Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søkelys på transport og klima

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søkelys på transport og klima"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søkelys på transport og klima
Samferdsel 2008 Søkelys på transport og klima Dag Bertelsen SINTEF Teknologi og samfunn

2 Om litt av hvert Om energi Om fossilt brensel Om CO2 og klima
Om jordens tåleevne Om aktuelle tiltak Om forholdene i transportsektoren Om utsiktene fremover

3 Energiformer (kilder, bærere, lagring …) Omforming av energi er en forutsetning for at noe skal skje
Sola Kjerne”kraft” Kjemisk energi Stråling Elektrisk energi Termisk energi Mekanisk energi Månen Fossilt brensel Biobrensel Vind Vannstrøm Hydrogen Vannmagasin Batteri Varmemagasin

4 Energiutvekslingen

5 Energiforbruk – hva er det? - Energiomforming, f.eks. til varme
Fornybar energi – hva er det? - Hva er tidsperspektivet? 100, 10, 1 år?

6 Kommersielle energikilder

7 Utvinning av råolje

8 Utvinning av naturgass

9 Utvinning av kull

10 Sikre reserver av fossilt brensel
Reserver Produksjon Varighet (enhet/år) Kull mill toe ,4 mill toe år Olje mill toe ,6 mill toe år Gass mill toe ,3 mill toe år Vil utvinningen bli innstil før lagrene er tømt? Hvordan vil tilstanden på jorden være når lagrene er tømt?

11 Vær og klima Klimaendringer, drivhuseffekt, global oppvarming
Klimagasser, CO2-kretsløpet Utslipp og innhold av CO2 i atmosfæren Bærekraftig energiforvaltning (balansert og uskadelig)

12 Innhold og utslipp av CO2
Innhold av CO2 Atmosfæren Utslipp av CO2 Jorden

13 CO2-kretsløpene

14 CO2 er ikke forurensning
CO2 er nødvendig for planteproduksjonen både på land og i havet Å hugge tømmer og la nye trær vokse opp, binder CO2 Når trevirke råtner eller brennes opp, frigjøres CO2 Vi kan lagre trevirke for å holde på CO2, men da kan vi jo like gjerne lagre det fossile brenselet der det ligger Overforbruk av jordens ressurser er uønsket selv når det ikke resulterer i utslipp av CO2

15 CO2-utslipp i ulike sektorer
Energiforsyning ,9 % Annen industri ,4 % Bygging og bygninger ,9 % Jordbruk ,5 % Avfall ,8 % Transport ,1 % Sjø 3,2 % Bane 0,2 % Veg 6,3 % Luft 1,9 % Avskoging ,4 %

16 Temperaturutviklingen på jorden

17 Naturlige kriser inntreffer stadig
Solflekkaktivitet Meteornedslag Jordskjelv Vulkanutbrudd Flom, ras Pest og epidemier Krigshandlinger Folkevandringer

18 Hva ”tåler” vi (eller jorden)?
Jorden og vårt solsystem er ikke og har aldri vært i ”balanse” i et langt tidsperspektiv Det har vært og vil oppstå naturlige hendelser eller prosesser som skaper problemer for livet på jorden Vær- og klimaendringer skaper problemer for mange liv og livsformer, men truer ikke selve livet på jorden Livet på jorden vil fortsette selv etter at vi har brukt opp alt tilgjengelig fossilt brensel (eller: den siste oljeforbruker vil falle i sin egen grav?) Men mange av våre etterkommere vil ha opplevd store problemer og kriser i denne forbruksperioden Jorden ”tåler” det meste, men mange livsformer er sårbare

19 Det er raske endringer som skaper problemer (og bevisstheten om at endringene er menneskeskapt)
Er allting glemt om hundre år? Nei, hundre år er for kort tid for de omstillingene klima-endringene krever Folk (og dyr og planter?) i utsatte områder rekker ikke å omstille seg Akutte problemer vil lett føre til at det settes i verk tvilsomme tiltak Det er fare for energikrise når lagrene av fossilt brensel blir tomme

20 Reserver av fossilt brensel
Reserver Produksjon Varighet (enhet) (enhet/år) (år) Kull mill toe ,4 mill toe år Olje mill toe ,6 mill toe år Gass mill toe ,3 mill toe år Vil utvinningen bli innstil før lagrene er tømt? Hvordan vil tilstanden på jorden være når lagrene er tømt?

21 Er det realistisk å stanse eller begrense utvinningen av fossilt brensel?
Hvilke krefter må i så fall bekjempes? Nasjonale og multinasjonale selskapers investeringer Arbeidsplasser for en stor del av verdens befolkning Livsstil og forbruksmønster, særlig for verdens (over?)utviklede land

22 CO2-utslipp pr person i ulike land

23 Bærekraftig energiforvaltning
De fleste energikilder er fornybare i et langt tidsperspektiv Bærekraftig energiforvaltning vil si at forbruket er uskadelig og kilden fornybar på kort sikt Bruk av fossilt brensel er ikke bærekraftig, heller ikke bruk av kjernekraft Når fossilt brensel er oppbrukt, må vi enten ta i bruk nye energikilder, eller begrense energibruken

24 Så: Hva kan vi gjøre med det som er igjen av fossilt brensel?
Fortsette med utvinning og bruk som i dag etter markedets behov til kildene er oppbrukt? Redusere utvinning og bruk ved å Ta i bruk metoder for CO2-fangst og lagring ved store, stasjonære forbrenningsanlegg Ta i bruk ”rene” energibærere for bruk ved små og mobile forbrenningsanlegg, f.eks. hydrogen Øke jordens produksjon av biomasse Stoppe bruken av ikke bærekraftige energiformer

