Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Luftfoto fra sørvest TERMINALEN Gardermokonferansen 28.oktober 2010 Prosjektdirektør Knut Erik Nordby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Luftfoto fra sørvest TERMINALEN Gardermokonferansen 28.oktober 2010 Prosjektdirektør Knut Erik Nordby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Luftfoto fra sørvest TERMINALEN Gardermokonferansen 28.oktober 2010 Prosjektdirektør Knut Erik Nordby

2 Prosjektet Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time Ferdigstillelse våren 2017 Bygningsareal 141.000 m2 BRA (derav nybygg 116.000 m2 / ombygging 25.000 m2) Asfaltdekker 600.000 m2 (tilsvarer 30 km 4-felts motorvei) Betongdekker 60.000 m2 (tilsvarer 3 km 4-felts motorvei) Utbyggingstrinn 2: 35 mill pax og 95 flybevegelser i travel time

3 Utbyggingstrinn 1

4 Utbyggingstrinn 2

5

6 Taksebanene Victor og Papa. (04.11 – 06.13) Fjernoppstilling Nord (04.11 – 06.13) Sentralbygg vest (04.12 – 04.16) Faseplan for T2 ferdig ca 1. mai 2017. Fjernoppstilling syd (06.10 – 07.11) Commuter Lounge (06.10 – 10.11) Sweeperhall (05.11 – xx.xx) Kryssene i taksebanene. (04.11 – 08.12) Kjørekulvert (10.10 – 03.12) Kryssene i taksebanene. (04.11 – 08.12) Pir Nord (06.13 – 11.16)

7 U0 Prosjektdirektør Knut Erik Nordby S1 Prosjektstøtte Fredrik Liltvedt S1 Prosjektstøtte Fredrik Liltvedt U2 Bygg og landside Olaf Melbø U2 Bygg og landside Olaf Melbø U3 Flyside, driftsområde Roar Grønnesby U3 Flyside, driftsområde Roar Grønnesby U6 Bagasjeanlegg Arvid Hansen U6 Bagasjeanlegg Arvid Hansen Organisasjonskart Terminal 2 - Utbyggingsorganisasjonen U1 Prosjektering John Wilberg U1 Prosjektering John Wilberg S3 Systemteknisk koordinator Tor Hoel S3 Systemteknisk koordinator Tor Hoel U5 Elektro/IKT Karl Otto Jansen U5 Elektro/IKT Karl Otto Jansen U4 VVS Per Bjørnar Børresen U4 VVS Per Bjørnar Børresen Strategi og kompetansestøtte Bjørn Sund Strategi og kompetansestøtte Bjørn Sund S2 SHA og ytre miljø Hans Hagby S2 SHA og ytre miljø Hans Hagby Prosjektsekretær DK/U Kirsti T. Ness

8 Funksjonskart utbyggingsorganisasjonen - Flysidekoordinator - Fagansvarlig VA - Taxebaner, fjernoppstilling - Sweeperhall - Commuterlounge - Banestasjoner - Felles rigg og drift - Flysidelelektro - Høyspentanlegg - VA/fuel-anlegg - Teknisk flybetjening - Flynavigasjonsanlegg - Luftfartstilsynet - Koordinator Ytre miljø (Miljøplan) - Koordinator jf BHF §13 (SHA-plan, samordne vernearbeid) - Koordinator Security/safety (Risk manager jf BSL A1-9 §6) - Riskostyring SHA, Security,safety ytre miljø

9 De prosjekterende (Team_T AS) Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS (Arkitekter) Norconsult AS (Flyside, landside, anleggsfag, geoteknikk) COWI AS (RIV, IKT, Prosj.adm, noe RIB og RIE, flyside plan/geometri Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE) Dr. Ing A. Aas-Jacobsen AS (RIB)

10 Entreprisestrategi -Oppdeling i geografiske områder -Blanding av store og små entrepriser med naturlig pakkestørrelse i forhold til innhold, geografi, markeds- og fremdriftsmessige forhold -Utførelsesentrepriser på flyside -Flere byggentrepriser frem til tett bygg på sentralbygning vest og Pir nord -Én hovedentreprise bygg/innredning for hvert av områdene etter tett bygg -Ombygging av sentralbygg øst i egne entrepriser -Tekniske og bygningsmessige entrepriser som kontraheres av byggherren vil dels bli tiltransportert hovedentreprenørene, dels styrt direkte av byggherren

