Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TOS Didaktisk bruk av regneark Håkon Swensen Uke 3, 4 og

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TOS Didaktisk bruk av regneark Håkon Swensen Uke 3, 4 og"— Utskrift av presentasjonen:

1 TOS Didaktisk bruk av regneark Håkon Swensen Uke 3, 4 og 6 - 2013

2 Mål Studentene skal jobbe med regnearkprogramvaren slik at de blir i stand til å løse mappekrav 6 og fremtidige mappekrav i matematikk Reflektere over didaktisk bruk av regneark (korte diskusjonskasus) Kjenne til mål i L06 hvor regneark er egnet for bruk – også i andre fag enn matematikk. Kartlegging av forventninger/forkunnskaperExcel og bruksområder Filbehandling/filtyper Litt om brukergrensesnittet Bruksområder Lage enkle budsjetter og regnskap Sette opp klasselister – sortere/filtrere lister Fremskaffe statistiske opplysninger Lage grafiske fremstillinger Undersøkelser

3 Innledende spørsmål Hvor mange av dere kan regneark?
Hva har dere brukt regneark til? Hvor mange har brukt regneark sammen med elever? (Hvilke erfaringer?) Hvordan skal man legge opp første time med regneark sammen med elever (på valgfritt trinn)? Regneark integrert i fag, eller som eget kurs? Hva tror dere (svake) elever vil ha problemer med i bruk av regnearkprogram? 1. Mange av dere vil si dere kan det, men mest sannsynlig så har dere kun brukt små deler (få anvendelsesområder) i programmet 2. Dere har sannsynlig brukt RA i matematikk, men kanskje ikke i andre fag 3. En del av dere har kanskje brukt det i praksis, men det kommer an på trinn/fag. Det viser seg at programmet er lite brukt i skolen 4. Lage modeller som elevene kan plotte inn tall (variabler) eller la elevene lage egne modeller – kommer an på trinn 5. Noen lærere kjører et kort kurs og lærer elevene grunnteknikker – men hva er grunnteknikker? 6. Hvis dere ikke har noe svar på spørsmål 6, så bør dere vurdere om dere burde har svart ja på spørsmål 1….. Svake elever vil slite med å konsentrere seg om både tall og teknikk De blander tallformater Overgang fra matematikkbok til regneark oppleves som uoversiktlig/vanskelig De har uoversiktlige modeller Grafer som ikke kan avleses Blander tekst og tall i cellene Bruker konstanter i formlene (bruker kalkulator)

4 Økt 1 Litt om regnearkets anvendelsesområder. Fagområder og tema i L06. Brukergrensesnitt og begreper - filformater Hensiktsmessig manøvrering i regnearket Registrere inndata Utfylling av serier/bruk av lister (egendefinerte lister) Konstruere formler for fleksible modeller - ulike teknikker, og herunder absolutte og relative cellereferanser Prinsipiell oppbygning av enkle funksjoner (fra ulike funksjonskategorier) Diskusjon omkring didaktisk bruk av regneark Matematikk for våren – se Camillas mail Andre studieår, høst Vekt på multiplikasjon og divisjon •    Ulike strategier og algoritmer for multiplikasjon og divisjon •    Sannsynlighetsbegrepet og enkel kombinatorikk •    Enkle funksjoner, knyttet til tallfølger og proporsjonalitet Andre studieår, vår Vekt på måling og brøk •    Brøk, desimaltall og prosent •    Måling •    Statistiske undersøkelser og grafiske framstillinger av datamaterialer Når det gjelder regneark kan dette koples opp til flere av temaene. Vi bruker regneark mye i sannsynlighetsregning for å vise hvordan en kan simulere forsøk. Sender med noen vedlegg som illustrere dette.

