Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen Noen betraktninger fra fremmedspråksdidaktikk- og praksisfeltet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen Noen betraktninger fra fremmedspråksdidaktikk- og praksisfeltet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen Noen betraktninger fra fremmedspråksdidaktikk- og praksisfeltet

2 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Plan: •Praktisk tilnærming – hva, hvorfor og hvordan? Refleksjoner med utgangspunkt i: -Læreplaner og andre politiske styringsdokumenter -Fremmedspråksdidaktisk teori -Intervjuer med 6 fransklærere

3 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Diskutér: •Hvordan forstår du det å ha en praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen?

4 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Praktisk tilnærming i fremmedspråkene •”Opplæringen i fremmedspråk må gis en mer fleksibel og praktisk tilnærming” (St.meld. nr. 30 2003-2004:47). •”[…] økt bruk av elevaktive og praktiske arbeidsmåter” (ibid.). •”[…] praktisk tilnærming og ferdigheter i kommunikasjon av ulik art på ulike nivåer” (ibid.: 48). •Man går altså fra å ha en praktisk målsetning (jf. kommunikativ kompetanse i R94) til å ha en praktisk tilnærming i fremmedspråkene.

5 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Hvorfor praktisk tilnærming i fremmedspråkene? •Nødvendig dersom faget skulle bli obligatorisk på ungdomstrinnet. Et politisk grep for å fornye og redde fremmedspråkene i utdanningen. •Status quo: fremmedspråk som et av flere (obligatoriske) språklige valgfag - med praktisk tilnærming som del av tilpasset undervisning. Alle fag kan gjøres mer eller mindre teoretiske eller praktiske! •P.t. er ikke noe nytt, jf. Johan Storm 1887: ”Hvad det først og fremst gjelder, er at gjøre sprogundervisningen mere praktisk, saa at discipelen virkelig lærer at bruge sproget, ikke blot at kjenne dets regler” (Henriksen 2004: 104).

6 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Hva innebærer en praktisk tilnærming? Læreplaner o. l. •Læreplan i fremmedspråk i K06: ingen definisjon av p.t., en svært åpen og fleksibel læreplan uten beskrivelse av arbeidsmåter => mye frihet (og ansvar) til lærerne (jf. Framework 2001: 18) •Implisitte beskrivelser av praktisk tilnærming => bruk av språket: –”Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive i forskjellige sammenhenger” (K06: 101) –”[…] elevene skal kunne bruke språket fra første time. Det er ferdigheter i språket, ikke kunnskaper om det, som skal være det viktigste” (Språk åpner dører 2007: 8).

7 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Fokus på språkbruk i tidligere læreplaner: - L97: ”Arbeidet med språket gjøres både praktisk og teoretisk slik at elevene får oppdage og undersøke språket, ta det i bruk fra første stund og gjennom sin egen språkbruk gradvis systematisere sine oppdagelser og prøve ut kunnskapen sin om språket.” (L97: 280 og 286. Mine uthevinger.)

8 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 - R94: ”Elevene skal vise evne til å forstå språket og kunne bruke enkelt språk i dagligdagse situasjoner” og ”kunne bruke språket i ulike kommunikasjonssituasjoner” (R94: 5 og 6. Mine uthevinger.).

9 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Praktisk tilnærming, interkulturell kommunikasjon og digitale verktøy: –”Det dreier seg her ikke bare om rene språkferdigheter, men om evne til å kommunisere på tvers av kulturforskjeller” (L97: 281og 287) –”Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn.” (K06: 101) –”Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner.” (ibid.: 103)

10 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Praktisk tilnærming innebærer både skriftlig og muntlig produksjon og resepsjon: –”Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i fremmedspråk er sentralt i utviklingen av kompetanse i fremmedspråket […] Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk det nye språket i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å kunne lytte og å kunne tale.” (K06: 103) –”Å kunne lese er en del av den praktiske språkkompetansen” (ibid.).

11 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Læreplan i fremmedspråk (K06) reflekterer ”en bred og praktisk kommunikativ kompetanse” (Gjørven 2005-2). •Framework: ”an action-oriented approach” – elevene som sosiale aktører i samfunnet (Council of Europe 2001: 9)

12 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Praktisk tilnærming i fremmedspråksdidaktisk teori •Praktisk er noe som kan ”brukes eller anvendes”, noe som er ”ervervet/oppnådd gjennom praktisk/aktiv bruk. Og det som kan brukes i praksis, kan vi videre kalle praktisk kunnskap.” (Simensen 2005-1: 7). •Hvordan bruke språket i fremmedspråk 2? –Formalisert øving og drill nødvendig pga lite formell og uformell påvirkning (i motsetning til engelsk) =>simulering av autentiske kommunikasjonssituasjoner (ibid.)

