Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke prosjekter har NAFKAM ? KAM-kongressen, 20. april 2007 Sundvolden Hotel Laila Launsø NAFKAMUiT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke prosjekter har NAFKAM ? KAM-kongressen, 20. april 2007 Sundvolden Hotel Laila Launsø NAFKAMUiT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke prosjekter har NAFKAM ? KAM-kongressen, 20. april 2007 Sundvolden Hotel Laila Launsø NAFKAMUiT

2 Disposition: 1. NAFKAMs formål og kjernevirksomhet 2. NIFAB v. NAFKAM 3.Forskningsprojekter - en oversigt 4.Fokus på to projekter : a. Register for Exceptionelle Sygdomsforløb (RESF) b. Brobygning og integrert behandling

3 NAFKAMs formål: Utvikle kunnskap om hva alternativ behandling kan bidra med for å • lindre eller forkorte sykdommer, • bedre livskvalitet, • øke evne til mestring av sykdomssituasjoner, • bedre uønskede sider ved sykdomsopplevelse.

4 Utforske pasienters erfaringer og kontekster ifm. bruk av alternativ behandling Utforske det alternative behandlingsfelt – bruk og utøvere NAFKAMs kjernevirksomhet Utforske sikkerheten ved alternativ behandling Utforske systemeffekt ved alternativ behandling Utforske mulige virkningsmeka- nismer ved alternativ behandling Utforske komponenteffekt av alternativ behandling Utforske samarbejde mellem etablerede og alternative behandlere inden for helsevæsenet

5 • Homøopati • Akupunktur • Soneterapi • Healing • Alternativ behandling ved alvorlig, livstruende sykdom NAFKAMs kjernevirksomhet

6 NIFAB v. NAFKAM NIFAB: Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling Målet med NIFAB er: at kvalitetssikre informasjon om komplementær og alternativ medicin til: ☼ publikum generelt ☼ ansatte i helsesektoren ☼ offentlig forvaltning ☼ andre interesserede HOD er oppdragsgiver og fullfinansierer centret. www.nifab.no

7 Forskningsprojekter – en oversigt Register for Eksepsjonelle Sykdomsforløp (RESF) og forskningsprojekter Komplementærmedisinsk behandling ved kreft – retrospektiv studie Klinisk studie av individuelt tilpasset komplementærmedisinsk behandling gitt komplementært til skolemedisinsk behandling av kreft – prospektiv studie Gestaltterapi Akupunkturbehandling ved menopausale plager – Acuflash-projektet Beinskjørhet/brudd og Natto

8 Forskningsprojekter – en oversigt Helsegevinst ved utskiftning av amalgam – afsluttet projekt

9 Projekt: Opplevde sammenhenger mellom amalgam og helse i den norske befolkning Formål: at kartlegge omfanget av amalgamproblemet slik det oppfattes i den norske befolkning Problemstilling: Hva er forskjellen på opplevd amalgamrelaterte helseplager versus evidence-basert kunnskap om sammenhengen mellom amalgam og helse. Forskningsdesign og dataindsamlingsmetoder: Telefonintervju (2000 personer), Spørreskjema (2000 personer) Kvalitative intervju og kvalitativ journalgjennomgang (15 personer) Hvilke kundskaber er produceret pba undersøgelsen? Debatten og spørsmålene omkring amalgam har en rekke likhetstrekk med forholdene omkring alternativ medisin; Etablert forskning står i kontrast overfor til dels udokumenterte pasienteerfaringer med klare opplevde effekter. Projektet igangsat: Juni 2005 Projektet er afsluttet: november 2006 Projektudførere: Lege, akupunktur dr. philos Arne Johan Norheim & cand. polit. Susanne Ramstad

10 Forskningsprojekter – en oversigt Evaluering av astma/allergibehandling med legemidler og klassisk homeopati Holdningsstudier Bruk av alternativ behandling i Skandinavia Den norske befolknings brug af alternativ behandling Bruk av alternativ behandling og integrert behandling på sykehuse i Norge og Danmark Brobygning og integrert behandling

11 Norge-Kinasamarbeidet (TKM) Beskrivelse av den juridiske og tilsynsmessig situasjonen for alternativ behandling i alle EØS-land og Sveits Forskningsprojekter – en oversigt

12 Fokus på to projekter : 1. Register for Exceptionelle Sygdomsforløb (RESF) 2. Brobygning og integrert behandling

13 Registration Procedures Exceptional Case History Register NAFKAM, University of Tromsø, Norway Brit J. Drageset 27 May 2006 Register for eksepsjonelle sykdomsforløp RESF Laila Launsø & Brit Drageset, Anita Salamonsen, Arne Johan Norheim, Einar Borud & Vinjar Fønnebø Foto: Trym Ivar Bergsmo

