Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brann - Fire Brannteori - slukningsmidler - øvelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brann - Fire Brannteori - slukningsmidler - øvelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brann - Fire Brannteori - slukningsmidler - øvelse
Fire theory – extinguishing medium – extinguish technique - drill Tromsø brann og redning

2 11.Mai 1985 – 56 mennesker omkommer
Bradford 11.Mai 1985 – 56 mennesker omkommer Tromsø brann og redning

3 Brannårsaker – Cause of fire
Defect electrial equipment and installations Wrong use of electrial equipment Accidents when cooking Smoking Candlelight Hot work Intentional fires Waste management Most fires are caused by human failure Feil på elektrisk utstyr og installasjoner Feil bruk av elektrisk utstyr Uhell ved matlaging Røyking Levende lys Varme arbeider Påsatte branner Avfallshåndtering De fleste brannene skyldes menneskelig svikt Tromsø brann og redning

4 Brannbilder Tromsø brann og redning

5 Farge på brannrøyk – Colour on the fire smoke
Black Carbon rich substances as gasoline, petroleum, plastic, rubber and other oil products White Much water vapour Grey Fire in dry substances Light grey or grey-yellow Typical smouldering fire Blue-white Fire in chemicals Much light / sparks Fire in dust or powder rich substances Svart Karbonrike stoffer som bensin, petroleum, plast, gummi og andre oljeprodukter. Acetylengass utvikler svart røyk. Hvit Mye vanndamp Grå Brann i tørre stoffer Lys grå eller grågul Typisk ulmebrann Blåhvit Brann i kjemikalier Mye lys/gnist Brann i støv eller pulverrike stoffer Tromsø brann og redning

6 Hvilke gasser produseres ved brann i plastmaterialer
Hvilke gasser produseres ved brann i plastmaterialer? What gasses are produced in a fire on plastic materials? Korrosive røykgasser Saltsyre, ammoniakk, nitrogenoxider, hydrogencyanid Organiske produkter: Metan, etylen og acetylen Vanndamp, CO og CO2 Corrosive smoke gasses Hydrochloric acid, ammonia, nitrogen oxides, hydrogen cyanide Organic products Methane, ethylene, acetylene Water vapour, CO and CO2 Tromsø brann og redning

7 Røyken dreper – The smoke is killing
Ca. 9 av 10 dør av røyken Røyk inneholder: CO, CO2, sot, vanndamp m.m. Lite O2 Varm røyk stiger Temperaturen i røyken kan være flere hundre grader Røyk gir lite evt. ingen sikt Lite brennbart stoff kan utvikle mye røyk Røyk er brennbar og kan føre til overtenning og spredning av brannen Approx 9 out of 10 dies from the smoke Smoke contains: CO and CO2, soot, water vapour, etc. Little O2 Hot smoke ascends The temperature in the smoke can be several hundre degrees Smoke offers very little or no visbility at all Very little inflammable substances can develop lot of smoke Smoke is inflammable and can lead to a fully developed fire and spreading of the fire Tromsø brann og redning

8 Branntrekanten – Fire triangle
For a fire breakout three conditions must be present: Inflammable materials Sufficient oxygen The substance must be heated to its point of combustion When we put out a fire, we remove one or more of the three conditions A fire is a combustion process that is not under control For at en brann skal kunne oppstå må tre betingelser være tilstede: h et brennbart materiale Det må være tilstrekkelig oksygen gjennom lufttilførselen Stoffet må bli varmet opp til stoffets tenntemperatur Når vi slokker en brann fjerner vi en eller flere av de tre betingelsene. Brann er en forbrenningsprosess som ikke er under kontroll Tromsø brann og redning

9 Hvordan foregår en brann? How does a fire take place?
1 Startfasen - usynlig røyk og gass. Initial phase – invisible smoke and gas 2 Glødefasen - synlig røyk. Glow phase – visible smoke 3 Flammefasen - brannen er et faktum. Flame phase – the fire is a fact 4 Brannfasen - høy temp. og ukontrollert varme. Fire phase – high temperature and uncontrolled heat Tromsø brann og redning

