Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Larmerud Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS Praktiske erfaringer fra rørleggerbransjen •Vannkvaliteten nå abonnentens oppfatning og rørleggerens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Larmerud Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS Praktiske erfaringer fra rørleggerbransjen •Vannkvaliteten nå abonnentens oppfatning og rørleggerens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Larmerud Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS Praktiske erfaringer fra rørleggerbransjen •Vannkvaliteten nå abonnentens oppfatning og rørleggerens påvirkning •NRLs tiltak kvalitetssikring og kunnskapsspredning •Fremtiden marked, fagkompetanse og rådgiving

2 BNL 15 avdelingskontorer NRLs medlemmer 602 foretak med 6365 ansatte NRLs medlemmer 602 foretak med 6365 ansatte - Vi i villa - VA/VVS Kompetanse - Norsk Gassenter - Rørfag - KEM - Fagskolen i Oslo -Systemkonsult AS -Norsk Fagskole AS -E-pocket -Data Power Learning -Nordisk VVS-utdanning - Vi i villa - VA/VVS Kompetanse - Norsk Gassenter - Rørfag - KEM - Fagskolen i Oslo -Systemkonsult AS -Norsk Fagskole AS -E-pocket -Data Power Learning -Nordisk VVS-utdanning NHO Samarbeidsparter Oppl. kontorer Oppl. kontorer Aktiviteter på kommunalt og fylkes- kommunalt nivå Bransjespesifikke aktiviteter mot sentrale myndigheter og samarbeidende org. Tverrfaglig nærings-, tariff- og utdanningspolitikk Storting og regjering Hva er NRL?

3 Hva driver NRL med? Bransjeutvikling og kompetanse Medlems- service Bransje- informasjon Bransje- verktøy Bransje- verktøy Synliggjøring Fagblad Rekruttering Messer Medier Teknikk Økonomi Jus Lønnssystem Reklamasjoner Strategier Fagopplæring Teknisk fagskole Kurs Standardverk Bransjenormer Nærings- politikk KS/FDV Kalkulasjon Håndbøker Læremidler E-læring Rørlegger- bransjen Medlems- bedriftene Bransjesamarb. BNL/NHO FF/LO Internasjonalt Energi og miljø

4 Vannkvaliteten nå Har vi: •Nok vann? •Godt vann?? •Trygt vann??? Er det nødvendig for Ola og Kari å kjøpe 133 millioner liter med flaskevann i året?

5 KONKLUSJON Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Godkjenning isolert sett er ingen garanti for at drikkevannet er trygt til enhver tid. Kvalitetssystemene må stadig revideres og følges opp. Ikke minst må den daglige driften være forankret i våre interne kontrollsystemer og beredskapsplaner. Stjørdal Kommune ved Enhet Kommunalteknikk har fokus på kvalitet og sikkerhet i den daglige driften. Dette innebærer at vi kontinuerlig leter etter forbedringspotensialer for å sikre at våre innbyggere også i framtiden kan drikke vann av beste kvalitet. DRIKK VÅRT KOMMUNALE VANN I FORVISSNING OM DETS GODE KVALITET Vannet er kommunens ansvar!

6 Er dette representativt for vannkvaliteten på landsbasis?

7 Kritiske faktorer: •Alder (1/3 lagt før 1971) •Systemutforming (tetthet og trykkforhold) •Anleggsutførelse (ledningenes plassering) •Vedlikehold •Innsug og feilkoplinger •Tilførsel av uønskede stoffer •Feil bruk av kjemikalier •Materialer og belegg •Grunnvannsnivå •Organismer I distribusjonsnettet skjer en forringelse av vannkvaliteten! 50 000 km med hovedledninger

8

9 Hvem har ansvaret? Kommunen…………….. Rørleggeren…………… Abonnenten……………. Vannkvaliteten skal kontrolleres etter at installasjonen er utført!

10 Røravbruddsventiler / tilbakestrømmingsbeskyttelse - et glemt kapittel! Husk Pbl/TEK § 9.51: Vannforsyningsanlegg skal sikres slik at tilbakestrømning eller inntrenging av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. Dette gjelder også for tilbakesuging og tilførsel av vann fra andre vannkilder.

