Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATSBYGGS HUSLEIEORDNING NPHs NYTTÅRSEMINAR 2011 19. JANUAR 2011 Arne Petter Breirem, Statsbygg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATSBYGGS HUSLEIEORDNING NPHs NYTTÅRSEMINAR 2011 19. JANUAR 2011 Arne Petter Breirem, Statsbygg."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATSBYGGS HUSLEIEORDNING NPHs NYTTÅRSEMINAR 2011 19. JANUAR 2011 Arne Petter Breirem, Statsbygg

2 Statsbygg (1) •Forvaltningsbedrift i budsjettkapitelet Statens Forretningsdrift •Knyttet til statsbudsjettet •Nettobudsjettert driftsbudsjett, bruttobudsjettert investeringsbudsjett •Fullmakt til å igangsette prosjekter med en ramme på inntil 1,5 MRD hvert år (kurantordningen) •Offentlig anskaffelsesregelverk, politisk instruksjonsmyndighet og konstitusjonell kontroll

3 Statsbygg (2) •Hovedkontor i Oslo •5 regionkontorer-Oslo, Porsgrunn,Bergen, Trondheim,Tromsø •Driftsorganisasjon fordelt over hele landet også på Svalbard •750 ansatte i alt ( 250 på prosjekter, 200 i administrasjon, 300 i drift)

4 Regional organisering (endres under Vis Topptekst/Bunntekst) PRESENTASJONSNAVN

5 Organisasjon

6 Statsbyggs oppgaver To hovedoppgaver: •Bygging •Eiendomsforvaltning (endres under Vis Topptekst/Bunntekst) PRESENTASJONSNAVN

7 Økonomi 2011 •Husleieinntekter: 3,6 MRD Kr. •Egeninvesteringer i tilknytning til husleieordningen: 2,5 MRD.KR •Investeringer for andre statlige forvaltere: 0,6 MRD.KR

8 Portefølje Undervisning/forskning41 % Offentlig adm.,tjenesteyting og tinghus17 % Regjeringsbygg9 % Kultureiendom, museer3 % Veg,trafikk og tollstasjoner3 % Barnevernsinstitusjoner3 % Fengsler12 % Øvrige eiendommer(utland,boliger m.v.)12 % SUM100 %

9 Vedlikehold 12% Eiendomsforvaltning 11% Administrasjon 14% Prosjekter (IKT,FoU,org.utv, interne) 3% Avskrivning 13% Investeringsformål 33% Finanskostnader 2% Avsetning reguleringsfond 2% Finansieringsbidrag (”utbytte”) 11% 100% Budsjettfordeling

10 Historikk husleieordningen •”Tilknytningsutvalget” (Hermansen- utvalget) 1989 •NOU 1991:5 Modernisering av den statlige eiendomsforvaltning •St.prp. nr. 63 (1990-91) Om modernisering av den statlige eiendomsforvaltning •Innført fra 1.1.1993

11 Utvikling husleieordningen •SBEDs forvaltningseiendommer fra starten i 1993 •Utvidelse i 1996 med 308 500 kvm (trygdekontorer, helseinst., statlige spesialsykehus, enkelte høyskoleeiend.NGU,NVE, HAVF, Tollstasjoner, Kystadm.m.v.) •Entra i 2000 – ca. 600 000 kvm (25%) •Utenlandseiendommene 2000 ca.90 000 kvm •4 havbruksstasjoner 2001 •Barneverninstitusjoner 2003 med ca. 70 000 kvm •Fengsler fra 2009 •Pr. i dag 2 600 000 kvm

12 Husleieordningens omfang •Pr. i dag 48% av statlige eiendommer i sivil sektor har husleieordning (Statsbyggs eiendommer) •Universitetene har en form for internleieordning uten kapitaldel •For øvrig utredes/innføres ordninger bl.a i helseforetakene

13 Begrunnelse for innføring •Synliggjøring •Effektiv ressursdisponering (prismekanisme) •Behovtilpassing •(Optimalt) vedlikehold •Konkurranseaspekt/fritt leverandørvalg

14 Trenger 2,5 mrd. I administrasjonsbygget på Ullevål har vannet lekket inn. - Det er skifertak som er nesten 100 år gammelt, forklarer eiendomsdirektør Steffen Strømnes (t.v.). Nå er kontorene i toppetasjen stengt, og Øivind Årdal (t.h.), prosjektingeniør ved Ullevål, inspiserer de påbegynte reparasjonene. MAGNUS KNUTSEN BJØRKE Sykehusene i Osloregionen har et samlet oppussingsbehov på nesten to og en halv milliarder kroner.

