Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anna Nilssens Minne barnehage revidert nov 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anna Nilssens Minne barnehage revidert nov 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anna Nilssens Minne barnehage revidert nov 2012 http://ianm.no
SIKKERHETSPLANEN FOR Anna Nilssens Minne barnehage revidert nov

2 1 Beskrivelse 1.1 Mål Dette er en forebyggende plan som belyser og definerer tiltak for å minske sannsynligheten for at uønskede hendelser skal oppstå i barnehagen, samt å minske konsekvensene av en uønsket hendelse.

3 1.2 Ansvar og rutiner Daglig leder har det overordnede ansvar inntil foreldrenes definerte ansvar inntrer. Personalet har ansvar for å ivareta sikkerhet i henhold til denne plan

4 1.2 Ansvar og rutiner - forts
Ved levering har personalet ansvaret for barnet etter at foreldrene har tatt kontakt med personalet på avdelingen eller den som har ansvar for å ta imot barnet. Ved henting har foreldrene ansvar for barnet etter at de har vært i kontakt med ansatt på avdelingen eller den ansatte som har ansvar for barnet.

5 1.3 Opplæring Daglig leder/pedagogisk leder har ansvar for at alle ansatte får opplæring i sikkerhet ved tiltredelse i barnehagen. Verneombudet har også ansvar for sikkerhet i henhold til gjeldende lovverk.

6 1.4 Lover og forskrifter Følgende lovverk regulerer sikkerhet i ANM:
Arbeidsmiljøloven Lov om brannvern Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

7 2 Ansvar for sikkerhet og rutiner
2.1 Bygning/uteområde ANM SA eier bygget. Daglig leder har det overordnende ansvar daglig. Den som oppdager feil eller mangler skal melde fra til daglig leder eller stedfortreder. Avviksmeldinger skal leveres skriftlig – dette kan gjøres på barnehagens HMS portal ,avviksmelding i menyen

8 2.2 Rutiner Daglig leder eller ansvarsperson melder fra om avvik.
Avvik med bygget eller på utelekeplass meldes til nærmeste overordnede eller øverste ledelse. Avvik renhold meldes til nærmeste overordnede eller øverste ledelse Muntlig melding er ikke nok det skal også leveres skriftlig avviksmelding. Utføres på Ved rehabilitering må egne rutiner utarbeides i samarbeid med ledere/tillitsvalgte/ verneombud

9 2.3 Brann 2.3.1 Dersom du oppdager brann:
Daglig leder varsler de som er i bygninger. Hvis daglig leder ikke er tilstede, stedfortreder varsler. Brannvernleder ringer 110 og melder fra til brannvesenet. Daglig leder varsler hvis brannvernleder ikke er tilstede

10 2.3 Brann - forts 2.3.2 Pedagogisk leder og assistenter får ut alle barna. Pedagogisk leder samler alle barna på avdelingen og går ut. Pedagogisk leder (assistent) bruker avkrysningsliste og krysser ut barna på angitt samlingsplass. Dagligleder/styrerassistent har ansvar for å ta med BranniPad fra kontor.  

11 2.3.2 Brann - forts Yttertøy og sko står igjen. Ingen skal springe.
De voksne sørger for ro og orden, og at en unngår panikk. Avdelingene sjekker listen en gang til. De barna som evt. er på besøk blir overlevert til deres avdeling på deres avtalte oppsamlingssted. En assistent er igjen inne og sjekker avdelingen sine ansvarsområder, lukker dører og vinduer.

12 2.3 Brann - forts 2.3.3 Daglig leder og brannvernleder prøver å slukke, hvis brannen er liten. 2.3.4 Daglig leder, brannvernleder eller en pedagogisk leder møter og informerer brannvesenet når de kommer

13 2.3 Brann - forts 2.3.5 Rutiner for sovende barn.
Det skal alltid være en voksen fra avdelingen som sjekker vognskur minst 8 ganger til dagen. Sørg for fri rømningsvei. Det skal ikke stå gjenstander eller lignende foran dørene i vognskur. Dersom det oppstår brann, har personer som oppholder i område ansvar for å få barna ut. Dersom det oppstår brann mens mange barn sover på en gang, må ansvarlige i nærheten og de ansvarlige på avdeling løfte barna ut av vognskuret. De andre voksne som er ute, hjelper med å ta imot barna.