5 Om regneark, anvendelse i skolen og nye læreplaner (Grunnleggende ferdigheter i matematikk)
Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat. Kompetansemål etter 7. årstrinn i matematikk ( Skolenett er lagt ned) Tall og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative heltall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinjen • finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker • utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning og bruke lommeregner i beregninger • beskrive referansesystemet og notasjonen som benyttes for formler i et regneark og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger • stille opp og forklare beregninger og framgangsmåter og argumentere for løsningsmetoder • utforske og beskrive strukturer og forandringer i enkle geometriske mønstre og tallmønstre Statistikk og sannsynlighet Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • planlegge og gjennomføre datainnsamling tilknyttet observasjoner, spørreundersøkelser og eksperimenter • representere data i tabeller og diagrammer framstilt digitalt og manuelt, samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessige disse er • finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dem i forhold til hverandre • vurdere sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill og eksperimenter og beregne sannsynlighet i enkle situasjoner Funksjoner Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke disse og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner som grafer, tabeller, formler og tekst

6 Regnearkets faglige anvendelsesområder
Samfunnfag (statistikk) Naturfag (registrere forskningsresultater) Historie (tidslinjer) Kunst og håndverk (planlegge formingsobjekter) Mat og helse (beregne oppskrifter) Kroppsøvning (prosjekt skrittelling) Klasseledelse (sortering/filtrering/prøveresultater)

7 Samfunnsfag Statistikk http://ssb.no/skole
Importere oversikter til Excel-format (se vedlegg) Tilbake

8 Naturfag Tilbake

9 Historie - Tidslinje Tilbake

10 Kunst og håndverk Tilbake

11 Mat og helse Tilbake

12 Kroppsøving Tilbake

13 Klasseledelse Tilbake

14 Litt fra LK06: Geometri: plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem både uten og ved hjelp av digitale verktøy (etter 4. og 7. trinn) Statistikk og sannsynlighet representere data i tabeller og diagrammer framstilt digitalt og manuelt, samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessige disse er (etter 4. og 7. trinn) Tall og algebra beskrive referansesystemet og notasjonen som benyttes for formler i et regneark og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger (etter 7. trinn matematikk)

15 Hoppebakken.no Oppgaver fra Hoppebakken finnes innen følgende emner:
Skrive i regneark Redigering av regneark Utfylling av serier Kopiering av formler med absolutt og relativ cellereferanse Formatering av regneark Studentene oppfordres til å løse oppgaver mellom øktene! Gå inn på Hoppebakken

16 Brukergrensesnitt og begreper (Excel 2010)
Filtyper (xls, xlsx) Regneark =Arbeidsbok Rad Kolonne Celle Celleadresse Celleområde Arkfaner – navngi arkfaner – kopiere ark Skjulte arkfaner Farge på arkfaner Sammenlign med tabeller – overføring fra siste gang  Gå raskt gjennom det meste av dette. Jeg ville bare bruke tid på arkfaner. Det er viktig å få dem til å bruke flere faner. Løsningsforslag i et annet ark Skjulte arkfaner…..

17 Skjermbildet i Excel 2010

18 Grunnleggende teknikker
Skrive inn tekst og tall samt formatere Autofyllteknikk Lage formler (her: Beregne total pris pr vare, totalsum, beregne pris pr barn etc) Endre tallformatet Justere kolonner Kopiere/flytte ark/Gi arket navn Funksjoner (størst, minst, gjennomsnitt, antall) Alt dette kan vises i handlelisten med unntak autofyll

19 Formelkonstruksjon Alle formler begynner med = For å opphøye, bruk ^
Lovlige operatorer: + - * / For å opphøye, bruk ^ Autofyll for å kopiere formler Demo: nummerering, tallserier (eks.5-gangen), ukedagene Øving: Utfylling av serier

20 Eksempel på bruk av formler
D-kolonnen inneholder formler som beregner total pris for varene samt øvrige formler.

21 Manøvrere i et regneark
Markøren (”hvit pluss” i regneark; pil for kolonner/rader; liten pluss i enden av en celle og et kryss med piler hvis du skal flytte innhold) Bruk piltaster for å navigere! *) Alternativ fremgangsmåte: Formler-fanen – Vis formler Trykk Enter Flytter til cellen under Home Første cellen i raden CTRL+Home A1 CTRL+End Siste cellen i regnearket CRTL+J Vis formler*

22 Viktig å rettlede elever i å arbeide i en god rekkefølge – vær bevisst på dette!
Arbeidsrekkefølge: Planlegg modellen på papir (vektlegg oversiktlighet og fleksibilitet) Skriv inn ledetekster Registrer tekst vertikalt Registrer tall vertikalt (med numerisk tastatur) Formater tall og tekst Formater cellestørrelse ”Garnityr ”til sist (to streker etc) .