15 Professor Leon Reubsaet ved UiO holder opp slangen som leder varmen fra laboratoriet til naborommet. Vedlikeholdsetterslepet ved UiO er 4 milliarder kroner, og over alt på universitetet er det slike provisoriske løsninger

16 Skoler, kirker og svømmehaller forfaller. Prislappen for å sette dem i stand er minst 150 milliarder kroner. Gudshus råtner på rot

17

18 Det politisk –moralske problem Kjernevirksomhet Vedlikehold

19 Økonomisk -organisatorisk Vedlikehold Kjernevirksomh et

20 Faglig utvikling •Skille mellom kjernevirksomhet og eiendomsforvaltning •Profesjonalisering av eiendomsforvaltning (Facility management) •Organisatorisk og økonomisk skille mellom leietaker, forvalter og eier

21 Vedlikeholdstilstand (1)

22 Vedlikeholdsstatus (2)

23

24 Husleiearter Markedsleie: Forhandlingsba -sert Gjengs leie: Leiebeløp som oppfattes som vanlig i vedkommende geografiske område Kostnadsdekk ende leie: Skal betjene kapitalkostnad der og FDVU+adminis -trasjon

25 Husleiestruktur •A. BASISLEIE Kapitalkostnader Rente Avskrivninger FDVU Ytre vedlikehold Tekniske anlegg Eventuell eiendomsskatt Forsikring •Brukeravhengige driftskostnader Fordeling mellom leietaker og utleier B. TILLEGGS- TJENESTER

26 Leiefastsettelse •For nybygg på grunnlag av egen modell •For andre bygg(fra starten i 1993 og senere utvidelser av ordningen) en kombinasjon av gjengs leie og markedsleie

27 Kap. kostn. FDV Utskift. Eierkost. (Forvaltning, drift og vedlikehold –FDV) Ann. (husleie) NPV Utskiftinger Life cycle HUSLEIE (LCC) Avkastningskrav(realrente)=4 %

28 Avkastningskrav (diskonteringsrente) •Inntil 2007 6 % •Fra 2007 2,5% til 4% •Realrente 2 % •Risikotillegg 0,5% til 1,5%

29 Kostnadsfordeling •Ytre vedlikehold og tekniske anlegg er Statbyggs ansvar •Felleskostnader (brukeravhengige driftskostnader) fordeles etter avtalt forbruk •Flere leietakere i et bygg – fordeles etter leid areal •Leietaker dekker renhold, energi, vaktjenester og indre vedlikehold (kutyme)

30 Leieavtale (1) •1. Avtalens parter •2. Beskrivelse av leieobjektet. •3. Leie og tilleggstjenester. –Årsleie (basisleie) –Tilleggstjenester (særskilt betaling) •B.Parkeringsplasser. •C. Indre vedlikehold • D. Brukeravhengige driftskostnader • E. Energi til leiers egne lokaler • F. Renhold • G. Vakttjenester •Betalingsvilkår: – Forskuddsvis og kvartalsvis – Forsinkelsesrente(aldri anvendt)

31 Leieavtale (2) 4. Leieregulering Årlig regulering av basisleien med 80% av Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks Indre vedlikehold reguleres med 100% 5. Leietid og fremleie Vanligvis 20-års kontrakter Varsel til leier om utløp 12 måneder i forkant Ønske om fortsatt leieforhold innen 6 måneder Leier adgang til fremleie til statlig leietaker. Fremleie til andre krever forhåndssamtykke Ved omorganisering vedtatt av regj./stortingkan avtalen sies opp med 12månederes varsel.

32 Leieavtale (3) 6. Drift og vedlikehold. Detaljert angivelse av ansvar for utleier og leier (eget vedlegg til kontrakten som beskriver i detalj drift og vedlikeholdsansvar for VVS,elektro,utomhus,renhold- renovasjon,energi,vedlikehold)

33 DRIFT Utleiers ansvar og kostnad Leiers ansvar og kostnad Utleiers ansvar. Leiers kostnad Direkte driftsutgifter. Bruker- avhengige driftsutgifter for bygget Utleier forestår tjenestene SERVICE OG DRIFT VVS- tekniske anlegg Fyranlegg, oljetanker etc. X Gass og trykkluft for drift av byggets tekn. anlegg X Gass og trykkluft, alt som skyldes brukerbehov X Kjøling som skyldes brukerbehov, EDB-anlegg, kjøle-/fryserom (Alt unntatt komfort) X Ventilasjonsaggregater, kjøleanlegg og filtere knyttet til kontordrift X Luftbehandlingsutstyr, løst utstyr av brukerhensyn X

