Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HiL 02.04.09 UTDANNINGSVEILEDNING SOM TILTAKSKJEDER - NETTVERKSBYGGING Bjørg A. Hauger Rådgiver/ utdanningsveileder Øyer ungdomsskole 2636 Øyer 61 27 55.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HiL 02.04.09 UTDANNINGSVEILEDNING SOM TILTAKSKJEDER - NETTVERKSBYGGING Bjørg A. Hauger Rådgiver/ utdanningsveileder Øyer ungdomsskole 2636 Øyer 61 27 55."— Utskrift av presentasjonen:

1 HiL 02.04.09 UTDANNINGSVEILEDNING SOM TILTAKSKJEDER - NETTVERKSBYGGING Bjørg A. Hauger Rådgiver/ utdanningsveileder Øyer ungdomsskole 2636 Øyer 61 27 55 00 93 00 44 95 bjohauge@oyer.kommune.no

2 HiL 02.04.09 Et skikkelig løft…..  I Kunnskapsløftet blir utdanningsveiledningen oppgradert fra å være et lokalt tiltak i samarbeidet skole/ næringsliv, til å være et ledd i - bekjempelse mot fattigdom og - for sosial utjamning Dette har vi ventet på lenge, men det forplikter.

3 HiL 02.04.09 Dette stiller krav til oss…  Forholde oss til samfunn i rask endring  Elevene forventes å ta ansvar for eget arbeidsliv på et tidlig tidspunkt ( hvem av dere kan si at deres valg er et resultat av nøye planlegging, veiing for og i mot, sirlig skrevet ned på et papir da du var 15 år?) Men jeg tror at irrasjonalitet, impuls og slump også er viktige faktorer i en valgprosess – ikke minst fordi det er menneskelig !!!

4 HiL 02.04.09 Fortsettelse……  Vi skal jobbe for sosial utjamning  Hindre frafall (1 av 3)  Forebygge kjønnsdelte yrkesvalg  Integrere ungdommer med annen kulturbakgrunn  Dekke samfunnets behov for arbeidskraft  Lytte til elevenes ønske, samt realitetsorientere elevene ( uten å ta drømmen fra dem……..)

5 HiL 02.04.09 ” ”Målet for veilederen må ikke være å gi de rette svarene, men å stille de riktige spørsmålene.” (Sitat: Robert Terdal Moe, tidl. leder Elevorganisasjonen)

6 HiL 02.04.09 Hvem er nå disse tenåringene….. Utfordring: ”Lett brukte tenåringer med høyt støynivå, fleksible leggetider, stort vannforbruk, livredd oppvask og støvsuger, kan hentes…. eventuelt byttes bort med spedbarn eller dement svigermor med lett pleiebehov….”

7 HiL 02.04.09 Hva er god veiledning?  Looking in  Looking out  Looking around (Sitat: Norman Amundson)  Å gjøre elevene/ brukerne på et gitt tidspunkt i stand til å gjøre kvalifiserte, bevisste og selvstendige valg, der konsekvensene er klare.

8 HiL 02.04.09 Hvordan få til god veiledning ?  Gjennomføre systematisk veiledning med alle elevene/ brukerne  Ha en helhetlig plan for veiledning som griper inn i hele skolens/ organisasjonens virksomhet  Formidle arbeidslivets forventninger – i samarbeid med lokalt næringsliv  Hjelpe eleven/ brukeren til å se seg selv i en samfunnsmessig sammenheng

9 HiL 02.04.09 Fortsettelse……  Bruk godt verktøy (for eksempel skoletest.no)  Finne gode interne og eksterne samarbeidspartnere (start med gode kolleger som brenner for saken (noen allierte, og utvid med lokale krefter)  Variasjon i metoder  Balansere mellom råd og veiledning

10 HiL 02.04.09 Rådgiver/ karriereveileders rolle……  Jeg vil ha ressursfokus – ikke mangelfokus  Hjelpe elevene å styrke sterke sider (resiliens)  Jeg vil være elevenes talsperson  Vi er ”kaospiloter” i informasjonsjungelen

11 HiL 02.04.09 Fortsettelse…….  Vi må stimulere til refleksjon…  Vi må informere om fakta og alle mulighetene – åpne dører  Veiledning skal være differensiert og tilpasset  Jeg vil ha som mål at elevene ser seg selv i sammenhenger i et livslangt perspektiv

12 HiL 02.04.09 Fortsettelse……  Jeg tilrettelegger og koordinerer UV- tiltak på egen skole  Jeg veileder kontaktlærere og faglærere  Jeg bygger nettverk eksternt (lokalt næringsliv, andre skoleslag, fjellstyret, osv…)

13 HiL 02.04.09 Rådgiverens gode samarbeidspartnere – hvem?  Ledelsen – må legge til rette. Må gi fellestid til planlegging og oppdatering  Kolleger – må ”utdannes” og være delaktig/ ansvarliggjøres (kurs, coaching, prosjekter/ resiliens, kollegaveiledning)  Andre rådgivere – regionalt samarbeid  Foreldre – egen 3-årig plan for samarbeid hjem/ skole

14 HiL 02.04.09 Fortsettelse……  Lokalt næringsliv – velg noen gode  Andre lokale aktører – fjellstyret, amatørteateret, musikkskolen, rikskonsertene (På krakken)  NAV

