Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gardermokonferansen 28.oktober 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gardermokonferansen 28.oktober 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gardermokonferansen 28.oktober 2010
TERMINALEN Gardermokonferansen oktober 2010 Prosjektdirektør Knut Erik Nordby Luftfoto fra sørvest 1

2 Prosjektet Utbyggingstrinn 1: mill pax og 85 flybevegelser i travel time Ferdigstillelse våren 2017 Bygningsareal m2 BRA (derav nybygg m2 / ombygging m2) Asfaltdekker m2 (tilsvarer 30 km 4-felts motorvei) Betongdekker m2 (tilsvarer 3 km 4-felts motorvei) Utbyggingstrinn 2: mill pax og 95 flybevegelser i travel time

3 Utbyggingstrinn 1

4 Utbyggingstrinn 2

5

6 Faseplan for T2 ferdig ca 1. mai 2017.
Taksebanene Victor og Papa. (04.11 – 06.13) Kryssene i taksebanene. (04.11 – 08.12) Kjørekulvert (10.10 – 03.12) Pir Nord (06.13 – 11.16) Kryssene i taksebanene. (04.11 – 08.12) Commuter Lounge (06.10 – 10.11) Fjernoppstilling Nord (04.11 – 06.13) Sentralbygg vest (04.12 – 04.16) Sweeperhall (05.11 – xx.xx) Fjernoppstilling syd (06.10 – 07.11)

7 Strategi og kompetansestøtte Systemteknisk koordinator
Organisasjonskart Terminal 2 - Utbyggingsorganisasjonen Prosjektsekretær DK/U Kirsti T. Ness U0 Prosjektdirektør Knut Erik Nordby Strategi og kompetansestøtte Bjørn Sund S1 Prosjektstøtte Fredrik Liltvedt S2 SHA og ytre miljø Hans Hagby S3 Systemteknisk koordinator Tor Hoel U1 Prosjektering John Wilberg U2 Bygg og landside Olaf Melbø U3 Flyside, driftsområde Roar Grønnesby U4 VVS Per Bjørnar Børresen U5 Elektro/IKT Karl Otto Jansen U6 Bagasjeanlegg Arvid Hansen

8 Funksjonskart utbyggingsorganisasjonen
- Koordinator Ytre miljø (Miljøplan) - Koordinator jf BHF §13 (SHA-plan, samordne vernearbeid) - Koordinator Security/safety (Risk manager jf BSL A1-9 §6) - Riskostyring SHA, Security,safety ytre miljø - Flysidekoordinator - Fagansvarlig VA - Taxebaner, fjernoppstilling - Sweeperhall - Commuterlounge - Banestasjoner - Felles rigg og drift - Flysidelelektro - Høyspentanlegg - VA/fuel-anlegg - Teknisk flybetjening - Flynavigasjonsanlegg - Luftfartstilsynet

9 De prosjekterende (Team_T AS)
Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS (Arkitekter) Norconsult AS (Flyside, landside, anleggsfag, geoteknikk) COWI AS (RIV, IKT, Prosj.adm, noe RIB og RIE, flyside plan/geometri Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE) Dr. Ing A. Aas-Jacobsen AS (RIB)

10 Entreprisestrategi - Oppdeling i geografiske områder
- Blanding av store og små entrepriser med naturlig pakkestørrelse i forhold til innhold, geografi, markeds- og fremdriftsmessige forhold - Utførelsesentrepriser på flyside - Flere byggentrepriser frem til tett bygg på sentralbygning vest og Pir nord - Én hovedentreprise bygg/innredning for hvert av områdene etter tett bygg - Ombygging av sentralbygg øst i egne entrepriser - Tekniske og bygningsmessige entrepriser som kontraheres av byggherren vil dels bli tiltransportert hovedentreprenørene, dels styrt direkte av byggherren