34 VEDLIKEHOLD Utleiers ansvar og kostnad Utleier forestår arbeidet Leiers ansvar og kostnad Leier forestår arbeidet Indre vedlikehold Utleier forestår arbeidet BYGNING Yttervegger, utvendig kledninger og overflater X Tak, tekking, beslag, renner og nedløp X Bærende konstruksjoner X Vinduer, dører etc., synlige overflater ute X Vinduer, dører etc., synlige overflater inne X Ruter, skader som skyldes leiers forh./ansvar X

35 Leieavtale (4) 7. Lokalenes overtakelse og innredning Endringer som medfører standardheving utløser økt husleie (viktig kundepleie) 8. Fraflytting Sjelden aktuelt, men lokalene skal overleveres i samme stand som ved innflytting (indre vedlikehold)

36 Leieavtale (5) 9. Brukerutvalg.10. Forsikring. 11. Erstatning. 12. Force majeur. 13. Forholdet til husleieloven. 14. Spesielle bestemmelser. 15. Mislighold.16. Tvister Staten er selvassurandør. Tvister bringes inn for fagdepartementene med regjeringsadvokaten som faginstans om nødvendig (må løses utenfor rettsapparatet)

37 Aktivering •Forvaltningsbedriftene er pålagt å føre balanse •Fra 1992 til 1999 ble kun nybygg aktivert •Statsbyggs eiendommer fra før 1993 ble først balanseført i 1999

38 Effekter •”Juridisk” regime innen staten •Sikker kontantstrøm •Ansvarsfordeling klar •Sikrer (”juridisk”) midler til vedlikehold

39 Viktige utredninger •St. prp. nr. 84(1998-99) •NOU 2004:22 Velholdte bygninger til alle (Eikelandutvalget) •USBE-utvalget mars 2005 •Multiconsults undersøkelser 2002-2005

40 Vurderinger (1) •St.prp.nr.84(1998-99) om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS: •”Innføringen av husleieordningen har i stor grad oppfylt intensjonene og ført til en mer effektiv ressursdisponering hos brukerne, sikret et økonomisk optimalt vedlikeholdsnivå og hatt en rasjonaliserende effekt.”

41 Vurderinger (2) ” Gode bygg og eiendomsforvaltning, herunder tilstrekkelig vedlikeholdsinnsats, avhenger av rammebetingelsene, i form av organisering, ressurstilgang og kompetanse, som er tilstede. Husleieordning alene er ikke tilstrekkelig for å sikre et godt vedlikeholdsnivå. Multiconsult er imidlertid av den oppfatning at en slik ordning vil kunne bidra til både en bedre organisering gjennom rolle og ansvarsavklaring (utleier-leietaker), en bedre ressurstilgang (jevn kontantstrøm, forutsigbarhet gjennom avtale) og en økt kompetanse(gjennom synliggjøring av verdier og ressursbehov) som sammen kan gi et bedre vedlikeholdsnivå”.

42 Vurderinger (3) •NOU 2004:22 (Eikelandutvalget): •”Innføring av husleie for Statsbyggs eiendommer har i stor grad svart til forventningene”

43 Objekter for husleie •Markedsorientert Internt grep •Integrering med bygget •Nasjonalmonumenter •Helseforetakene (sikkerhet for låneopptak)?

44 Inve steri ng FDV + AD M Kap.k. EK Lån Total leie Komp. Uten husleieordning Med husleieordning Øvrig budsjett Finansieri ng

45 Spesielt interesserte Tekstboksen er for spesielt interesserte: Budsjettbalansen oppnås ved at kompensasjonsbeløpet ”splittes” i underpostene på kap. 2445: 24.3 Avskrivninger 24.4 Renter 24.5 Til investeringsformål Disse poster motsvares av inntektskapitler på Statsbudsjettet Kap. 5445, post 39 Avsetning til investeringsformål Kap. 5491, post 30 Avskrivninger (samlepost for avskrivninger i Statens Forretningsdrift) Kap. 5603, post 80 Renter av statens kapital ( samlepost for renter fra kapital i Statens Forretningsdrift) Den del av Statsbyggs utgifter som ikke dekkes av inntektskapitler lånefinansieres ved lån i Statskassen. På denne måten blir budsjettbalansen beholdt.

46 Fremtiden •Tidligere statsråd Heidi Grande Røys sa i 2006 ”prinisipielt bør husleie innføres for alle statlige bygninger” •Universitetsbygg? •Forvaltning av kulturhistoriske eiendommer? •2013 ?


Laste ned ppt "STATSBYGGS HUSLEIEORDNING NPHs NYTTÅRSEMINAR 2011 19. JANUAR 2011 Arne Petter Breirem, Statsbygg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google