Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stress og Stressmestring - hvordan ta vare på oss selv i og etter vanskelige arbeidssituasjoner? Rolf Gjestad www.krisepsyk.no www.krisepsyk.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stress og Stressmestring - hvordan ta vare på oss selv i og etter vanskelige arbeidssituasjoner? Rolf Gjestad www.krisepsyk.no www.krisepsyk.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stress og Stressmestring - hvordan ta vare på oss selv i og etter vanskelige arbeidssituasjoner? Rolf Gjestad www.krisepsyk.no www.krisepsyk.no

2 Rolf Gjestad Hvordan kan du være flink og snill, rask, effektiv, omtenksom, empatisk, observant, inspirert, bestemt, våken, energisk, imøtekommende, respektfull, korrekt, trygg….. ? Og så gå hjem fra arbeid, og være på samme måte hjemme pluss å ha en aktiv fritid?

3 Rolf Gjestad

4 Innhold:  Hva kan stresse oss?  Stressreaksjoner  Sårbar for stresskilder?  Hva hjelper?

5 Rolf Gjestad Stress-modell  Belastningen kan være Kumulativ Akutt - ulik grad av kontroll Stressor Stress Mestring

6 Rolf Gjestad Stress  Stress er et resultat av ubalanse mellom krav (subjektive og objektive) og ressurser til å møte disse kravene.  Oppfattelse av trussel, utfordring eller andre endringer i miljøet kan gi fysiologisk og psykologisk aktivering som kan lede til stress- relaterte helseskader.

7 Rolf Gjestad  Hva kan stresse?  Stressreaksjoner  Sårbar for stresskilder?  Hva hjelper?

8 Rolf Gjestad Hva kan gjøre oss stresset?  Arbeid  Dagliglivets mas og kjas  For mye å gjøre  Tidspress  For mye/lite utfordring  Rollekonflikter  Uklarhet: For mye eller lite informasjon

9 Rolf Gjestad Hva kan gjøre oss stresset?  Arbeid  Personlige konflikter – mobbing  Uvant kultur  Dårlig klima  Organisasjonshendelser  Økonomisk usikkerhet

10 Rolf Gjestad Hva kan gjøre oss stresset?  Privat  Rollekonflikter  Familiekonflikter  At andre rammes av noe som kunne ha skjedd oss  Dårlig økonomi

11 Rolf Gjestad Hva kan gjøre oss stresset? Spesielle og dramatiske hendelser  Separasjon / skillsmisse  Trussel - Vold  Alvorlig sykdom  Arbeidsulykker  Ulykker og katastrofer  Dødsfall blant kollegaer  At andre rammes av noe som kunne ha skjedd meg eller en av mine

12 Rolf Gjestad Hva kan gjøre oss stresset? Alt som handler om mangel på kontroll?

13 Rolf Gjestad Frå ”God vakt”- undersøkelsen (Arbeidstilsynet)  88000 tilsatte i helsevesenet  Norske sykehus har høyere sykefravær enn noen annen sektor (9%)  Flertallet: ”interessante oppgaver, mestrer godt, gode muligheter for å lære nytt  96% godt samarbeid mellom kolleger  80%: ”skippertak er nødvendig, alle stiller opp”  25%: helseplager som relateres til arbeidet (smerter nakke/skuldrer)  61% har helseplager, noen daglig, andre 1-2 g i uka eller måneden

14 Rolf Gjestad ”God vakt”: Andre funn  ”Ansatte opplever frustrasjon, dårlig samvittighet og redsel for å gjøre feil i en svært presset arbeidssituasjon, og opplever at ressursene ikke står i forhold til oppgavene som skal løses”  ”…arbeidssituasjon som mange ikke mestrer og som ofte kan oppleves som helsebelastende”  ”Ansatte og ledere tar på seg byrden og strekker seg svært langt… tidvis på bekostning av egen helse”  Sykefravær brukes som mestringsmekanisme for å ”ta seg inn”  Likevel: God opplevd kollegial støtte, godt samarbeid

