Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

  Gøy med Bordtennis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "  Gøy med Bordtennis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gøy med Bordtennis

2 Bredde og rekrutteringsstrategi
Grunnverdier Forbundets aktiviteter bygger på idrettens grunnverdier: HELSE FELLESSKAP GLEDE ÆRLIGHET

3 Bredde og rekrutteringsutvalget
Jonny Ternlind leder Solveig Carlsen Jan Sandberg Jan Bergersen Terje Fossheim Ghassan Chaer Bredde reg.konsulent

4 Overordnede mål Vi skal arbeide for å få flere og bedre bordtennisspillere

5 Mål for breddeidrett NBTF skal bidra til å øke antallet klubber, medlemmer og lisenser med 10 %, jenteandelen med 5 %. NBTF skal bidra til at 10 klubber etableres som Kategori 1 - klubber NBTF skal ivareta våre regioner ved hjelp av regions/ klubb-utviklerne.  NBTF skal intensivere integreringsarbeidet gjennom en forbedret kartlegging og alle klubber i kategori I og II skal ha et tilbud til funksjonshemmede.   NBTF skal gi tilbud om trenerutdanning til alle som ønsker det. Målet er min. 5 nye trener    NBTF skal ta sikte på å bli skoleidrett nr. 1.

6 Nå-situasjonen ·   Det er god vekst i sektoren mht antall klubber, medlemstall og lisenser.   ·   Vi merker oss at deltakertallet på våre nasjonale, regionale og lokale stevner har en sterk økning, og den solide veksten vil sannsynligvis fortsette bl.a fordi våre klubber og regioner jobber godt.          ·   Opprettelsen av klubbtrenertiltaket (post 3), engasjement av regions/klubbutviklerne og etablering av regioner m/utvalg virket positivt inn på veksten/utviklingen.   ·   Det er en stor utfordring å få den organiserte bordtennisen spredt omkring til det ganske land pga geografiske årsaker. Imidlertid er den uorganiserte bordtennisaktiviteten veldig stor bl.a. på skoler, ungdomsklubber m.m. Dette miljøet er vi nå virkelig på vei inn i ikke minst pga klubbtrenertiltaket. ·   Integreringsarbeidet, jentebordtennis og veteraner er alle viktige ”grupper”/områder som forbundet ønsker å gi stor prioritering fremover. Her er det gjort en god del, men vi har fortsatt mye ugjort.  ·   Dersom NBTF skal stå godt rustet til å møte nye utfordringer og arbeidsoppgaver fremover, er det essensielt at vi tilrettelegger for nødvendig utdanning på ulike områder. Sektoren vil i denne sammenhengen spesielt fokusere på trenerutdanning.

7 Strategiske virkemidler
Forbundet skal tilrettelegge for gode økonomiske og sportlige rammevilkår i våre klubber og regioner gjennom målrettet arbeid bl.a. med tilleggsmidler fra Kulturdepartementet, aktivitetstilskudd til regionene, hjelp fra regions/klubbutviklerne og klubbtrenetiltaket (post 3)   Klubbtrenertiltaket (post 3); skal bidra både til økt vekst av barn og ungdom i klubben(e) og dermed NBTF og styrke mottaksapparatet i klubbene. Aktivitetstilskudd til regionene; skal gi våre 5 regioner styrket mulighet til aktivitet. Tilskuddet er basert på vedtatte kriterier.  Regions/klubbutviklerne; skal bistå regioner og klubber med utviklingsarbeid hovedsakelig i nystartede klubbmiljø. De vil bl.a. også bidra med å igangsette klubber. Trenerutdanning; skal sørge for at NBTF bygger opp våre trenerressurser, som igjen fører til styrking av mottaksapparat i klubber og regioner.  Integrering av funksjonshemmede skal i enda større grad vies oppmerksomhet og ressurser. NBTF har fått øremerkede midler til dette arbeidet, og det vil bli igangsatt et omfattende kvalitetsikringsarbeid. Skolebordtennis; skal gjennom skolebesøk, turneringer m.m. være en svært viktig rekrutteringsinstans for NBTF og våre klubber/regioner. Jentebordtennis; skal gjennom eget jenteprosjekt m.m. forhåpentligvis bidra til en økt fokusering og rekruttering av jenter til bordtennissporten.   Tiltak komme ift behov og interesse fra våre veteraner.  