15 HiL 02.04.09 Planer for arbeidet med tiltakskjeder  Etabler en arbeidsgruppe på skolen - lag planer – forankre dem i ledelsen og implementer dem i de øvrige av skolens planer  Vær konkret  Tenk progresjon – ulike tiltak på hvert trinn  Tenk sammenhenger – for eksempel mellom hospitering og fordypning i utd.progr i vg. skole

16 HiL 02.04.09 Fortsettelse……  Synliggjør arbeidet – for foreldre, avisa, kolleger,osv. Det forplikter.  Planen må inneholde tidsbruk, ansvar og rammer for gjennomføring og vurdering

17 HiL 02.04.09 Hvordan nå alle ……  Alle har behov for å bli sett og respektert  Vi må sørge for å bli invitert inn i elevens ”hus”  Gud ga oss to ører, men bare en munn - vi skal derfor lytte dobbelt så mye som vi skal snakke ( denne er vrien – hva?)

18 HiL 02.04.09 Fortsettelse……  Variasjon i tiltakene er nødvendig – individuell tilpasning  Både individuell og gruppeveiledning

19 HiL 02.04.09 Fortsettelse……  Det er den veiledningssøkendes agenda som må være i fokus. Hva vi måtte mene er i grunnen irrelevant ??  Vi sitter i en maktposisjon, vi sitter ofte på kunnskapen/ alternativene, men ikke fasitsvarene !!!

20 HiL 02.04.09 Fortsettelse…….  Eleven kommer til oss for å få råd, men de ber oss ikke om at vi skal trå til og ta styringa i livet deres  Hva gjør vi i møte med vårt eget ubehag? (vet da f… jeg, det er kjett !!)  Vær aktivt lyttende, kvitter positivt

21 HiL 02.04.09 Fortsettelse……  Prøv å visualisere for elevene – se deg selv om 10 år. Glem karakterer, glem nåsituasjonen: Hvor skulle du ønske at du var? Hvem er der med deg? Osv.  Respekt er ikke noe man automatisk får – man må gjøre seg fortjent til det  Vi må utfordre og aktivisere elevene under samtalen

22 HiL 02.04.09 Nettverksbygging……  ”It takes a whole village to raise a child” Mange foresatte og andre aktører sitter på mye kompetanse Mange ønsker å bidra med sin erfaring og kunnskap. Vi trenger alle typer samarbeidspartnere i skolen. Min erfaring med å ta kontakt er bare positiv. Knytt til dere noen bedrifter som ønsker å bidra. ( Hunderfossen, TINE, Quality Hafjell Hotell)

23 HiL 02.04.09 Eksempler på tiltak for elevene…… Gi tiltakene en lærende effekt – for hva fremmer ekstraordinære prestasjoner? De må gi mening.  ”Det lønner seg å ta utdanning” er et opplegg i hverdagsmatematikk. Det viser hvordan vi kan engasjere faglærere til å tenke UV i fagene sine  Skrive rapporter fra arbeidserfaring (gjerne noe av det på engelsk)  Språkuke – fokus på reiselivet i Øyer i samarbeid med Welle-gruppen  Hunderfossen – arbeidsuke for 9.trinn  Karriereplan som en oppsummering i 10.kl for å samle tankene

24 HiL 02.04.09 Fortsettelse……  Matematikkuke – fokus  Ingeniørspiren – i naturfag/ matte  Stavsmartn  Teknologi og design. Opplegg i samarbeid med lokale bedrifter (Skriverform)  Yrkes-rap på engelsk  Øve elevene i å tilegne seg valgkompetanse – i samarbeid med politiet

25 HiL 02.04.09 Eksempler på tiltak for kollegene……  Lang prosess å innarbeide ansvarsfordeling for UV – hele skolens ansvar!!!  Målet er å implementere UV i kollegene : )  Bør ha regelmessige informasjonsrunder med nyheter fra rådgiver  Utvikle felles forståelse for å kunne endre praksis – partene må samhandle så systemet fremmer ønskede verdier, handlinger og mål.

26 HiL 02.04.09 Fortsettelse…..  Obligatorisk for kontaktlærere å møte på info-møter for foreldrene – ny kompetanse  Coaching-kurs for alle kollegene - kollegaveiledning  Resiliens – prosjekt. Alle faglærere har veiledning med elever hver uke. Bidrar til engasjement hos lærerne.

27 HiL 02.04.09 Eksempel på tiltak for samarbeidspartnere….  Arbeidslunsj – invitere lokalt næringsliv til skolen for å utveksle erfaringer med samarbeidet  Finne arenaer for å møtes

28 HiL 02.04.09 Oppgaver i grupper……  Mål: Forbedre utdanningsveiledningen  Hva innebærer/ hvordan foregår veiledning i din organisasjon? (Hva er bra og hva kan forbedres? Rydd i eksisterende praksis)  Hvordan vil du implementere utdanningsveiledningen i egen organisasjon? Tenk langsiktig og systematisk.  Hvilke tiltak vil du prioritere  For ledelsen  For kolleger  For brukere/ elever  For samarbeidspartnere


Laste ned ppt "HiL 02.04.09 UTDANNINGSVEILEDNING SOM TILTAKSKJEDER - NETTVERKSBYGGING Bjørg A. Hauger Rådgiver/ utdanningsveileder Øyer ungdomsskole 2636 Øyer 61 27 55."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google