Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hefa åpning Skal vi også se på hva som fremmer et godt arbeidsmiljø - og en positiv utvikling for alle ansatte ? NAV seminar Alta 17. oktober 2013 Helsefremmende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hefa åpning Skal vi også se på hva som fremmer et godt arbeidsmiljø - og en positiv utvikling for alle ansatte ? NAV seminar Alta 17. oktober 2013 Helsefremmende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hefa åpning Skal vi også se på hva som fremmer et godt arbeidsmiljø - og en positiv utvikling for alle ansatte ? NAV seminar Alta 17. oktober 2013 Helsefremmende arbeidsplasser - en mulighet i arbeidsmiljøinnsatsen? Arbeidsplasser som gir helse

2 • WHO 1946helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og svakhet 1979helse som en ressurs for å oppnå mål • Helse som en klinisk tilstand • Helse som en opplevd, erfart tilstand Hva er helse? helsedefinisjon

3 psykisk velvære fysisk velvære sosialt velvære

4 Føler seg bra helse Føler seg ikke bra uhelse FriskSyk syk og bra frisk og ikke bra frisk og bra Syk og ikke bra helsekorset

5 patogen forståelse fjerner sykdom – blir frisk dikotom forståelse frisk eller syk patogen sykefravær - frisk på jobb – syk hjemme

6 salutogen forståelse Aaron Antonovsky helsekontinuum salutogen faktorerhelseuhelse friskfaktorer - riskfaktorer

7 Herzbergs to-faktor teori faktorer som skaper jobbtilfredshet er andre enn de som skaper jobbutilfredshet Er friskfaktorene forskjellig fra riskfaktorene ? tofaktor friskfaktor – riskfaktor samme – ulike ?

8 • Helsefremmende arbeid sikter mot økning av motstandskraft, overskudd, livskvalitet, mestringsevne. • Forebyggende arbeid sikter mot reduksjon av risiko for at sykdommer og ulykker oppstår - det vil si en reduksjon av risikofaktorer NOU 1991:10 Flere gode levekår for alle NOU 1998:18 Det er bruk for alle def forebygg fremme

9 Dette skillet mellom helsefremming og sykdomsforebygging er ikke av ny opprinnelse. I gresk mytologi hadde de etablerte 2 guder - Asclepios var guden for behandling av syke og Hygiea var sunnhetens gudinne. De så også at begge hadde viktige roller - og gjorde de til likeverdige partnere i tempelmedisinen. AsclepiosHygiea

10 helse fremmende – forebyggende sykdoms forebyggende Sykdom Helse Helsefremmende arbeid Forebyggende arbeid Behandling Etter Peter. F. Hjort (NOU 1998:18) hjort modell

11  En salutogen (det som fremmer helsen) tilnærming vektlegger positive ressurser for helse  En patogen (det som skader helsen) tilnærming søker etter det som skader helsen Det er klare forskjeller i ideologi og arbeidsmåter. Begge tilnærmingene er nødvendige og har sine sterke og svake sider. Som komplementære strategier kan de støtte opp om og påvirke hverandre. Mæland,Forebyggende helsearbeid 1999 helse fremmende – forebyggende jang jing

12 • helhet • relativt til situasjon • personlig opplevelse arbeidsplassen • er et helsehus • er en ”bygge- og riveplass” for helse folk sa i undersøkelsen: • medinnflytelse • likevekt • trygghet Per Fugelli (”Helse på norsk”) helsedefinisjon

13 Forskning & Teori

14 Den amerikanske psykologen Martin Seligman gikk ut i 1990 og mente at 50 års forskning med sykdomsperspektivet som forklaringsmodell var nok. Han hevdet at psykologien burde være opptatt av å identifisere hva mennesker var best på – og bygge opp disse kvaliteter. Tenkningen og forskningen innenfor positiv psykologi har påvirket og inspirert forskerne innenfor arbeidsmiljøområdet. Hva er de positive faktorer på jobben – og hvordan utvikler vi og forsterker vi disse? Martin Seligman forskning

15 Jobbtilfredshet Flyt opplevelse Jobbengasjement Lykkelig på jobben arbeidsglede velvære jobbmotivasjon

16 teori • Robert Karasek - TörresTheorell krav kontroll støtte modellen stor grad av kontroll og sosial støtte gir mulighet for god helse • Johannes Siegrist innsats - belønningsmodellen balanse mellom innsatsen og belønningen gir mulighet for god helse • Aaron Antonovsky salutogenese – perspektivet når arbeidet blir forståelig, håndterbar,t meningsfullt vil SOC øke og dermed evnen til mestring og mulighet for god helse • Wilmar Schaufeli jobbengasjement en positiv tilstand av arbeidsrelatert velvære karakterisert av:  vitalitet  entusiasme  fordypelse

17 Jobbengasjement En positiv tilstand av arbeidsrelatert velvære karakterisert av : o vitalitet jeg er full av energi i arbeidet mitt jeg føler meg sterk og energisk på jobben jeg gleder meg til å gå på jobben o entusiasme jeg er entusiastisk i jobben min jeg blir inspirert av jobben min jeg er stolt av det arbeidet jeg gjør o fordypelse jeg føler meg glad når jeg er fordypet i arbeidet mitt jeg er oppslukt av arbeidet mitt jeg blir fullstendig revet med av arbeidet mitt

18 Jobbengasjement Høy grad av jobbengasjement påvirker o jobbutførelse og dermed kundelojalitet o turnover o ansvarlighet og lojalitet o økt produktivitet og overskudd o innovasjon og utvikling av nye produkter o villighet til å stå lenger i arbeidslivet