11 Entreprisestrategi fortsetter
- For tekniske fag i terminalbygningen blir det for de største entreprisene i hovedsak lagt opp til bruk av totalentrepriser med tiltransport av RIV og RIE - Totalentreprenørene for El-teknisk og IKT infrastruktur er tiltenkt roller som hovedentreprenører for elektro og IKT og får tiltransportert entrepriser som byggherren kontraherer - For IKT-området blir det også utførelsesentrepriser for enkelte mindre og mellomstore anskaffelser - Det blir én stor røranleggsentreprise for terminalbygningen - Det blir én stor luftbehandlingsanleggsentreprise for terminalbygningen - Det blir én stor entreprise for IKT infrastruktur i terminalbygningen - Det blir to store El-tekniske entrepriser for hhv Sentralbygning og Pir nord

12 Entreprisestrategi fortsetter
- Byggherren har ansvar for koordineringen mellom de sidestilte entreprenørene og i forhold til prosjekteringen og den løpende drift av lufthavnen - Det vil i hovedsak bli benyttet konkurranse med prekvalifisering og forhandlinger - Byggherren er fleksibel til å endre pakkestørrelse og sammensetning ut i fra markedsmessige og situasjonsbestemte forhold

13 Kontraktene BASERT PÅ NS3430 og NS3431 med tilpasninger utifra
- Stort fokus på SHA, ytre miljø, risikostyring - Regulær og sikker operativ drift av lufthavnen samtidig med bygging - Integrasjonsproblematikk nye og eksisterende anlegg - Fremdriftsplaner, forutsigbarhet – mange eksterne aktører og passasjerer / stort samfunnsansvar LEVERANDØRUTVIKLINGSFOKUS: - Verdibasert ledelse, kultur og holdninger, koordinering, samarbeid, ta kontraktsansvaret, gjøre hverandre gode i samvirke

14 Entreprisepakkene - Etterfølgende oversikter er foreløpige og kan/vil bli både supplert og justert - Mer detaljerte anskaffelseskataloger vil bli gjort tilgjengelige på prosjektets nettsted

15 Entreprisepakker U2 Terminal, Landside
U2C Sentralbygning vest (SBV) (side 1 av 2) 72220 – Forberedende arbeider I forberedende arbeider inngår: Demontering av bagasjehåndteringsanlegg ved pirrot. Alt materiell skal merkes og transporteres til lager hos OSL Riving av ”ståltelt” der BHS-OZ står. Alt materiell tilfaller entreprenøren Midlertidig tetting av åpninger i fasaden etter BHS-OZ Riving av alle andre konstruksjoner over og i bakken over jernbanekulvert. Graving over jernbanekulvert ned til kulverttak Nødvendig avsperring for arbeider som må gjøres før Ved flyoppstillingsplassene inngår følgende: •Demontering av indre passasjerbroer. Alt materiell tilfaller entreprenøren •Demontering av bevegelige passasjerbroer. Materiellet tilfaller entreprenøren. (Sjekkes med DK) •Riving inklusive armaturer. Materiellet tilfaller entreprenøren. •Riving av fastpunkter ned til betongfundament. Byggherren frakobler alle installasjoner men selve installasjonene inngår i rivingen. Alt materiell inklusive heiser og rulletrapper tilfaller entreprenøren. Aggregat 400Hz fjernes av byggherren. Grunnarbeider og betong Sentralbygning vest (SBV) •Nødvendig omlegging/etablering av veier inklusive merking •Etablering av infrastruktur i bakken for brakkerigger •Etablering av anlegg for håndtering av vann fra byggegrop •All riving av konstruksjoner i bakken, omlegging/riving kabler/ledninger i bakken, graving, oppfylling, tilbakefylling, spunting (inkl evt trekking / kapping), plasstøpt betong, bunnledninger og jording/nedføring lynavledning i følgende områder: SBV, JBS, Varemottak med nedkjøring, Teknisk kulvert helt til tilkobling i sør, Fundamentering for trafikkforplass opp til terrengnivå I tillegg inngår prefab stål og betong over jernbanekulvert med unntak av bærekonstruksjon for tak, takkonstruksjoner og fasader. Delvis riving av vegg mot JBS inngår Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider) Avfallshåndtering frem til tett bygg Strømforsyning frem til tett bygg. Graving over JBV-kulvert utføres i K72220 Konstruktive påstøper på prefab inngår i K72222 SBV- Prefab. Stål og betong Ikke konstruktiv påstøp på gulv inngår i Innvendig bygningsmessige arbeider Prefab stål og betong Inkluderer følgende arbeider for hele SBV unntatt over jernbanekulvert: •All prefab betong produksjon og montering. •Prefabrikkerte bærende stålkonstruksjoner for dekker. All produksjon og montering •Konstruktiv påstøp på prefab dekker. 72223 – Yttervegger / fasader Gjelder hele SBV inklusive JBS •Alle nødvendige arbeider for tette yttervegger etter at K (SBV),K (SBV), K (SBV) og (SBV) har ferdigstilt bærekonstruksjoner. •Inkluderer ferdig innerside av yttervegg. (metall, tre og glass) •Inkluderer tetting mot tilstøtende betong og tak. •Brannluker •Solavskjerming •Nødvendige føringsveier tekniske installasjoner eller festeanordninger for føringsveier. •Nedløp for takvann som ligger i bærekonstruksjon for fasade. •Evt bro for transferpassasjerer utenpå fasade mot vest. (Karuselldører inngår ikke i yttervegg). Vurderes Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider)