8 Regionsamlinger Mål/hensikt: Øke bredden og kvaliteten på spillere i alderen år. Det er også et mål å rekruttere kvinnelige trenere inn som faste assistenttrenere på dette nivå. Resultatmål: Gjennomføre 10 regionsamlinger  Oppgaven er å: avvikle 2 samlinger i hver av våre 5 regioner og gjennom dette bidra til at forbundets treningsmodeller overføres spillerne lokalt, slik at disse daglig trenes etter de samme metoder som forbundsspillerne . Kostnadsramme: 0,-   Ansvarlig: Regionstrenerne og reg.sekretærer er ansvarlig for hver sin region, mht planlegging og gjennomføring. Regionkontakten i breddeutvalget følger opp. Fremdriftsplan : september.2004 februar.2005

9 Regional poengstevner
Mål/hensikt: Øke aktiviteten i regionene og fremme samarbeidet over krets grensene (i regionene) Resultatmål: Medvirke til at det blir etablert poengstevner i alle 5 regioner Kostnadsramme:kr 0.,- Fremdriftsplan: 1) Poengstevner approberes i henhold til gjeldende bestemmelser 2) Gjennomføre av arrangementer: Nr.1: 09.oktober.2004 Nr.2: 06.november.2004 Nr.3: 05.februar.2005 Nr.4: 02.april.2005 3) Regionsekretærer står ansvarlig for å utarbeide sammenlagepoengliste over stevner som inngår i opplegget, og premiering. 

10 Aktivitetstilskudd til regionene
·  Tilskuddet utbetales etter at følgende kriterier er innfridd :      Skolemesterskap ·              kretsmesterskap ·              divisjon Regional seriespill ·              Stiga cup /Landsfinale ·              Klubb/leder/trenerkurs ·              Etablere nye klubber ·              Integrering av funksjonshemmede ·              Regionsamlinger ·              Regional poengstevner ·              Jentesamlinger

11 Drive-In-Cup Mål/hensikt: Påvirke til at det igangsettes denne type turneringer lokalt over hele landet. Etablere konkurransetilbud på breddenivå   Resultatmål: Det skal totalt arrangeres 20 turneringer Oppgaven er å : - Utvikle materiell, reglement og drive markedsføring gi gratis materiell til klubber som arrangerer Kostnadsramme:kr 5.000,- Fremtidsplan: Mai – terminfeste. September – mai gjennomføring av turneringer.

12 Organisasjon breddeidrett

13 Velkomstpakke til nye klubber
Mål/hensikt: Nye klubber skal gies en profesjonell velkomst av NBTF. Oppgaven er å: Adm. lager en velkomstpakke  1.    Velkomstbrev  2.    T-skjorter   3.    Baller 4.    Racket (2)  5.    Brosjyrer fra Stiga  6.    Barne idrettsbestemmelser 7.    Bordtennisblad 8. Hefter om Drive in cup 9. NBTF online Ranking 10. Lære bordtennis på 1.2.3  11.Bordtennis for alle (Funksjonshemmede) 12.Bordtennis For ungdom  13.Bordtennis i skolen og fritid.  Resultatmål: 10 klubber skal få pakken (10% økning) Kostnadsramme: kr ,-

14 BT-bord til 2 nye klubber
Mål/hensikt: Skape blest kring nye klubbers virksomhet. Skal stimulere til større aktivitet. Oppgaven er å: Adm. trekker ut 2 nye klubber som gies 1 STIGABT- bord hver. Kostnadsramme: kr ,- (Klubben betaler frakt )

