Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1
Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1. november Bygg og anlegg – mulighetenes næring - Utfordringer og muligheter i krevende tider Terje R. Venold, Veidekke ASA

2 Veidekke Etablert i 1936 Skandinavisk aktør Ledende i Norge
Omsetning 20 milliarder NOK*) Aldri gått med underskudd 6.400 ansatte 53 % av de ansatte eier 20 % av selskapet *) anslag for 2012 Vestlandske BA dagen

3 Vår utvikling Omsetning og fortjenestemargin MNOK og prosent Vekst
Konsolidering Vekst Organisk vekst Skandinavisk aktør 2005 Utvikling mot et ledende norsk selskap 1983 Utvikling mot et skandinavisk selskap Oslo Børs Aker Entreprenør 2000 1986 1990 Ledende I Norge 1993 Vestlandske BA dagen

4

5 Disposisjon Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør Dagens situasjon
Bygg og anlegg gjennom 30 år Dagens situasjon Profesjonell aktør med stor styrke Nye tider og nye krav Næringens rolle fremover Vestlandske BA dagen

6 En imponerende utvikling
Utviklingen de siste 30 årene har vært imponerende Vi har løst viktige samfunnsoppgaver Vi har taklet store markedssvingninger og utnyttet mulighetene i en globalisert verden Vi har styrket oss som bedrifter Vestlandske BA dagen

7 Noen hovedtrekk gjennom 30 år
En mer konkurransedyktig struktur Økte krav til økonomiske resultater Økt kundeorientering Sikrere og bedre arbeidsplasser Vestlandske BA dagen

8 Grunnleggende endringer i næringens struktur
Konsentrasjon om større enheter Men også etablering av nye, livskraftige bedrifter Vi er blitt noe mer internasjonale, med utspring i Norge Men vi har fått økt utenlandsk eierandel i tidligere ”norske” bedrifter Og flere utenlandske aktører på det norske markedet Internasjonalt eierskap er en naturlig utvikling Samtidig er det viktig at vi også har selskaper med hovedkontorfunksjon i Norge Vestlandske BA dagen

9 Strukturen i næringen i 1981
Omsetn. 1 Ing. F. Selmer 1 731 2 Ing. Thor Furuholmen 1 348 3 Høyer-Ellefsen 794 4 Selvaagbygg 593 5 Astrup & Aubert 571 6 Arne Sande 497 7 Jernbeton 357 8 Ragnar Evensen 327 9 Veidekke 321 10 Kruse Smith 247 Nr. 1981 Omsetn. 11 Ingeniørbygg 214 12 H. Eeg-Henriksen 204 13 Fagbygg 197 14 Petter Kristiansen 164 15 A/S Betong 162 16 Byggholt-Gruppen 144 17 Stolz Røthing & Co. 18 Berntsen & Boe 138 19 Trondh. Cementstøb. 133 20 Eivind N. Nilsen 132 Vestlandske BA dagen Kilde: Byggeindustrien, 100 største

10 Strukturen i næringen i 1981
Omsetn. 1 Ing. F. Selmer 1 731 2 Ing. Thor Furuholmen 1 348 3 Høyer-Ellefsen 794 4 Selvaagbygg 593 5 Astrup & Aubert 571 6 Arne Sande 497 7 Jernbeton 357 8 Ragnar Evensen 327 9 Veidekke 321 10 Kruse Smith 247 Nr. 1981 Omsetn. 11 Ingeniørbygg 214 12 H. Eeg-Henriksen 204 13 Fagbygg 197 14 Petter Kristiansen 164 15 A/S Betong 162 16 Byggholt-Gruppen 144 17 Stolz Røthing & Co. 18 Berntsen & Boe 138 19 Trondh. Cementstøb. 133 20 Eivind N. Nilsen 132 Vestlandske BA dagen Kilde: Byggeindustrien, 100 største

11 Strukturen i næringen 2011 Nr. 2011 Omsetn. 1 Veidekke 17 909 2
Skanska Norge 11 432 3 AF Gruppen 7 287 4 NCC Norge 5 770 5 Mesta 4 609 6 Peab Norge 3 800 7 Kruse Smith 3 304 8 HENT 3 088 9 Reinertsen 3 062 10 BackeGruppen 2 832 Nr. 2011 Omsetn. 11 Block Watne 2 116 12 JM Norge 1 915 13 Leonhard Nilsen 1 544 14 Spenncon 1 221 15 Lemminkainen Norge 1 137 16 Consto 1 124 17 Nordic Crane Group 1 110 18 Albert Kr. Hæhre 1 059 19 Protan 1 036 20 Vedal Entreprenør 984 Vestlandske BA dagen Kilde: Byggeindustrien, 100 største