16 Entreprisepakker U2 Terminal, Landside
U2C Sentralbygning vest (SBV) (side 2 av 2) 72226 – Takkonstruksjon Sentralbygning vest Gjelder tak over SBV men ikke tak over JBS. Limtrekonstruksjoner i tak inklusive •Søylekroner i stål inkl lager. •Avstivinger mellom limtredragere •Undertak (takelementer med tekking / lettak). •Sluk for takavrenning (nedløp innvendig i fasadesøylene?) •Stålbjelker for faste av bærekonstruksjon for yttervegg/fasade •Evt festeanordninger for tekniske installasjoner. Kontrakten gjelder ikke tak over JBS 72227 – Takkonstruksjon Jernbanestasjon Gjelder tak over hele JBS: •Stålkonstruksjoner for bæring av tak ned til betong •Limtrekonstruksjoner i tak •Stålkonstruksjoner i tak •Nødvendig avstivinger •Sluk for takavrenning (nedløp innv. i fasadesøylene?) •Evt. Undertak (takelementer med tekking). •Taktekking •Overlyskonstruksjoner Avklare grensesnitt og entreprisedeling mot K72221 Grunn- og betongarbeider SBV og nødvendige provisoriske konstruksjoner i JBS 72233 – Innvendige bygningsarbeider •Mur, puss, flis •Tømmer •Glass •Systemvegger •Byggtapet, gulvbelegg •Snekker •Metall (inkl glass i trapperekverk) •Brannsikring •Maling •Hjelpearbeider for tekniske entr. •Himling plassbygd og systemhimling innvendig og utvendig himling •Fendring, innvendig Åpning av vegg mot jernbanest.: Delvis i (SBV) og delvis i (SBV). Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider) Avfallshåndtering. Strømforsyning. Belysning. Oppvarming. RTB. Produksjonsrom. Lager-rom. Branntiltak (grensesnitt LHT). Førstehjelp. Utvendige heiser. Midlertidige skillevegger. Provisoriske ytterdører og -porter. Branntetting Branntetting kontraheres som egen entreprise. Prisformat må diskuteres. Enhetspriser eller regningarbeid som ledes av en byggeleder 72235 – Natursteinsarbeider Produksjon og legging, inkl avretting. 72236 – Dører, porter, karuselldører, lås og beslag Alle dører, porter, karuseller og beslag leveres i en entreprise. Inkluderer produksjon, evt lagring ’on site’, montering og testing. Taktekking •Alle nødvendige arbeider for tett tak på SBV og jernbanestasjon, •Overlyskonstruksjoner (alu, glass, bærekonstr i stål) med røykluker men eksklusive glassfelt/platekledning over diagrid •Gesimser. •Kantkledning. •Sikringsfester på tak. 72231 – Kledning over diagrid (Jernbanestasjon) Glass og evt plater over diagrid. 72237 – Fast innredning Fastmontert innredning ikke definert. Skilting 72229 – Adkomstsystem for drift (for vask med mer) Skinner og vogn inklusive innfesting.