23 Oppsett av regneark Matrise
Gruppering av variabler/konstanter/inndata/utdata Oversiktlighet Fleksibilitet

24 Redigere regnearket Markering av celle, celleområde, rad, kolonne
Flytte og kopiere* (*Kopiering med kobling behandles senere) Redigere celleinnhold  F2 (eller dobbeltklikk i cellen) Bruk kunnskaper fra tekstbehandling (tabeller i Word) Gå fort gjennom dette!

25 Formatering av regneark
Celleformatering består av: Utseende på tekst/tall Tallformater Celleformater Viktig å merke seg! En del elever sliter med tallformater Hvordan slette et tallformat? Punktum gir dato….. Husk å bruke flere valutasymboler! Lage egne formater er også mulig Tilpasse tallformatene slik at de er gode å lese for alle Bruk benevning slik at elevene forstår hva det handler om Lage flere tallformater – bare hvis tid…..

26 Koble celler mellom ark
Kopiere én celle: Gå til cellen du vil kopiere TIL Trykk på = Gå over i arket hvor cellen du vil kopiere befinner seg – trykk på cellen Trykk Enter Kopiere flere celler: Merk celleområdet CRTL+C Velg nedre del av “Lim inn”-knappen Velg “Lim inn kobling”

27 Sortering og filtrering
Hent frem en dataliste Stå plassert i datalisten Velg Sorter og Filtrer fra Hjem-fanen Ønsker du å sortere; benytt de to første valgene eller ”Egendefinert sortering” Skal du filtrere setter du på filter ved å velge ”Filtrer” Gjør valg innenfor hver kolonne ved å klikke på pilen som fremkommer

28 Funksjonsveiviser  Ved bruk av regnearkets ferdigfunksjoner (SUMMER, HVIS, GJENNOMSNITT etc) kan man enten skrive inn funksjonen i regnearkcellen, eller bruke funksjonsveiviseren Hva egner seg best i forhold til ulike elevgrupper? - Vurder funksjonens oppbygning - har den en komplisert syntaks (mange argumenter)?

29 Økt 2 Dagens emner: Funksjoner – Hvis og nøstet hvis
Funksjoner – statistiske, oppslag, økonomiske, logiske, tilfeldig, heltall Beskytte hele/deler av regneark Fryse rader og kolonner Grafisk fremstilling (diagrammer) Utforme løsningsforslag for elever; utskriftsalternativer (rutenett, rad- og kolonnereferanser, skalering, retning), Brøk Oppgaveløsning

30 Litt repetisjon fra forrige økt
Autofyll Arkfaner Kopiering av ark Utskriftsalternativer

31 Absolutt og relative cellereferanser
A1 –Relativ celleadresse A$1- Delvis absolutt $A1 – Delvis absolutt $A$1-Absolutt Tips! Dersom markøren står plassert i/ved formelen i cellen (redigeringsmodus) – trykk funksjonstast F4 for å sette inn dollartegn Det er viktig å bruke et eksempel som gjør at elevene forstår dette. Bruk et eksempel som synliggjør feilkopiering på en tydelig måte.

32 Absolutte cellereferanser

33 Ferdigfunksjoner =SUMMER(fra og med celle: til og med celle) =MIN
=GJENNOMSNITT =STØRST =ANTALL =ANTALLA =SUMMERHVIS =ANTALL.HVIS

34 Beskytte regneark Merk cellene Gå inn på skriftformatering på Hjem-fanen Under fanen beskyttelse fjerner du krysset for “Låst” Gå deretter på fanen “Se gjennom” Velg “Beskytt ark” Beskyttelse av deler av regneark egner seg i de tilfeller hvor elevene skal endre en eller flere variabler, og de selv ikke skal lage egne formler.