12 Økte krav til inntjening
Helt andre krav til inntjening i næringen 2% margin ble tidligere av mange entreprenører betraktet som ”tilfredsstillende” I dag er det få som har lavere krav enn 5% En utvikling drevet frem av flere forhold, som Generasjons- og eierskifter Et åpnere eierskap og børsnotering for enkelte av aktørene Økte krav fra banker og andre långivere Vestlandske BA dagen

13 Kundeorientering Som næring var vi sent ute med kundeorientering
Relasjonen entreprenør-byggherre var ofte preget av tvister Nye holdninger vokste frem på 80- og 90-tallet Avstanden fra entreprenør til oppdragsgiver ble redusert Oppdragsgiver gikk fra å være byggherre til kunde Gjenspeiler også en endret rolledeling entreprenør – rådgiver Vestlandske BA dagen

14 Sikrere og bedre arbeidsplasser
Helt annet fokus på helse og sikkerhet Sykefraværet er gått ned Kvalitetsheving på arbeidsplassene Tydeligere profilering Vestlandske BA dagen

15 Mitt engasjement i 1994 Mitt utgangspunkt i 1994:
Med så mange dødsulykker og alvorlige skader i næringen, skal statistisk én av våre ansatte eller underentreprenører hver 12. måned miste livet… hver 4. måned få varige mén på en av Veidekkes arbeidsplasser i Norge H-verdi Norge Antall fraværsskader pr. million arbeidede timer Vestlandske BA dagen

16 Vår viktigste oppgave er å bygge…
... men på en slik måte at alle trives og at ingen blir syke, skadet eller i ytterste konsekvens mister livet av å arbeide i eller for Veidekke Vestlandske BA dagen

17 Noen flere hovedtrekk En mer aktiv holdning til bedriftskultur
Utnyttet mulighetene i stadig mer globaliserte markeder Styrket samspill med myndighetene Utviklet nye forretningsområder Innovative løsninger og økt produktivitet Aktiv innsats på klimaområdet Vestlandske BA dagen

18 Kunnskapssenteret, Trondheim
Passivhus et tydelig prestisjemål for prosjektet Energismart arkitektur Kompakt bygg Energismart bruk og orientering av glassarealer Solavskjerming Energilagring i konstruksjonen Godt isolert bygg Vegger, tak, vinduer, dører. Unngå kuldebroer Tett bygg Lekkasjetall under 0,5 Både sykehus og universitetsbygg har energimerket A Bygget er på m2 Ferdig høsten 2013 Tilskudd fra ENOVA Vestlandske BA dagen

19 En næring å være stolt av
Vår innsats som næring gjennom 30 år er noe vi kan være stolt av Vi har ivaretatt viktige samfunnsoppgaver Det har skjedd en profesjonalisering i alle ledd Vi har gått fra å være en ”ikke-næring”, til en av de ledende og med en betydelig vekstkraft Vestlandske BA dagen

20 Vekstkraft Produksjonsutvikling Bygg og anlegg Industri
Vestlandske BA dagen Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks 1980=100. Faste 2005-priser

21 Disposisjon Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør Dagens situasjon
Bygg og anlegg gjennom 30 år Dagens situasjon Profesjonell aktør med stor styrke Nye tider og nye krav Næringens rolle fremover Vestlandske BA dagen

22 Sentral rolle under finanskrisen
Årsakene til krisen lå utenfor Norge, men vi ble raskt berørt Likevel vesentlig mindre enn under krisen på begynnelsen av 90- tallet En viktig årsak til mindre nedgang nå var den aktive holdningen fra myndighetenes side Nedgangen ble kortvarig, og næringen har i dag relativt liten ledighet og god kapasitetsutnyttelse Vestlandske BA dagen

23 Finanskrisen i perspektiv
Vestlandske BA dagen Kilder: Statistisk sentralbyrå, Veidekke (prognoser ). Faste 2005-priser

24 Et godt utgangspunkt Sett i ettertid ble finanskrisen godt håndtert både av myndighetene og næringen selv Selv om det fortsatt er noen etterdønninger etter krisen står norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring sterkt Vi har et godt utgangspunkt for den videre utvikling Vestlandske BA dagen

25 Disposisjon Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør Dagens situasjon
Bygg og anlegg gjennom 30 år Dagens situasjon Profesjonell aktør med stor styrke Nye tider og nye krav Næringens rolle fremover Vestlandske BA dagen

