Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

100990 – 1.1 Dialogkonferanse om dørmiljø 21. mai, Næringslivets Hus Etat for Utbygging, Bergen (EFU) Undervisningsbygg Oslo KF NHO/KS Regionalt program.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "100990 – 1.1 Dialogkonferanse om dørmiljø 21. mai, Næringslivets Hus Etat for Utbygging, Bergen (EFU) Undervisningsbygg Oslo KF NHO/KS Regionalt program."— Utskrift av presentasjonen:

1 100990 – 1.1 Dialogkonferanse om dørmiljø 21. mai, Næringslivets Hus Etat for Utbygging, Bergen (EFU) Undervisningsbygg Oslo KF NHO/KS Regionalt program for leverandørutvikling

2 Agenda  Innledning  Hensikt med dagen  Kort presentasjon av EFU og UBF  Om NHO/KS Regionalt program for leverandørutvikling  Presentasjon av utfordringer/behov, dialog og diskusjon  Veien videre 2

3 Hensikt med dagen  Presentere EFUs og UBFs utfordringer og behov  Komme i dialog med markedet  Innspill til hvordan behov og utfordringer kan dekkes  Eksisterende løsninger?  Interesse for en innovasjonskonkurranse  Innspill til innovasjonskonkurranse 3

4 Etat for Utbygging (EFU) Tor Milde, prosjektleder EFU

5 Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging

6 6

7 Etat for utbygging • Ca. 25 årsverk pr. april 2014. • Hovedoppgaver: –Forprosjekter (utredninger) –Gjennomføre byggeprosjekter (nye bygg) –Gjennomføre større rehabiliteringsprosjekter • Status pr. april 2014: –Ca. 80 bygge- og rehabiliteringsprosjekter

8 -f- • Etat for utbygging har ansvar for gjennomføringen av nybygg og større rehabiliteringsprosjekter i regi av Bergen kommune og er en av Bergens største utbyggere. • Etat for Bygg og Eiendom (EBE) overtar og drifter og vedlikeholder kommunale bygg

9 EFU Prosjekter Skole og barnehage / Idrettsbygg / Helsebygg Kulturbygg / Andre byggeprosjekter

10 100990 – 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg Oslo KF

11 Et skolebygg å være stolt av! 11 Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr

12 Fakta om Undervisningsbygg -  Eier og drifter 177 skoler med ca. 750 bygg i Oslo  Ca. 1,3 millioner kvadratmeter  Våre bygg benyttes av ca. 93.000 elever og ansatte  Investeringsbudsjett 2014: 3,5 milliarder kroner  Investeringer på over 20 mrd. kr. de kommende ti år  150 fast ansatte 12 Kjelsås skole, ferdig til skolestart 2012

13 13

14 Investeringsprosjekter 2013 pr. desember  32 utbyggings- og totalrehabiliteringsprosjekter  34 større og mindre rehabiliteringsprosjekter  24 utviklingsprosjekter 14

15 Hva er innovasjon?  I Norge legger Regjeringen og Innovasjon Norge til grunn følgende definisjon for innovasjon: [1]RegjeringenInnovasjon Norge [1] «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»  Introduksjon av en ny vare, ny metode for produksjon, nytt marked, ny kilde av råvare eller halvfabrikata, ny organisasjon 15

16 Hvorfor innovasjon i Undervisningsbygg?  Verdigrunnlag – profesjonell, nytenkende, modig, redelig  Langsiktig mål – en effektiv og nyskapende leverandør og forvalter av skolebygg  UBF - den største utbygger (landbasert) – målt i investeringer 2013/2014.  Skaper positivt omdømme 16

17 AdvertoprisenVarmepumpeprisen 17 I konkurranse med Statoil og AC Enko Klima og Energi AS vant Undervisningsbygg for bruk av innovative og miljøvennlige varmeløsninger. Rekrutteringskampanje i 30 leskur vant Advertoprisen. Seksjonsleder for Energi og miljø, Bjørn Antonsen, mottar prisen.