35 Betinget formatering Enkel formatering (betinget)
Merk cellene som du vil formatere ut i fra en betingelse Velg betinget formatering fra Hjem-fanen Velg fargeskalaer Sette egne betingelser: Merk celleområdet – Velg ”Ikonsett” – ”Flere regler” – sett inn dine ønskete betingelser – Velg ikonsett og talltype.

36 Utskriftsbehandling Fanen «Sideoppsett» Liggende utskrift (Retning)
Skalering (Bredde og høyde) - Tilpasning til én side (=skalering) Støttelinjer (Rutenett) Overskrifter (A-B-C – etc) (Utskriftsområde) – Utskriftstitler Bruk forhåndsvisning for å se hvordan modellen plasserer seg på arket.

37 Virkemidler og tilpasninger - gjør det enkelt for elevene!
Betinget formatering Merk cellene og velg utseende ut i fra størrelse Cellefarge tydeliggjør og fremhever celler Piler og tekstbokser for forklaring Merknader (som oppslag) Spore overordnet/underordnet nivå (kan gi bedre oversikt) Arkfane-farge Hurtigtilgang Zoom Gjør det enkelt for elevene

38 Grafisk fremstilling Ulike typer diagrammer Lage diagram Endre diagram

39 Grafisk framstilling - Ulike diagramtyper (stolpe, sektor, lineær….)
Hvor mange elever var ute og spiste? Lag et diagram over elevenes valg (stolpe/ sektor) Hvilke typer diagrammer egner seg best? NB! Elever velger ofte diagramtyper som er morsomme å lage/se på – ikke de typene som egner seg for avlesning…. RETT Antall som valgte retten Pizza 14 Burger 8 Pasta 5 Salat 2

40 Eksempel på lineær

41 Eksempel på et stolpediagram med én serie

42 Diagrammer Merk tekst- og tallgrunnlaget Sett inn Velg diagram-type….
Bruk høyre musetast dersom du vil endre i etterkant Snakk litt om ulike typer diagrammer

43 Utfordringer knyttet til diagrammer
Valg av diagramtype – hvilken type til hvilket formål Mange ukjente begreper i regnearkprogrammet (dataområde, kategori, serie, akseetiketter, dataetiketter, tegneområde, forklaring) Endre diagrammet i etterkant – hvilken fremgangsmåte? Endre kategoriakseetiketter Endre aksealternativer Godt råd i forbindelse med opplæring i grafisk fremstilling: La elevene prøve og feile. Bruk av høyre mustast for å innøve begrepene. ”Klikk på den delen av diagrammet som du vil endre”

44 Vise tall som brøk Bruk Brøk-formatet til å vise eller skrive inn tall som faktiske brøker, og ikke desimaler. Merk cellene du vil formatere. I Kategorien Tall velger du Brøk

45 Nye ideer: http://matematikk.norsknettskole.no/index.htm

46 Tilleggstoff

47 Delsammendrag Ta utgangspunkt i en dataliste Stå plassert i datalisten
Velg Sorter og Filtrer fra Hjem-fanen Sorter etter fødselsår Velg «Delsammendrag» fra Data-fanen For hver endring i «Fødselsår» bruk funksjonen «Summer» – lag delsammendrag for «Matpenger»

48 Splitte en kolonne Velg «Tekst til kolonne» fra Data-fanen. Skilletegn er her mellomrom Deler innholdet fra en Excel-celle til flere kolonner.

49 Fryse rader For å fryse øverste rad; Velg fanen «Visning»
Velg «Frys ruter» Velg «Frys øverste rad» For å oppheve frysning; Velg «Frigi ruter» fra samme fane/plassering på fanen.

50 SSB – Importere tabeller
Finn en tabell fra SSB

51 Endre URL’en og kopier den inn i Excel
Eksempel: - endres til: Kopier URL’en Start Excel og velg «Åpne» fra fil-menyen

52 Lim url’en inn i feltet for Filnavn

53 Tabellen åpnes nå i Excel


Laste ned ppt "TOS Didaktisk bruk av regneark Håkon Swensen Uke 3, 4 og"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google