15 Rolf Gjestad ”God vakt”……..  60%: ” for mange omorganiseringer og omlegginger”  79% av legene fornøyd med ”enhetlig ledelse”, sykepleiere og hjelpepleiere hhv 77 og 56%  50-60%: ”Arbeidstempoet blitt større de 2 siste år”  55% må sløyfe lunsj eller pauser  De fleste opplever fysiske eller mentale belastninger  Gode muligheter for medvirkning reduserer opplevde krav i jobben, og øker sosial støtte  18% opplever at ledelsen er negativ til HMS.  44% har selv, eller hørt om andre som har fått negative reaksjoner dersom de har uttalt seg negativt om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen

16 Rolf Gjestad Traumatiske hendelse  En ekstrem hendelse som innebærer trussel mot liv og helse for en selv eller nære personer.  Følges gjerne av intense følelser av frykt, redsel eller hjelpeløshet.  Innebærer ofte svært sterke sanseinntrykk

17 Rolf Gjestad Type I og Type II – Traumer  Enkelttraumer (Type I)  Repeterte traumer (Type II)  Gir forskjellige utslag i type reaksjoner, omfang, intensitet og varighet.  Gjenopplevelser  Dissosiering - Manglende følelser og hukommelse ?  Fokus på flere hendelser? En del av det ”vanlige” arbeidslivet?

18 Rolf Gjestad  Hva kan stresse?  Stressreaksjoner  Sårbar for stresskilder?  Hva hjelper?

19 Rolf Gjestad Kva ”gjør” arbeidet med oss?  Negativt  Blir mer sårbar, økt frykt og angst / katastrofefantasier,  Utmattelse  Distansert og kynisk  Ingen ting er ”sterkt nok” til å gjøre inntrykk lenger  Tap og sorg  Positivt  Setter mer pris på livet?  Opplever å være nær andre? Være til hjelp for noen  Blir ydmyk for styrken hos andre – lærer mye  Mer intensitet i livet  Omprioriteringar i eget liv?

20 Rolf Gjestad Stress reaksjoner - Fysiske og fysiologiske  Muskelspenninger  Energitap og utmattelse (trøtthet)  Søvnforstyrrelser  Matlyst  Fordøyelse  Blodtrykk  Immunsystem  Hormonelle endringer  Nevropsykologiske / hjerneorganiske endringer

21 Rolf Gjestad Stress reaksjoner - Mentale / Kognitive  Konsentrasjonsvansker  Hukommelse  Rigid – tyr til kjente løsninger / mindre kreativ  Problemer med å ta bestemmelser ”Går i sirkel”  Mistenksomhet

22 Rolf Gjestad Stress reaksjoner - Holdninger  Selvbilde og Selvoppfattelse  Selvtillit og Verdiløshet  Påvirkning (attribusjon / årsaksforklaringer)  Skyld og Skam  Selvforrakt  Syn på andre - Trygghet og Intimitet  Håpløshet – Nå og Framtid  Negativisme / Kynisme  Tviler på verdisystem  Eksistensielle spørsmål - Mister illusjoner

23 Rolf Gjestad Stress reaksjoner - Følelser (emosjonelle)  Sjokk og mistro  Uro og Angst  Irritasjon og sinne  Tristhet  Desperasjon / Fortvilelse - Depresjon  Sorg

24 Rolf Gjestad Depresjon - Vanlige reaksjoner  Tristhet, fravær av glede  Redusert interesse, initiativ, isolasjon og tilbaketrekning  Endret appetitt, øket eller senket  Søvnproblemer (inn og opp…)  Uro  Irritabilitet  Energitap: tretthet, slitenhet uten noen klar årsak  Verdiløs, negativ selvvurdering og grubling om skyld  Konsentrasjon, tenkning og å ta beslutninger er vanskelig  Tanker om døden, selvmordstanker eller forsøk

25 Rolf Gjestad Stress reaksjoner - Atferd  Treg  Tilbaketrekking  Utagering / Aggresjon  Destruktiv  Tobakk / alkohol / narkotika  Selvmedisinering

