Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dawasa - korrupsjon - Økokrim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dawasa - korrupsjon - Økokrim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dawasa - korrupsjon - Økokrim
John Nyheim adm.dir

2 Nøkkeltall Økonomi Ansatte 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Driftsinntekter (Mill. NOK) 2012,8 1911,4 1608,9 1210,6 948,6 Driftsresultat 205,9 211,6 160,8 105,3 85,9 Egenkap.andel % 40,3 (Egenkapital*100/sum eiendeler) 38,6 36,2 25,3 28,8 32,2 Ansatte 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2100 1750 1700 1500 1300 1110 940 Antall land der selskapet hadde oppdrag i 2010: 49 Antall kontorer i Norge og i utlandet pr. okt. 2011: 66

3 Norconsults eiermodell
Norconsult er eid 100 % av medarbeiderne, noe som skaper medinnflytelse, åpenhet og medansvar. Alle ansatte er aksjonærer Ingen aksjonær eier mer enn 2% av aksjene Slutter man i selskapet må man selge sine aksjer Eiermodellen gjør at vi står frie i våre råd, og kan tenke uavhengig av eksterne aktører.

4 40 kontorer i Norge 26 kontorer i utlandet Q Q Q Q Q Q Q Q
Hammerfest Kjøllefjord Antall ansatte: ca 2100 (pr. 1.10) Hovedkontor i Sandvika: 800 Øvrige kontorer i Norge: 800 Internasjonalt: 500 15 kontor i Sverige 3 kontor i Danmark Vadsø Tromsø Lakselv Kirkenes Harstad Alta Narvik Bodø Fauske Mo i Rana Mosjøen Luleå Piteå Kristiansund Molde Ålesund Trondheim Førde Sollefteå Örnsköldsvik Årdal Bergen Lillehammer Sundsvall Sogndal Eidfjord Haugesund Odda Gjøvik Hamar Hønefoss Sandvika Kongsberg Lillestrøm Älvkarleby Stavanger Skien Askim Ludvika Porsgrunn Uppsala Horten Q Larvik Tønsberg Karlstad Lima Örebro Stockholm Q Mandal Kristiansand Santiago Göteborg Q Växjö Q Helsingborg Manila Århus Vientiane Q Q Q Kalundborg Gaborone København Malmö Q Bangkok Maputo Johannesburg

5 Internasjonal tilstedeværelse
Internasjonale Norconsult kontorer - i tillegg har vi prosjektkontor i flere land Sverige Danmark Laos Filippinene Thailand Peru Botswana Chile Mosambik Sør-Afrika

6 Over hele verden siden 1956 Land der vi har utført prosjekter

7 Norconsult Afrika Norconsult's aktiviteter i Afrika har ikke vært motivert utfra økonomiske motiver Norconsult har vært aktiv i Afrika siden 1956 og bidratt til å bygge opp livsviktig infrastruktur i noen av verdens fattigste land perioden har Norconsult hatt en samlet omsetning på ca NOK 700 mill, og samlet akkumulerte tap på NOK 15 mill våre prosjektregnskaper fra Afrika de siste 10 år viser prosjektmarginer fra - 6% til nøytralt, men også noen eksempler på marginale positive økonomiske bidrag vår tilstedeværelse er motivert utfra ønske om å bidra til utvikling i regionen, primært innenfor viktig infrastruktur som er kritisk for å redusere fattigdom og forbedre levevilkår for befolkningen et meget aktuelt tema i vårt styre nå er hvorvidt vi skal trekke oss helt ut av Afrika (og andre land) da risikoen for å bli offer for korrupsjon er for høy. Samtidig vil det være et underlig signal at corporate social responsibility (CSR) ikke lønner seg. Norconsult har bla. trukket seg ut av Zimbabwe, Uganda, Zambia og Tanzania fordi forretningskulturen i offentlig sektor ikke er forenlig med vår etiske standard (vi klarer ikke vinne jobber på ærlig vis)

8 Dawasa Dar es Salaam Water and Sewerage Authority
Mars 2003: Dawasa utlyser en konkurranse om byggeledelse for et vann- og avløpsprosjekt i Tanzania. Finansiert av Verdensbanken (VB) tidligere prosjektering gjort av 2 lokale små selskaper Elmcrest (EG) og MMK April 2003: EG/MMK tar kontakt med Norconsult (NO) for å danne et JV for å vinne byggeledelsen. NO deltar med sterke CV-er fra tilsvarende jobber tilbud inngitt med EG som lead i JV-et, MMK som prosjektleder og NO som minoritetspartner korrupsjonsklausuler i kontrakt med VB og egenerklæringer vedr antikorrupsjon fra alle 3 parter Sept 2006: VB på besøk hos NO i Sandvika med mistanke til våre 2 JV-partnere mhp korrupsjon i prosjektet. NO ikke i søkelyset. NO's prosjektleder kom med uklare meldinger rundt NO's kjennskap til mulig korrupsjon i prosjektet