17 Entreprisepakker U2 Terminal, Landside
U2D Pir nord (PN) (side 1 av 2) 72240 – Forberedende arbeider ”Tidligarbeider Pir nord”: Bagasjehåndteringskulvert ved flyoppstillingsplass Forlengelse av eksisterende kulvert A-B (fremtidig kjeller under Pir nord, nordre del) Riving og terminering utvendig infrastruktur i bakken og flybroer inklusive fastpunktene. Omlegging internvei. Ombygging av gate/ flyoppstillingsplass 26. Reetablering av gate/ flyoppstillingsplass 24 og 28. Grunnarbeider og betong inkl riving Grunn- og betongarbeider for Pir nord eksklusive pirkjeller nord for eksisterende kulvert. •Graving/tilbakefylling •Spunting inkl trekking/kapping •Bunnledninger •Jording •All plasstøpt betong inkl konstruktiv dekkepåstøp •Riving dekke eksist. kulvert og eksist. kjørerampe •BHS-kulvert fra vest og vareleveringskulvert fra øst. Spunting, graving og betongarbeider i pirrot opp til terrengnivå kan måtte pågå med adkomst via eksisterende kulvert i perioden Av hensyn til grensesnittene er det likevel lagt i kontrakt sammen med øvrige betongarbeider. I beskrivelse må det derfor beskrives alternative tidspkt for stenging av taksebanene G/H med tilhørende prisposter for regulering av honorar avhengig av tilkomsttidspkt og adkomstvei. Evt differensiert oppstartstidspkt for pirrot og pir må beskrives i konkurransegrunnlaget. Rigg for andre entrepr. frem til tett bygg (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider) Avfallshåndtering Strømforsyning. Prefab stål og betong All prefab betong produksjon og montering. Bærende stålkonstruksjoner for dekker og tak eksklusive søylekroner og stålfot for bæring av limtrebuer/ dragere. 72245 – Yttervegger / fasader •Alle nødvendige arbeider for tette yttervegger etter ferdigstilte bærekonstruksjoner inklusive ferdig innerside av yttervegg. (metall og glass). •Inkluderer tetting mot tilstøtende betong og tak. •Åpning av glassfasade i nordvegg av Sentralbygning mot Pir nord •Tilslutning av ny glassfasade mot gammel fasade inkl tetting •Inklusive solavskjerming (Karuselldører inngår ikke i yttervegg).