10 Flammepunkt / Flash point
Den laveste temperatur hvor en brennbar væske utvikler så meget damp - at damp/luft blandingen kan tennes ved hjelp av flamme eller gnist. The lowest temperature where A inflammable fluid develops so much vapour that the vapour/air mixture can ignite from a spark or flame. Tromsø brann og redning

11 Tenntemperaturen – The point of combustion
Oppnås når det brennbare stoffet tenner ved ren oppvarming uten tilførsel av åpen flamme Is reached when the inflammable substance ignites by pure heating with no spark or open flame. Tromsø brann og redning

12 Selvantennelse – Spontaneous ignition
Dersom et stoff begynner å brenne uten en ytre tennkilde kalles det selvantennelse. Eksempel : Pussegarn innsatt med for eksempel linolje, vil begynne å brenne etter få timer hvis forholdene ligger til rette. Materialer som kan selvantenne Kullstøv ( tørt ) Fiskemel ( tørt Umettet fett Høy ( fuktig ) Sagmugg / sagstøv ( med litt oljerester ) Enkelte finkornete metaller ( aluminium - jern ) If a substance starts to burn without an external fire source, it is called spontaneous ignition. Example: Cotton waste with linseed oil, will start burning after a few hours if the conditions are right. Materials that can spontaneous ignite Coal dust Fish meal Unsaturated fat Hay Sawdust Some fine grained metals Tromsø brann og redning

13 Forbrenning - Combustion
Fullstendig forbrenning betyr at alt brennbart materiale får anledning til å reagere med oksygenet i lufta. Høy temperatur, god lufttilførsel, lite røyk Ufullstendig forbrenning vil si at deler av det brennbare materialet ikke får anledning til å reagere med oksygenet i lufta. Lav temperatur, lite lufttilførsel, mye røyk gjerne svart Complete combustion means that all burnable material is allowed to react with the oxygen in the air. High temperature good air ventilation, little smoke Incomplete combustion means that parts of the burnable material is not allowed to ract with the oxygen in the air. Low temperature, little air ventilation, much smoke - black Tromsø brann og redning

14 Slokkemidler - Extinguishants
Vann Skum Pulver CO2 Water Foam Powder CO2 s Tromsø brann og redning

15 Slokkemidler – klasser Extinguishants - classes
Slokkemidler deles inn i forskjellige klasser: A= Egnet mot brann i tre, papir, tekstiler og andre fiberstoffer B= Egnet mot brann i bensin, fett, olje og andre brennbare væsker C= Egnet mot brann i gasser D= Egnet mot brann i metaller F = Frityrgryter Extinguishants are divide into different classes A= Suitable for fire in wood, paper, textiles and other fibre substances B= Suitable for fire in gasoline, fat, oil and other inflammable liquids C= Suitable for fire in gases D= Suitable for fire in metals F= Suitable for fire in fat Tromsø brann og redning

16 Slokkemidler – klasser Extinguishants - classes
Man kan få kombinasjoner av klassene Pulver - ABC, BC eller D CO2 - B Skum - AB Vann - A (Kan brukes mot elektriske installasjoner, forutsatt at…………..) Les bruksanvisningen på apparatet og slangeskapet! Gjør deg kjent med innhold og bruksområder! Combinations of these classes is possible Powder– ABC – BC or D CO2 – B Foam – AB Water – A Read instructions on the extinguisher or the hose cabinet Make yourself familiar with the contents and how to use it Tromsø brann og redning

17 Vann - Water Tromsø brann og redning
Vann kjøler - viktigste effekt vannet varmes alltid opp til kokepunktet før temperaturen slutter å øke, vi får lavere temperatur (+1000C ved normalt lufttrykk) størst slokke effekt får vi ved å bruke tåkestråle Vann kveler vannet fordamper, vanndampen fortrenger lufta, vannet øker sitt volum 1700 ganger når det går fra vann til damp Fryser ved 00C Reagerer med enkelte stoffer under utvikling av varme Water is cooling – most important effect Water is always heated up to its boiling point before temperature stops increasing, lower temperature Best effect whwn using a mist of water Water smothers Water vaporises, vapour displace air, water increases its volume 1700 times from water phase to vapour phase Freezes at 00C Reacts with some substances under The development of heat Tromsø brann og redning