11 Entreprisestrategi fortsetter -For tekniske fag i terminalbygningen blir det for de største entreprisene i hovedsak lagt opp til bruk av totalentrepriser med tiltransport av RIV og RIE -Totalentreprenørene for El-teknisk og IKT infrastruktur er tiltenkt roller som hovedentreprenører for elektro og IKT og får tiltransportert entrepriser som byggherren kontraherer -For IKT-området blir det også utførelsesentrepriser for enkelte mindre og mellomstore anskaffelser -Det blir én stor røranleggsentreprise for terminalbygningen -Det blir én stor luftbehandlingsanleggsentreprise for terminalbygningen -Det blir én stor entreprise for IKT infrastruktur i terminalbygningen -Det blir to store El-tekniske entrepriser for hhv Sentralbygning og Pir nord

12 Entreprisestrategi fortsetter -Byggherren har ansvar for koordineringen mellom de sidestilte entreprenørene og i forhold til prosjekteringen og den løpende drift av lufthavnen -Det vil i hovedsak bli benyttet konkurranse med prekvalifisering og forhandlinger -Byggherren er fleksibel til å endre pakkestørrelse og sammensetning ut i fra markedsmessige og situasjonsbestemte forhold

13 Kontraktene BASERT PÅ NS3430 og NS3431 med tilpasninger utifra -Stort fokus på SHA, ytre miljø, risikostyring -Regulær og sikker operativ drift av lufthavnen samtidig med bygging -Integrasjonsproblematikk nye og eksisterende anlegg -Fremdriftsplaner, forutsigbarhet – mange eksterne aktører og passasjerer / stort samfunnsansvar LEVERANDØRUTVIKLINGSFOKUS: -Verdibasert ledelse, kultur og holdninger, koordinering, samarbeid, ta kontraktsansvaret, gjøre hverandre gode i samvirke

14 Entreprisepakkene -Etterfølgende oversikter er foreløpige og kan/vil bli både supplert og justert -Mer detaljerte anskaffelseskataloger vil bli gjort tilgjengelige på prosjektets nettsted