26 Rolf Gjestad Stress reaksjoner - Andre reaksjoner  Sosiale virkninger  Relasjonsevne  Generalisert mistillit til andre  Isolasjon  Belastning for andre  Ubrenthet  Utmattelse – emosjonell og fysisk  Holdninger – negativ, depersonalisering  Selvaktelse – negativt syn på seg selv

27 Rolf Gjestad Traumatiske hendelser – Umiddelbare krisereaksjoner  Fysiske reaksjoner  Mentale reaksjoner  Emosjonelle reaksjoner

28 Rolf Gjestad Posttraumatisk stressforstyrrelse KRITERIUM A: EN TRAUMATISK HENDELSE 1) Opplevd/vært vitne til/vært konfrontert med en hendelse som involverte faktisk eller trussel om død eller alvorlig skade, eller trussel mot den fysiske integriteten til en selv eller andre 2) Personens reaksjoner involverte intens frykt, hjelpeløshet eller skrekk

29 Rolf Gjestad Posttraumatisk stressforstyrrelse KRITERIUM B: GJENOPPLEVER HENDELSEN 1 av: 1) Gjentagne påtrengende og forstyrrende minner fra hendelsen, hos barn traumatisk lek 2) Gjentatte drømmer fra hendelsen 3) Handler eller føler som om hendelsen skjer igjen 4) Intenst psykologisk stress i situasjoner som minner om hendelsen 5) Psykologisk re-aktivitet ved eksponering til interne eller eksterne tegn som symboliserer eller minner om aspekter ved den traumatiske hendelsen

30 Rolf Gjestad Posttraumatisk stressforstyrrelse KRITERIUM C: UNNGÅELSE OG NUMMENHET 3 av: 3 av: 1) Unngåelse av assosierte tanker, følelser og samtaler 2) Unngåelse av liknende aktiviteter, steder eller mennesker som minner om den traumatiske hendelsen 3) Manglende evne til å huske vesentlige sider ved den traumatiske hendelsen 4) Markert minsket interesse for eller deltagelse i viktige aktiviteter 5) Følelse av avstand/isolering fra andre 6) Minsket emosjonalitet (manglende varme følelser) 7) Følelse av forkortet fremtidsorientering (forventer ikke en fremtid, karriere, familie, vanlig livsutvikling)

31 Rolf Gjestad Posttraumatisk stressforstyrrelse KRITERIUM D: VEDVARENDE AKTIVERING 2 av: 1) Vanskelig for å falle i søvn og sove uavbrutt 2) Irritabilitet og sinne-utbrudd 3) Konsentrasjonsvansker 4) Hyper-våkenhet 5) Øket startle-respons

32 Rolf Gjestad Mentale Ettervirkninger Informasjonsprosesser  Sansning / Oppfattelse  Tolkning  Konsentrasjon  Hukommelse - Lagring og Gjenkallelse  Tenkning  Gamle Traumer blir som nye  Konsekvens for Arbeids- og Læringskapasitet

33 Rolf Gjestad Arbeidsplassen - Negative virkninger  Tidspress og Nedsatt effektivitet  Nedsatt trivsel  Manglende støtte  Mangel på initiativ  Klikk-dannelse

34 Rolf Gjestad Arbeidsplassen - Negative virkninger  Negative holdninger - Depersonalisering  Økt sykefravær og kanskje oppsigelse  Belastning for ledelse/Adm.  Dårligere ledelse  Rykte?  Virkninger for arbeidsplassen påvirker individets muligheter til å mestre

35 Rolf Gjestad Arbeidsplassen - Positive virkninger  Konstruktive endringer  Utfordring:  Skape mening  Positiv læringsmulighet – i stedet for byrder  Kontroll og ansvar  Bedre kommunikasjon  Bedre beredskap  Bedre personalomsorg  Bedre RUTINER

36 Rolf Gjestad  Hva kan stresse?  Stressreaksjoner  Sårbar for stresskilder?  Hva hjelper?

37 Rolf Gjestad Personfaktorer  Mestring  (Alder og Kjønn)  Utviklingsnivå og Intelligens  Belastning før situasjonen – kumulativt og akutt stress  Roller og Relasjon mellom den utsatte og den / de som utsetter.  Opplevd Støtte

38 Rolf Gjestad Holdninger: Hvorfor ble vi hjelpere? Hvordan ser vi på oss selv som hjelpere? Vil gjerne gjøre noe for andre, være til hjelp ”arbeide med / hjelpe mennesker”  Engasjert og handlingsorientert?  Opptatt av å være ”sterk”?  Perfeksjonisme  Prestasjonsbehov  Opptatt av å holde avstand, ha kontroll?  Ser ikke deg selv som ”offer” ”  ”Fanget” i hjelperrollen? Roller fra tidligere?

