Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1. november 2012 Bygg og anlegg – mulighetenes næring - Utfordringer og muligheter i krevende tider Terje R. Venold,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1. november 2012 Bygg og anlegg – mulighetenes næring - Utfordringer og muligheter i krevende tider Terje R. Venold,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1. november 2012 Bygg og anlegg – mulighetenes næring - Utfordringer og muligheter i krevende tider Terje R. Venold, Veidekke ASA

2 Veidekke ■Etablert i 1936 ■Skandinavisk aktør ■Ledende i Norge ■Omsetning 20 milliarder NOK*) ■Aldri gått med underskudd ■6.400 ansatte ■53 % av de ansatte eier 20 % av selskapet *) anslag for Vestlandske BA dagen

3 Vår utvikling Omsetning og fortjenestemargin MNOK og prosent VekstKonsolideringVekst Organisk vekst Utvikling mot et ledende norsk selskap Oslo Børs Aker Entreprenør Ledende I Norge Utvikling mot et skandinavisk selskap Skandinavisk aktør 3Vestlandske BA dagen

4

5 Disposisjon ■Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør  Bygg og anlegg gjennom 30 år ■Dagens situasjon  Profesjonell aktør med stor styrke ■Nye tider og nye krav  Næringens rolle fremover 5Vestlandske BA dagen

6 En imponerende utvikling Utviklingen de siste 30 årene har vært imponerende ■Vi har løst viktige samfunnsoppgaver ■Vi har taklet store markedssvingninger og utnyttet mulighetene i en globalisert verden ■Vi har styrket oss som bedrifter 6Vestlandske BA dagen

7 Noen hovedtrekk gjennom 30 år ■En mer konkurransedyktig struktur ■Økte krav til økonomiske resultater ■Økt kundeorientering ■Sikrere og bedre arbeidsplasser 7Vestlandske BA dagen

8 Grunnleggende endringer i næringens struktur ■Konsentrasjon om større enheter  Men også etablering av nye, livskraftige bedrifter ■Vi er blitt noe mer internasjonale, med utspring i Norge ■Men vi har fått økt utenlandsk eierandel i tidligere ”norske” bedrifter  Og flere utenlandske aktører på det norske markedet  Internasjonalt eierskap er en naturlig utvikling ■Samtidig er det viktig at vi også har selskaper med hovedkontorfunksjon i Norge 8Vestlandske BA dagen

9 Strukturen i næringen i 1981 Nr.1981Omsetn. 1Ing. F. Selmer Ing. Thor Furuholmen Høyer-Ellefsen794 4Selvaagbygg593 5Astrup & Aubert571 6Arne Sande497 7Jernbeton357 8Ragnar Evensen327 9Veidekke321 10Kruse Smith247 Kilde: Byggeindustrien, 100 største 9Vestlandske BA dagen Nr.1981Omsetn. 11Ingeniørbygg214 12H. Eeg-Henriksen204 13Fagbygg197 14Petter Kristiansen164 15A/S Betong162 16Byggholt-Gruppen144 17Stolz Røthing & Co Berntsen & Boe Trondh. Cementstøb Eivind N. Nilsen132

10 Strukturen i næringen i 1981 Nr.1981Omsetn. 1Ing. F. Selmer Ing. Thor Furuholmen Høyer-Ellefsen794 4Selvaagbygg593 5Astrup & Aubert571 6Arne Sande497 7Jernbeton357 8Ragnar Evensen327 9Veidekke321 10Kruse Smith247 Kilde: Byggeindustrien, 100 største 10Vestlandske BA dagen Nr.1981Omsetn. 11Ingeniørbygg214 12H. Eeg-Henriksen204 13Fagbygg197 14Petter Kristiansen164 15A/S Betong162 16Byggholt-Gruppen144 17Stolz Røthing & Co Berntsen & Boe Trondh. Cementstøb Eivind N. Nilsen132

11 Strukturen i næringen 2011 Nr.2011Omsetn. 11Block Watne JM Norge Leonhard Nilsen Spenncon Lemminkainen Norge Consto Nordic Crane Group Albert Kr. Hæhre Protan Vedal Entreprenør984 Kilde: Byggeindustrien, 100 største 11Vestlandske BA dagen Nr.2011Omsetn. 1Veidekke Skanska Norge AF Gruppen NCC Norge Mesta Peab Norge Kruse Smith HENT Reinertsen BackeGruppen2 832

12 Økte krav til inntjening ■Helt andre krav til inntjening i næringen ■2% margin ble tidligere av mange entreprenører betraktet som ”tilfredsstillende”  I dag er det få som har lavere krav enn 5% ■En utvikling drevet frem av flere forhold, som  Generasjons- og eierskifter  Et åpnere eierskap og børsnotering for enkelte av aktørene  Økte krav fra banker og andre långivere 12Vestlandske BA dagen