18 Entreprisepakker U2 Terminal, Landside
U2D Pir nord (PN) (side 2 av 2) 72244 – Takkonstruksjon Pir nord •Limtrekonstruksjoner inkl diagrid i tak over pirrot. Stålfot for limtrebue ut mot yttervegg. •Søylekroner. •Undertak (takelementer med tekking / lettak). •Sluk for takavrenning (nedløp innv. i fasadesøylene?) •Gesimser. •Kantkledning. •Sikringsfester på tak. 72251 – Faste passasjerbroer Alle bygningsmessige arbeider med •Faste passasjerbroer. •Fastpunkter inkl fundamenter/ kjeller og grunnarbeider for dette. •Alle bygningsmessige arbeider. •Evt inklusive sjakter for luftinntak.. 72253 – Innvendige bygningsarbeider •Mur, puss, flis •Tømmer •Glass •Systemvegger •Byggtapet, gulvbelegg •Snekker •Metall (inkl glass i trapperekverk) •Brannsikring •Maling •Hjelpearbeider for tekniske entr. •Himling plassbygd og systemhimling innvendig og utvendig himling •Fendring, innvendig Bærekonstruksjoner og dekke inn mot eksisterende dekkeforkant i SBØ. Midlertidige vegger inne i SBØ for avgrensing i byggeperioden (brann, støy,støv, klima. Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider) Avfallshåndtering. Strømforsyning. Belysning. Oppvarming. RTB. Produksjonsrom. Lager-rom. Branntiltak (grensesnitt LHT). Førstehjelp. Utvendige heiser. Midlertidige skillevegger. Provisoriske ytterdører og -porter. Branntetting Branntetting kontraheres som egen entreprise. Prisformat må diskuteres. Enhetspriser eller regningsarbeid som ledes av en byggeleder. 72255 – Natursteinsarbeider Produksjon og legging, inkl avretting. 72252 – Bevegelige passasjerbroer xx 72256 – Dører, porter, karuselldører, lås og beslag Alle dører, porter, karuseller og beslag leveres i en entreprise. Inkluderer produksjon, evt lagring ’on site’, montering og testing. 72248 – Taktekking / Utvendig kledning på trebuer Taktekking Utvendig kledning på trebuer Denne entreprisen er foreløpig udefinert med tanke på innhold da løsning/materialvalg ikke er valgt. Kalkylemessig legges alt inn her for å få kledning og tak på trekonstruksjonene både i pir nord og pirrot med unntak av glass/kledning over diagrid i pirrot. Inkluderer eventuelle snøfangere på tak/trebuer. Overlyskonstruksjoner (alu, glass, bærekonstr i stål) med røykluker. 72257 – Fast innredning Fastmontert innredning ikke definert. Skilting 72249 – Adkomstsystem for drift (for vask med mer) Skinner og vogn inklusive innfesting

19 Entreprisepakker U2 Terminal, Landside
U2E Fellesrigg U2F Ombygging SBØ U2B Landside 72261 – Drift frem til eierskifte Byggherrekontor 72271 – Ombygging i SBØ og Jernbanest. Ombygginger i Sentralbygning øst (SBØ) og jernbanestasjonen Her inngår alle ombygginger inne i eksisterende bygg og som ikke er inkludert i andre entrepriser. Skal også inkludere nødvendige midlertidige bygningsmessige tiltak i eksisterende som er nødvendig pga bygging av T2. 72211 Ny adkomst P-hus fra øst Alle arbeider med adkomsten: Rigg, Trafikksikringstiltak, Riving, Bygging 72313 – Boligrigg 72315 – Øvrig fellesrigg 72317 – Drift byggherrekontor 72312 – Brakkerigg 72212 Trafikkforplass og vei Alle arbeider med øvre og nedre trafikkforplass og omlegging/bygging av ny vei. Langs Sentralbygning vest inngår betongarbeider opp til terreng i (SBV) Grunnarbeider og betong for Sentralbygning vest. Entreprisen inkluderer: Riving Graving Veibygging inkl fylling og komplett overbygning med asfalt-/betongdekke Betongarbeid med bro/ øvre forplass Rekkverk Overvannsanlegg Tilkobling eksisterende veianlegg Belysning og gatevarme inngår i andre kontrakter. Vakthold 72316 – Betong Byggeplassgjerde 722xx - xx xx 722xx - xx xx 722xx – xx xx 72213 Energisentral Energisentral, alle bygningsmessige arbeider 72214 Landskapsarbeider

