Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UFD Videre IKT-satsing Planen er død – Leve Programmet ITU-konferansen 2003 171003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UFD Videre IKT-satsing Planen er død – Leve Programmet ITU-konferansen 2003 171003."— Utskrift av presentasjonen:

1 UFD Videre IKT-satsing Planen er død – Leve Programmet ITU-konferansen

2 UFD Dagens tekst  Om IKT-planer  IKT, innovasjon, kunnskap, læring  Noen utfordringer  Til ettertanke

3 UFD IKT-planen Målsetting + Norske elever, lærlinger, studenter, lærere og instruktører i grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og høyere utdanning skal bli personlige EDB-brukere i den forstand at de er i stand til å utnytte IT i læringsarbeid hvor IT kan gi merverdi til læringen og at de har grunnlag for å ta i bruk IT i arbeidsliv og fritid.

4 UFD IT-planen Satsingsområder

5 UFD IKT-planen Målsetting IKT i utdanningen skal bidra organisatorisk, faglig og pedagogisk til et utdanningssystem som utvikler og utnytter IKT som fag og som utnytter fullt ut de muligheter IKT gir i undervisning og læring, slik at den enkeltes og samfunnets kompetansebehov imøtekommes.

6 UFD IKT-planen Satsingsområder  Pedagogisk tilrettelegging  IKT som fag og IKT i fagene  Lærernes kompetanseutvikling  Forsknings- og utviklingsarbeid  Organisatorisk tilrettelegging  Infrastruktur og samarbeid

7 UFD Program for Digital Kompetanse - Visjon  Et innovativt og kvalitetsorientert utdanningssystem må sette digital kompetanse på dagsorden. Alle lærende (i og utenfor skoler og universiteter/høyskoler) skal utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å kunne være fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet.

8 UFD Overgangen til kunnskapsøkonomien  Strukturelle endringer i kunnskapsøkonomien. Overgang til kunnskapsintensive yrker, næringer og bransjer.  Fremveksten av kunnskapsarbeideren  Ferdigheter og kompetanse står sentralt

9 UFD Innovasjon spiller en viktigere rolle  Nettverksbygging, samvirke og kunnskapsutvikling  Innovasjon som kritisk faktor i økonomisk vekst og utvikling  IKT spiller en sentral rolle i tilrettelegging av innovasjon

10 UFD IKT og innovasjon  IKT ”speeder opp” innovasjonsprosessen  Prosesser og produkter – kortere leve- /omløpstid  ”Nettverk” sentral og kritisk faktor  Raskere spredning av kunnskap  FoU og næringsliv tettere koblet

11 UFD Økte digitale skiller ”Visions of a global knowledge-based economy and universal electronic commerce, characterised by the ’death of distance’ must be tempered by the reality that half the world’s population has never made a telephone call, much less accessed the Internet.” Kilde: OECD 1999

12 UFD IKT og læringsmiljøet  IKT og læringsutbytte: Impact 2-studien  IKT og læringsglede - spill som pedagogisk ressurs  IKT kan gi endringer i læringsstrategier

13 UFD Homo Zappiens at Work Listening his favorite music Phoning to his friend Surfing the Net Doing his home-work

14 UFD Homo Zappiens at Work Integrated scanning skills Multi-tasking Processing discontinued information Non-linear approaches

15 UFD Utfordringer  Kompetanseutvikling  Innhold og læringsformer  Offentlig-privat samarbeid  Policymaking-utfordringer – Styring og ansvarsdeling – Monitoring

16 UFD Kompetanseutviklin g  Livet etter LærerIKT  Fortsette arbeidet i lærerutdanninga  Innovative nettverk, clusterstrategier?  Vurderingsformer  Skoleledelse

17 UFD Innhold og læringsressurser  Hvordan realisere konstruktivistiske idealer?  Kostnader ved innholdsutvikling  Forretningsmodeller  Tilbudsside - etterspørsselsside  Tagging, standardisering, gjenbruk  Koordinere ulike portaler

18 UFD Samarbeidsmodeller OPS (eLearning Summit 2001)  Education-Industry Links  Partnership programmes  Outsourcing of management and services  Publishing Partnerships  Skills Gap Initiatives  Leasing  Private Finance Initiatives

19 UFD OPS på norsk  Mangel på forretningsmodeller?  Hvor mye betyr skalerbarhet og kritisk masse?  Kartlegge forskjeller mellom de ulike områdene (innhold, kompetanseutvikling, infrastruktur)

20 UFD Utfordringer på veien videre i OPS- arbeidet  Balansere kunnskapsbygging mot forventning om og behov for fremdrift  Fra sponsing til partnerskap?  Utvikle gode testbeds og spredningsmodeller

21 UFD ….stays the same: Policymaking-utfordringer  Sentrum - periferi  Fyrtårn blomster  Pilotering - Prosjekt - Permanens  Arbeids- og ansvarsdeling Stat - skoleeier  Integrasjon med andre utdanningspolitiske føringer, prinsipper og initiativ

22 UFD Monitoring: Hva gjør vi i dag  Tilstandsrapporter  Utstyrs- og kompetanseundersøkelser  ITU-Monitor  Skoleporten fra 2004

23 UFD …men er dette nok?  Behov for et sammenhengende Monitoring-regime  Indikatorutvikling: Jakt på bevegelige mål? Nødvendig øvelse  Årlig eller annethvert år

24 UFD Dobbelsløyfet læring (fritt etter Argyris & Schön) Steg 1: Skanne omgivelser, registrere data, måle avvik Steg 2: Sammenholde data med mål for virksomheten Steg 2a: Overprøve mål for virksomheten Steg 3: Foreta nødvendige endringer i operativ virksomhet

25 UFD Hvilket spørsmål er riktig?  Hvilken innsats av IKT gir mest effekt?  Hvordan kan vi skape gode betingelser for læring ved å optimalisere bruken av ny teknologi

26 UFD Vellykket bruk av IKT avhenger av en rekke faktorer However it is clear that whether or not ICT does have a positive effect upon learning has at least as much to do with factors that are independent of the technology (the organisation of teachers’ work and how teachers are trained; how educational institutions are organised; and the wider policy frameworks that shape the operation of educational institutions) as it has to do with the technology itself (the nature and quality of the hardware and software). (kilde: ICT: Policy Challenges for Education, bakgrunnsnotat, OECD 2002)

27 UFD Manglende gevinstuttak? + Taken together these features lead to a hope that modern ICT can help to achieve a number of key educational goals. + While modern ICT has the potential to improve teaching and learning, the hopes of enthusiasts have often not been realised in practice: + (ICT: Policy Challenges for Education. Background Paper, 2002)

28 UFD Til ettertanke “You will never know that ICT is all you need until ICT is all you have got for survival” “Coming together is a beginning, keeping together is a process, working together is a success” Sithabele Urenje, Global Teenager Project, Zimbabwe

29 UFD Samspill er viktig


Laste ned ppt "UFD Videre IKT-satsing Planen er død – Leve Programmet ITU-konferansen 2003 171003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google