13 Kundeorientering ■Som næring var vi sent ute med kundeorientering  Relasjonen entreprenør-byggherre var ofte preget av tvister ■Nye holdninger vokste frem på 80- og 90-tallet  Avstanden fra entreprenør til oppdragsgiver ble redusert ■Oppdragsgiver gikk fra å være byggherre til kunde  Gjenspeiler også en endret rolledeling entreprenør – rådgiver 13Vestlandske BA dagen

14 Sikrere og bedre arbeidsplasser ■Helt annet fokus på helse og sikkerhet ■Sykefraværet er gått ned ■Kvalitetsheving på arbeidsplassene ■Tydeligere profilering 14Vestlandske BA dagen

15 Mitt engasjement i 1994 Mitt utgangspunkt i 1994: ■Med så mange dødsulykker og alvorlige skader i næringen, skal statistisk én av våre ansatte eller underentreprenører hver 12. måned miste livet… hver 4. måned få varige mén på en av Veidekkes arbeidsplasser i Norge H-verdi Norge Antall fraværsskader pr. million arbeidede timer 15Vestlandske BA dagen

16 Vår viktigste oppgave er å bygge…... men på en slik måte at alle trives og at ingen blir syke, skadet eller i ytterste konsekvens mister livet av å arbeide i eller for Veidekke 16Vestlandske BA dagen

17 Noen flere hovedtrekk ■En mer aktiv holdning til bedriftskultur ■Utnyttet mulighetene i stadig mer globaliserte markeder ■Styrket samspill med myndighetene ■Utviklet nye forretningsområder ■Innovative løsninger og økt produktivitet ■Aktiv innsats på klimaområdet Vestlandske BA dagen

18 Kunnskapssenteret, Trondheim ■Passivhus et tydelig prestisjemål for prosjektet ■Energismart arkitektur  Kompakt bygg  Energismart bruk og orientering av glassarealer  Solavskjerming  Energilagring i konstruksjonen ■Godt isolert bygg  Vegger, tak, vinduer, dører. Unngå kuldebroer ■Tett bygg  Lekkasjetall under 0,5 • Både sykehus og universitetsbygg har energimerket A • Bygget er på m2 • Ferdig høsten 2013 • Tilskudd fra ENOVA 18Vestlandske BA dagen

19 En næring å være stolt av ■Vår innsats som næring gjennom 30 år er noe vi kan være stolt av ■Vi har ivaretatt viktige samfunnsoppgaver ■Det har skjedd en profesjonalisering i alle ledd  Vi har gått fra å være en ”ikke-næring”, til en av de ledende og med en betydelig vekstkraft 19Vestlandske BA dagen

20 Vekstkraft Produksjonsutvikling Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks 1980=100. Faste 2005-priser Bygg og anlegg Industri 20Vestlandske BA dagen

21 Disposisjon ■Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør  Bygg og anlegg gjennom 30 år ■Dagens situasjon  Profesjonell aktør med stor styrke ■Nye tider og nye krav  Næringens rolle fremover 21Vestlandske BA dagen

22 Sentral rolle under finanskrisen ■Årsakene til krisen lå utenfor Norge, men vi ble raskt berørt ■Likevel vesentlig mindre enn under krisen på begynnelsen av 90- tallet ■En viktig årsak til mindre nedgang nå var den aktive holdningen fra myndighetenes side ■Nedgangen ble kortvarig, og næringen har i dag relativt liten ledighet og god kapasitetsutnyttelse 22Vestlandske BA dagen

23 Finanskrisen i perspektiv Kilder: Statistisk sentralbyrå, Veidekke (prognoser ). Faste 2005-priser 23Vestlandske BA dagen

24 Et godt utgangspunkt ■Sett i ettertid ble finanskrisen godt håndtert både av myndighetene og næringen selv ■Selv om det fortsatt er noen etterdønninger etter krisen står norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring sterkt  Vi har et godt utgangspunkt for den videre utvikling 24Vestlandske BA dagen

25 Disposisjon ■Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør  Bygg og anlegg gjennom 30 år ■Dagens situasjon  Profesjonell aktør med stor styrke ■Nye tider og nye krav  Næringens rolle fremover 25Vestlandske BA dagen