18 Politiske vedtak  Oslo kommune skal være en foregangsby for utvikling av og utprøving av nye energi- og miljøeffektive løsninger og produkter. Det skal også stilles miljøkrav ved innkjøp/anskaffelser.  Oslo kommune skal gå foran som et godt eksempel for å nå målet om 50 % reduksjon av Oslos klimautslipp (i forhold til 1990-nivå) innen 2030.  Det skal stilles krav om at alle kommunale nybygg som hovedregel skal bygges etter og tilfredsstille krav til passivhusstandard fra 2014, der dette er mulig og hensiktsmessig. 18

19 Gymbygget på Østensjø Skole 19 Undervisningsbyggs første passivhus ble tatt i bruk fra skolestart 2012. Pilotprosjekt på 3D-prosjektering (BIM).

20 Innovasjon i UBF Superkuben  Prefabrikkert modulbygg  Utviklet 2008 – 2010  Skøyen, Rødtvedt ferdigstilt 2012  Trasopp 2013  Hva skjer videre? 20

21 Nye kontraktsformer  Samspillkontrakter i tidligfase - Nordpolen, Hersleb  Prosjektkonkurranse - Tokerud, Vollebekkveien 21

22 FutureBuilt – to forbildeprosjekter 22 Nye Bjørnsletta 1-10 skole, ferdigstillelse skolestart 2014. Rehabiliteringen av Stasjonsfjellet skole, ferdigstillelse skolestart 2014. Nye Bjørnsletta skole og rehabilitering av Stasjonsfjellet skole – redusere klimagassutslipp med 50 prosent.

23 Utfasingsprosjektet  Utfase av oljefyring som grunnlast innen innen 2011  Innovasjon i offentlige anskaffelser og leverandørutvikling 23

24 Målsetning med etablering av toppsystemet 24 Toppsystemet skal utformes slik at det er tilpasset driften og tjenestene til eiendomsavdelingen, ved at den enkelte seksjon kan hente ut nødvendig informasjon for å kunne forvalte, drifte og vedlikeholde eiendommene så godt og effektivt at totale kostnader minimaliseres, samtidig som innemiljø, energiforbruk og komfort ivaretas etter brukernes spesifikasjoner.

25 UTVIKLE ELLER AVVIKLE STATUS QUE INTET ALTERNATIV 25

26 Takk for oppmerksomheten!

27 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative anskaffelser som drivkraft til næringsutvikling Dialogkonferanse Undervisningsbygg og Bergen kommune 21.05 2014

28 Pilotprosjekt – Stavanger kommune: Nytt sentraldriftssystem 28 Bakgrunn Etablere et nytt sentraldriftssystem som skulle bidra til energibesparelser og mer effektiv drift av kommunen. Foreløpig resultat Kommunen fikk gjennom dialogaktivitetene god kunnskap om hva markedet kunne tilby. Kommunen fikk innspill på systemer som de ikke visste om som kunne effektivisere driften av kommunen. Utlyst desember 2013 - kåret en vinner april 2014. 28

29 29 Hva er innovasjon Innovasjon er en ny og bedre løsning

30 30 Hvordan treffe i markedet Kilde: Jacob Goldenberg, Donald Lehmann, og David Mazursky, Marketing Science Institute. MSI working rReport no. 99-110, 199-197 innovation projects 28 % 69 % Finne behovet i markedet Spontane ideer

31 Pådriver og fasilitator av innovative offentlige anskaffelsesprosesser Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelses prosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet. 31 Nasjonalt program for leverandørutvikling

32 32 Markeds- undersøkelse Leverandør- konferanse En-til-en møter Dialog- konferanse Plan og design- konkurranse Funksjonell kravspesifikasjon Anskaffelse

33 33 Relacom Kravspesifikasjonene ble bedre - kommunene hadde åpenbart tatt innover seg innspill fra leverandørhold. På den måten ble kravene tydeligere og lettere å svare på. John Einar Flasnes tekniker i Relacom

34 34 Vær åpne for samarbeid med andre leverandører, se dere rundt, ikke vær for selvopptatte. John Einar Flasnes tekniker i Relacom

35 35 Undervisningsbygg Når en såpass stor oppdragsgiver innenfor bygg og eiendom inviterer til spennende prosesser med utfordrende problemstillinger, blir jeg tent. Det trigger meg mer enn mye annet, enn f.eks. vanlige anbuds-konkurranser der du skal levere detaljert beskrevet vare. Her var det spørsmål om å bruke hva man kunne, utvikle noe nytt, og da måtte vi selvsagt være med! JO HELGE GILJE DAGLIG LEDER I SPG VARMETEKNIKK Ivar Lærum AS SPG Varme- teknikk AS Matene AS Bio8 AS Samarbeidspartnere