39 Rolf Gjestad Personfaktorer  Læringshistorie  Kulturmessig forståelse, forhold til ulik type av hjelp, håp, motstandskraft fra familie, venner og andre.  Sårbarhet - robusthet  Dårlig fysisk form / Helsetilstand  Angst for ikke å mestre

40 Rolf Gjestad Økologisk forståelse av Traume Mary R. Harvey 1996  Traumereaksjoner påvirket av:  Hendelsesfaktorer  Person faktorer  Miljøfaktorer

41 Rolf Gjestad Hendelse  Plutselig  Varighet  Forutsigbarhet  Kontroll  Nærhet (fysisk og emosjonelt)  Menneskeskapte  Umenneskelig / Ondskap  Fysisk skade

42 Rolf Gjestad Miljøfaktorer  Tilgjengelig støttesystem  Støtte til god/dårlig mestring,  Grad av sikkerhet/kontroll etter traumet  Holdninger /atferd til de du møter etter hendelser  Kollegaer, familie, venner, samfunn.  Arbeidsmiljø med dårlige tradisjoner for omsorg?

43 Rolf Gjestad  Hva kan stresse?  Stressreaksjoner  Sårbar for stresskilder?  Hva hjelper? – Mestring

44 Rolf Gjestad Mestring 1. Oppgaveorientert 2. Emosjonsfokusert  Folkmann og Lazarus 3. Unngåelse - Distraksjon - Distraksjon - Sosial atspredelse - Sosial atspredelse  Endler og Parker

45 Rolf Gjestad Mestringsstil og psykisk helse  Oppgaveorientert mestring  God helse  Emosjonsfokusert  Gjør godt  Unngåelse  Adaptivt – Maladaptivt

46 Rolf Gjestad Flere dimensjoner Carver, Scheier og Weintraub 1. 1. Aktiv Mestring 2. 2. Planlegging 3. 3. Undertrykke konkurrerende aktiviteter 4. 4. Utsatt mestring 5. 5. Støtte – Instrumentell 6. 6. Støtte – Emosjonell 7. Fokus på og ventilering av følelser 8. Gi opp! Hjelpeløshet 9. Distraksjon 10. Positiv fortolkning og Vekst 11. Benektning 12. Akseptering 13. Bruke religion

47 Rolf Gjestad Hvordan redusere stress? Individuelt nivå Endre situasjonen  Problemløsning  Avstand  Ta pauser / Hvile / Gå vekk  Spring for livet !  Tidsstyring – Daglige rutiner  Grensesetting  Slutte ?

48 Rolf Gjestad Hvordan redusere stress? Individuelt nivå Mestre egne reaksjoner   Kjenne eget stress Kartlegge   Fysisk aktivitet   Avslapningsøvelser   Ferie og fritid

49 Rolf Gjestad Hvordan redusere stress? Individuelt nivå Utvikle beskyttende strategier  Kunnskaper – Normalisering  Være positiv med deg selv  Støtte  Justere målsetninger  Rasjonell tenkning

50 Rolf Gjestad  Vurdere:  Hva virker positivt på meg?  Hva gir negative opplevelser? Lag forandringer i livet !

51 Rolf Gjestad Stressmestring - Individ  Tid !  Kontroll og Mestring  Bearbeiding  Eksponering  Læring: Forberedelse og Erfaring  Mental beredskap Ta vare på deg selv!