15 Entreprisepakker U2 Terminal, Landside 72220 – Forberedende arbeider I forberedende arbeider inngår: Demontering av bagasjehåndteringsanlegg ved pirrot. Alt materiell skal merkes og transporteres til lager hos OSL Riving av ”ståltelt” der BHS-OZ står. Alt materiell tilfaller entreprenøren Midlertidig tetting av åpninger i fasaden etter BHS-OZ Riving av alle andre konstruksjoner over og i bakken over jernbanekulvert. Graving over jernbanekulvert ned til kulverttak Nødvendig avsperring for arbeider som må gjøres før 01.04.2012 Ved flyoppstillingsplassene 19-21-23 inngår følgende: •Demontering av indre passasjerbroer. Alt materiell tilfaller entreprenøren •Demontering av bevegelige passasjerbroer. Materiellet tilfaller entreprenøren. (Sjekkes med DK) •Riving inklusive armaturer. Materiellet tilfaller entreprenøren. •Riving av fastpunkter ned til betongfundament. Byggherren frakobler alle installasjoner men selve installasjonene inngår i rivingen. Alt materiell inklusive heiser og rulletrapper tilfaller entreprenøren. Aggregat 400Hz fjernes av byggherren. U2C Sentralbygning vest (SBV) (side 1 av 2) 72221 - Grunnarbeider og betong Sentralbygning vest (SBV) •Nødvendig omlegging/etablering av veier inklusive merking •Etablering av infrastruktur i bakken for brakkerigger •Etablering av anlegg for håndtering av vann fra byggegrop •All riving av konstruksjoner i bakken, omlegging/riving kabler/ledninger i bakken, graving, oppfylling, tilbakefylling, spunting (inkl evt trekking / kapping), plasstøpt betong, bunnledninger og jording/nedføring lynavledning i følgende områder: SBV, JBS, Varemottak med nedkjøring, Teknisk kulvert helt til tilkobling i sør, Fundamentering for trafikkforplass opp til terrengnivå I tillegg inngår prefab stål og betong over jernbanekulvert med unntak av bærekonstruksjon for tak, takkonstruksjoner og fasader. Delvis riving av vegg mot JBS inngår Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider) Avfallshåndtering frem til tett bygg Strømforsyning frem til tett bygg. Graving over JBV-kulvert utføres i K72220 Konstruktive påstøper på prefab inngår i K72222 SBV- Prefab. Stål og betong Ikke konstruktiv påstøp på gulv inngår i Innvendig bygningsmessige arbeider 72222 - Prefab stål og betong Inkluderer følgende arbeider for hele SBV unntatt over jernbanekulvert: •All prefab betong produksjon og montering. •Prefabrikkerte bærende stålkonstruksjoner for dekker. All produksjon og montering •Konstruktiv påstøp på prefab dekker. 72223 – Yttervegger / fasader Gjelder hele SBV inklusive JBS •Alle nødvendige arbeider for tette yttervegger etter at K-72 221 (SBV),K-72 222 (SBV), K-72 226 (SBV) og 72 227 (SBV) har ferdigstilt bærekonstruksjoner. •Inkluderer ferdig innerside av yttervegg. (metall, tre og glass) •Inkluderer tetting mot tilstøtende betong og tak. •Brannluker •Solavskjerming •Nødvendige føringsveier tekniske installasjoner eller festeanordninger for føringsveier. •Nedløp for takvann som ligger i bærekonstruksjon for fasade. •Evt bro for transferpassasjerer utenpå fasade mot vest. (Karuselldører inngår ikke i yttervegg). Vurderes Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider)

16 Entreprisepakker U2 Terminal, Landside 72226 – Takkonstruksjon Sentralbygning vest Gjelder tak over SBV men ikke tak over JBS. Limtrekonstruksjoner i tak inklusive •Søylekroner i stål inkl lager. •Avstivinger mellom limtredragere •Undertak (takelementer med tekking / lettak). •Sluk for takavrenning (nedløp innvendig i fasadesøylene?) •Stålbjelker for faste av bærekonstruksjon for yttervegg/fasade •Evt festeanordninger for tekniske installasjoner. Kontrakten gjelder ikke tak over JBS U2C Sentralbygning vest (SBV) (side 2 av 2) 72227 – Takkonstruksjon Jernbanestasjon Gjelder tak over hele JBS: •Stålkonstruksjoner for bæring av tak ned til betong •Limtrekonstruksjoner i tak •Stålkonstruksjoner i tak •Nødvendig avstivinger •Sluk for takavrenning (nedløp innv. i fasadesøylene?) •Evt. Undertak (takelementer med tekking). •Taktekking •Overlyskonstruksjoner Avklare grensesnitt og entreprisedeling mot K72221 Grunn- og betongarbeider SBV og nødvendige provisoriske konstruksjoner i JBS 72228 - Taktekking •Alle nødvendige arbeider for tett tak på SBV og jernbanestasjon, •Overlyskonstruksjoner (alu, glass, bærekonstr i stål) med røykluker men eksklusive glassfelt/platekledning over diagrid •Gesimser. •Kantkledning. •Sikringsfester på tak. 72229 – Adkomstsystem for drift (for vask med mer) Skinner og vogn inklusive innfesting. 72231 – Kledning over diagrid (Jernbanestasjon) Glass og evt plater over diagrid. 72234 - Branntetting Branntetting kontraheres som egen entreprise. Prisformat må diskuteres. Enhetspriser eller regningarbeid som ledes av en byggeleder 72235 – Natursteinsarbeider Produksjon og legging, inkl avretting. 72236 – Dører, porter, karuselldører, lås og beslag Alle dører, porter, karuseller og beslag leveres i en entreprise. Inkluderer produksjon, evt lagring ’on site’, montering og testing. 72237 – Fast innredning Fastmontert innredning ikke definert. 72238 - Skilting 72233 – Innvendige bygningsarbeider •Mur, puss, flis •Tømmer •Glass •Systemvegger •Byggtapet, gulvbelegg •Snekker •Metall (inkl glass i trapperekverk) •Brannsikring •Maling •Hjelpearbeider for tekniske entr. •Himling plassbygd og systemhimling innvendig og utvendig himling •Fendring, innvendig Åpning av vegg mot jernbanest.: Delvis i 72 221 (SBV) og delvis i 72 233 (SBV). Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider) Avfallshåndtering. Strømforsyning. Belysning. Oppvarming. RTB. Produksjonsrom. Lager-rom. Branntiltak (grensesnitt LHT). Førstehjelp. Utvendige heiser. Midlertidige skillevegger. Provisoriske ytterdører og -porter.