19 jobbkrav-ressurs modellen jobbengasjement • vitalitet • entusiasme • fordypelse KONSEKVENSER jobbressurser • lederstøtte • innflytelse • medvirkning person ressurser • tro på seg selv • sosiale ferdigheter • målrettet jobbkrav • arbeidspress • fysiske krav • mentale krav

20 HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER

21 60 år • med risikoanalyse og sykdomsfokus • med forskning og kunnskaps- metodeutvikling om patogene faktorer / forhold • med utdanning av arbeidsmiljø profesjonelle – stikkord risiko og sykdom hva har vi oppnådd • økende muskel skjelett plager og lidelser • økende mentale plager og lidelser • liten endring i ulykker og dødsfall HESLEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER - ET PARADIGMESKIFTE? må vi se også se på andre sider i vår arbeidsmiljøinnsats må vi se på hvordan vi kan utvikle mennesker kan vi lage mål når vi kun forsvarer oss mot det som truer skal vi også slå noen lange baller opp på andre banehalvdel å skåre noen mål 60 år • med risikoanalyse og sykdomsfokus • med forskning og kunnskaps- metodeutvikling om patogene faktorer / forhold • med utdanning av arbeidsmiljø profesjonelle – stikkord risiko og sykdom hva har vi oppnådd • liten endring i muskel skjelett plager og lidelser • økende mentale plager og lidelser • liten endring i sykefravær • liten endring i ulykker og dødsfall positive

22 §1 Lovens formål er: • a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv som på best mulig måte ivaretar arbeidstakernes, virksomhetenes og samfunnets behov. Arbeidsmiljøloven aml

23 arbeidshelse – friskfaktor og riskfaktor  friskfaktorene For aktivt å fremme ansattes helse på arbeidsplassen må vi styrke og legge til faktorer som bygger opp helsen. Vi kan kalle disse friskfaktorer - eller salutogene faktorer. Kartlegge: spørreskjema, intervju, prosses tilnærming (løsningsfokusert)  riskfaktorene For å forebygge skader og sykdommer hos ansatte må vi begrense eller fjerne faktorer som kan true helsen. Vi kan kalle disse riskfaktorer – eller patogene faktorer. Kartlegge: måle, spørreskjema, inspeksjon faglig ris frisk risk

24 Velg & prioriter friskfaktorer og riskfaktorer vurdere & kartlegge forholdene arbeidsplass tilstandsystem innsats Arbeidshelse Finn friskfaktorer og riskfaktorer Tiltaksplan Øke / legge til friskfaktorer Minske / fjerne riskfaktorer

25 Å utvikle en virksomhet - u oppdage fasen  søk etter situasjoner og hendelser som var engasjerende, energi skapende, utviklende -  hvordan kunne det skje – hva var situasjonen, forutsetningene, din rolle, andres rolle - u drømme fasen  hvordan ser organisasjonen ut hvis disse forholdene er tilstede hele tiden?  hvordan vil organisasjonen da fungere? u design fasen  hvordan bør organisasjonen utvikle seg – og se ut for å realisere drømmen som ble skapt? atilsyn

26 En løsningsfokusert tilnærming (LØFT): u det blir mer av det vi snakker om u adferd som får oppmerksomhet gjentar seg u klokt og nyttig å fokusere på det som virker u lurt å diskutere det vi vil ha u problem beskrivelser inneholder en drøm om forandring atilsyn

27 Begrepet ”health promotion” oppstod i USA og dreide seg om helseopplysning og påvirkning av folks helsevaner 1970 WHO lanserer strategien Health For All (HFA). Regionale og nasjonale mål må settes. Forståelsen av begrepet ”health promotion” endres. 1980 Ottawa konferansen i Canada. Den første internasjonale konferansen om Health Promotion (HP). Endte opp med et sluttdokument (Ottawa-charteret) som fikk stor betydning for HP-bevegelsens store gjennomslag i hele Europa. 1983 Historisk tilbakeblikk (1)

28 1998 2002 1996 European Network Workplace Health Promotion (ENWHP). Etablert med deltakere fra alle EU land. Norge aktivt med i 1998 med STAMI som kontaktkontor. Begrepet Helsefremmende Arbeidsplasser lanseres. Første nasjonale konferanse om Helsefremmende arbeidsplasser på Lillestrøm og utarbeiding av Lillestrømerklæringen. Historisk tilbakeblikk (2) Den andre nasjonale konferanse om Helsefremmende arbeidsplasser på Lillestrøm med fokus på friskfaktorer 2006 historie 2

29 Bakgrunn Deltakerne Prosessen Erklæringen

30 Lillestrøm erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser Erklæringen fremhever at helsefremmende arbeidsplasser skapes når - arbeidsplasser åpner opp for og imøtekommer den enkeltes behov, ressurser og potensial - arbeidsplassen kan utvikles gjennom deltakerstyrte prosesser - virksomheten blir en vekstplass for den ansatte - bedriftskulturen er inkluderende og åpen for egenart og mangfold Dette handler også om hvordan vi skal få til et mer inkluderende arbeidsliv som tar vare på og utvikler mennesker. Et grunnleggende element for helsefremmende arbeidsplasser er det systematiske HMS – arbeidet som reduserer risiko for sykdom og ulykker. erklæring

31

32 Members (29): Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Associated: Switzerland Liehtenstein European Network Workplace Health Promotion www.enwhp.org • quality criteria for whp • questionnaire for self-assessment • enwhp toolbox • move europe eu land

33 slutt

34


Laste ned ppt "Hefa åpning Skal vi også se på hva som fremmer et godt arbeidsmiljø - og en positiv utvikling for alle ansatte ? NAV seminar Alta 17. oktober 2013 Helsefremmende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google