20 Entreprisepakker U3 Flyside og Driftsområde
U3C Anlegg U3D Elektro U3E Flynavigasjon U3F Tekn. anlegg U3G Driftsområde U3H Comm.lounge 72320 Diverse anskaffelser 72332 Fjern-oppstilling Syd og banestasjon El 72340 ICW 7.0 72351 VA-tekniske installasjoner 72361 Sweeperhall 72371 Bygg og anlegg 72341 ICW 8.0 72362 Kjemikalietankanlegg 72322 Fjernopp-stilling Syd BA/VA 72372 Røranlegg 72352 Renseanlegg 72333 Høyspent-anlegg 72342 ALCS 72373 Ventilasjons-anlegg 72353 Bensinstasjon 72323 Kjørekulvert 72343 Radar 72334 Flyside Elektro 72374 Elektro 72324 Taksebaner, banestasjon, bassenger 72344 MLAT/A-SMGCS 72375 Rulletrapp 72335 Banelys 1 72345 Docking 72376 Heis 72325 Oppstillings-plasser Pir Nord 72336 Banelys 2 72346 MET-system 72377 IKT-anlegg 72326 Omlegging Blikkveien 72337 Banelys Utstyr og styre-system 72378 Drivstoff-anlegg 72347 VCCS 72348 IT-kabling Flyside 72379 Diverse anskaffelser Totalentreprise 72349 IKT-nettverk og sikkerhet Flyside Utførelsesentreprise Rammeavtale/div.

21 Entreprisepakker U4 VVS
U4B Termisk Energi U4C Røranlegg U4D Ventilasjon U4E Avfallsug U4F SRO 72411 Varmepumper Varmepumer energisentral Varmepumper varmegjenv.syd 72421 Røranlegg Røranlegg for sentralbygg vest, pir nord og ombygging sentralbygg øst. Sanitær Varme Kjøl Sprinkler Vann til fly (potable vater) 72431 Luftbehandling Generell vent, for sentralbygg vest, pir nord og ombygging sentralbygg øst. Flyklimatisering (PCA) 72441 Avfallsug Utvidelse av eksisterende anlegg til pir og sentralbygg 72451 SRO VVS Automasjon for nye vvs-anlegg i pir og sentralbygg 72412 Røranlegg Termisk energi Røranlegg energisentral Røranlegg varmegjenv.syd Div tilpasninger på fjernvarme- og fjernkjøleanlegg 72452 SRO VVS Automasjon vvs – endringer i eksisterende anlegg 72101 – RIV luft RIV Team_T tiltransporteres til totalentreprenør 72101 – RIV rør RIV Team_T tiltransporteres til totalentreprenør 72413 SRO Termisk Implementering av nye termiske funksjoner og utstyr i eksisterende SRO termisk 72429 Diverse rørarbeider Div forberedende arbeider som deles i inn i jobbpakker. 72429 Div ventilasjons-arbeider Div forberedende arbeider som deles i inn i jobbpakker. 72414 Elektro Termisk Energi Elektroarbeider for termisk energi Elektroarbeider bygningsmessig utvidelse energisentral Totalentreprise Utførelsesentreprise 72415 Energibrønner Utvidelse av kapasitet på eksisterende energibrønner Rammeavtale/diverse