17 Entreprisepakker U2 Terminal, Landside 72240 – Forberedende arbeider ”Tidligarbeider Pir nord”: Bagasjehåndteringskulvert ved flyoppstillingsplass 24-26-28 Forlengelse av eksisterende kulvert A-B (fremtidig kjeller under Pir nord, nordre del) Riving og terminering utvendig infrastruktur i bakken og flybroer inklusive fastpunktene. Omlegging internvei. Ombygging av gate/ flyoppstillingsplass 26. Reetablering av gate/ flyoppstillingsplass 24 og 28. U2D Pir nord (PN) (side 1 av 2) 72241 - Grunnarbeider og betong inkl riving Grunn- og betongarbeider for Pir nord eksklusive pirkjeller nord for eksisterende kulvert. •Graving/tilbakefylling •Spunting inkl trekking/kapping •Bunnledninger •Jording •All plasstøpt betong inkl konstruktiv dekkepåstøp •Riving dekke eksist. kulvert og eksist. kjørerampe •BHS-kulvert fra vest og vareleveringskulvert fra øst. Spunting, graving og betongarbeider i pirrot opp til terrengnivå kan måtte pågå med adkomst via eksisterende kulvert i perioden 15.08.12 - 01.04.13. Av hensyn til grensesnittene er det likevel lagt i kontrakt sammen med øvrige betongarbeider. I beskrivelse må det derfor beskrives alternative tidspkt for stenging av taksebanene G/H med tilhørende prisposter for regulering av honorar avhengig av tilkomsttidspkt og adkomstvei. Evt differensiert oppstartstidspkt for pirrot og pir må beskrives i konkurransegrunnlaget. Rigg for andre entrepr. frem til tett bygg (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider) Avfallshåndtering Strømforsyning. 72242 - Prefab stål og betong All prefab betong produksjon og montering. Bærende stålkonstruksjoner for dekker og tak eksklusive søylekroner og stålfot for bæring av limtrebuer/ dragere. 72245 – Yttervegger / fasader •Alle nødvendige arbeider for tette yttervegger etter ferdigstilte bærekonstruksjoner inklusive ferdig innerside av yttervegg. (metall og glass). •Inkluderer tetting mot tilstøtende betong og tak. •Åpning av glassfasade i nordvegg av Sentralbygning mot Pir nord •Tilslutning av ny glassfasade mot gammel fasade inkl tetting •Inklusive solavskjerming (Karuselldører inngår ikke i yttervegg).