14 2 Ansvar for sikkerhet og rutiner
2.4 Smitte/hygiene Vi bruker alltid plasthansker v/blod/oppkast/diarè Vi bruker alltid plasthansker ved bleieskift og ”uhell” Vask bort blodsøl/oppkast med desinfiserende middel Håndvask ved toalettbesøk Håndvask før/etter pådekking av bord Håndvask før/etter måltid

15 3. Henting og bringing -data register i VIGILO pålogging http://anmba
3.1 Hvis fremmede vil hente barn Informasjon om hvem som kan hente barnet må være tilgjengelig og kjent for alle ansatte. Ansvar: den som tar imot barnet Barn kan ikke bli hentet av fremmede uten avtale! Ta kontakt med foreldrene pr tlf. Ansvar: ansvarlig på avdelingen Når barnet kommer i barnehagen skal det registreres på avkrysningsliste på den enkelte avdeling. Ansvar for oppdatert liste: pedagogisk leder.

16 3. Henting og bringing 3.2 Når foreldre ikke bor sammen
Det skal foreligge spesifikke avtaler for henting og bringing av barnet. Foreldre som ikke har inngått avtale med barnehage må gjøre dette. Ansvaret ligger hos pedagogisk leder. 3.3 Søsken Signert avtale mellom foreldre og barnehage må være utfylt på forhånd dersom søsken skal hente. 3.4 Gå alene Individuelle avtaler.

17 3. Henting og bringing - forts
3.5 Henting for sent 1. Ring foreldre/foresatte når barnehagen stenger hvis barnet ikke blir hentet. 2. Etter 30 minutter, uten kontakt med foreldre/foresatte: ring og orienter daglig leder. 3. Vurder hele tiden alternative løsninger. Hvem kan ha barnet dersom det ikke blir hentet. 4. Barnevernsvakten kontaktes etter 1 time, tlf: ( MOBIL ). Daglig leder/stedfortreder vurderer tiltak 5. Det skal være to ansatte igjen sammen med for sent hentet barn.

18 3. Henting og bringing - forts
3.6 Når holder vi barn igjen i barnehagen 1. Dersom den personen som skal hente er synlig beruset/ruset 2. Dersom den personen som skal hente lukter alkohol 3. Dersom den personen som skal hente virker psykisk ustabil eller truende 4. Dersom dere har en god grunn til å tro at personen som henter er en trussel mot barnets sikkerhet psykisk eller fysisk 5. Kontakt politi eller barnevernsvakt hvis det ikke er andre familiemedlemmer som kan hente barnet. 6. Bekymringsmelding er regelen for slike hendelser ved henting

19 4. Aktiviteter inne 4.1 Frilek
Det skal alltid være voksne som har ansvar for barna inne. De voksne skal vite hva barna holder på med, og om det er noen fare forbundet med aktiviteten. Ved aktiviteter som har en risikofaktor skal en voksen ha spesielt ansvar. Det kan være snekring, spikking og varme redskaper (for eksempel limpistol, strykejern).

20 4. Aktiviteter inne - forts
4.2 Farlige redskaper Redskaper som kniver, store sakser, øks, verktøy skal oppbevares utilgjengelig for barna. På kjøkken legges skarpe redskaper i overskap rett etter bruk. Det skal alltid være en voksen tilstede når barna bruker redskaper hvor det er risiko for skade.

21 4. Aktiviteter inne - forts
4.3 Soving Barnehagen har egne rutiner for soving. Vognene skal være plassert slik at de voksne alltid har tilsyn for å se og høre barna når de våkner. En voksen skal ha spesielt ansvar for barna som sover. Barn som sover skal være skjermet. Det skal utføres regelmessig sjekk av barn som sover i vognrommene. Se eget skjema med signaturliste(vognskuret)

22 4. Aktiviteter inne - forts
4.4 Stell av barn Ved bleieskift må utstyr finnes fram på forhånd. Aldri forlat barn på stellebord. 4.5 Rydding på avdeling. Rydd alltid små stoler ned fra bord etter rydding / rengjøring.

23 5 Utelek 5.1 Registrering Barna skal registreres på VIGILO og egne ute-lister med barnas navn og tidspunkt for når de sist ble sett hvert 30. minutt. Pedagogisk leder på hver avdeling er ansvarlig for rutiner for avkrysning/opptelling av barna. Ved pass av andre avdelinger (for eksempel under møteavvikling) må liste gis videre til navngitt person. Pedagogisk leder har ansvar for at avkrysningslister og all registrering på VIGILO alltid er oppdatert.

24 5 Utelek - forts 5.2 Antall voksne ute.
Det skal være minst en voksen ute fra hver avdeling når barn går ut. Pedagogisk leder har ansvar for å organisere rutiner.