13 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •MEN - en praktisk tilnærming må også inkludere danningsaspektet! (Gjørven og Trebbi 2004)

14 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Gjørvens 4 hovedutfordringer for praktisk tilnærming i fremmedspråkopplæringen: 1.Tilpasset opplæring 2.Konkretisering av språket, kommunikasjon 3.Kontekstualisering av språket i forhold til elevenes tidligere språklæringserfaringer 4.Møte med ulike læremidler og arbeidsmåter (Gjørven 2005-1)

15 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Praktisk tilnærming i praksis •Semi-strukturerte intervjuer med 6 fransklærere ved ungdomsskoler i Oslo og Akershus høsten 2006 •Lærere med ulik fartstid og bakgrunn i faget, franskgrupper av svært ulik størrelse (7-28 elever) •Skoler med ulik geografisk og sosio-økonomisk tilhørighet •Ikke et representativt utvalg, men lærernes tanker viser viktige tendenser mht hva lærere i fremmedspråk legger i praktisk tilnærming (Se mer i Språk og språkundervisning nr. 2 2007 og rapport i serien Fokus på språk 2007 (?) )

16 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Lærerne følte at de allerede drev med praktisk tilnærming, at det ikke var mye de trengte å forandre på. •Praktisk tilnærming har å gjøre med tilpasset opplæring: –”for at det skal bli mer spiselig for alle, det her språket, så er det lurt å tenke praktisk tilnærming” (”Gro”) –”For meg betyr ikke praktisk noe som er lettere” (”Marie”). ”Men det er en annen form for læring, et annet mål… enn det akademiske. […] I verdi så tror jeg… det er mye større verdi i at mange mennesker kan litt fransk enn at noen kan det veldig godt” (”Anne”). •I en praktisk tilnærming er det viktig med variasjon, f.eks. stasjonsundervisning (jf. ”Kari”)

17 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Praktisk tilnærming og konkretisering av språket: –Inkludere det taktile, ”gjøringer”, lek og spill (-men ikke bare) –P.t. går lenger enn det å lære elevene et turistspråk, men man må også spille på det at elevene reiser mer enn før og har mer bruk for språket: •”Jeg tenker, hva er hensiktsmessig for elevene å lære for at man skal kunne klare seg bedre i Frankrike” (”Lise”)? Og: ”[D]et som jeg vil lære dem er ting som de skal kanskje ha bruk for i et senere liv, som helt vanlige personer som skal bruke fransk” (”Gro”).

18 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 –Kommunikasjon/bruk av språket og praktisk tilnærming er nærmest synonymer: •”[H]vordan kan du lære et språk uten å praktisere det?” (”Marion”) ”Bruk av språket er jo den praktiske tilnærminga sånn som jeg ser det. Skal du lære et språk så må du bruke språket.” (”Gro”) –Viktig å skape et reelt kommunikasjonsbehov hos elevene (”praksis genererer teori” (Gjørven 2005-2)): •Da blir elevene ”mye mer undersøkende, undrende, fordi de […] har lyst til at den setningen de lager, enten muntlig eller skriftlig […] skal bære en betydning” (”Marie”).

19 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 –Vokabular framfor grammatikk? –Problem: lærer og elever får ikke jobbet nok med å bruke språket (spes. muntlig) –Forslag til løsning: å arbeide med lytteforståelse og muntlig (spontan)produksjon. Rollespill, kortale (uttale), dialogtrening, modelltekster, film, snakke fransk i smågrupper for å skape trygghet. Lærers bruk av språket: ”hverdagsspråk”, fortelle historier vha gestikulering og mimikk…

20 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Praktisk tilnærming og fokus på vokabular: –Arbeid med vokabular er nødvendig for elevenes egenproduksjon: •”Du må ha ordene” for å kunne kommunisere (”Marion”) – Pugging, gloseprøver – og arbeid med konkreter og Internett

21 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Praktisk tilnærming og ”Språklæring” i K06: –Innsikt i læring gjør elevene mer aktive og interessert: •”I det øyeblikket de selv blir klar over hva og hvordan de ønsker å lære og hvorfor det er viktig å gjøre det, så vil de også stille noen krav og spørsmål og involvere seg mer” (”Anne”). • ”jeg lærer best når jeg er glad… og jeg er glad når jeg gjør ting jeg er interessert i” (ibid.) –Elevenes egenvurdering, valg av arbeidsmåter/strategier (-men de får ikke sette seg egne mål). Bruk av Den europeiske språkpermen.