18 Entreprisepakker U2 Terminal, Landside U2D Pir nord (PN) (side 2 av 2) 72248 – Taktekking / Utvendig kledning på trebuer Taktekking Utvendig kledning på trebuer Denne entreprisen er foreløpig udefinert med tanke på innhold da løsning/materialvalg ikke er valgt. Kalkylemessig legges alt inn her for å få kledning og tak på trekonstruksjonene både i pir nord og pirrot med unntak av glass/kledning over diagrid i pirrot. Inkluderer eventuelle snøfangere på tak/trebuer. Overlyskonstruksjoner (alu, glass, bærekonstr i stål) med røykluker. 72249 – Adkomstsystem for drift (for vask med mer) Skinner og vogn inklusive innfesting 72251 – Faste passasjerbroer Alle bygningsmessige arbeider med •Faste passasjerbroer. •Fastpunkter inkl fundamenter/ kjeller og grunnarbeider for dette. •Alle bygningsmessige arbeider. •Evt inklusive sjakter for luftinntak.. 72252 – Bevegelige passasjerbroer xx 72253 – Innvendige bygningsarbeider •Mur, puss, flis •Tømmer •Glass •Systemvegger •Byggtapet, gulvbelegg •Snekker •Metall (inkl glass i trapperekverk) •Brannsikring •Maling •Hjelpearbeider for tekniske entr. •Himling plassbygd og systemhimling innvendig og utvendig himling •Fendring, innvendig Bærekonstruksjoner og dekke inn mot eksisterende dekkeforkant i SBØ. Midlertidige vegger inne i SBØ for avgrensing i byggeperioden (brann, støy,støv, klima. Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider) Avfallshåndtering. Strømforsyning. Belysning. Oppvarming. RTB. Produksjonsrom. Lager-rom. Branntiltak (grensesnitt LHT). Førstehjelp. Utvendige heiser. Midlertidige skillevegger. Provisoriske ytterdører og -porter. 72254 - Branntetting Branntetting kontraheres som egen entreprise. Prisformat må diskuteres. Enhetspriser eller regningsarbeid som ledes av en byggeleder. 72255 – Natursteinsarbeider Produksjon og legging, inkl avretting. 72256 – Dører, porter, karuselldører, lås og beslag Alle dører, porter, karuseller og beslag leveres i en entreprise. Inkluderer produksjon, evt lagring ’on site’, montering og testing. 72257 – Fast innredning Fastmontert innredning ikke definert. 72258 - Skilting 72244 – Takkonstruksjon Pir nord •Limtrekonstruksjoner inkl diagrid i tak over pirrot. Stålfot for limtrebue ut mot yttervegg. •Søylekroner. •Undertak (takelementer med tekking / lettak). •Sluk for takavrenning (nedløp innv. i fasadesøylene?) •Gesimser. •Kantkledning. •Sikringsfester på tak.

19 Entreprisepakker U2 Terminal, Landside 72261 – Drift frem til eierskifte U2E Fellesrigg 72310 - Byggeplassgjerde 72311 - Byggherrekontor 72312 – Brakkerigg 72313 – Boligrigg 72314 - Vakthold 72315 – Øvrig fellesrigg 72316 – Betong 72317 – Drift byggherrekontor U2F Ombygging SBØ 72271 – Ombygging i SBØ og Jernbanest. Ombygginger i Sentralbygning øst (SBØ) og jernbanestasjonen Her inngår alle ombygginger inne i eksisterende bygg og som ikke er inkludert i andre entrepriser. Skal også inkludere nødvendige midlertidige bygningsmessige tiltak i eksisterende som er nødvendig pga bygging av T2. 722xx - xx xx 722xx - xx xx 722xx – xx xx U2B Landside 72211 Ny adkomst P-hus fra øst Alle arbeider med adkomsten: Rigg, Trafikksikringstiltak, Riving, Bygging 72212 Trafikkforplass og vei Alle arbeider med øvre og nedre trafikkforplass og omlegging/bygging av ny vei. Langs Sentralbygning vest inngår betongarbeider opp til terreng i 72 221 (SBV) Grunnarbeider og betong for Sentralbygning vest. Entreprisen inkluderer: Riving Graving Veibygging inkl fylling og komplett overbygning med asfalt-/betongdekke Betongarbeid med bro/ øvre forplass Rekkverk Overvannsanlegg Tilkobling eksisterende veianlegg Belysning og gatevarme inngår i andre kontrakter. 72213 Energisentral Energisentral, alle bygningsmessige arbeider 72214 Landskapsarbeider