26 Internasjonalt ■Usikkerheten internasjonalt er fortsatt betydelig ■De fleste er enige om at dette vil rette seg ”på sikt” som det heter ■Kina og øvrige så kalte BRIK-land (Brasil, Russland og India) har ikke den samme vekstkraften som tidligere ■USA er på vei oppover igjen, men veksten er svak og arbeidsledigheten fortsatt stor ■I våre nærområder er Sverige det EU-land som har klart seg best gjennom de siste vanskelige årene ■Danmark er blitt hardt rammet av de dårlige tidene i Europa 26Vestlandske BA dagen

27 Norges situasjon ■Det er ikke tvil om at Norge vil bli berørt av den internasjonale utviklingen ■Men vi har et godt utgangspunkt  Lav ledighet, sterke statsfinanser og betydelig handlingsrom hvis situasjonen skulle forverre seg ■I Veidekke har vi i mange år fulgt konjunkturutviklingen nøye og vi offentliggjør våre vurderinger to ganger pr år ■Vår beste vurdering er at vi kan regne med vekst i bygg- og anleggsmarkedene i årene fremover 27Vestlandske BA dagen

28 Sterk vekst i Norge 28Vestlandske BA dagen

29 B/A-markedet i Norge Tilgjengelig entreprenørmarked, 2007-kroner Kilde: SSB, egne anslag 29Vestlandske BA dagen

30 Bygg og Anlegg er en næring i vekst Demografi Urbanisering Infrastruktur Miljø og energi

31 Høyt boligbehov Kilde: SSB, NIBR 31Vestlandske BA dagen

32 Kampen om kompetansen ■Oppgavene fremover stiller store krav til ressurser i vår næring ■Men det er mange som trenger arbeidskraft fremover  Offentlig sektor, som helse og skole  Handel og privat tjenesteyting  Ikke minst oljesektoren, både på sokkelen og i leverandørindustrien ■Det blir krevende å få dette til å gå opp  Det er en stor styrke å kunne trekke på arbeidskraft fra andre land ■Men vi må se i øynene at kampen om kompetansen vil bli hard 32Vestlandske BA dagen

33 Utenfor arbeidslivet I alt personer 23,5% av befolkningen i arbeidsfør alder Kilder: Arbeidsdirektoratet, NAV, NHO. Tall for Vestlandske BA dagen

34 Forventninger til myndighetene ■Forutsigbarhet ■Forskning ■Boligbygging ■Vedlikehold ■Infrastruktur Vi må se endret organisering av offentlige oppgaver  Det viktige med OPS er samarbeid, ikke finansiering 34Vestlandske BA dagen

35 Krav til oss selv ■Den fremgang vi har hatt de siste 30 årene har ikke kommet av seg selv ■Marked og rammebetingelser har vært viktig, men …  God markedsvekst, vi har også hatt etterkrigstidens største tilbakeslag  Myndighetenes rammebetingelser er blitt bedre på flere områder  Men her gjenstår mye å ønske fra myndighetene side, ikke minst å tenke mer effektive gjennomføringsmodeller ■Den viktigste årsaken til fremgangen ligger ikke i ytre forhold, men hos oss selv 35Vestlandske BA dagen

36 Noe av det vi må jobbe videre med ■Sikre gode arbeidsplasser ■Styrke kompetansegrunnlaget ■Lære av andre ■Utvikle samarbeidet ■Kontinuerlig bedre produktiviteten 36Vestlandske BA dagen

37 Kontinuerlig bedre produktiviteten Vestlandske BA dagen Produksjon Planlegging Uproduktiv tid Studier i bransjen: Timeforbruk byggeplasser

38 Noe av det vi må jobbe videre med ■Sikre gode arbeidsplasser ■Styrke kompetansegrunnlaget ■Lære av andre ■Utvikle samarbeidet ■Kontinuerlig bedre produktiviteten ■Innen hvert av disse områdene har vi mye å strekke oss etter 38Vestlandske BA dagen

39 Oppsummering ■Næringens utvikling de siste 30 årene har vært imponerende ■Vi har i dag et sterkt utgangspunkt for den videre utvikling ■Vekstkraften i norsk økonomi og et voksende ba-marked gir mange oppgaver fremover ■En god løsning av disse oppgavene stiller krav både til myndighetene og oss selv som næring 39Vestlandske BA dagen

40 Mulighetenes næring ■Vi står sterkt som næring, ikke minst fordi vi hele tiden har vært villige til å utvikle oss ■Sammen med utsikter til  vekst i våre markeder  en god dialog med myndighetene  betyr det én ting: Bygg og anlegg er mulighetenes næring! 40Vestlandske BA dagen

41 Vestlandske BA dagen

42 42 Det handler om mennesker i samspill i samspill Vestlandske BA dagen


Laste ned ppt "Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1. november 2012 Bygg og anlegg – mulighetenes næring - Utfordringer og muligheter i krevende tider Terje R. Venold,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google