11 NRLs tiltak Kvalitetssikring NRLs KS-system Opplysning Rørhåndboka/læremidler Faglærere Aktiv medvirkning og FoU ADK/NORVAR Politisk

12

13 6.9.10Rutine for arbeid på hovedvannledningsnett 1Formål Rutinen har som formål å sikre at vannkvaliteten opprettholdes ved og etter arbeid på hovedvannledningssystem og stikkledninger. Arbeid på vannledningsnettet skal ikke føre til at sykdomsfremmende bakterier og andre helseskadelige forurensninger skal tilføres vannet ved utskifting, rehabilitering og reparasjon. 2Varsling av avstenging 2.1Varsling utføres i henhold til kommunens rutiner for varsling ved vannavslag og kommunens eller vannverkets administrative bestemmelser for vannabonnement 2.2Varsling utføres i god tid før avslag dersom det ikke dreier seg om plutselig oppstått lekkasje som krever øyeblikkelig tiltak 2.3Avslagets varighet påføres varslet 2.4Varslingen omfatter alle berørte abonnenter 2.5Brannvesenet varsles skriftlig og omgående ved et hvert avslag 3Sikringstiltak før utførelse 3.1Alt arbeid utføres i henhold til overordnede bestemmelser gitt av Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Vegvesenet og Folkehelsa 3.2Trafikksikringstiltak utføres i samarbeid med politiet 3.3Evt. gravemelding sendes aktuelle etater, se eksempel vedlagt, for påvisning av kabler og andre ledninger 3.4Det samarbeides med lokalt brannvesen ved større lekkasjer som krever ekstra ressurser i form av materiell og mannskap 4Utførelse 4.1Arbeidstilsynets forskrifter for grøfte- og kumarbeid følges – kontrollplan i henhold til VA/Miljøblad UT-27 eller tilsvarende 4.2Det sørges for at arbeidsstedet er trykkløst før reparasjonsarbeid igangsettes 4.3Arbeidet utføres fagmessig etter kommunens eller vannverkets regler og anvisninger i VA/Miljøblad UTV – 8 eller annet relevant blad for det aktuelle tiltaket Utdrag fra NRLs KS-system:

14 4.4Det sørges for at grøftemasser og andre forurensninger i størst mulig grad ikke trenger inn i vannledningen 4.5Arbeidstøy, sko og hansker skal være rent og ikke tidligere benyttet til arbeid i forbindelse med kloakk 5Etterarbeid og kontroll 5.1Før vannet påsettes foretas en grundig utspyling av det berørte ledningsstrekket 5.2Ledningsstrekket rengjøres, inspiseres og desinfiseres i henhold til VA/Miljøblad DTV-4 og PBV-34 5.3Anleggsstedet ryddes og alt avfall deponeres på anvist/egnet sted (vedlagt avfallsplan for mindre anlegg) 5.4Vannprøver tas og sendes kommunens/vannverkets samarbeidende laboratorium 6Dokumentasjon 6.1Senest to dager etter utførelsen oversendes dokumentasjon/rapport av tiltaket til kommunen/vannverket. Rapporten skal inneholde •Bestillers navn •Tiltakets omfang •Dato for utførelse •Den utførendes navn •Desinfiseringsmetode •Resultat av vannprøve •Avvik fra etablert rutine I tillegg til denne rutinen benyttes aktuelle skjemaer og sjekklister fra NRLs KS- og administrasjonssystem – avsnitt 6.9 – ”Kvalitetsplan for VA-entreprise”.

15

16

17 Faglærerne og opplæringskontorene – en viktig ressurs i bransjen! Vannkvalitet og vannrensing – en del av fagopplæringen og KlimaEnergiMiljø – faget på teknisk fagskole og ingeniørhøyskole Fagopplæring Motivasjon Fagstolthet Rekruttering Videreutdanning

18 Fremtiden •Miljø i fokus •Opplysnings virksomhet •Nytenking •Nye løsninger •Nye markeder

19 Renset vann til plenvanning og bilvask •Miljøvennlig? •Ressursvennlig? •Økonomisk? •Kundevennlig? Dobbelt system – bruk av regnvann og overvann •Praktisk gjennomførbart? •Økonomisk forsvarlig? •Politisk mulig? •Helsefarlig?

20 Oppsummering: •Abonnenten tror han har verdens beste vann •Mye unødvendig flaskevann •Vannrensingen ved kilden er stort sett bra •Ledningsnettet er dårlig og ømfintlig for innlekking •Vannkvaliteten er forskjellig på forbruksstedene •Viktig å bruke lovverket og kunnskapen •Rørleggeren skal være rådgiver – krever bedre kompetanse på området •Kunnskapsformidling er en nødvendighet •Kvalitetssikring er viktig •Drikkevann – en fremtid også for rørleggeren •Renset drikkevann er for verdifullt til plenvanning og vask

21 Rent drikkevann – en sak for toppolitikere og rørleggere!


Laste ned ppt "Ole Larmerud Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS Praktiske erfaringer fra rørleggerbransjen •Vannkvaliteten nå abonnentens oppfatning og rørleggerens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google