Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1. november 2012 Bygg og anlegg – mulighetenes næring - Utfordringer og muligheter i krevende tider Terje R. Venold,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1. november 2012 Bygg og anlegg – mulighetenes næring - Utfordringer og muligheter i krevende tider Terje R. Venold,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1. november 2012 Bygg og anlegg – mulighetenes næring - Utfordringer og muligheter i krevende tider Terje R. Venold, Veidekke ASA

2 Veidekke ■Etablert i 1936 ■Skandinavisk aktør ■Ledende i Norge ■Omsetning 20 milliarder NOK*) ■Aldri gått med underskudd ■6.400 ansatte ■53 % av de ansatte eier 20 % av selskapet *) anslag for 2012 2Vestlandske BA dagen 011112

3 Vår utvikling Omsetning og fortjenestemargin MNOK og prosent VekstKonsolideringVekst Organisk vekst 1983 1986 1990 1993 2005 2000 Utvikling mot et ledende norsk selskap Oslo Børs Aker Entreprenør Ledende I Norge Utvikling mot et skandinavisk selskap Skandinavisk aktør 3Vestlandske BA dagen 011112

4

5 Disposisjon ■Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør  Bygg og anlegg gjennom 30 år ■Dagens situasjon  Profesjonell aktør med stor styrke ■Nye tider og nye krav  Næringens rolle fremover 5Vestlandske BA dagen 011112

6 En imponerende utvikling Utviklingen de siste 30 årene har vært imponerende ■Vi har løst viktige samfunnsoppgaver ■Vi har taklet store markedssvingninger og utnyttet mulighetene i en globalisert verden ■Vi har styrket oss som bedrifter 6Vestlandske BA dagen 011112

7 Noen hovedtrekk gjennom 30 år ■En mer konkurransedyktig struktur ■Økte krav til økonomiske resultater ■Økt kundeorientering ■Sikrere og bedre arbeidsplasser 7Vestlandske BA dagen 011112

8 Grunnleggende endringer i næringens struktur ■Konsentrasjon om større enheter  Men også etablering av nye, livskraftige bedrifter ■Vi er blitt noe mer internasjonale, med utspring i Norge ■Men vi har fått økt utenlandsk eierandel i tidligere ”norske” bedrifter  Og flere utenlandske aktører på det norske markedet  Internasjonalt eierskap er en naturlig utvikling ■Samtidig er det viktig at vi også har selskaper med hovedkontorfunksjon i Norge 8Vestlandske BA dagen 011112

9 Strukturen i næringen i 1981 Nr.1981Omsetn. 1Ing. F. Selmer1 731 2 Ing. Thor Furuholmen 1 348 3Høyer-Ellefsen794 4Selvaagbygg593 5Astrup & Aubert571 6Arne Sande497 7Jernbeton357 8Ragnar Evensen327 9Veidekke321 10Kruse Smith247 Kilde: Byggeindustrien, 100 største 9Vestlandske BA dagen 011112 Nr.1981Omsetn. 11Ingeniørbygg214 12H. Eeg-Henriksen204 13Fagbygg197 14Petter Kristiansen164 15A/S Betong162 16Byggholt-Gruppen144 17Stolz Røthing & Co.144 18Berntsen & Boe138 19 Trondh. Cementstøb. 133 20Eivind N. Nilsen132

10 Strukturen i næringen i 1981 Nr.1981Omsetn. 1Ing. F. Selmer1 731 2 Ing. Thor Furuholmen 1 348 3Høyer-Ellefsen794 4Selvaagbygg593 5Astrup & Aubert571 6Arne Sande497 7Jernbeton357 8Ragnar Evensen327 9Veidekke321 10Kruse Smith247 Kilde: Byggeindustrien, 100 største 10Vestlandske BA dagen 011112 Nr.1981Omsetn. 11Ingeniørbygg214 12H. Eeg-Henriksen204 13Fagbygg197 14Petter Kristiansen164 15A/S Betong162 16Byggholt-Gruppen144 17Stolz Røthing & Co.144 18Berntsen & Boe138 19 Trondh. Cementstøb. 133 20Eivind N. Nilsen132

11 Strukturen i næringen 2011 Nr.2011Omsetn. 11Block Watne2 116 12JM Norge1 915 13 Leonhard Nilsen 1 544 14Spenncon1 221 15 Lemminkainen Norge 1 137 16Consto1 124 17Nordic Crane Group1 110 18Albert Kr. Hæhre1 059 19Protan1 036 20Vedal Entreprenør984 Kilde: Byggeindustrien, 100 største 11Vestlandske BA dagen 011112 Nr.2011Omsetn. 1Veidekke17 909 2Skanska Norge11 432 3AF Gruppen7 287 4NCC Norge5 770 5Mesta4 609 6Peab Norge3 800 7Kruse Smith3 304 8HENT3 088 9Reinertsen3 062 10BackeGruppen2 832