25 Hva gjør vi og verden i dag?
Setter mål for begrensing av CO2-utslipp Setter avgifter på innenlands forbruk av fossilt brensel Bidrar til mer bærekraftig energiforvaltning i andre land Oppfordrer folk til å redusere privat energiforbruk Bygger ut infrastruktur for fortsatt vekst i energiforbruket Viderefører vårt forbruksmønster i ”forvissning” om at dette er nødvendig for å ha en brukbar livskvalitet Fortsetter å utvinne så mye fossilt brensel vi kan Leter i dyre dommer etter nye reservoarer med fossilt brensel

26 Hvorfor skal vi dusje mindre, kjøpe miljøvennlige produkter og kjøre mer klimavennlig på vegene?
Jo, for å begrense CO2-utslippene, altså redusere forbruket av fossilt brensel. Men da blir det jo vanskeligere for Norge og andre oljeproduserende land å få solgt den oljen som vi har brukt store ressurser på å finne og utvinne. Da må vi finne nye markeder for våre oljeprodukter. Eller skal vi innstille produksjonen til vi kan fange opp og lagre CO2 fra den oljen som utvinnes?

27 Hva kan og bør verden gjøre?
Kun fangst og lagring av CO2 kan forsvare fortsatt utvinning av fossilt brensel Omstilling til et bærekraftig energiregime på verdensbasis Hvilke omstillinger kan vi få til uten altfor store konsekvenser? Hvilke tiltak kan benyttes for å få til slike omstillinger? Forpliktende avtaler med oppfølging Lover og påbud Prismekanismer

28 Miljøvennlig (bærekraftig) transport
Vind, vannstrøm og muskelkraft Apostlenes og andre hester Sykkel Seil- og robåt Seilfly Må transport foregå så lynkjapt som nå? Må vi transportere (oss) like mye som i dag? Kollektivtransport er ikke nødvendigvis miljøvennlig

29 Samfunn og transport Bolig Arbeid Fritid

30 Trond- heim

31 Transport er en nødvendig og integrert del av et moderne samfunn
Er noen deler av transportvirksomheten viktigere enn andre deler? Hva kan vi gi avkall på uten at vi får alvorlige og akutte problemer? Kan markedsmekanismene sørge for et bærekraftig energiregime? Salg eller bruk av fossilt brensel kun dersom CO2 blir tatt hånd om

32 Et tankeeksperiment: Fritidsreiser ikke lenger tillatt
Et tankeeksperiment: Fritidsreiser ikke lenger tillatt ! (Fly, båt, buss, ….) Hvilke virkninger kan dette få? (Noen av oss har opplevd bilfrie helger på 1970-tallet, enkelte har også opplevd okkupasjonsårene.) Hva skal vi finne på i helgene? Hoteller vil få problemer, likeledes andre deler av reiselivsnæringen Mange kultur- og idrettsarrangementer må avlyses Vanskeligere å treffe slekt og venner Strevsomt å få handlet tunge varer

33 Et samfunn uten bruk av fossilt brensel (og kjernekraft)
Dette var virkeligheten for år siden, hvordan ville dette samfunnet ha utviklet seg hvis det ikke hadde blitt tatt i bruk fossile energikilder? Er større grad av selvberging ensbetydende med sterkt redusert livskvalitet? Er redusert reiseaktivitet ensbetydende med isolasjon? Hvilke muligheter åpner IKT? (Og andre lite energikrevende nyvinninger?)

34 Flere debatter griper inn i hverandre
CO2 og klimaproblemer Bærekraftig og miljøvennlig samfunnsutvikling Livsstil og forbrukersamfunn Fattigdomsproblemer Noen ganger kan det være hensiktsmessig å holde temaene fra hverandre.

35 Hva er ”riktig” prising av fossilt brensel?
Kostnadene ved leting og produksjon? Kostnadene inklusiv CO2-rensing og bruk av evt. andre energibærere? Avgift for bruk av ikke fornybare ressurser? Kostnader inklusiv fjerning av CO2 fra atmosfæren? Betalingsvillighet i markedet?

36 Verdenssamfunnet er uten styring
Hvis CO2-utslippene er årsaken til klimaendringene, er dette det første eksempelet på at menneskene rår over slike krefter I dag finnes det ingen globale styringssystemer for å løse slike utfordringer (FN, klimapanel, klimakonferanser, uforpliktende ”avtaler” …) Vi må være forberedt på å bli stilt overfor flere slike problemer i årene fremover Hvordan skal verdenssamfunnet takle slike utfordringer i fremtiden?

37 Hvor skal vi begynne … … og hvor vil dette ende? Slå av lyset på badet
Kortere tid i dusjen Mer økonomisk bilkjøring Kjøre på biodiesel Reise kollektivt Betale for reduserte CO2-utslipp i utviklingsland Hindre hugging av regnskog (og/eller plante skog i Norge) … og hvor vil dette ende?

38 Nordishavet – et koselig innhav med masse fisk

39 Når det fossile brenselet er oppbrukt
… og verden vel har fått innrettet seg etter de nye forutsetningene … får vi kanskje problemer med å opprettholde CO2-innholdet i atmosfæren slik at bosettingen rundt Nordishavet kan bevares Her er det mange spennende muligheter for den som vil lukke øynene for problemene. Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Søkelys på transport og klima"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google