22 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Praktisk tilnærming og interkulturell kompetanse: –Høflighet: •”Kommunikasjon handler jo om samhandling, og hvis man skal bli god på det, så er det viktig å kjenne til kulturen. […] Hvordan forventes det at du oppfører deg i dette landet? […] Hvorfor gjør de sånn? Hvorfor takker de ikke for maten? […] Hvorfor sier alle unnskyld når de går forbi deg på gata?” (”Gro”) –Motivasjon (film, musikk, mat, ungdomskultur…)

23 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Praktisk tilnærming og digitale hjelpemidler: –Internett ”gir tilgang til landet, på en måte” (”Marie”) –Autentiske tekster (muntlige og skriftlige) –Vokabular- og grammatikkøvinger med umiddelbar tilbakemelding –Film- og lydopptak gjort av elevene –MEN – slikt arbeid må forberedes nøye av lærer, som må ”gå opp løypa” (”Gro”). –OG læreboka forblir et viktig bidrag til undervisningen –Digitale hjelpemidler blir derfor en del av ”blended learning”

24 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Oppsummering: •Praktisk tilnærming kan bidra til at lærerne får et mer bevisst forhold til egen praksis. •Praktisk tilnærming som læring av språk gjennom bruk av språket, språkbruk sett fra et nytte-, kultur- og dannelsesperspektiv •Utfordringer: bruk av digitale verktøy, samarbeid med kollegaer og videre arbeid med elevenes innsikt i egen språklæring

25 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Litteratur •Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Internett 16.03.2007: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf •Gjørven, R. og Trebbi, T. (2004) Annet fremmedspråk i grunnskolen – fra stygg andunge til svane? I: Bedre skole, nr. 2 2004: 80-88. •Gjørven, R. (2005-1) 2. fremmedspråk som et obligatorisk fag på ungdomstrinnet – utfordringer og fallgruver. I: Språk og språkundervisning 1/05: 41-43. •Gjørven, R. (2005-2) Hva betyr praktisk tilnærming i praksis? Innlegg EVU-kurs, Romerike, 29.08.2005. •Heimark, G. E. (2007) Hvordan forstå ”praktisk tilnærming” i 2. fremmedspråk? Noen betraktninger fra fagdidaktikk- og praksisfeltet. I: Språk og språkundervisning nr. 2 2007: 8-16

26 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Henriksen, T. L. (2004) Begynnerbøker i fransk fra 1896 til 1974. A. Trampe Bødtker og Sigurd Høst, Lærebog i fransk for begyndere og dens arvtagere. Innhold, tekststrategier og iscenesettelser. Dr.philos.-avhandling. Det historisk filosofiske fakultet, UiO. •Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (juli 1999) Læreplan for videregående opplæring. B-/C-språk. Alle studieretninger. Internett 18.10.2007: http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.asp x?id=1120#Felles%20allmenne%20fag •Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1996) Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Nasjonalt læremiddelsenter (L97). •Kunnskapsdepartementet (juni 2006) Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Midlertidig utgave. Utdanningsdirektoratet: Oslo (K06).

27 Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 •Kunnskapsdepartementet (2007) Strategiplan. Språk åpner dører. Strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen 2005-2009. Revidert utgave januar 2007. •Simensen, A. M. (2002) To fluer i en smekk: Historie på tysk, heimkunnskap på engelsk, musikk på fransk? I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 1/2002. •Simensen, A. M. (2003) Fremmedspråkopplæringen ved et veiskille. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Fag, didaktikk og pedagogikk, 3-4/2003. Universitetsforlaget: Oslo. 97-103. •Simensen, A. M. (2005-1) Obligatorisk 2. fremmedspråk: En kjempeutfordring. I: Uniped, årgang 28, 1/2005: 4-9. •Simensen, A. M. (2005-2) Fremmedspråklærerens nye rolle: Frigjort og med større faglig og undervisningsmetodisk myndighet ved målstyring? I: Språk og språkundervisning 2/05. 4-7 •Utdannings- og forskningsdepartementet (2003-2004) Stortingsmelding nr. 30. (2003-2004) Kultur for læring. Akademika AS: Oslo (UFD). Annet: •Transkripsjoner av seks intervjuer med fransklærere ved ungdomsskoler i Oslo og Akershus foretatt høsten 2006.


Laste ned ppt "Gunn Elin Heimark, 25. oktober 2007 Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen Noen betraktninger fra fremmedspråksdidaktikk- og praksisfeltet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google