9 Dawasa Dar es Salaam Water and Sewerage Authority
sept jan 2007: NO's ledelse iverksetter på eget initiativ en intern granskning av prosjektet og avdekker ureglementerte utbetalinger fra JV-kontoen i Dar med utbetaling av USD uten tilfredsstillende dokumentasjon. Mistanke om at 3 NO-ansatte har kjent til de ureglementerte utbetalingene uten å si fra til overordnede i Norge Avdekker ureglementerte arbeidskontrakter hos vår to JV-partnere. Instruerer JV-et om full stopp i utbetalinger uten tilfredsstillende dokumentasjon feb - mars 2007: styret i NO iverksetter en ekstern granskning (advokatfirma) bekrefter funn fra intern granskning. Ingen vesentlige nye funn avdekket mai 2007: styret anmelder saken til Økokrim og varsler VB om våre funn nov 2009: Økokrim tar ut tiltale mot 3 ansatte i NO for overtredelse av §276a/b: "for å ha gitt noen en tilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. Forholdet anses som grovt fordi handlingen har gitt betydelig økonomisk fordel og/eller fordi handlingen er forøvd overfor offentlig tjenestemann"

10 Dawasa Dar es Salaam Water and Sewerage Authority
nov 2009: Økokrim ilegger et forelegg mot Norconsult for overtredelse av §276 a/b og § 48a : "når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Det gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for foreteelsen" NO ilagt et forelegg på NOK 4 mill. Forelegget ble ikke vedtatt mai 2011: hovedforhandlinger i Oslo tingrett over 14 rettsdager, 13 vitner innkalt retten satt med 1 tingrettsdommer + 2 sakkyndige meddommere (revisor/kontraktsspesialist) juli 2011: dom i tingretten: 1 ansatt dømt til 4 mnd ubetinget fengsel + 2 mnd betinget de 2 øvrige dømt til henholdsvis 3 mnd og 2 mnd betinget fengsel Norconsult frifinnes grundig & enstemmig dom

11 Dawasa Dar es Salaam Water and Sewerage Authority
retten anser at de 3 ansatte har handlet på vegne av NO og at grunnvilkårene for foretaksstraff er tilstede retten skal deretter skjønnsmessig vurdere om foretaksstraff skal idømmes. Foretaksstraff bør ikke anvendes i andre tilfeller enn hvor dette ansees hensiktsmessig: Hensyn skal tas til: straffens preventive virkning overtredelsens grovhet om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne forebygget overtredelsen om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser om foretaket har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen foretakets økonomiske evne om andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det, bl.a. om noen enkeltperson blir ilagt straff

12 Dawasa Dar es Salaam Water and Sewerage Authority
Foretaksstraff ikke ilagt bl.a fordi: NO var ikke kjent med mulig avtale om kick-back til Dawasa-ansatte. Ingen ansatte fra NO har medvirket til inngåelse av den korrupte avtalen, NO deltok således ikke i riggingen av korrupsjonen iflg. tingretten. Denne påstanden ble trukket av Økokrim under rettsaken. NO's ansatte har blitt forledet til å delta i JV der det kan ha forekommet korrupsjon i regi av de to andre partene i JV-et det avgjørende for straffbarheten av NO's ansatte er at de ikke har reagert sterkere underveis når de evt. oppdaget forholdet sakens atypiske karakter, dom ikke betydning utover foreliggende sak Norconsult-ansatte var alle på laveste nivå i NO's organisasjon ingen i øvrige ledelsesnivåer kjente til de irregulære utbetalingene lite kritikkverdig med NO's rutiner eller kontroll ingen betydelig økonomisk fordel for NO: lave rater, oms. NOK 15 mill, tap 4 mill

13 Dawasa Dar es Salaam Water and Sewerage Authority
Foretaksstraff ikke ilagt bl.a fordi: (forts.) NO hadde ingen instruksjonsrett over JV-et NO var ikke tillagt ansvar i forbindelse med opprettelse og drift av JV-ets konto i Dar NO hadde en svært beskjeden rolle i en kontrakt som var helt atypisk i forhold til andre oppdrag i selskapet NO hadde svært begrensede oppgaver og fullmakter i prosjektet