18 Skum - Foam Tromsø brann og redning Vann Water Luft Air
Skum er er godt egnet mot væskebrann, det hindrer oksygentilgang, danner et gassteppe som hindrer gjentenning, kjølende effekt. Vi har tre skumtyper : Tungtskum - Mellomskum - Lettskum En del brennbare væsker er blandbare med vann og vil bryte ned skumboblene. Her må man bruke spesiell skumvæske Skumtall velges i forhold til den den brannen som skal slokkes Skumvæske – Foam liquid Foam is well suited against a liquid fire, it prevents oxygen from reaching the source, it forms a blanket og gas that prevents fresh outbreak and has a cooling effect Some inflammable liquids can be mixed with water and will break down the foam bubbles. Then we have to use a special foam liquid. Foam number is chosen in proportion to the fire that has to be extinguished Tromsø brann og redning

19 Tromsø brann og redning
Zlokker branner med Zalo Oppvaskmiddelet Zalo er blitt et foretrukket slokkeverktøy for brannvesenet i Tromsø. Teknisk Ukeblad Publisert: :16 Det er skummet fra zaloen som gjør at oppvaskmiddelet nå er blitt en del av grunnutrustningen til brannvesenet i Tromsø. Vanlig – Vi pleier å bruke Zalo når vi slokker branner hvor det kan være brannfarlig væske som har utløst brannen. Zaloen lager et skumlag som gjør at flammene ikke blusser opp igjen, forklarer utrykningssjef Jonny Rognmo til Nordlys. Søppelbrann Senest onsdag morgen ble Zalo redningen under en utrykning i Tromsø. Da det oppstod brann bak i containeren på en avfallsbil var den grønne væsken mer effektiv enn vann til å slokke flammene. Tromsø brann og redning

20 Pulver - Powder Tromsø brann og redning
Pulverets slokkeeffekt er inhibitorisk (forgiftende) Effektivt mot brann i væsker og gasser Ikke giftig, ikke elektrisk ledende Frost sikkert, bruksområde – 600C til + 600C Pulverskyen gir en viss beskyttelse mot strålevarme Lite kjølende effekt, risiko for gjentenning Forurenser Ved bruk i lukket rom kan vi få problemer med sikt The extinguishing effect is inhibitory Effective against fire in liquids and gases Not poisonous, not conductive Frost proof, range of use from 600C to + 600C Powder cloud offers some protection against radiation heat Little cooling effect, some risk of reignition Pollutes Problems with visibility whwn used in small rooms Tromsø brann og redning

21 Karbondioksid / Carbon dioxide –CO2
Fargeløs, luktfri, ikke giftig gass, ikke brennbar, leder ikke strøm, etser ikke. 1liter flytende karbondioksid gir 460 l gass Virker kvelende fordi den reduserer luftens oksygeninnhold Egner seg godt mot brann i væsker og el. anlegg Lite kjølende effekt Temperaturen ved utstrømning er -780C Dårlig effekt mot stoffer som gløder Colourless, odour less, no toxic gas, not inflammable, does not conduct electricity, not caustic. 1 litre liquid carbon dioxide gives 460 litre of gas Works smothering since it reduces the oxygen tension in the air Works well with fires in liquids and electrial wiring Little cooling effect Outflow temperature is -780C No good effect against substances that gloves Tromsø brann og redning

22 Hvordan slokke Tromsø brann og redning
Vann kan ikke brukes mot brann i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer. Brann i fettgryter kan lett slokkes ved å legge på grytelokket. Trekk gryten vekk fra platen, og skru av strømmen. CO2 apparat er ypperlig til å kvele flammer med Tromsø brann og redning

