Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Vurdering i naturfag Osloprøven Terje Kristensen og Ketil Mathiassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Vurdering i naturfag Osloprøven Terje Kristensen og Ketil Mathiassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Vurdering i naturfag Osloprøven Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitet i Oslo

2 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Vurdering former læringen ”Dersom en ønsker å forandre læringsmåtene, må vurderingsformene forandres. …En må ta utgangspunkt i læringsmålene og finne vurderingsformer som samsvarer med læringsmålene” Brown, G, Bull, J & Pendlebury, M (1997): Assessing Student Learning in Higher Education

3 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Vurdering i skolen •Et nasjonalt vurderingssystemEt nasjonalt vurderingssystem •Skolebasert vurderingSkolebasert vurdering •ElevvurderingElevvurdering –Vurdering (formell) med karakterVurdering (formell) med karakter –Vurdering (uformell) uten karakterVurdering (uformell) uten karakter

4 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Nasjonalt vurderingssystem •Sikre et likeverdig og godt skoletilbud •Gi kunnskap om ressursbruk i skolen •Vise hvordan skolen nærmer seg felles mål for opplæringen •Vise hvordan læreplanen fungerer •Gi kunnskap om hvordan lovverket og rettigheter følges opp •Initiere målrettet utviklingsarbeid

5 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Skolebasert vurdering •Vurdere i hvilken grad praksis og resultater samsvarer med målene skolen skal realisere •Gi innsikt i sammenhengen mellom rammer, prosesser og resultater •Initiere skolebasert utviklingsarbeid

6 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Hvorfor skal elevene vurderes? •Informere eleven, foresatte, læreren, skolen om framgang og måloppnåelse •Veilede, motivere og utvikle eleven •Forbedre egen undervisningspraksis •Informere videre utdanning og arbeidsliv om kompetanse •Vurderingen skal dreies fra sortering til læring

7 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Vurdering med karakterer Formell vurdering •Skal uttrykke måloppnåelse •Skal uttrykkes i karakterer (ungdomstrinnet) –5 og 6 over middels måloppnåelse –3 og 4 Middels måloppnåelse –1 og 2 Under middels måloppnåelse

8 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Vurdering uten karakterer Uf ormell vurdering •Vurdering av det daglige arbeidet i skolen •Eleven skal selv være med som deltaker i den uformelle vurderingen •Faste, planlagte samtaler med elev og foresatte der en legger vekt på: –Forutsetninger –Arbeidsprosesser –Resultater

9 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Vurderingsgrunnlaget i naturfag •Deltakelse i timene/arbeidsøktene •Deltakelse i praktisk arbeid som laboratorieaktiviteter, ekskursjoner og prosjektarbeid •Skriftlige arbeider som laboratorierapporter, ekskursjonsrapporter, prosjektrapporter og presentasjoner •Samlinger, dokumentasjoner og ikt-relaterte aktiviteter (Viten) •Prøver av ulik type –praktiske prøver –teoriprøver (skriftlige og muntlige)

10 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Felles mål for natur- miljøfaget i L97 •Opplæringa i faget har som mål: •at jenter og gutar utviklar kunnskap om, dugleik i og holdningar til alle sider av faget. Opplæringa skal hjelpe elevane til å få glede av naturopplevingar og gi dei høve til å utvikle fantasi, skaparevne og interesse for å forske ut omgivnadene •at elevane utviklar kunnskap om ulike stoff og om eigenskapane og bruksmåtane deira, slik at dei kan sjå samanhengar og gjere miljøvennlege val i den kjemiske kvardagen. Dei skal utvikle kunnskap om og innsikt i teknologi, i ulike fysiske fenomen og i det fysiske verdsbiletet, slik at dei kan bruke det i dagleglivet og i samfunnslivet •at elevane utviklar innsikt om samanhengane i naturen og samspelet mellom menneska og naturen, slik at dei kan medverke til ei berekraftig utvikling. Dei skal utvikle kunnskap og holdningar, slik at dei kan ta vare på sin eigen kropp og si eiga helse og vise omsorg og respekt for andre •at elevane kjenner til og har øving i naturvitskapleg tenkjemåte og arbeidsmåte. Elevane skal få innsikt i at vitskapen utviklar seg. Dei skal lære om nokre store forskarar og oppfinnarar og bli kjende med kva naturvitskap og teknologi har hatt å seie for samfunns­utviklinga. Dei skal òg lære at natur­vitskapen er ein viktig del av kulturarven vår •at elevane får øving i å bruke reiskapar, eksperimentelt utstyr og elektroniske hjelpemiddel gjennom eit breitt spekter av aktivitetar og samarbeidsformer. Dei skal utvikle innsikt i å søkje, omarbeide og formidle informasjon. Dei skal kunne bruke kunnskapen sin i faget til praktiske gjeremål og øve opp evna til å bruke og vurdere informasjon, tekniske hjelpemiddel, forbruksvarer og nye produkt

