Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig ”Varden er selve symbolet på å vise vei”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig ”Varden er selve symbolet på å vise vei”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig ”Varden er selve symbolet på å vise vei”

2 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Om Prosjektet •Startet april 2011 •Avsluttes desember 2012 •Delt i 2 faser – –april 2011 – april 2012 –pilot april 2012 – desember 2012? •Tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilskuddsordning: Modellutviklingsarbeid nevrologiske skader og sykdommer •Prosjektleder i 100% stilling

3 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Forankring •Kommunalsjef avd helse/sosial og pleie/omsorg •Nevroplan 2015– en del av Omsorgsplan 2015. •St meld.nr 47. Samhandlingsreformen •St. meld nr 25.Mestring, muligheter og mening •Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial og helsetjenesten •Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering •BK. Helsemelding. Mestring og tilhørighet 2009 - 2015

4 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Kvalitetsforbedring og utviklingsarbeid - rehabilitere - forebygge videre sykdomsutvikling •Kartlegge eksisterende rehabiliteringstilbud •Yngre personer 18 - 67år •Kognitive endringer som følge av nevrologisk sykdom/skade. •Ha et rehabiliteringspotensial

5 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Mål for prosjektet •Utvikle en helhetlig og samordnet behandlingslinje •Tjenestetilbudet, arbeidsmåten og innhold skal på en bedre måte møte personene som er rammet og deres pårørende sine behov

6 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Prosjektet skal bidra til at: •Brukere og deres pårørende har innflytelse •Rehabiliteringstilbudet er tilpasset den enkeltes mål og ressurser •Fremme egenmestring og gjenoppta en tilfredsstillende rolle i familien/hjemmet, på jobb/annen dagaktivitet, skole og i fritid

7 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Avgrensning •Personer i alderen 18 – 67 år med kognitive endringer som følge av hjerneslag eller traumatisk hodeskade •Personer i alderen 18 – 67 år med kognitive endringer som følge av Multippel Sklerose Personene må ha et utviklingspotensial – et fysisk potensial/ mentale ressurser og motivasjon for å starte/videreføre et rehabiliteringsforløp.

8 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig.

9 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Fakta Personer som får en hjerneskade kan møte utfordringer på ett eller flere av følgende områder: •Kroppslig og motorisk •Kognitivt •Psykisk og emosjonelt •Sosialt og atferdsmessig •NB! Fysisk og mental trening – god effekt!

10 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Funksjonsnivå Tid Hjerneslag, traumatisk hjerneskade Multippel sklerose

11 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Fakta forts. Kognitive endringer •Kognitive endringene - oftest det største hinderet for å bli selvstendig igjen.  Få innsikt og erfaring i å ha kognitive endringer  Hvilke konsekvenser det har i dagliglivet •Tid og mulighet for selv å reflektere over sin situasjon og sine vanskeligheter

12 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Illustrasjon: KReSS (Kognitiv rehabilitering Sunnaas sykehus) Psykolog Jan Egil Nordvik I behandling av kognitiv svikt er kognitiv rehabilitering bare et av mange fokusområder

13 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Sentrale tiltak i prosjektfase en. Del 1 •Utviklet tverrfaglig rapport •Ny kunnskap gitt: –Kognitiv rehabilitering –Kommunikasjon – grunnlag for dokumentasjon

14 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Sentrale tiltak i prosjektfase 1. forts: Prosjektets kartlegging •Omfang •Tjenestetilbudet NÅ- situasjonen Ros/Ris - FORBEDRINGER •1.»Rehabilitering i institusjon og hjemme» •2.«Rehabilitering til arbeid og skole» •3.«Rehabilitering til aktiv fritid og sosial deltagelse» •4.«Brukermedvirkning og kommunikasjonsflyt» •5.«Etter gjennomført rehabiliteringsprogram».

