Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykefravær og annet fravær TONE DAHL Personal- og organisasjonssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykefravær og annet fravær TONE DAHL Personal- og organisasjonssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykefravær og annet fravær TONE DAHL Personal- og organisasjonssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv http://www.tonedahl.no/

2 Befolkning i yrkesaktiv alder 3 360 000 personer Arbeidsstyrke 2 630 000 personer Mottakere av stønad pga arbeidsledighet og dårlig helse: 730 000 personer til enhver tid Av dette utgjør tapte årsverk pga sykefravær 104 000 årsverk Mottakere av stønad pga arbeidsledighet og dårlig helse: 1 500 000 personer/år Tapte årsverk pga arbeidsledighet og dårlig helse: 662 000 årsverk Av disse utgjør mottakere av sykepenger 800 000 personer/år Litt statistikk Kilder: Arbeid og velferd nr. 2-2012 Arbeid, helse og sosial ulikhet 1/2010 Befolkning 5 000 000 personer

3 Sysselsetting i prosent av befolkning i yrkesaktiv alder 15–24 år25–54 år55–64 år KMKMKM Norge54,452,083,588,364,672,8 Danmark63,763,682,987,250,964,1 Frankrike28,132,176,887,636,741,4 Italia17,026,159,184,725,446,7 Polen23,230,471,683,721,944,3 Sverige38,837,381,986,966,873,3 USA47,046,770,281,556,465,2 Sysselsetting i noen europeiske land Kilde: www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-2-2008-2009-/5.html?id=565543

4 Alle i yrkesaktiv alder som er i stand til det, skal være i inntektsgivende arbeid. Arbeid skal være førstevalget for alle arbeidsføre i yrkesaktiv alder. Tallet på sysselsatte har vokst betydelig de siste 40 år: 1970:1 641 000 av 3 863 000 (42%) 2010:2 600 000 av 4 858 000 (53,3%) Arbeidslinja Kilde: www.ssb.no/

5 Hvordan får befolkningen til livets opphold?

6 Kvinnenes inntogsmarsj: 1970:44% 2011:74% Kun 9 prosent klassifisert som ”hjemmearbeidende”. Eldre Funksjonshemmede Kronisk syke Lavt utdannede Paradoks ”Arbeidslinje” -> ”Trygdelinje” Hvem bidrar til høy yrkesdeltakelse http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-20102011/4/1.html?id=625682

7 Er høyt sykefravær et uønsket problem? Måler sykefraværet et ”sykt” arbeidsliv? Eller er det uttrykk for et omforent mål i norsk arbeidsliv: Å være inkluderende? Spørsmål

8 Nedsatt fysisk/mental helse Fysiske smerter Manglende energi Slitenhet Følelsesmessige problemer Psykiske problemer 36 milliarder kroner http://www.hjelp24.no/sykefravar/fravaerskalkulator-article162-155.html Langvarig sykefravær Tap av identitet Tap av status Dårlig økonomi Enda lengre fravær Tre grunner for å jobbe med sykefravær

9 NOU: Uførepensjon NOU: Sykelønnsordningen Velferdsmeldingen Trygdeetatens forsøksvirksomhet Sentral sykefraværsstatistikk Iverksettelse av IA-avtalen Ny sykmeldingspraksis Fagutviklingsprogram om legerollen Raskere tilbake blir innført IA 2010-2013 19902010 1991 199420012004 2002 2007 20062008 NAV blir etablert Velferdsmeldingen Sykefraværsutvalgets innstilling Forslag om ny inntektssikringsordning LO/NHOs sykefraværsprosjekt Attføringsmeldingen Arbeidslivssentrene Første IA-bedrift NOU; Arb.giver oppfølgings-ansvar, tidlig intervensjon, funksjonsvurdering, oppfølgingsplan 2000 Utvikling av velferdspolitikken http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6809365 Kilde: Aas RW 2009. Raskt tilbake.

10 2002 Første IA-bedrift NAV Arbeidslivssentre Mål: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Delmål: Reduksjon i sykefraværet med 20 pst. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder http://www.youtube.com/watch?v=dfa6sFnDelg Inkluderende arbeidsliv - IA

11 NAV blir etablert Arbeidslivssentrene blir en del av NAV 2006 ”Flere i arbeid, færre på trygd” NAV

12 Sykepenger Arbeidsavklarings - penger Attførings- penger Tidsbegrenset uførestønad Rehabiliterings- penger Uførepensjon Sykepenger Dagpenger fra mars 2010 NAV-ordninger http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2013/Satsinger/?pid=60788#hopp Varig uførepensjon http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2014/Satsinger/?pid=59865#hopp

13 Økt kontroll, trussel om straff, innføring av karensdager Gradert sykmelding, individuell tilrettelegging Kontrolltiltak kan redusere, kan også føre til økning i langtidsfravær Kontroll og påvirkning av arbeidsmiljø virker ikke Unødvendig og frivillig fravær Unødvendig og ufrivillig fravær Nødvendig og frivillig fravær Nødvendig og ufrivillig fravær Hvilke typer fravær har vi og hva hjelper Kilde: Einarsen S, Øverland SN, Schulze O-C. 2011. Å redusere bedriftens sykefravær – et håpløst prosjekt? http://www.youtube.com/watch?v=cfwm5Wcr5X0

14 http://ledernett.no/Nyttig/Ukens-dilemma/Sykemeldte-blir-sur-naar-jeg-foelger-opp

15 Case Peder Ås er sykmeldt. På skjemaet får hans leder beskjed om at han har krysset av at det skyldes forhold på arbeidsplassen. Hans leder Lars Holm er usikker på hva dette kan skyldes. Når de skal avholde oppfølgingsmøte nekter Peder å ha møtet på arbeidsplassen. Kan han det? Hvordan vil du løse dette?

16 Case Arbeidsgiver ønsker å avholde et oppfølgingsmøte med Peder. Peder ønsker ikke dette. Arbeidsgiver får en melding fra hans lege, hvor det fremgår at Peder er ute av stand til å ha møte med arbeidsgiver. Hva er saklig grunnlag for ikke å avholde oppfølgingsmøte?

17 Lav sosioøkonomisk status: Utdanning Yrke Inntekt Nedsatt helse over lang tid, f eks kronisk sykdom siden barndom Helseproblemer rammer ikke tilfeldig. Det er en overhyppighet av sviktende helse blant mennesker med lavere sosial status Hvem befinner seg bak tallene Individnivå Sannsynligheten for uføretrygding følger forskjeller i utdanningsnivå med 25 prosent sannsynlighet for dem med kun obligatorisk grunnskole og 7 prosent for dem med høyskole/universitetsutdanning Nye grupper med immigrantbakgrunn med språkproblemer, vansker med kulturell tilpasning og svake sosiale nettverk

18 Samfunnsutvikling => nedgang i primærnæring og industrisysselsetting, dvs nedgang i manuelle yrker. Enklere jobber for arbeidstakere med liten utdanning finnes nesten ikke lengre Bedring i folkehelsa => uføretrygdede lever lenger Vekst i kunnskapsintensiv produksjon: Evne til å håndtere flere arbeidsoppgaver Tåle høy arbeidsbelastning Tåle stress Sosiale evner Kommunikative evner Samarbeidsevner Omstilling Fleksibilitet Hvem befinner seg bak tallene Samfunnsnivå

19 Produktivitet Organisasjonsnivå Sterkt oppsigelsesvern Sammenpressete lønnsstruktur

20 Takk for meg TONE DAHL Personal- og organisasjonssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen


Laste ned ppt "Sykefravær og annet fravær TONE DAHL Personal- og organisasjonssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google