36 ….mener dialogaktivitetene er nyttige, blir motivert til å innovere og utvikle sin konkurransekraft ytterligere.  Norsk næringsliv får kunnskap om behov for nye produkter og løsninger av "krevende kunde"  Mer læring om innovative offentlige anskaffelser og leverandørprosesser hos næringslivet 36 Leverandørenes oppsummerte erfaringer metoden, pilotene og anskaffelsesprosessene

37 37 MER INFORMASJON www.leverandørutvikling.no www.anskaffelser.no MER INFORMASJON www.leverandørutvikling.no www.anskaffelser.no

38 Takk for oppmerksomheten

39 100990 – 1.1 Utfordringer og problemområder dørmiljøer - lås og beslag - dørlukkere

40 Lås og beslag  Som byggeiere opplever EFU og UBF at tilbehør til dørmiljøer ikke er robuste nok eller har den nødvendige levetid. Formålet for dette prosjektet er derfor å finne riktige produktløsninger for lås og beslag som kan ta opp nødvendig slakk, slik at det ikke oppstår funksjonsfeil ved automatisk låsing. 40

41 NYE YTTERDØRER BEVARINGSVERDIGE YTTERDØRER 41

42 Hard belastning, mange tusen passeringer pr. dag 42

43 Ytterdører – Krav  Tilfredsstille krav til universell utforming  Tilfredsstille krav til FG-godkjenning  Tilfredsstille brann og rømningskrav  Tilfredsstille krav til inn- og utsyn  Bevaringsverdige dører - Krav til at eksisterende ytterdør rehabiliteres 43

44 Ytterdører – Utfordringer  Montering av ny teknologi i bevaringsverdige dører. Alarm, motorstyrte låser, dørautomatikk  Utfresing i eksisterende karm og dørblad  Slagdører er ustabile, dørblad siger  Dørautomatikk virker ikke  Mange utrykninger fra vaktselskap på feilalarmer  Stor slitasje på driftspersonell, merabeide for driftsingeniør, BL …  Må etablere låserutiner selv om vi har automatiske låser  Misfornøyde brukere, dårlig omdømme 44

45 INNVENDIGE DØRER 45

46 Innvendige dører - Krav  Tilfredsstille krav til universell utforming  Tilfredsstille brann og rømningskrav  Tilfredsstille krav til inn- og utsyn  Tilfredsstille krav til adgangskontroll  Tilfredsstille lydkrav  Tilfredsstille krav til minimumshøyde på terskler 46

47 Innvendige dører - Utfordringer  Slagdører er ustabile, dørblad siger  Dørautomatikk virker ikke  Mange utrykninger fra vaktselskap på feilalarmer  Stor slitasje på driftspersonell, merarbeide for driftsingeniør, BL …  Må etablere låserutiner selv om vi har automatiske låser  Misfornøyde brukere, dårlig omdømme  Utfordringer i forhold til motstand i dørpumper 47

48 48 Dørlukker – krav til universell utforming Det søkes dørlukker som tilfredsstiller kravet til universell utforming (UU) om maksimal åpningskraft på 20N i henhold til krav gitt i § 12-15 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) uten bruk av motor.§ 12-15 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)  "Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N."  Lukkekraften skal være justerbar og tilstrekkelig til å ivareta lyd- og brannkrav for forskjellige typer dører.

49 100990 – 1.1 Veien videre Gørill Horrigmoe, NHO 49

50 Prosessen videre  mai; Questback dialogkonferanse  Hensikt er å sjekke ut om det finnes løsninger i markedet eller om det er annet leverandørene ønsker å informere om  Innspillene vurderes og tas med videre i prosessen  juni; Idekonkurranse utlyses  august / september; Innlevering av løsningsforslag  september /oktober; Premiering  Utviklingsfase => prototype  Ordinær anskaffelse 50

51 Hvem tar utfordringen?


Laste ned ppt "100990 – 1.1 Dialogkonferanse om dørmiljø 21. mai, Næringslivets Hus Etat for Utbygging, Bergen (EFU) Undervisningsbygg Oslo KF NHO/KS Regionalt program."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google