15 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Resultat av kartlegging: Dialogkonferanse og oppsummert erfaring fra mestringskurs i regi av Bærum Kommune. Ønskede forbedringsområder - Informasjon -Kompetanse; erfaring og kunnskap -Samarbeid/kommunikasjon -Bruker- og pårørendemedvirkning - Tjenestetilbud, lavterskeltilbud - Arbeidsformer og arbeidsrutiner - Hjelpemidler – kompenserende og fritidshjelpemidler •Fagressurser •Kontaktperson/ støtteperson/ koordinator/coach/los •Oppfølging etter utskrivelse fra sykehus •Plan for rehabiliteringen på kort og lang sikt. •Mer likemannsarbeid og kontakt med organisasjonene

16 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Resultat av kartleggingen forts. Fornøyd – gjøre mer av •Tjenestetilbud med tverrfaglig innsats •Få og kompetent involverte tjenesteytere •Tverrfaglig rapport - god oversikt over mål og tiltak – tryggere overføring

17 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Prosjektets anbefalinger •Lærings arena og nettverksgrupper for å sikre og videreføre læring og utvikling etter endt prosjektinnsats.

18 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Prosjektets anbefalinger •Særskilt fokus på samhandling og rutiner ved oppstart av tverrfaglig rehabilitering i kommunen

19 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Prosjektets anbefalinger •Ta i bruk tverrfaglig rapport –Sentralt verktøy for å sikre flyt i kommunikasjon og informasjon –Viktig virkemiddel i kommunens utvikling av rehabilitering for målgruppen. –Dokumentere effekt av rehabiliteringen

20 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Prosjektets anbefalinger •Ta i bruk gitt kunnskap/kommunikasjonsmetode –Får frem hva brukeren kan og vil i egen rehabilitering (mål og tiltak) –Mestring og motivasjon –Økt innsikt og virkelighetsforståelse.

21 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Prosjektets anbefalinger •Gi tid og mulighet for tverrfaglig samarbeid •At det tilrettelegges for vedlikehold og læring.

22 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Modellutvikling •Flere aktører samarbeider for å løse felles oppgaver •Skape felles forståelse - hva som må gjøres gjennom rehabiliteringsforløpet for å nå målet

23 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Hovedfokus i prosjektfase 2 – Pilotutprøving av modell: •Mer vekt på skole og arbeidsdeltakelse •Mindre fragmenterte tjenester •Pårørende rollen •Kognitiv rehabilitering •Unngå brudd i rehabiliteringslinjen

24 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Verktøy i fase 2 – som inngår i modellen •1. Tverrfaglig rapport – ICF, informasjon, dokumentasjonsflyt, bruker og pårørende - innflytelse •2. Bruk av koordinator/los – også uten IP- samt kjerneteam •3. Lavterskeltilbud –dagaktivitetestilbud– bruk av Cubhouse modellen – fokus på hva bruker vil og kan – oppgaveorientert fysisk og mental trening, fylle sosiale roller

25 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Modellen – behandlingslinjen er under utarbeidelse For hver fase beskrives følgende: –Ansvar, oppgave og tiltak –Involverte tjenesteytere –Roller –Samhandling –Lovgrunnlag og rutiner –Særlige utfordringer/risiko i fasen

26 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. En modell • fleksible tjenester •beskrive det generelle ”hva som skal til” i arbeidet •rom for variasjoner tilpasset den enkelte yngre person som er rammet, hans/hennes ressurser og livssituasjon. •brukerens livskvalitet og egenmestring er målet for innsatsen.

27 Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Prosjektet ønsker å oppnå: •Brukerne; Utnytter egne ressurser og styrker evnen til å ta vare på seg selv lengst mulig - i sin livssituasjon/i hjem, skole/arbeid og fritid. •Brukerne og tjenesteyterne; Samarbeider om målsetting og prioritering i oppgaveorientert rehabilitering. •Tjenesteyterne: Har felles/tverrfaglig sykdomsforståelse for den enkelte bruker og hans/hennes ressurser og bistandsbehov. •Kommunen: –Har et raskt og effektivt tjenestetilbud tilpasset den enkelte bruker –Organisasjon og faggrupper jobber på tvers –Unngår unødig innleggelse i sykehus


Laste ned ppt "Gunhild Nesset Prosjekt ”Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig ”Varden er selve symbolet på å vise vei”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google