15 Åpen post for positive breddetiltak
Mål/hensikt: Stimulere enkeltpersoner, klubber og regioner til å skape nye gode tiltak.  Oppgaven er å: Informere bordtennisens ledd om mulighetene til midler. Rask saksbehandling etter søknad. Utbetaling av midler etter sendt rapport til Bredde reg. konsulent.  Kostnadsramme:kr ,

16 Klubbstipend ”Årets breddeklubb”
Mål/hensikt: Stimulere klubbene til å drive rekruttering, og samtidig øke lisenstallet Dette er helt sentrale oppgaver for alle i norsk bordtennis Oppgaven er å: Skape objektive kriterier for tildeling. Markedsføres i Norsk Bordtennis og Internett. Kostnadsramme:kr ,- Fremdriftsplan: 15.sep.Beregning og beslutning om tildeling av breddestipend. 26.sept.2005: Utdeling på NC.

17 Sesongens ildsjel Mål/hensikt: Motivere ledere/trenere til å gjøre et bra arbeide Oppgaven er å: ‑ premiere en trener/leder Kostnadsramme:kr 2.000,- Fremdriftsplan: Hovedfaser med tidsanslag: April: Nominering av kandidat Aug-Sep :Tildeling på klubbutviklingsseminar

18 Beste jenteklubb -Tone Folkeson Minnefond
Mål/hensikt: Stimulere klubbene til å rekruttere og beholde jenter. Oppgaven er å:- tildele stipend Kostnadsramme: kr ,- Fremdriftsplan: Beregning av poeng Utdeling under NM for yngre

19

20 Lisens

21 Klubbkategorisering Kategori 1
For å komme i denne kategorien må minst 6 av følgende 7 kriterier være innfridd: 1.      Klubben skal minimum ha 40 lisenser (inklusive farmar klubber). 2.      Klubben skal minimum 150 medlemmer (kun hovedklubb). 3.      Klubben skal min. ha aktivitetsparameter (antall bord i bruk x antall timer pr. uke) på 200 (inklusive aktivitet i farmar klubbene). 4.      Klubben skal ha en hovedtrener med minimum Trener 1 kompetanse og som får økonomisk godtgjørelse for sitt arbeid . 5.      Klubben skal ha minimum 1 lag i Eliteserien. 6.      Klubben skal minimum delta med 1 pikelag i NM for yngre. 7.      Klubben skal ha et fungerende styre med minimum 5 personer, med klart definerte arbeidsoppgaver.

22 Klubbkategorisering Kategori 2
For å komme i denne kategorien må minst 6 av følgende 7 kriterier være innfridd: 1.      Klubben skal minimum ha 25 lisenser (inklusive farmar klubber). 2.      Klubben skal minimum 100 medlemmer (kun hovedklubb). 3.      Klubben skal min. ha aktivitetsparameter (antall bord i bruk x antall timer pr. uke) på 100 (inklusive aktivitet i farmar klubbene). 4.      Klubben skal ha en hovedtrener med minimum Trener 1 kompetanse og som får økonomisk godtgjørelse for sitt arbeid . 5.      Klubben skal ha minimum 1 lag i 2. divisjon eller høyere. 6.      Klubben skal minimum delta med 1 pikelag i NM for yngre. Klubben skal ha et fungerende styre med minimum 5 personer, med klart definerte arbeidsoppgaver.

23 Klubbkategorisering Kategori 3
For å komme i denne kategorien må minst 5 av følgende 6 kriterier være innfridd: 1.      Klubben skal minimum ha 15 lisenser (inklusive farmar klubber). 2.      Klubben skal minimum 50 medlemmer (kun hovedklubb). 3.      Klubben skal min. ha aktivitetsparameter (antall bord i bruk x antall timer pr. uke) på 50 (inklusive aktivitet i farmar klubbene). 4.      Klubben skal minst ha en trener med minimum ”Klubbtrener” kompetanse, som fungerer som trener i klubben. 5.      Klubben skal ha minimum 1 lag i 3. divisjon eller høyere. Klubben skal ha et fungerende styre med minimum 5 personer, med klart definerte arbeidsoppgaver.