14 Målsetting – Å bygge opp et register som tjener som grunnlag for forskning på eksepsjonelle sykdomsforløp.

15 I et eksepsjonelt / uvanlig sykdomsforløp gir bruk av alternativ behandling andre resultater enn pasientens faktiske bruk av skolemedisin I et eksepsjonelt / uvanlig sykdomsforløp gir bruk av alternativ behandling andre resultater enn pasientens faktiske bruk av skolemedisin  Uvanlig godt sykdomsforløp symptomfri eller svakere/færre symptomer helbredet  Uvanlig dårlig sykdomsforløp  forverring  ukvalifiserte råd om stopp av bruk av legemidler  anbefalt å ikke søke lege ved behov for dette

16  Hvordan hører folk om registeret? Pasientforeninger RESF Venner og bekjente Media Informasjon fra NAFKAM Nettsider Medlemsblad Møter NAFKAMs nettside Internasjonalt samarbeid Artikler Intervjuer ArtiklerKonferanser og møter Diskusjons- programmer Nettside E-post- forsendelser Rapporter

17 Tre inklusjonkriterier 1. alvorlig eller kronisk sykdom 2. bekreftet diagnose før alternativ behandling 3. pasienten har en opplevelse av uvanlige behandlingsresultater etter bruk av KAM

18 • • Statistikk  Medisinsk eksepsjonelt sykdomsforløp  Mulig medisinsk eksepsjonelt sykdomsforløp  Ikke medisinsk eksepsjonelt sykdomsforløp Pasient-defineret eksepsjonelt sykdomsforløp RESF

19 Status 2.3.2007 Totalt Fra NO Fra DK Historier i registeret 13611125 Kvinner957817 Menn41338 Kreftdiagnose432914 Multippel sklerose 352411 Astma/allergi440 CFS770 Amalgamlidelser 11 11110 Andre sykdommer 58580

20 Forskningsprojekter igangsat: 1. Eksepsjonelle sykdomsforløp. Pasienten mellom ulike medisinske systemer v. Anita Salamonsen, NAFKAM, UiT 2. Patienters opfattelse af årsag til sygdom og veje til helbredelse! V. Tove Elisabeth Kruse, Roskilde Universitetscenter, Roskilde 3. En eksplorativ studie av exceptionella sjukdomsförlopp i samband med svenska cancerpatienters användande av komplementära och alternativa terapier, v. Johanna Hök, Karolinska Institutet, Stockholm

21 Projekttitel: Eksepsjonelle sykdomsforløp. Pasienten mellom ulike medisinske systemer. Formål med projektet 1.å beskrive og analysere pasienters erfaringer med det skolemedisinske og det alternativmedisinske systemet, 2.å studere faktorer som bidrar til at sykdomsforløp beskrives som eksepsjonelle. Problemstillinger •Hvem er pasientene med uvanlige sykdomsforløp? •Hvilke erfaringer har de gjort i sine sykdomsforløp? •Hvilke konsekvenser har disse erfaringene? •Hva kan leger og alternative behandlere lære av disse pasienthistoriene? RESF- forskning

22 Datainnsamling Patienter registret i RESF Strategisk utvalg 30 pasienter kvalitative data Kvantitative data, registreringsskema Medicinske vurderinger Dokument- analyse Pasient- intervjuer Case- intervjuer Fokusgruppein- terviews med leger og alternative behandlere RESF forskning

23 Hvilke kundskaber forventes produceret ? Kundskaber om: • kreft- og MS pasienters opplevelser av ulike behandlingstilbud, • pasienters holdninger til skolemedisinsk behandling og alternativ behandling, • pasientenes valg av behandlinger og behandlere. Den kvantitative delstudien kan synliggjøre fellestrekk ved eksepsjonelle sykdomsforløp med betydning for pasienter med alvorlige lidelser som kreft og MS. Projektet igangsat: 2005 Projektet planlægges afsluttet: 2009 Projektudfører: Anita Salamonsen Uddannelse: cand.polit. RESF forskning

24 Lisbeth Nyborg Laila Launsø Brobygning og integreret behandling

25 Brobygning: interdisciplinært samarbejde på et institutionelt niveau samarbejde mellem behandlere,som anvender ulike behandlingsmodeller, Begrebsdefinitioner

26 Begrebet ’behandlingsmodel’ omfatter: • behandlerens forståelse af sygdom / helse • behandlerens anvendelse af diagnosticeringssystemer • behandlerens valg af behandlingsmetoder • behandlerens forventninger til behandlingsresultater

27 Integreret helsearbejde: arbejder på at genoprette og forebygge fysiske, emotionelle, mentale, energimæssige, sjælelige og sociale ubalancer, er orienteret mod at styrke kroppens evne til selvhelbredelse, lægger vægt på behandlerens relation til patienten og på kommunikationen mellem behandler og patient, er patient-centreret. Begrebsdefinitioner