20 U3D Elektro U3C Anlegg U3E Flynavigasjon U3F Tekn. anlegg U3G Driftsområde U3H Comm.lounge Entreprisepakker U3 Flyside og Driftsområde Totalentreprise Rammeavtale/div. Utførelsesentreprise 72320 Diverse anskaffelser 72322 Fjernopp- stilling Syd BA/VA 72323 Kjørekulvert 72324 Taksebaner, banestasjon, bassenger 72325 Oppstillings- plasser Pir Nord 72326 Omlegging Blikkveien 72332 Fjern- oppstilling Syd og banestasjon El 72333 Høyspent- anlegg 72334 Flyside Elektro 72335 Banelys 1 72336 Banelys 2 72337 Banelys Utstyr og styre- system 72340 ICW 7.0 72341 ICW 8.0 72342 ALCS 72343 Radar 72344 MLAT/A- SMGCS 72345 Docking 72346 MET-system 72347 VCCS 72348 IT-kabling Flyside 72349 IKT-nettverk og sikkerhet Flyside 72351 VA-tekniske installasjoner 72352 Renseanlegg 72353 Bensinstasjon 72361 Sweeperhall 72362 Kjemikalietankanlegg 72371 Bygg og anlegg 72372 Røranlegg 72373 Ventilasjons- anlegg 72374 Elektro 72375 Rulletrapp 72376 Heis 72377 IKT-anlegg 72378 Drivstoff- anlegg 72379 Diverse anskaffelser

21 72451 SRO VVS -Automasjon for nye vvs- anlegg i pir og sentralbygg 72431 Luftbehandling -Generell vent, for sentralbygg vest, pir nord og ombygging sentralbygg øst. -Flyklimatisering (PCA) 72421 Røranlegg -Røranlegg for sentralbygg vest, pir nord og ombygging sentralbygg øst. -Sanitær -Varme -Kjøl -Sprinkler -Vann til fly (potable vater) Entreprisepakker U4 VVS U4B Termisk EnergiU4C RøranleggU4D VentilasjonU4E AvfallsugU4F SRO 72441 Avfallsug -Utvidelse av eksisterende anlegg til pir og sentralbygg 72452 SRO VVS -Automasjon vvs – endringer i eksisterende anlegg 72101 – RIV rør RIV Team_T tiltransporteres til totalentreprenør 72413 SRO Termisk Implementering av nye termiske funksjoner og utstyr i eksisterende SRO termisk 72411 Varmepumper -Varmepumer energisentral -Varmepumper varmegjenv.syd 72412 Røranlegg Termisk energi -Røranlegg energisentral -Røranlegg varmegjenv.syd -Div tilpasninger på fjernvarme- og fjernkjøleanlegg 72414 Elektro Termisk Energi -Elektroarbeider for termisk energi -Elektroarbeider bygningsmessig utvidelse energisentral 72415 Energibrønner -Utvidelse av kapasitet på eksisterende energibrønner Totalentreprise Rammeavtale/diverse Utførelsesentrepris e 72429 Diverse rørarbeider -Div forberedende arbeider som deles i inn i jobbpakker. 72101 – RIV luft RIV Team_T tiltransporteres til totalentreprenør 72429 Div ventilasjons- arbeider -Div forberedende arbeider som deles i inn i jobbpakker.