11 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Blooms læringsnivåer for kunnskap •Faktakunnskap (gjengi, liste, gjenkjenne) •Forståelse (forklare, formulere, løse) •Anvendelse (forutsi, beregne, nye situasjoner) •Analyse (sammenlike, utlede, klassifisere) •Syntese (sette sammen, oppsummere) •Vurdere (bedømme, drøfte, begrunne, kritisere)

12 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Simpsons ferdighetskategorier •Oppfatte (det de har vært med) •Benytte (oppskrift) •Imitere (kopiere teknikk med mikroskop) •Justere (metoder) •Utvikle (metoder) •Bearbeide (data, observasjoner)

13 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Skriftlige prøver og spørsmålskategorier •Fasitspørsmål –Gjengi enkle fakta og resonnementer fra læreboka eller gjennomgåelser (huske, forklare) •Resonnerende oppgaver –Anvende og analysere stoff i nye situasjoner •Vurderingsoppgaver –Forholde seg til en sak, finne fram til og gi uttrykk for egen mening som de begrunner

14 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Bakgrunnen for Osloprøven •Vedtak om Osloprøven er fattet av politikerne i Oslo •Bakgrunnen var å få en mer enhetlig og lik vurdering ved alle skoler - også i fag der det ikke arrangeres skriftlig eksamen •Alle elever i Oslo blir prøvd i andre fremmedspråk, norsk, matematikk og natur- og miljøfag

15 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Osloprøven som konsept •Osloprøven til alle elever på 9. trinn 2005 (og til alle på 10. trinn i 2002, 2003 og 2004) •Omtrent 4700 elever ved 48 skoler deltar •Prøvetiden er tre timer og er samtidig for hele Oslo •Elevene kan ha med ett ark (to sider) med egenskrevet informasjon •Prøvene i 2004 og 2005 er bygd opp tro mot læreplanen på trinnet og lærebøkene som benyttes

16 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Hva omfatter Osloprøven i natur- og miljøfag? •Ressursside som er websider der temaene i prøven og målene er beskrevet med et utvalg av nettadresser til relevant stoff på nettet •Prøveheftet med i alt 96 oppgaver som besvares skriftlig fordelt på to hovedemner og åtte delemner. Eleven har valgfrihet og skal besvare ett hovedemne (24 oppgaver) og fire delemner med 6 oppgaver hver – til sammen 48 oppgaver •Webside med retteinformasjon og fasit •Spørreundersøkelse til alle elever (papir) og lærere (nett) •Rapportering av resultat på oppgavenivå fra hver enkelt skole og elev

17 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Ressurs- og rettesider på web

18 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Temaene i Osloprøven 2004 på 10. trinn •H1 Næringsinnhold og energi i mat •H2 Energiformer og energioverganger •D1 Genetikk og cellen •D2 Ferskvann og forurensing •D3 Prevensjon og kjønnssykdommer •D4 Løsemidler og løsemiddelskader •D5 Kalking og sure vann •D6 Radioaktiv stråling •D7 Kommunikasjon og lys •D8 Jordas atmosfære 2005 på 9. trinn •H1 Økosystemet og biologisk mangfold •H2 Elektrisitet og sikkerhet •D1 Partikler og kjemiske reaksjoner •D2 Skjelett og muskler •D3 Elektrisk energi •D4 Fotosyntesen og næringskjeder •D5 Korrosjon og metaller •D6 Tobakk og rusmidler •D7 Kjemiske reaksjoner •D8 Hormoner og styring

19 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Læreplanmål og oppgavekonstruksjon Oppgavene er utformet i fire kategorier: 1.Kat. A Flervalgsoppgaver – ett svaralternativ – 2 poeng 2.Kat. B Flervalgsoppgaver – med to svaralternativer – 4 poeng 3.Kat. C Kombinere ord og uttrykk, utfylling, kryssord – 4 poeng 4.Kat. D Fritekst, vurdering, argumentasjon, referat – 6 poeng Hovedemne (H): 12 A, 4 B, 4 C og 4 D oppgaver – til sammen 24 Delemne (D): 3 A, 1 B, 1C og 1 D – til sammen 6 Elevene skal velge ett hovedemne og fire delemner Hovedoppgavene H1 og H2 likeverdig og sammenlignbare Deloppgavene D1 til D8 likeverdig og sammenlignbare