28 Samarbejdsformer i mødet mellem etablerede og alternative behandlere: Behandlere starter en parallelbehandling uden kendskab til hinandens behandlingsmodeller og dermed uden en forholden sig til hinandens behandlingers styrker og begrænsninger i forhold til den samlede behandling patienten modtager Interventioner: additive interventioner interaktive interventioner Patienten/brugeren som objekt eller subjekt Behandlere starter en parallelbehandling hvor kundskaber om behandlernes behandlingsmodeller enten er erhvervet inden de alternative behandlere starter deres behandlinger eller disse kundskaber erhverves efter de alternative behandlere er startet op Team-baseret behandling på basis af kundskaber om hinandens behandlingsmodeller og arbejde med/kundskaber om hvilke behandlinger der kan styrke eller hæmme hinanden. Behandlingsindsats sammensættes ift den enkelte brugers behov og mål med brugerdeltagelse og -indflydelse. Der lægges en samlet behandlingsplan, der evalueres og revurderes undervejs. Et interdisciplinært behandler-team Der genereres en syntese af behandlinger, dvs. en ny behandling udvikles, der rummer elementer fra de forskellige behandleres behandlingsmodeller OUTCOMES?

29 Projekt: Nye former for ’utprøvinger’ innenfor helsevesenet i møte mellom etablerte og alternative behandlere v. Lisbeth Nyborg Formålet med første fase af projektet er at fremskaffe kundskaber om hvilke faktorer, der fremmer og hæmmer etablering af samarbejder med alternative behandlere inden for sygehuse i Norge. Projektet har fokus på etablerede behandleres, alternative behandleres og projektlederes erfaringsbaserede kundskaber i forbindelse med deres involvering i at etablere samarbejder mellem alternative og etablerede behandlere på sygehusafdelinger. Projektet har fokus på: 1. de organisatoriske kontekster hvori samarbejder etableres og 2. læringsprocesser i samarbejdsforsøgene

30 Projektets problemstillinger: 1.Hvilken motivasjon har helsepersonell til å utprøve alternativ behandling på sykehus? 2.Hva kjennetegner de forsøk som utprøves eller ønskes utprøvd med alternativ behandling på sykehus? 3. Hvilke erfaringer har helsepersonell som er i gang med å utprøve alternativ behandling på sykehus? 4. Hva kjennetegner de samarbeidsformer som er etablert ved utprøving av alternativ behandling på sykehus? 5. Hvilke faktorer har vært fremmende og hemmende for utprøving av samarbeid mellom etablerte og alternative behandlere?

31 Tenke stadiet Planlegging stadiet Igangsatt Kreft avdelin- gen,UNN Stokmarknes Sykehus Revmatologis k avdeling Geriatrisk avdeling, UNN Mellomveien Bo- og Rehabiliterings- senter Det kreative Sykehus Østfold Kvinneklikken, UNN Infeksjonsmedisinsk avdeling, UNN Psykiatri/ Folkemedisin, UNN Udvalgte cases

32 Projekt Behandlerteam under gennemførelse i Scleroseforeningen i DK Formål: 1.At udvikle en brobygningsmodel for samarbejde mellem etablerede og alternative behandlere til behandling af mennesker med multipel sclerose (MS) på Sclerosecentre. 2. At sondere muligheder for at forbedre behandlingsresultater for mennesker med MS.

33 Valgte forskningsdesign: Udviklingsorienteret evalueringsdesign med interventionsgruppe og sammenligningsgruppe Hvorfor dette forskningsdesign? Hvilke kundskaber kan dette forskningsdesign producere?

34 Hvilke behandlingsresultater opnås? Hvad har produceret disse behandlings- resultater? Hvilke mennesker med MS opnår bedre, dårligere behandlingsresultater eller ingen ændringer? Problemstillinger Hvad lærer behandlerne ved at arbejde med brobygning og ved at udvikle integreret behandling med MmMS?

35 Udvikle en model for brobygning og give viden om udvikling af en klinisk integreret behandling til MmMS Beskrive hvilke mekanismer og kontekster der er afgørende for, at interventionen kan skabe outcomes, der er relevante for brugere Give forklaringer på hvad der virker/ikke virker for brugere

36 Intervention Mekanismer / processer Kontekster Outcomes uafhængig af brugerens bevidsthed Outcomes afhængig af brugerens bevidsthed IMKO - begrebsramme ?

37 Projektets opbygning: Fase 1 : etablering og udvikling af behandlerteam (august 2004 – maj 2005) Fase 2 : • MmMS in- og ekskluderes i projektet fra maj 2005 til september 2007 • Forskningsbaseret evaluering af behandlinger igangsættes • Fortsat udvikling af team og behandlingsindsatsen på basis af feedback fra forskere og behandlere

38 ” -” - InterventionMekanismerKonteksterForventede outcomes Opnåede outcomes IMKO-skema – et redskab i udviklingen af team- baseret behandling

39 Udfordringer

40 Tusind tak for nu


Laste ned ppt "Hvilke prosjekter har NAFKAM ? KAM-kongressen, 20. april 2007 Sundvolden Hotel Laila Launsø NAFKAMUiT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google