22 Entreprisepakker U5 Elektro/IKT 72527 EL-teknisk hoved- entreprise Sentralbygg (45.700m2 nybygg og 18.100m2 ombygging/koord.) - Bæresystem/føringsveie, rør/boksanlegg - EL-kabling, EIB og DALI - Jording-/lynvernanlegg - Lys og EL-varme - Nød- og ledelys - Driftstekniske anlegg U5B Elektro Totalentreprise Rammeavtale / Utstyr / Div 72530 Nødkraft-anlegg Utførelsesentreprise 72582 UPS’er (utstyr) 72529 EL-teknisk hoved- entreprise PIR-Nord (67.700m2 nybygg) - Bæresystem/føringsveie, rør/boksanlegg - EL-kabling, EIB og DALI - Jording-/lynvernanlegg - Lys og EL-varme - Nød- og ledelys - Driftstekniske anlegg 72583 400Hz GPU (utstyr) 72101 - 1 RIE Detaljprosjektering for kontrakt : - 72527 El-teknisk hovedentreprise Sentralbygg 72586 Belysnings utstyr 2 72585 Belysnings utstyr 1 72101 - 2 RIE Detaljprosjektering for kontrakt : - 72529 El-teknisk hoved- entreprise PIR 72522 Heiser 72524 Sentral drift - Oppgradering/utvidelse sentral driftsovervåking (grensesnitt mot SRO) 72523 Rulletrapper/fortau 72528 El.fordelinger 72561 Sikkerhets-systemer ( AAK og AIA) 72563 Utstyr i sikkerhetskontr. 72595 CUPPS/CUSS -avtale 72551 IKT-infrastruktur - Datanett - AV-anlegg - Prosjektering og utplassering av IKT - Infrastruktur integrator 72587 IKT-utstyr U5C IKT 72588 PA anlegg 72589 PMR anlegg 72590 PD/TV anlegg 72592 Telefoni 72593 Ur anlegg 72581 Brannvarsling (utstyr) 72552 IKT-kabling 72562 ITV-overvåking 72521 EL/IKT tildlig- /avsluttende arbeider - 72521-01 Avrop rammeavtale Elektro (T2 tidligfase 1 tom 2012) - 72521-02 Avrop rammeavtale IKT-kabling (T2 tidligfase 1) - 72521-03 Avrop rammeavtale Sikkerhet (T2 tidligfase 1) -72521-04 Heiser og rulletrapper (T2 tidligfase 1) - 72521-05 Avrop rammeavtale Elektro (T2 tidligfase 2 2013) - 72521-06 Avrop rammeavtale IKT-kabling (T2 tidligfase 2) - 72521-07 Avrop rammeavtale Sikkerhet (T2 tidligfase 2) 72525 EL, PIR SYD

23 72602 Røntgen - HBS -Arbeidsstasjoner level 2 og 3B -Matrix server -Røntgen level 1 og 3, standard bagasje/OZ - 11 maskiner -Bombevogn for frakt av underkjent bags fra Level 4 Entreprisepakker U6 Bagasjeanlegg U6B Bagasjeanlegg 72601 Bagasjeanlegg - BHS - Doble innsjekkingsskranker for standard bags, med heis og transportbånd - Innsjekkingsskranker for OZ bags, med heis og transportbånd til screening - Sorteringssystem (presorter) i MBH - Transportbånd for standard bags fra MBH til sortering i PMZ - Sorteringssystem i PMZ - Binger for standard bags i PMZ - Pålastere for ankomst bags - Pålastere for transfer bags - MES (Manual Encoding Stations) for no-reads og lost tracking - EBS (Early Bag Storage) Lagringssyst. for tidlig innsjekket bags (800 pos) - Kontroll, overvåkning og styringssystem for BHS - Vakuum løftere for løfting av bagasje fra binger/karusell etc. Totalentreprise Rammeavtale/diverse Utførelsesentreprise

24 Kontrahering bygghentrepriser •SENTRALBYGG VEST - Kontraheringsstart medio 2011 - Kontraheringstyngdepunkt 2012 •PIR NORD - Kontraheringsstart høst 2012 - Kontraheringstyngdepunkt 2013

25 Kontrahering flyside •K72324 – TAKSEBANER, BASSENGER, BANESTASJONER - Utsendelse konkurransegrunnlag november 2010 •ELEKTROPAKKER OG VA - Startet høst 2010, pågår frem til medio 2011 •FLYNAVIGASJON - Starter høsten 2010, tyngdepunkt i 2011

26 Kontrahering tekniske fag •RØR- OG LUFT - Fra medio 2011 til medio 2012 •EL-TEKNISK INFRASTRUKTUR - Sentralbygg vest, start medio 2011 til vår 2012 - Pir nord, start medio 2012 til vår 2013 •HEISER, RULLETRAPPER, RULLEFORTAU - Kontraheres i 2012 •ANDRE ELEKTROPAKKER - Fra medio 2012 til høst 2013

27 Kontrahering IKT •IKT-INFRASTRUKTUR - Fra medio 2013 til vår 2014 •IKT KABLING - Fra medio 2012 til vår 2013 •IKT SIKKERHETSSYSTEMER OG UTSTYR - Fra høst 2012 til årsskifte 2014/2015


Laste ned ppt "Luftfoto fra sørvest TERMINALEN Gardermokonferansen 28.oktober 2010 Prosjektdirektør Knut Erik Nordby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google