52 Rolf Gjestad Hvordan ”øve” på å holde nok avstand?  ”Det er ikke ditt barn” ”det er ikke du..” (indre dialog)  Gå hjem med god samvittighet selv om du har friske barn / familiemedlemmer  Empati og innlevelse, men ikke overta - Ansvar  Skille privat og jobb-relatert  Ta pauser, rotere, dele oppgaver, jobbe sammen  Søke støtte  Dr. House ?

53 Rolf Gjestad Stressmestring - Miljø  Tid og Rutiner – Slik gjør vi det her hos oss !  Faste møter  Fleksibilitet  Delegere, fordele og rotere….  Kontinuitet  Avklare konflikter  Ressursbruk – også ressurser utenfra ”Good management and support costs money but poor management and support costs more” ”Good management and support costs money but poor management and support costs more”

54 Rolf Gjestad Stressmestring - Miljø  Sosial støtte  Emosjonell – Åpenhet: Noen å snakke med – Involvere andre  Praktisk – Tilrettelegge, ekstra hjelp, beskyttelse  Vurdering – Veiledning og tilbakemelding  Informasjon – Kommunikasjon, Kollektiv bearbeiding Er det lov å snakke om eget stress?

55 Rolf Gjestad Stressmestring - Miljø  Ta vare på nye medarbeidere  Trening og utdannelse – sette nye inn i den virkelige arbeidssituasjon  Læring – hele tiden !  Innse personlige begrensninger  Realistiske mål  Felles standard for godt arbeid? Ta vare på andre

56 Rolf Gjestad Multidimensjonal definisjon av bedring - Harvey 1. Kontroll over hukommelses-prosessen 2. Integrasjon av hukommelse og affekt 3. Affekt toleranse – Tåle følelser 4. Symptom mestring 5. Selvbilde og helhetlig selvforståelse 6. Trygg tilknytning 7. Skape mening

57 Rolf Gjestad Psykologisk Debriefing er: 1. Introduksjon 2. Fakta 3. Tanker 4. Inntrykk 5. Reaksjoner 6. Normalisering 7. Råd 8. Avslutning

58 Rolf Gjestad Informasjon  Fakta – hva hendte  Tiltak – hva vil bli gjort  Reaksjoner – hva er vanlige reaksjoner  Oppfølging – hvor få hjelp? Muntlig – Skriftlig

59 Rolf Gjestad Kognitiv teori og terapi

60 Rolf Gjestad Kognitiv modell Reaksjoner Automatiske tanker Leveregler Holdninger Situasjon

61 Rolf Gjestad 1. Vurdering – Hva andre synes er viktigst! 2. Kjærlighet – Jeg må bli elsket! 3. Prestasjon – Arbeidsnarkoman! 4. Perfeksjonisme – Krev det perfekte, unngå alle feil! 5. Forpliktelse – Jeg må ha…..! 6. Omnipotens – Jeg er ansvarlig! 7. Autonomi – Jeg har kontroll! Grunnleggende leveregler (David Burns)

62 Rolf Gjestad Grunnleggende antakelser ved Traumer (Epstein, 1991)  Verden er god  Verden er meningsfull  Jeg er verdifull  Mennesker er til å stole på

63 Rolf Gjestad Vurdere tanker: – Den indre dialogen

64 Rolf Gjestad Tankefeil ! Kognitive forvrengninger 1. Enten/Eller-tenkning (Alt eller Intet) 2. Overgeneralisering 3. Mentalt Filter 4. Diskvalifisering av det Positive 5. Hoppe til Konklusjonen (Tankelesning/Prediksjon) 6. Forstørring (Katastrofetenkning) og Forminskning 7. Følelsesmessig Resonering 8. Skulle/Skulle ikke (Burde/Burde ikke) 9. Merkelapptenkning 10. Personalisering

65 Rolf Gjestad Kognitiv modell Reaksjoner Automatiske tanker Leveregler Holdninger Situasjon Realitets-teste Diskutere

66 Rolf Gjestad Morsomme personer

67 Rolf Gjestad Andre personer


Laste ned ppt "Stress og Stressmestring - hvordan ta vare på oss selv i og etter vanskelige arbeidssituasjoner? Rolf Gjestad www.krisepsyk.no www.krisepsyk.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google