23 Manuelt slokkingsutsyr
Pulverapparat slokker de fleste typer branner det er tungt å bære, har kort varighet. (ca. 20-sek) Brannslange lett å bruke ubegrenset varighet (så lenge det er vann) Husk å åpne kranen Tromsø brann og redning

24 Lær å slokke Tromsø brann og redning

25 Skadestedet Tromsø brann og redning

26 Katastrofeadferd – Behaviour at a catastrophe
Menneskelige reaksjoner % reagerer hensiktsmessig reacts practical % er lett handlingslammet og rådville is slightly paralysed and perplexed % får sterke reaksjonertrenger hjelp etterpå gets strong reactions and need help afterwards Hvordan man vil reagere på en krisesituasjon er avhengig av mange forhold både før og under hendelsen, og som et gjennomsnitt av befolkningen kan en forvente følgende reaksjoner. % reagerer hensiktsmessig. De er rolige, vurderer situasjonen realistisk, og ooptrer gjerne som ledere. % er lett handlingslammet og rådville. De kommer lett i aktivitet dersom noen setter dem i gang og sier hva de skal gjøre. 1 - 3 % mister kontrollen og får panikk / alvorlig sammenbrudd. % får så sterke reaksjoner at de må ha medisinsk hjelp etterpå. 1 - 3 % mister kontrollen og får panikk eller alvorlig sammenbrudd looses control and gets panic or a nervous breakdown Tromsø brann og redning

27 På skadestedet – Place of loss
Observer Organiser Varsle – Redde - Slokke Rolig Behersket Kontrollert Observe Organise Extinguishing effort – first aid How to behave at a fire Calm Controlled Hva ser vi Hva gjør vi - avsperring - plasering Innsats Varsle (hvem)- redde - slokke Etterarbeid Spesialavfall - må andre inn i bildet RVR tjeneste Tromsø brann og redning

28 Branninstruks – Fire instructions
Gjør deg kjent med følgende: Nærmeste brannmelder/telefon Rømningsveiene Nærmeste husbrannslange - slokkeapparat Hvis brann oppstår på Din arbeidsplass: Få personer ut av rommet som brenner Lukk døra! Varsle via brannmelder eller telefon til brannvesenet - tel. 110 Flytte truede personer over til sikrere område Lukk dører til trapperom og korridorer Hvis brannalarmen går: Undersøk om brannen er oppstått på ditt område Lukk dører til rom, trapperom og til korridorer. Make yourself familiar with the following: Nearest manual call point/telephone Escape route Closest fire hose / fire extinguisher If a fire breaks out at Your work place: Get persons out of the burning room Shut the door! Warn via nearest manual call point or telephone the fire department at 110 Move threaten personnel over to secure areas Shut doors to staircases and corridors If the fire alarm is triggered: Cheque if the fire has started in your area Shut doors to staircases, corridors and rooms Tromsø brann og redning

29 Før brannvesenet ankommer Before the fire department arrives
En må ta ledelsen - gi klare ordrer og oppgaver Opptre rolig, behersket og kontrollert - unngå panikk Lokaliser og slokk brannen hvis du klarer, hvis ikke lukk døra til rommet hvor brannen er. Redd mennesker som er i direkte fare Varsle brannvesenet og andre i henhold til varslingsplan Vær nøyaktig med meldingen mht. brannes omfang, menneskeliv i fare, brannvesenets angrepsveier, farlige forhold,..…... Evakuer via nærmeste rømningsvei ut til det fri, eller til annet sikkert oppholdssted inntil brannvesenet ankommer Opprett samleplass for evakuerte Ta i mot brannvesenet - informer og orienter Tromsø brann og redning

30 NØDNUMMER EMERGENCY NUMBERS
110 112 113 Alltid betjent Følger politidistriktene Kan være problemer med å “lese” innringer ved bruk av mobiltelefonen. Koster ikke noe, kan ringes fra automater uten penger Ringer man feil nr. vil man bli satt over Båndopptak Datalogg Tromsø brann og redning


Laste ned ppt "Brann - Fire Brannteori - slukningsmidler - øvelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google