12 Økte krav til inntjening ■Helt andre krav til inntjening i næringen ■2% margin ble tidligere av mange entreprenører betraktet som ”tilfredsstillende”  I dag er det få som har lavere krav enn 5% ■En utvikling drevet frem av flere forhold, som  Generasjons- og eierskifter  Et åpnere eierskap og børsnotering for enkelte av aktørene  Økte krav fra banker og andre långivere 12Vestlandske BA dagen 011112

13 Kundeorientering ■Som næring var vi sent ute med kundeorientering  Relasjonen entreprenør-byggherre var ofte preget av tvister ■Nye holdninger vokste frem på 80- og 90-tallet  Avstanden fra entreprenør til oppdragsgiver ble redusert ■Oppdragsgiver gikk fra å være byggherre til kunde  Gjenspeiler også en endret rolledeling entreprenør – rådgiver 13Vestlandske BA dagen 011112

14 Sikrere og bedre arbeidsplasser ■Helt annet fokus på helse og sikkerhet ■Sykefraværet er gått ned ■Kvalitetsheving på arbeidsplassene ■Tydeligere profilering 14Vestlandske BA dagen 011112

15 Mitt engasjement i 1994 Mitt utgangspunkt i 1994: ■Med så mange dødsulykker og alvorlige skader i næringen, skal statistisk én av våre ansatte eller underentreprenører hver 12. måned miste livet… hver 4. måned få varige mén på en av Veidekkes arbeidsplasser i Norge H-verdi Norge Antall fraværsskader pr. million arbeidede timer 15Vestlandske BA dagen 011112

16 Vår viktigste oppgave er å bygge…... men på en slik måte at alle trives og at ingen blir syke, skadet eller i ytterste konsekvens mister livet av å arbeide i eller for Veidekke 16Vestlandske BA dagen 011112

17 Noen flere hovedtrekk ■En mer aktiv holdning til bedriftskultur ■Utnyttet mulighetene i stadig mer globaliserte markeder ■Styrket samspill med myndighetene ■Utviklet nye forretningsområder ■Innovative løsninger og økt produktivitet ■Aktiv innsats på klimaområdet Vestlandske BA dagen 01111217

18 Kunnskapssenteret, Trondheim ■Passivhus et tydelig prestisjemål for prosjektet ■Energismart arkitektur  Kompakt bygg  Energismart bruk og orientering av glassarealer  Solavskjerming  Energilagring i konstruksjonen ■Godt isolert bygg  Vegger, tak, vinduer, dører. Unngå kuldebroer ■Tett bygg  Lekkasjetall under 0,5 • Både sykehus og universitetsbygg har energimerket A • Bygget er på 19.000 m2 • Ferdig høsten 2013 • Tilskudd fra ENOVA 18Vestlandske BA dagen 011112

19 En næring å være stolt av ■Vår innsats som næring gjennom 30 år er noe vi kan være stolt av ■Vi har ivaretatt viktige samfunnsoppgaver ■Det har skjedd en profesjonalisering i alle ledd  Vi har gått fra å være en ”ikke-næring”, til en av de ledende og med en betydelig vekstkraft 19Vestlandske BA dagen 011112

20 Vekstkraft Produksjonsutvikling Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks 1980=100. Faste 2005-priser Bygg og anlegg Industri 20Vestlandske BA dagen 011112

21 Disposisjon ■Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør  Bygg og anlegg gjennom 30 år ■Dagens situasjon  Profesjonell aktør med stor styrke ■Nye tider og nye krav  Næringens rolle fremover 21Vestlandske BA dagen 011112

22 Sentral rolle under finanskrisen ■Årsakene til krisen lå utenfor Norge, men vi ble raskt berørt ■Likevel vesentlig mindre enn under krisen på begynnelsen av 90- tallet ■En viktig årsak til mindre nedgang nå var den aktive holdningen fra myndighetenes side ■Nedgangen ble kortvarig, og næringen har i dag relativt liten ledighet og god kapasitetsutnyttelse 22Vestlandske BA dagen 011112

23 Finanskrisen i perspektiv Kilder: Statistisk sentralbyrå, Veidekke (prognoser 2012-2015). Faste 2005-priser 23Vestlandske BA dagen 011112

24 Et godt utgangspunkt ■Sett i ettertid ble finanskrisen godt håndtert både av myndighetene og næringen selv ■Selv om det fortsatt er noen etterdønninger etter krisen står norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring sterkt  Vi har et godt utgangspunkt for den videre utvikling 24Vestlandske BA dagen 011112

25 Disposisjon ■Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør  Bygg og anlegg gjennom 30 år ■Dagens situasjon  Profesjonell aktør med stor styrke ■Nye tider og nye krav  Næringens rolle fremover 25Vestlandske BA dagen 011112

