Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø brann og redning Brann - Fire Brannteori - slukningsmidler - øvelse Fire theory – extinguishing medium – extinguish technique - drill.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø brann og redning Brann - Fire Brannteori - slukningsmidler - øvelse Fire theory – extinguishing medium – extinguish technique - drill."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø brann og redning Brann - Fire Brannteori - slukningsmidler - øvelse Fire theory – extinguishing medium – extinguish technique - drill

2 Tromsø brann og redning BradfordBradford 11.Mai 1985 – 56 mennesker omkommer

3 Tromsø brann og redning Brannårsaker – Cause of fire •Feil på elektrisk utstyr og installasjoner •Feil bruk av elektrisk utstyr •Uhell ved matlaging •Røyking •Levende lys •Varme arbeider •Påsatte branner •Avfallshåndtering De fleste brannene skyldes menneskelig svikt •Defect electrial equipment and installations •Wrong use of electrial equipment •Accidents when cooking •Smoking •Candlelight •Hot work •Intentional fires •Waste management •Most fires are caused by human failure

4 Tromsø brann og redningBrannbilderBrannbilder

5 Farge på brannrøyk – Colour on the fire smoke •Svart Karbonrike stoffer som bensin, petroleum, plast, gummi og andre oljeprodukter. Acetylengass utvikler svart røyk. •Hvit Mye vanndamp •Grå Brann i tørre stoffer •Lys grå eller grågul Typisk ulmebrann •Blåhvit Brann i kjemikalier •Mye lys/gnist Brann i støv eller pulverrike stoffer •Black Carbon rich substances as gasoline, petroleum, plastic, rubber and other oil products •White Much water vapour •Grey Fire in dry substances •Light grey or grey-yellow Typical smouldering fire •Blue-white Fire in chemicals •Much light / sparks Fire in dust or powder rich substances

6 Tromsø brann og redning Hvilke gasser produseres ved brann i plastmaterialer? What gasses are produced in a fire on plastic materials? •Korrosive røykgasser Saltsyre, ammoniakk, nitrogenoxider, hydrogencyanid •Organiske produkter: Metan, etylen og acetylen •Vanndamp, CO og CO 2 •Corrosive smoke gasses Hydrochloric acid, ammonia, nitrogen oxides, hydrogen cyanide •Organic products Methane, ethylene, acetylene •Water vapour, CO and CO 2

7 Tromsø brann og redning Røyken dreper – The smoke is killing •Ca. 9 av 10 dør av røyken •Røyk inneholder: –CO, CO 2, sot, vanndamp m.m. –Lite O 2 •Varm røyk stiger •Temperaturen i røyken kan være flere hundre grader •Røyk gir lite evt. ingen sikt •Lite brennbart stoff kan utvikle mye røyk •Røyk er brennbar og kan føre til overtenning og spredning av brannen •Approx 9 out of 10 dies from the smoke •Smoke contains: –CO and CO 2, soot, water vapour, etc. –Little O 2 •Hot smoke ascends •The temperature in the smoke can be several hundre degrees •Smoke offers very little or no visbility at all •Very little inflammable substances can develop lot of smoke •Smoke is inflammable and can lead to a fully developed fire and spreading of the fire

8 Tromsø brann og redning Branntrekanten – Fire triangle •For at en brann skal kunne oppstå må tre betingelser være tilstede: h –et brennbart materiale –Det må være tilstrekkelig oksygen gjennom lufttilførselen –Stoffet må bli varmet opp til stoffets tenntemperatur •Når vi slokker en brann fjerner vi en eller flere av de tre betingelsene. •Brann er en forbrenningsprosess som ikke er under kontroll •For a fire breakout three conditions must be present: –Inflammable materials –Sufficient oxygen –The substance must be heated to its point of combustion •When we put out a fire, we remove one or more of the three conditions •A fire is a combustion process that is not under control