14 Dawasa Dar es Salaam Water and Sewerage AuthorityDawasa
Foretaksstraff ikke ilagt bl.a fordi: (forts) tingretten har konkludert med at den eneste skadevirkning som har skjedd er man kan ha bidratt til å opprettholde en korrupsjonskultur i landet NO har ikke hatt vinning, DAWASA/Tanzania har ikke betalt mer NO anmeldte selv saken til Økokrim og har samarbeidet fullt ut alle vesentlige bevis er funnet av NO selv - intern granskning - ekstern granskning ledelsen har tatt action - ryddet opp Sakens dramatiske konsekvens for NO ved utelukkelse 60% av NO's omsetning fra offentlige oppdrag anskaffelsesforskriften sier at dersom et selskap er dømt for korrupsjon, skal man utestenges fra offentlige oppdrag uten skjønnsmessig vurdering og uten tidsbegrensning. NO mister 60% av sin omsetning, over 1000 arbeidsplasser og vil gå overende retten har lagt en viss vekt på muligheten for utestengelse og konkludert med at "det vil fremstå nokså urimelig"

15 Dawasa Dar es Salaam Water and Sewerage Authority
Høsten det videre løp: Økokrim har anket straffeutmålingen mot Norconsult og mener foretaksstraff skal idømmes. De har ikke anket dommen mot de 3 pers. tiltalte. 1 av de ansatte har anket dommen NO har motanket for å sikre at også skyldspørsmålet - vilkårene for foretaksstraff (§48a) blir behandlet dersom påtalemyndighetens anke over straffeutmålingen (§48b) blir fremmet. saken kommer trolig opp for Lagmannsretten 2. halvår 2012

16 Refleksjoner Hva har jeg/vi lært:
Man kan som bedriftsleder aldri "hamre" nok på sitt etiske grunnlag og holdninger hos et selskap som NO koker dette fort ned til den enkeltes etiske holding i hverdagen man er i prinsippet ansvarlig også for det som "skjer bak lukkede dører" Økokrim ønsker Norconsults skalp i beltet for enhver pris NO har alltid hatt en klar etisk grunnholdning i sin virksomhet NO har ikke vært involvert i noen misligheter i sin historie før dette NO gransket saken selv, avdekket alle vesentlige bevis, la fram saken & granskningsrapportene til Økokrim NO' s ansatte blir kollektivt straffet hvis virksomheten blir dømt for korrupsjon å anmelde mulige straffbare forhold til Økokrim selv gir ingen strafferabatt - kun nedsider. For Norconsult hadde det lønt seg å sitte "muse stille". Er det bedre for samfunnet? skal vi trekke oss ut fra alle u-land??? Afrika, sør-øst Asia, Sør-Amerika?? da overlater vi arenaen til andre aktører med presumtivt dårligere etisk standard

17 Refleksjoner Stort misforhold mellom korrupsjon og prissamarbeid
konkurransetilsynet gir amnesti om man anmelder saken selv ingen utestengelse fra offentlig anbud (Anskaffelsesforskriften) her er det liten korrelasjon mellom reaksjonsmønster og alvorlighetsgrad Erfaring med ekstern granskning den eksterne granskningen fant ingen vesentlige bevis utover det vi fant selv ekstern granskning er uforholdsmessig dyrt, en "panikkhandling" styrene ofte tyr til for å ha ryggen fri intern granskning kan trygt anbefales alene, forutsatt at de valgte personer er kompetent/uhildet Norconsult som ansetteid bedrift - hvor langt går solidariteten med de ansatte? Norconsults kapital går på 2 bein og kapitalen går hjem hver dag Selskapet er 100% eid av de ansatte - vi er i samme båt - og har de samme mål Ingen av de personlig tiltalte har hatt egen vinning av de forhold de er dømt for 3 av vår ansatte ble tiltalt: det satt langt inne for styret å anmelde forholdet til Økokrim med tanke på de ansatte skaffet dem advokat og betaler advokatregningen - vi har gode erfaringer med det dog opplevde de tiltalte en stor personlig belastning, men har opplevd betydelig støtte internt selskapet har stilt opp for dem, men de involverte opplever naturlig nok ikke dette like sterkt, dog gjør de øvrige ansatte det

18 Refleksjoner "Anskaffelsesforskriften"
utelukkelse er en straff, samme hva juristene sier - altså blir dette i realiteten en dobbelstraff i et rettssamfunn må konsekvensene stå i rimelig forhold til handlingens alvorlighetsgrad konsekvensene er avhengig av hver enkelt innkjøpers forgodtbefinnende ("bitvis henrettelse") utestengelseskriteriet i Anskaffelsesforskriften er urimelig, unyansert og uforutsigelig! hvor er NHO? Her må NHO engasjere seg! å stå i mediastormen merkes. Det blåser hardt når det står på, men det går over…..


Laste ned ppt "Dawasa - korrupsjon - Økokrim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google