26 Internasjonalt ■Usikkerheten internasjonalt er fortsatt betydelig ■De fleste er enige om at dette vil rette seg ”på sikt” som det heter ■Kina og øvrige så kalte BRIK-land (Brasil, Russland og India) har ikke den samme vekstkraften som tidligere ■USA er på vei oppover igjen, men veksten er svak og arbeidsledigheten fortsatt stor ■I våre nærområder er Sverige det EU-land som har klart seg best gjennom de siste vanskelige årene ■Danmark er blitt hardt rammet av de dårlige tidene i Europa 26Vestlandske BA dagen 011112

27 Norges situasjon ■Det er ikke tvil om at Norge vil bli berørt av den internasjonale utviklingen ■Men vi har et godt utgangspunkt  Lav ledighet, sterke statsfinanser og betydelig handlingsrom hvis situasjonen skulle forverre seg ■I Veidekke har vi i mange år fulgt konjunkturutviklingen nøye og vi offentliggjør våre vurderinger to ganger pr år ■Vår beste vurdering er at vi kan regne med vekst i bygg- og anleggsmarkedene i årene fremover 27Vestlandske BA dagen 011112

28 Sterk vekst i Norge 28Vestlandske BA dagen 011112

29 B/A-markedet i Norge Tilgjengelig entreprenørmarked, 2007-kroner Kilde: SSB, egne anslag 29Vestlandske BA dagen 011112

30 Bygg og Anlegg er en næring i vekst Demografi Urbanisering Infrastruktur Miljø og energi

31 Høyt boligbehov Kilde: SSB, NIBR 31Vestlandske BA dagen 011112

32 Kampen om kompetansen ■Oppgavene fremover stiller store krav til ressurser i vår næring ■Men det er mange som trenger arbeidskraft fremover  Offentlig sektor, som helse og skole  Handel og privat tjenesteyting  Ikke minst oljesektoren, både på sokkelen og i leverandørindustrien ■Det blir krevende å få dette til å gå opp  Det er en stor styrke å kunne trekke på arbeidskraft fra andre land ■Men vi må se i øynene at kampen om kompetansen vil bli hard 32Vestlandske BA dagen 011112

33 Utenfor arbeidslivet I alt 760 000 personer 23,5% av befolkningen i arbeidsfør alder Kilder: Arbeidsdirektoratet, NAV, NHO. Tall for 2011 33Vestlandske BA dagen 011112

34 Forventninger til myndighetene ■Forutsigbarhet ■Forskning ■Boligbygging ■Vedlikehold ■Infrastruktur Vi må se endret organisering av offentlige oppgaver  Det viktige med OPS er samarbeid, ikke finansiering 34Vestlandske BA dagen 011112

35 Krav til oss selv ■Den fremgang vi har hatt de siste 30 årene har ikke kommet av seg selv ■Marked og rammebetingelser har vært viktig, men …  God markedsvekst, vi har også hatt etterkrigstidens største tilbakeslag  Myndighetenes rammebetingelser er blitt bedre på flere områder  Men her gjenstår mye å ønske fra myndighetene side, ikke minst å tenke mer effektive gjennomføringsmodeller ■Den viktigste årsaken til fremgangen ligger ikke i ytre forhold, men hos oss selv 35Vestlandske BA dagen 011112

36 Noe av det vi må jobbe videre med ■Sikre gode arbeidsplasser ■Styrke kompetansegrunnlaget ■Lære av andre ■Utvikle samarbeidet ■Kontinuerlig bedre produktiviteten 36Vestlandske BA dagen 011112

37 Kontinuerlig bedre produktiviteten Vestlandske BA dagen 01111237 Produksjon Planlegging Uproduktiv tid Studier i bransjen: Timeforbruk byggeplasser

38 Noe av det vi må jobbe videre med ■Sikre gode arbeidsplasser ■Styrke kompetansegrunnlaget ■Lære av andre ■Utvikle samarbeidet ■Kontinuerlig bedre produktiviteten ■Innen hvert av disse områdene har vi mye å strekke oss etter 38Vestlandske BA dagen 011112

39 Oppsummering ■Næringens utvikling de siste 30 årene har vært imponerende ■Vi har i dag et sterkt utgangspunkt for den videre utvikling ■Vekstkraften i norsk økonomi og et voksende ba-marked gir mange oppgaver fremover ■En god løsning av disse oppgavene stiller krav både til myndighetene og oss selv som næring 39Vestlandske BA dagen 011112

40 Mulighetenes næring ■Vi står sterkt som næring, ikke minst fordi vi hele tiden har vært villige til å utvikle oss ■Sammen med utsikter til  vekst i våre markeder  en god dialog med myndighetene  betyr det én ting: Bygg og anlegg er mulighetenes næring! 40Vestlandske BA dagen 011112

41 www.terjes-tanker.no Vestlandske BA dagen 01111241

42 42 Det handler om mennesker i samspill i samspill Vestlandske BA dagen 011112


Laste ned ppt "Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1. november 2012 Bygg og anlegg – mulighetenes næring - Utfordringer og muligheter i krevende tider Terje R. Venold,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google