24 Klubbkategorisering Kategori 3
Alle klubber som ikke havner i kategori 1, 2 eller 3.

25 Klubbkategorisering Kategori 4
Potensielle nye klubber

26 Idrettsregistrering

27 Antall klubber Øst: 34 Sør: 29 Vest: 17 Midt: 13 Nord: 7 ________

28 Antall klubber i kretser
Akershus&Oslo = 24 Telemark = 12 Hordaland = 10 Møre&Romsdal = 7 Trøndelag = 6 Rogaland = 6 Aust-Agder = 5 Tromsø = 5 Vest-Agder = 4 Vestfold = 4 Buskerud = 4 Hedmark = 4 Østfold = 4 Oppland = 2 Nordland = 2 Sogn og fj = 2

29 Bordtennis i skolen Økt Bordtennis aktivitet blant barn/ ungdom gjennom samarbeid NBTF, Regioner, Klubber og barneskoler.

30 Status Rekrutteringen til mange klubber er liten og tilfeldig !
•Skolen er et viktig rekrutteringssted ! •Skolen blir et stadig viktigere sted for fysisk aktivitet •Klubber med planlagt aktivitet inn mot skolen har kontinuerlig god rekruttering •Bordtennis kan bli skoleidrett nr 1 !

31 Utfordring Rekruttere, motivere og informere skolekontakter
Planmessig samarbeid mellom klubb og skole Arrangere lokale skoleturneringer Arrangere regionale skoleturneringer Arrangere landsfinale

32 Mål for Bordtennis i skole
Øke den Bordtennis aktiviteten blant barn/ ungdom gjennom lokalt samarbeid mellom Bordtennisklubber og barneskole. Få flere barn/ungdommer som i utgangspunktet er inaktive til å bli så glad i Bordtennis aktivitet at det er noe de vil fortsette med. Gi Barn/ungdom sunne holdninger og kunnskap om det å være fysisk aktiv. Øke antall medlemmer i aldersgruppen 8-13 år Arrangerer skole cup lokalt, regionalt og nasjonalt. Integrere funksjonshemmede i den fysiske aktiviteten som foregår både i og etter skoletid

33 organisering og gjennomføring Nettverksgruppe

34 Arbeidsoppgave til Nettverksgruppe
Bidra til avvikles skolemesterskap på flest mulig skoler Bidra til avvikles Regionmesterskap på flest mulig kretser/regioner. Bidra til avvikles Landsfinale

35 Skolemesterskap Målsetning
Å skape et skolemesterskap i Bordtennis på Magne ferdighetersplan, hvor den sosiale faktor står sentralt. Å skape god lagånd med gutter og jenter på samme lag. Å gi elever anledning til å oppleve bordtennis i en trygg,spennende og utfordrende konkurranseform. Å lage et opplegg som har et kortsiktig, og et langsiktig mål for elevene. Å utvikle positiv konkurranseånd mellom skoler,slik at elever fra ulike miljøer får treffe hverandre.

36 Fremtidsplan 1: Januar – Oktober.2004: Skole besøk + skole turneringer – lokalt 2: November Skole cup/ Region finale. 3: Februar.2005 Skole cup/Landsfinale.

37 Økonomisk 1. kr.15.000.- skole pakke
2.                  kr x 5. Økonomisk støtte til arrangører av regional finale.

38 Skole pakke 1. Diplomer 2. Trøyer. 3. Lær Bordtennis på 1.2.3.
4.                  Boka Bordtennis i skole . 5.                  Kampskjemaer.


Laste ned ppt "  Gøy med Bordtennis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google