20 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Oppgaveutforming og læreplanmål •Utformingen av oppgavene gjenspeiler de taksonomiske nivåene som læreplanmålene uttrykker og den kompetansen elevene skal ha utviklet i emnet •Taksonomien i målformuleringene er vurdert etter –Bloom (kunnskap) på tre nivåer – reprodusere – andvende - vurdere –Simpson (ferdighet) på tre nivåer – oppfatte – imitere - utvikle

21 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Lavt taksonomiske nivå etter Bloom – få erfaring med Osloprøva 2005

22 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Middels taksonomisk nivå etter Bloom - avlese

23 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Elevsvar H1- 13. 118 poeng jente 1.”Populasjon A minker fordi populasjon B øker og da er det flere fiender som kan spise de i populasjon B.” 2.”Populasjon B øker fordi populasjon A har økt veldig mye, derfor er det mer mat for populasjon B og dermed øker den.” 3.”Populasjon B minker fordi nå er de så mange at det blir verre å finne mat.”

24 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Elevsvar H1-13. 42 poeng jente

25 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Høyt taksonomisk nivå - drøfte Osloprøva 2005

26 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Praktisk arbeid. Høyt taksonomisk nivå – utvikle og se sammenhenger

27 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Resultater så langt •I 2004 rapporterte skolene inn karakter for 2600 elever fra 33 skoler. Store mangler?? •I 2005 leverer skolen en detaljert rapport fra hver klasse der oppgavevalg, prestasjon, kjønn og språk er med –per i dag har vi data fra 33 skoler og 2500 elever (ikke alle skolene har rapporter for alle elever) –40 lærere fra 28 skoler har svart på spørreskjema –28 skoler har levert elevskjema (spørreundersøkelsen)

28 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Noen tendenser •Det er stor forskjell i prestasjoner –skoler på Oslo vest (høy sosioøkonomisk indeks) skårer vesentlig bedre enn indre by og deler av øst –skoler med mange minoritetsspråklige elever skårer betydelige lavere enn skoler med få minoritetsspråklige –jentene skårer signifikant bedre enn guttene på alle oppgavene bortsett fra elektrisitet der det ikke er signifikant forskjell –stor forskjell innen samme skole

29 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Osloskoler i undersøkelsen

30 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Sammenheng mellom skår og andel minoritetsspråklige elever

31 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Oppgavevalg og skår N=1997

32 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Kommentarer til oppgavevalg •Omtrent alle lærerne sier at de har jobbet med D1 Partikler og kjemiske reaksjoner •Svært få har jobbet med D5 Korrosjon og metaller •Ellers omtrent jevnt fordelt på de andre temaene – det betyr at 15 – 25 % svarer at temaene kommer seinere •H1 Økosystemet og biologisk mangfold •H2 Elektrisitet og sikkerhet •D1 Partikler og kjemiske reaksjoner •D2 Skjelett og muskler •D3 Elektrisk energi •D4 Fotosyntesen og næringskjeder •D5 Korrosjon og metaller •D6 Tobakk og rusmidler •D7 Kjemiske reaksjoner •D8 Hormoner og styring

33 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Lærernes vurdering av prøven •40 lærere fra 28 skoler har besvart et nettbasert spørreskjema •De synes oppgavene er gode og mener at de måler ”bra”, i forhold til sentrale i områder i lærerbok og planer –”Denne typen oppgaver er bedre for våre elever enn skriveoppgaver” –”Denne prøven er styrt av detaljer, de elevene som virkelig er gode til å drøfte, og også å fremlegge argumenter på en saklig måte får i liten grad vist dette her. ” –”God prøve som tester bredden” •Noen er uvante med prøveformen •Passe vanskelig for både flinke og svake elever •Prøven burde kommet seinere •Ressurssidene på web er lite brukt •Tidsrammen var for romslig (bekreftes av elevene)

34 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Elevenes vurdering (foreløpig) •Fikk ikke så mye bruk for notatarket •Brukt websidene lite på skolen, men litt hjemme •Passe tidsramme (flere elever sier ”for god tid” og de fleste brukte ikke tre timer) •Passe vanskelig prøve

35 Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Utfordringer •Beskrivelsen –Ikke slå inn åpne dører! –Gir den et brukbart bilde? –Hvilke mangler? •Forklaringer –Hjemmebakgrunn –Skolen –Jevnaldringer og venner •Tiltak og anbefalinger –Inn på skolen med etter- og videreutdanning –Inn med nye strategier –Ressurser


Laste ned ppt "Terje Kristensen og Ketil Mathiassen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Vurdering i naturfag Osloprøven Terje Kristensen og Ketil Mathiassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google