25 5. Utelek - forts 5.3 Sjekk av uteområdet.
5.3 Sjekk av uteområdet daglig: Før uteleken tar til må dette sjekkes Porter må være lukket. Glass og andre spisse gjenstander må fjernes. (etter morgenmøter) Lekeapparatene skal være i forsvarlig stand. (periodesjekk ) Gjerdene skal være i forsvarlig stand. (periodesjekk) Ekskrementer fjernes. Giftige sopp skal klassifiseres, registreres og fjernes. Se egen sjekkliste (HMS). Pedagogisk leder har ansvar for ukentlig sjekk av lekeaparater og sender rapport til daglig leder på

26 6 Utflukter Generelle regler for utflukter:
Pedagogisk leder vurderer voksenbehovet ut fra barnegruppa. Meld fra hvor du går. Ha alltid med mobiltelefon og varslingsliste med nødvendige telefonnummer til barnas foresatte og kontaktpersoner. Pedagogisk leder har ansvar for å oppdatere listen. Ha førstehjelpsutstyr med på turen.

27 6 Utflukter - forts 6.1 Tur med mindre gruppe
Meld straks fra til barnehagen om et barn kommer bort eller blir alvorlig skadet. Det er viktig at personalet som er igjen i barnehagen er forberedt / tilgjengelige dersom turgruppa trenger hjelp.

28 6 Utflukter - forts 6.2 Større grupper på tur
Pedagogisk leder er hovedansvarlig for gjennomføring av turen eller utnevner en som er hovedansvarlig for turen. På turer med hele barnehagen velges en hovedansvarlig for turen. Hovedansvarlig gjennomgår en risikoanalyse i forkant av turen. Hovedansvarlig skal på større turer ikke ha ”direkte” ansvar for noen barn. Hver voksen har med seg en oversikt over hvilke barn som de spesielt har ansvar for. Tenk sikkerhet når en velger hvor en skal gå. Unngå, om mulig, trafikkerte veier.

29 6 Utflukter - forts 6.3 Bruk av transportmidler
Minibuss og privatbiler: Opptelling før avreise av hovedansvarlig Hver voksen teller sin egen barnegruppe. Barna skal holdes i god avstand fra buss/ taxi inntil den er parkert og har gitt klarsignal for å ta i mot barna. ”Pilotlisten” skal gjennomgås og kvitteres ut ved daglig bruk av minibuss.

30 6 Utflukter - forts 6.4 Turer til sjøen
På turer til sjøen (for eksempel Eivindsvannet) må en beregne færre barn pr voksen enn på andre turer.  Alle har redningsvester på. Det skal alltid være ansatte med som er oppdatert på livredning og førstehjelp.

31 6 Utflukter - forts 6.5 Når en alvorlig ulykke rammer i barnehagen eller på tur Den som ser ulykken ivaretar den skadde og tilkaller hjelp fra andre. Kontakt lege / ambulanse 113. Utfør nødvendig førstehjelp. Barna samles og holdes på avstand. En voksen tar ansvar for barnegruppa. Kontakt daglig leder / stedfortreder.

32 6. Utflukter - forts Daglig leder varsler foresatte. Vær observant på at foreldre kan trenge hjelp til å komme seg til turstedet. Daglig leder informerer personal i barnehagen og sender ut ekstra hjelp til turstedet. For videre arbeid henvises til prosedyrer ved alvorlig ulykke i barnehagen. Henvisning: Plan for krisehåndtering, Haugesund kommune.

33 6. Utflukter - forts 6.6 Når et barn blir borte på tur
Den som har ansvar for barnet varsler de andre og starter leting etter savnet barn. Let på de mest risikofylte stedene først (for eksempel trafikk, vann). Personalet som er igjen samler de andre barna. Undersøke om noen vet hvor barnet har gått / har sett barnet. Dersom barnet ikke er funnet etter ca. 10 minutter, kontaktes barnehagen ved virksomhetsleder. Følg faste rutiner for når et barn forsvinner fra barnehagen, se pkt. 7.

34 6. Utflukter - forts Barnehagen sender ut ekstra personell som kan være med å lete. Be personalet lete i barnehagen. Barnet velger ofte å gå tilbake hit. Dersom barnet ikke er funnet innen nye ca. 10 minutter, kontaktes foreldre og politi. Sørg for transport eller eventuelt ekstra personell slik at barna kan komme tilbake til barnehagen.

35 7 Barn som forsvinner 1. De ansatte leter straks. 2. Politiet kontaktes umiddelbart dersom barnet ikke er inne i barnehagen eller ute på lekeplassen. 3. Daglig leder eller pedagogisk leder utnevner koordinator. Koordinator informerer og informeres løpende. 4. Etter maks 10 minutter leter minimum en person i nærmiljøet. Tar med seg mobiltelefon. Kontakt med koordinator skal finne sted innen 15 minutter direkte eller pr telefon.