26 Internasjonalt Usikkerheten internasjonalt er fortsatt betydelig
De fleste er enige om at dette vil rette seg ”på sikt” som det heter Kina og øvrige så kalte BRIK-land (Brasil, Russland og India) har ikke den samme vekstkraften som tidligere USA er på vei oppover igjen, men veksten er svak og arbeidsledigheten fortsatt stor I våre nærområder er Sverige det EU-land som har klart seg best gjennom de siste vanskelige årene Danmark er blitt hardt rammet av de dårlige tidene i Europa Vestlandske BA dagen

27 Norges situasjon Det er ikke tvil om at Norge vil bli berørt av den internasjonale utviklingen Men vi har et godt utgangspunkt Lav ledighet, sterke statsfinanser og betydelig handlingsrom hvis situasjonen skulle forverre seg I Veidekke har vi i mange år fulgt konjunkturutviklingen nøye og vi offentliggjør våre vurderinger to ganger pr år Vår beste vurdering er at vi kan regne med vekst i bygg- og anleggsmarkedene i årene fremover Vestlandske BA dagen

28 Sterk vekst i Norge Vestlandske BA dagen

29 B/A-markedet i Norge Tilgjengelig entreprenørmarked, 2007-kroner
Kilde: SSB, egne anslag Vestlandske BA dagen

30 Bygg og Anlegg er en næring i vekst
Demografi Urbanisering Infrastruktur Miljø og energi

31 Høyt boligbehov Kilde: SSB, NIBR Vestlandske BA dagen

32 Kampen om kompetansen Oppgavene fremover stiller store krav til ressurser i vår næring Men det er mange som trenger arbeidskraft fremover Offentlig sektor, som helse og skole Handel og privat tjenesteyting Ikke minst oljesektoren, både på sokkelen og i leverandørindustrien Det blir krevende å få dette til å gå opp Det er en stor styrke å kunne trekke på arbeidskraft fra andre land Men vi må se i øynene at kampen om kompetansen vil bli hard Vestlandske BA dagen

33 Utenfor arbeidslivet I alt 760 000 personer 23,5% av befolkningen
i arbeidsfør alder Vestlandske BA dagen Kilder: Arbeidsdirektoratet, NAV, NHO. Tall for 2011

34 Forventninger til myndighetene
Forutsigbarhet Forskning Boligbygging Vedlikehold Infrastruktur Vi må se endret organisering av offentlige oppgaver Det viktige med OPS er samarbeid, ikke finansiering Vestlandske BA dagen

35 Krav til oss selv Den fremgang vi har hatt de siste 30 årene har ikke kommet av seg selv Marked og rammebetingelser har vært viktig, men … God markedsvekst, vi har også hatt etterkrigstidens største tilbakeslag Myndighetenes rammebetingelser er blitt bedre på flere områder Men her gjenstår mye å ønske fra myndighetene side, ikke minst å tenke mer effektive gjennomføringsmodeller Den viktigste årsaken til fremgangen ligger ikke i ytre forhold, men hos oss selv Vestlandske BA dagen

36 Noe av det vi må jobbe videre med
Sikre gode arbeidsplasser Styrke kompetansegrunnlaget Lære av andre Utvikle samarbeidet Kontinuerlig bedre produktiviteten Vestlandske BA dagen

37 Kontinuerlig bedre produktiviteten
Produksjon Planlegging Uproduktiv tid Studier i bransjen: Timeforbruk byggeplasser Vestlandske BA dagen

38 Noe av det vi må jobbe videre med
Sikre gode arbeidsplasser Styrke kompetansegrunnlaget Lære av andre Utvikle samarbeidet Kontinuerlig bedre produktiviteten Innen hvert av disse områdene har vi mye å strekke oss etter Vestlandske BA dagen

39 Oppsummering Næringens utvikling de siste 30 årene har vært imponerende Vi har i dag et sterkt utgangspunkt for den videre utvikling Vekstkraften i norsk økonomi og et voksende ba-marked gir mange oppgaver fremover En god løsning av disse oppgavene stiller krav både til myndighetene og oss selv som næring Vestlandske BA dagen

40 Bygg og anlegg er mulighetenes næring!
Vi står sterkt som næring, ikke minst fordi vi hele tiden har vært villige til å utvikle oss Sammen med utsikter til vekst i våre markeder en god dialog med myndighetene betyr det én ting: Bygg og anlegg er mulighetenes næring! Vestlandske BA dagen

41 Vestlandske BA dagen

42 Det handler om mennesker
i samspill Vestlandske BA dagen


Laste ned ppt "Vestlandske Bygg- og anleggsdagen 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google