9 Tromsø brann og redning Hvordan foregår en brann? How does a fire take place? •1 Startfasen - usynlig røyk og gass. –Initial phase – invisible smoke and gas •2 Glødefasen - synlig røyk. –Glow phase – visible smoke •3 Flammefasen - brannen er et faktum. –Flame phase – the fire is a fact •4 Brannfasen - høy temp. og ukontrollert varme. –Fire phase – high temperature and uncontrolled heat

10 Tromsø brann og redning Flammepunkt / Flash point •Den laveste temperatur hvor en brennbar væske utvikler så meget damp - at damp/luft blandingen kan tennes ved hjelp av flamme eller gnist. The lowest temperature where A inflammable fluid develops so much vapour that the vapour/air mixture can ignite from a spark or flame.

11 Tromsø brann og redning Tenntemperaturen – The point of combustion Oppnås når det brennbare stoffet tenner ved ren oppvarming uten tilførsel av åpen flamme Is reached when the inflammable substance ignites by pure heating with no spark or open flame.

12 Tromsø brann og redning Selvantennelse – Spontaneous ignition Dersom et stoff begynner å brenne uten en ytre tennkilde kalles det selvantennelse. Eksempel : Pussegarn innsatt med for eksempel linolje, vil begynne å brenne etter få timer hvis forholdene ligger til rette. Materialer som kan selvantenne •Kullstøv ( tørt ) •Fiskemel ( tørt •Umettet fett •Høy ( fuktig ) •Sagmugg / sagstøv ( med litt oljerester ) •Enkelte finkornete metaller ( aluminium - jern ) •If a substance starts to burn without an external fire source, it is called spontaneous ignition. Example: Cotton waste with linseed oil, will start burning after a few hours if the conditions are right. Materials that can spontaneous ignite •Coal dust •Fish meal •Unsaturated fat •Hay •Sawdust •Some fine grained metals

13 Tromsø brann og redning Forbrenning - Combustion •Fullstendig forbrenning betyr at alt brennbart materiale får anledning til å reagere med oksygenet i lufta. –Høy temperatur, god lufttilførsel, lite røyk •Ufullstendig forbrenning vil si at deler av det brennbare materialet ikke får anledning til å reagere med oksygenet i lufta. –Lav temperatur, lite lufttilførsel, mye røyk gjerne svart •Complete combustion means that all burnable material is allowed to react with the oxygen in the air. –High temperature good air ventilation, little smoke •Incomplete combustion means that parts of the burnable material is not allowed to ract with the oxygen in the air. –Low temperature, little air ventilation, much smoke - black

14 Tromsø brann og redning Slokkemidler - Extinguishants Vann Skum Pulver CO 2 s Water Foam Powder CO 2

15 Tromsø brann og redning Slokkemidler – klasser Extinguishants - classes •Slokkemidler deles inn i forskjellige klasser: –A= Egnet mot brann i tre, papir, tekstiler og andre fiberstoffer –B= Egnet mot brann i bensin, fett, olje og andre brennbare væsker –C= Egnet mot brann i gasser –D= Egnet mot brann i metaller –F = Frityrgryter •Extinguishants are divide into different classes –A= Suitable for fire in wood, paper, textiles and other fibre substances –B= Suitable for fire in gasoline, fat, oil and other inflammable liquids –C= Suitable for fire in gases –D= Suitable for fire in metals –F= Suitable for fire in fat

16 Tromsø brann og redning Slokkemidler – klasser Extinguishants - classes •Man kan få kombinasjoner av klassene –Pulver - ABC, BC eller D –CO 2 - B –Skum - AB –Vann - A (Kan brukes mot elektriske installasjoner, forutsatt at…………..) –Les bruksanvisningen på apparatet og slangeskapet! –Gjør deg kjent med innhold og bruksområder! •Combinations of these classes is possible –Powder– ABC – BC or D –CO 2 – B –Foam – AB –Water – A –Read instructions on the extinguisher or the hose cabinet –Make yourself familiar with the contents and how to use it

