det er kvalitetsavdelingen som jobber med kvalitet….

28 28 Hva er kvalitet • Spesifikk eller særegen egenskap ved et objekt, en tjeneste, en prosess, et kunstverk, et litterært produkt osv. • ISO 9000 Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov.

29 29 Systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav gitt i eller i medhold av lov Internkontroll betyr at vi selv kontrollerer at vi følger lover og forskrifter Forskrift om internkontroll i sosial-og helsetjenesten 01.01.2003 Hva er internkontroll?

30 30 Sentrale elementer i et internkontroll- /kvalitets-system • Beskrivelse av virksomhetens oppgaver og mål • Klar ansvars- oppgave- og myndighetsfordeling • Oversikt av lover, forskrifter • Ansatte har tilstrekkelige kunnskaper/ferdigheter • Medvirkning • Bruk av pasienterfaringer • Oversikt over områder hvor fare for svikt

31 31 • Hva kan gå galt? • Hva kan vi gjøre for å hindre dette? • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvenser dersom noe skjer? Risikovurdering

32 32 Sentrale elementer i et internkontroll- /kvalitets-system • Beskrivelse av virksomhetens oppgaver og mål • Klar ansvars- oppgave- og myndighetsfordeling • Oversikt av lover, forskrifter • Ansatte har tilstrekkelige kunnskaper/ferdigheter • Medvirkning • Bruk av pasienterfaringer • Oversikt over områder hvor fare for svikt • Rutiner for å hindre og rette opp feil • Internt tilsyn med internkontrollsystemet

33 33 Orden i eget hus... KirurgiMedisinRevmatologi Psykiatri Pasientbehandling Opplæring av pasienter og pårørende Utdanning av helsepersonell Forskning Støttefunksjoner Direktør Styre Helse Sør-Øst Lover og forskrifter

34 34 Kvalitet i tjenestene

35 35 Kontinuerlig forbedring Demings sirkel P UK K ” Planlegg - Utf ø r - Kontrollere – Korrigere ”

36 36 Sykehusnivå: Prosedyrer som er felles for flere avdelinger, eks. hygiene, legemidler, personal, HMS Avdelingsnivå: Prosedyrer som gjelder for de enkelte avdelinger Nivå inndeling

37 37 Sikkerhet på arbeidsplassen

38 38 Statistikk

39 39 Vi vet: • Utøverne (vi) har høye faglige kvalifikasjoner og sterk motivasjon. • Systemene og rammene vi arbeider innenfor gir ikke alltid de beste forutsetninger for god kvalitet.

40 40 Tankekors: • Hvis både motivasjon og kunnskap er tilstede, hvorfor skjer det feil og svikt igjen og igjen? • Hvorfor arbeider vi ikke kontinuerlig med å forbedre tjenestene? • Hvorfor lot du være å foreslå........?

41 41 Vi ønsker at samtlige ansatte er motivert til å se kritisk på eget arbeidssted, og har initiativ og entusiasme til å ha orden i eget hus og fokus på kontinuerlig forbedring av tjenestene.

42 42 Hva er felles? Hva har skjedd? Hvorfor skjedde det? Hva kan vi gjøre for å forhindre at det skjer igjen? Bruke hendelsen til læring og forbedring!

43 43 Avviksregistrering • Beskrivelse  Hva skjedde, hvor, når og hvorfor  Involverte personer, utstyr • Strakstiltak • Forslag til tiltak • Underskrift Nærmeste leder

44 44 Meldeplikt Medisinsk utstyrBlod og blodkomponenter Elektromedisinsk utstyrBivirkning av legemidler Strålegivende utstyrUtbrudd av smittsomme sykdommer PersonvernStrålebehandling Pasientskader/ nestenuhellMistanke om smittsom sykdom med betydning for internasjonal folkehelse Unaturlig dødsfallSmitte fra næringsmidler Yrkesskade/-sykdom for ansatteApoteksproduserlegemidler


Laste ned ppt "1 Kvalitetsarbeid ved Diakonhjemmet Sykehus............og bedre skal det bli! Introduksjon for nyansatte Avdeling for e-helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google