22 Entreprisepakker U5 Elektro/IKT
U5B Elektro U5C IKT 72521 EL/IKT tildlig-/avsluttende arbeider Avrop rammeavtale Elektro (T2 tidligfase 1 tom 2012) Avrop rammeavtale IKT-kabling (T2 tidligfase 1) Avrop rammeavtale Sikkerhet (T2 tidligfase 1) Heiser og rulletrapper (T2 tidligfase 1) Avrop rammeavtale Elektro (T2 tidligfase ) Avrop rammeavtale IKT-kabling (T2 tidligfase 2) Avrop rammeavtale Sikkerhet (T2 tidligfase 2) 72527 EL-teknisk hoved-entreprise Sentralbygg (45.700m2 nybygg og m2 ombygging/koord.) - Bæresystem/føringsveie, rør/boksanlegg - EL-kabling, EIB og DALI - Jording-/lynvernanlegg - Lys og EL-varme - Nød- og ledelys - Driftstekniske anlegg 72529 EL-teknisk hoved-entreprise PIR-Nord (67.700m2 nybygg) - Bæresystem/føringsveie, rør/boksanlegg - EL-kabling, EIB og DALI - Jording-/lynvernanlegg - Lys og EL-varme - Nød- og ledelys - Driftstekniske anlegg 72551 IKT-infrastruktur - Datanett - AV-anlegg - Prosjektering og utplassering av IKT - Infrastruktur integrator 72552 IKT-kabling 72587 IKT-utstyr 72588 PA anlegg RIE Detaljprosjektering for kontrakt : El-teknisk hoved-entreprise PIR RIE Detaljprosjektering for kontrakt : El-teknisk hovedentreprise Sentralbygg 72589 PMR anlegg 72590 PD/TV anlegg 72522 Heiser 72592 Telefoni 72530 Nødkraft-anlegg 72523 Rulletrapper/fortau 72593 Ur anlegg Hz GPU (utstyr) 72524 Sentral drift - Oppgradering/utvidelse sentral driftsovervåking (grensesnitt mot SRO) 72595 CUPPS/CUSS -avtale 72561 Sikkerhets-systemer (AAK og AIA) 72525 EL, PIR SYD 72528 El.fordelinger 72581 Brannvarsling (utstyr) 72562 ITV-overvåking Totalentreprise 72582 UPS’er (utstyr) 72563 Utstyr i sikkerhetskontr. Utførelsesentreprise 72585 Belysnings utstyr 1 72586 Belysnings utstyr 2 Rammeavtale / Utstyr / Div

23 Entreprisepakker U6 Bagasjeanlegg
U6B Bagasjeanlegg 72601 Bagasjeanlegg - BHS - Doble innsjekkingsskranker for standard bags, med heis og transportbånd - Innsjekkingsskranker for OZ bags, med heis og transportbånd til screening - Sorteringssystem (presorter) i MBH - Transportbånd for standard bags fra MBH til sortering i PMZ - Sorteringssystem i PMZ - Binger for standard bags i PMZ - Pålastere for ankomst bags - Pålastere for transfer bags - MES (Manual Encoding Stations) for no-reads og lost tracking - EBS (Early Bag Storage) Lagringssyst. for tidlig innsjekket bags (800 pos) - Kontroll, overvåkning og styringssystem for BHS - Vakuum løftere for løfting av bagasje fra binger/karusell etc. 72602 Røntgen - HBS Arbeidsstasjoner level 2 og 3B Matrix server Røntgen level 1 og 3, standard bagasje/OZ maskiner Bombevogn for frakt av underkjent bags fra Level 4 Totalentreprise Utførelsesentreprise Rammeavtale/diverse

24 Kontrahering bygghentrepriser
SENTRALBYGG VEST - Kontraheringsstart medio Kontraheringstyngdepunkt 2012 PIR NORD - Kontraheringsstart høst Kontraheringstyngdepunkt 2013

25 ELEKTROPAKKER OG VA - Startet høst 2010, pågår frem til medio 2011
Kontrahering flyside K72324 – TAKSEBANER, BASSENGER, BANESTASJONER - Utsendelse konkurransegrunnlag november 2010 ELEKTROPAKKER OG VA - Startet høst 2010, pågår frem til medio 2011 FLYNAVIGASJON - Starter høsten 2010, tyngdepunkt i 2011

26 Kontrahering tekniske fag
RØR- OG LUFT - Fra medio 2011 til medio 2012 EL-TEKNISK INFRASTRUKTUR - Sentralbygg vest, start medio 2011 til vår Pir nord, start medio 2012 til vår 2013 HEISER, RULLETRAPPER, RULLEFORTAU - Kontraheres i 2012 ANDRE ELEKTROPAKKER - Fra medio 2012 til høst 2013

27 IKT-INFRASTRUKTUR - Fra medio 2013 til vår 2014
Kontrahering IKT IKT-INFRASTRUKTUR - Fra medio 2013 til vår 2014 IKT KABLING - Fra medio 2012 til vår 2013 IKT SIKKERHETSSYSTEMER OG UTSTYR - Fra høst 2012 til årsskifte 2014/2015


Laste ned ppt "Gardermokonferansen 28.oktober 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google