17 Tromsø brann og redning Vann - Water •Vann kjøler - viktigste effekt •vannet varmes alltid opp til kokepunktet før temperaturen slutter å øke, vi får lavere temperatur ( +100 0 C ved normalt lufttrykk) •størst slokke effekt får vi ved å bruke tåkestråle •Vann kveler •vannet fordamper, vanndampen fortrenger lufta, vannet øker sitt volum 1700 ganger når det går fra vann til damp –Fryser ved 0 0 C –Reagerer med enkelte stoffer under utvikling av varme •Water is cooling – most important effect •Water is always heated up to its boiling point before temperature stops increasing, lower temperature •Best effect whwn using a mist of water •Water smothers •Water vaporises, vapour displace air, water increases its volume 1700 times from water phase to vapour phase –Freezes at 0 0 C –Reacts with some substances under –The development of heat

18 Tromsø brann og redning Skum - Foam •Skum er er godt egnet mot væskebrann, det hindrer oksygentilgang, danner et gassteppe som hindrer gjentenning, kjølende effekt. •Vi har tre skumtyper : •Tungtskum - Mellomskum - Lettskum En del brennbare væsker er blandbare med vann og vil bryte ned skumboblene. Her må man bruke spesiell skumvæske Skumtall velges i forhold til den den brannen som skal slokkes •Foam is well suited against a liquid fire, it prevents oxygen from reaching the source, it forms a blanket og gas that prevents fresh outbreak and has a cooling effect •Some inflammable liquids can be mixed with water and will break down the foam bubbles. Then we have to use a special foam liquid. Foam number is chosen in proportion to the fire that has to be extinguished Vann Water Luft Air Skumvæske – Foam liquid

19 Tromsø brann og redning Zlokker branner med Zalo Oppvaskmiddelet Zalo er blitt et foretrukket slokkeverktøy for brannvesenet i Tromsø. Teknisk Ukeblad  Publisert: 01.11.2007 13:16 Det er skummet fra zaloen som gjør at oppvaskmiddelet nå er blitt en del av grunnutrustningen til brannvesenet i Tromsø. Vanlig – Vi pleier å bruke Zalo når vi slokker branner hvor det kan være brannfarlig væske som har utløst brannen. Zaloen lager et skumlag som gjør at flammene ikke blusser opp igjen, forklarer utrykningssjef Jonny Rognmo til Nordlys. Søppelbrann Senest onsdag morgen ble Zalo redningen under en utrykning i Tromsø. utrykning i Tromsø. Da det oppstod brann bak i containeren på en avfallsbil var den grønne væsken mer effektiv enn vann til å slokke flammene.

20 Tromsø brann og redning Pulver - Powder •Pulverets slokkeeffekt er inhibitorisk (forgiftende) •Effektivt mot brann i væsker og gasser •Ikke giftig, ikke elektrisk ledende •Frost sikkert, bruksområde – 60 0 C til + 60 0 C •Pulverskyen gir en viss beskyttelse mot strålevarme •Lite kjølende effekt, risiko for gjentenning •Forurenser •Ved bruk i lukket rom kan vi få problemer med sikt •The extinguishing effect is inhibitory •Effective against fire in liquids and gases •Not poisonous, not conductive •Frost proof, range of use from 60 0 C to + 60 0 C •Powder cloud offers some protection against radiation heat •Little cooling effect, some risk of reignition •Pollutes •Problems with visibility whwn used in small rooms

21 Tromsø brann og redning Karbondioksid / Carbon dioxide –CO 2 •Fargeløs, luktfri, ikke giftig gass, ikke brennbar, leder ikke strøm, etser ikke. •1liter flytende karbondioksid gir 460 l gass •Virker kvelende fordi den reduserer luftens oksygeninnhold •Egner seg godt mot brann i væsker og el. anlegg •Lite kjølende effekt •Temperaturen ved utstrømning er -78 0 C •Dårlig effekt mot stoffer som gløder •Colourless, odour less, no toxic gas, not inflammable, does not conduct electricity, not caustic. •1 litre liquid carbon dioxide gives 460 litre of gas •Works smothering since it reduces the oxygen tension in the air •Works well with fires in liquids and electrial wiring •Little cooling effect •Outflow temperature is -78 0 C •No good effect against substances that gloves