36 7 Barn som forsvinner - forts
5. Let på hjemplass (i hagen, garasjen, naboer og venner), nærmiljø (butikk, lekeplasser). Tenk over om barnet har andre bekjente (bestemor, venner, tante eller lignende) i nærmiljøet. 6. Kontakt foreldrene etter maks 15 minutter. Orienter kort om hendelsesforløp, og at det letes. Hovedansvarlig skriver logg og avviksmelding. Rapport leveres til administrasjon/eier dersom politi ble involvert.

37 8 Fremmede i barnehagen. Vi skal til enhver tid vite hvem som befinner seg i barnehagen og hvorfor de er der. Personalet tar kontakt med den fremmede som er kommet inn i barnehagens område for å finne ut hvorfor den er der, og om mulig være til hjelp. Har ikke den fremmede et ærend knyttet til barnehagen, bes den på en vennlig måte om å forlate området. Daglig leder eller stedfortreder skal alltid ha melding når det blir utført enkeltarbeid på barnehagens område. Avvik rapporteres på avvikskjema - elektroniske skjema på

38 9 Opplysninger om barn Opplysninger om barn skal ikke gis pr telefon eller til andre som ikke er samarbeidspartnere i forhold til barnet. Husk alltid tillatelse fra foresatte.

39 10 Alvorlig sykdom 10.1 Når barn blir alvorlig syke
Snakk med foreldre/foresatte, hva kan vi hjelpe med. Ta det opp i en eventuell samling, i samråd med foreldre/foresatte 10.2 Når nære omsorgspersoner blir alvorlig syke 10.3 Når personalet blir alvorlig syke Daglig leder informerer personalet

40 11. Dødsfall Barnehagen har materiell (lys, ramme, hvit duk) som man kan ha garderoben eller annet sted på avdelingen. 11.1 Når barn dør Fortell barna hva som har skjedd i en samling (i samråd med foreldrene/foresatte) Informer foreldre/foresatte Minnestund/tid til ettertanke Barnehagen avklarer om barnehagen/avdelingen skal stenges begravelsesdagen. Evt. drift av barnehage/avdeling. Barn som vil gå i begravelsen, må gå med sine foreldre/foresatte Sorgreaksjoner og bearbeiding av sorg - se litteratur om sorg (Sorg hos barn, en håndbok for voksne av Atle Dyregrov, brosjyrer fra Kreftforeningen)

41 11. Dødsfall - forts 11.2 Når nære omsorgspersoner dør
Snakk med foreldre/foresatte, hva kan vi hjelpe med. Ta det opp i en eventuell samling (i samråd med foreldrene/foresatte) Sorgreaksjoner og bearbeiding av sorg - se litteratur om sorg. (Sorg hos barn, en håndbok for voksne av Atle Dyregrov, brosjyrer fra Kreftforeningen)

42 11. Dødsfall - forts 11.3 Når personalet dør
Virksomhetsleder informerer personalet og foreldre/foresatte Minnestund/tid til ettertanke Barnehagen avklarer om barnehagen/avdelingen skal stenges begravelsesdagen. Evt. drift av barnehage/avdeling. Barn som vil gå i begravelsen, må gå med sine foreldre/foresatte

43 12 Møteavvikling Morgenmøter avvikles hver dag i barnehagen fra kl 09:30. Det skal deles informasjon over hvilke barn som trenger tilsyn med eventuell tilleggsinformasjon + hvor mange barn som er innsjekket og eventuelt fravær av ansatte på avdelingene.

44 12 Møteavvikling - forts Opplysninger hentes fra VIGILO.
Oppdateringer fra morgenmøte skal overleveres til ansatte på avdelingene. Vi skal til enhver tid være nok voksne til forsvarlig tilsyn av barna. Ansvarlig pedagog delegerer ansvar når de er borte fra sin barnegruppe.

45 Annet: Årshjulet ALLE ansatte må ta sikkerhetskortet ( 1g. pr år dvs hver høst etter oppstart nytt barnehageår. ALLE ansatte får oppdatert førstehjelp hvert år. ALLE ansatte skal ta livredningskurs som må tas reglemessig - innen 2 år. ALLE handlingsplaner utarbeidet av de ansatte i ANM er lastet opp på ALL pedagogiske ledere er forpliktet til å være oppdatert på sikkerhet og i HMS arbeidet i barnehagen og være oppdatert på internkontroll nettsider (merket med rødt) Powerpoint ”Sikkerhetsplanen” oppdatert jan 2013


Laste ned ppt "Anna Nilssens Minne barnehage revidert nov 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google