22 Tromsø brann og redning Vann kan ikke brukes mot brann i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer. Brann i fettgryter kan lett slokkes ved å legge på grytelokket. Trekk gryten vekk fra platen, og skru av strømmen. CO 2 apparat er ypperlig til å kvele flammer med Hvordan slokke

23 Tromsø brann og redning Manuelt slokkingsutsyr Pulverapparat • slokker de fleste typer branner • det er tungt å bære, har kort varighet. (ca. 20-sek) Brannslange • lett å bruke • ubegrenset varighet (så lenge det er vann) • Husk å åpne kranen

24 Tromsø brann og redning Lær å slokke

25 Tromsø brann og redning SkadestedetSkadestedet

26 Katastrofeadferd – Behaviour at a catastrophe Menneskelige reaksjoner 10 - 30 % reagerer hensiktsmessig reacts practical 50 - 75 % er lett handlingslammet og rådville is slightly paralysed and perplexed 10 - 25 % får sterke reaksjonertrenger hjelp etterpå gets strong reactions and need help afterwards 1 - 3 % mister kontrollen og får panikk eller alvorlig sammenbrudd looses control and gets panic or a nervous breakdown

27 Tromsø brann og redning På skadestedet – Place of loss Observer Organiser Varsle – Redde - Slokke Rolig Behersket Kontrollert •Observe •Organise •Extinguishing effort – first aid •How to behave at a fire •Calm •Controlled

28 Tromsø brann og redning Branninstruks – Fire instructions –Gjør deg kjent med følgende: –Nærmeste brannmelder/telefon –Rømningsveiene –Nærmeste husbrannslange - slokkeapparat –Hvis brann oppstår på Din arbeidsplass: –Få personer ut av rommet som brenner –Lukk døra! –Varsle via brannmelder eller telefon til brannvesenet - tel. 110 –Flytte truede personer over til sikrere område –Lukk dører til trapperom og korridorer –Hvis brannalarmen går: –Undersøk om brannen er oppstått på ditt område –Lukk dører til rom, trapperom og til korridorer. –Make yourself familiar with the following: –Nearest manual call point/telephone –Escape route –Closest fire hose / fire extinguisher –If a fire breaks out at Your work place: –Get persons out of the burning room –Shut the door! –Warn via nearest manual call point or telephone the fire department at 110 –Move threaten personnel over to secure areas –Shut doors to staircases and corridors –If the fire alarm is triggered: –Cheque if the fire has started in your area –Shut doors to staircases, corridors and rooms

29 Tromsø brann og redning Før brannvesenet ankommer Before the fire department arrives •En må ta ledelsen - gi klare ordrer og oppgaver –Opptre rolig, behersket og kontrollert - unngå panikk •Lokaliser og slokk brannen hvis du klarer, hvis ikke lukk døra til rommet hvor brannen er. •Redd mennesker som er i direkte fare •Varsle brannvesenet og andre i henhold til varslingsplan –Vær nøyaktig med meldingen mht. brannes omfang, menneskeliv i fare, brannvesenets angrepsveier, farlige forhold,..…... •Evakuer via nærmeste rømningsvei ut til det fri, eller til annet sikkert oppholdssted inntil brannvesenet ankommer •Opprett samleplass for evakuerte •Ta i mot brannvesenet - informer og orienter

30 Tromsø brann og redning NØDNUMMER EMERGENCY NUMBERS 110 112 113


Laste ned ppt "Tromsø brann og redning Brann - Fire Brannteori - slukningsmidler - øvelse Fire theory – extinguishing medium – extinguish technique - drill."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google