Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA-bedrift …og stolt av det!!!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA-bedrift …og stolt av det!!!"— Utskrift av presentasjonen:

1 IA-bedrift …og stolt av det!!!
Therese Johannesen

2 Therese Johannesen Erfaring Utdannelse
Caverion Norge AS – HMS-koordinator Naturgass Vest AS (nå Gasnor) – Prosjektleder Esso Norge – Kassadame Global Alliance – Third World Trainee, Ghana West Africa Utdannelse Høyskolen i Bergen - Autorisert Ergoterapeut University of Ulster, Northern Ireland – International Business Studies University of Central England – Økonomi og Adm. BI Bergen - Markedsøkonomi HMS-konferanse EL&IT

3 . HMS-konferanse EL&IT

4 Hva er ergoterapi? Kjernekompetanse HMS-konferanse EL&IT

5 Ergoterapi og arbeidshelse
Tilrettelegging av aktiviteter •Gjennomfører ergonomiske risikovurderinger og foreslår relevante tiltak •Bidrar i organisering og struktur av arbeidsdag Endring av omgivelser Initierer, forankrer, planlegger, gjennomfører og evaluerer arbeidsmiljøtiltak med vekt på det fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet Utvikling av individets mestring •Forebygger definerte arbeidsrelaterte helseutfordringer i forbindelse med psykisk helse og rus, muskel- og skjelettplager •Arbeider målrettet med faktorer som påvirker helse •Undersøker og vurderer ressurser og arbeidsevne Deltakelse og inkludering •Arbeider med helsefremmende og forebyggende prosesser i arbeidsmiljøet, inkludert fysiske, organisatoriske og psykososiale forhold •Anvender IA-avtalen og er en løsningsorientert part i lokalt IA-arbeid HMS-konferanse EL&IT

6 Helsefremmende arbeidsplass
WHO Definerer en helsefremmende arbeidsplass som et sted der alle arbeider målrettet mot en felles visjon om å fremme ansattes helse og velbefinnende. Det europeiske nettverk for helsefremmende arbeidsplasser Definerer helsefremming på arbeidsplassen som: ”the combined efforts of employers, employees and society to improve the health and well-being of people at work”. For å oppnå dette kreves en kombinasjon av at arbeidets organisering og omgivelser forbedres, at det tilrettelegges for ansattes aktive deltakelse i helseaktiviteter og at det oppmuntres til personlig utvikling. HMS-konferanse EL&IT

7 Ergoterapi og de 7 grunnprinsippene for helsefremmende arbeid
Helhetssyn på helse Det fysiske, psykiske, sosiale og åndelige ses i sammenheng. Myndiggjøring Handler om å legge til rette for at individer eller samfunn kan få egen makt over personlige, sosio- økonomiske og miljøfaktorer som påvirker helsen. Deltakelse Deltakelse handler om at den eller de det angår skal involveres på alle nivå når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering. Sosial likhet og rettferdighet For å nå dette målet må ulikheter i dagens helse reduseres, og det må legges til rette for at folk får like ressurser og muligheter for å ta ut sitt helsepotensiale. Bærekraft/vedvarenhet Intersektorielt og multistrategisk arbeid Intersektorielt: å initiere samarbeid med relevante virksomhetsområder og sektorer. Multistrategisk: å kombinere ulike tilnærminger som policyutvikling, lovendringer, organisatoriske endringer, samfunnsutvikling, utdanning og kommunikasjon. HMS-konferanse EL&IT

8 Målgruppe

9 Caverion avdeling Oslo
Avdeling Oslo Service Antall ansatte 195 stk Teknikere 145 stk Servicebiler 130 stk Funksjonærer stk Fagområder Ventilasjon/Kjøling Rør Elektro/Nødstrøm AV Sikkerhet/Brann Telecom Avdeling Oslo Prosjekt Antall ansatte 240 stk Montører 195 stk Funksjonærer stk Fagområder Ventilasjon/Kjøling Rør Elektro Sikkerhet/Brann HMS-konferanse EL&IT

10 Individuell oppfølging

11 . . HMS-konferanse EL&IT

12 IA-fundamentet: Systematisk oppfølging av sykemeldte
Kursing av ledere i sykefraværsoppfølging Etablering av rutiner som gjelder ALLE ansatte Informasjon til alle ansatte om hva bedriften tilbyr de ansatte ved sykefravær, samt hva som kreves av de ansatte. Nettbasert sykefraværsoppfølgingssystem Sikrer oversikt Sikrer at de ansatte får hjelp Sikrer at de lovpålagte oppgavene utføres HMS-konferanse EL&IT

13 Praktiske eksempler på bruk av IA-virkemidler ved individuell oppfølging
BHT-tilskudd Varsleravtale Første fraværsdag Ifm oppfølgingsplan Dialogmøte 1 Unntak fra arbeidsgiveransvar Kronisk syke/ gravide trenger flere egenmeldingsdager. Samtidig får bedriften refundert kostnaden fra 1. fraværsdag. Bedriftsintern omskolering Eksempel «Jonas» Tilretteleggingstilskudd Tekniske hjelpemidler Avlastningsvikar Raskere tilbake - NAV Nav-kontorene i de ulike fylkene har knyttet til seg avtaler med lokale private og offentlige helseforetak. Gjelder både fysisk og psykisk helse. Raskere tilbake – Spesialisthelsetjenesten Hver helseregion har knyttet til seg avtaler med lokale private og offentlige helseforetak. Omfatter forundersøkelser, operasjoner og rehabilitering HMS-konferanse EL&IT

14 Forebygging av helserelaterte plager

15 Borders? I have never seen one …but I belive they exist in the minds of some people. Thor Heyerdahl
HMS-konferanse EL&IT

16 Eksempler på helseforebyggende IA-Prosjekter periode 2010-2013
Fysisk helse Verneskoprosjektet Hørselvernprosjektet Verktøykasseprosjektet Stylteprosjektet Innføring av variasjon ved el-tavlearbeid Innføring av variasjon ved arbeid med veggkanaler Reduksjon i belastning ved håndtering av kumlokk Reduksjon av belastning ved håndtering av tungt utstyr Psyko-sosial helse Antimobbekampanje Stopp seksuell trakassering Stressmestringskurs Akan-kampanje HMS-konferanse EL&IT

17 HMS-konferanse EL&IT

18 Fordelen med å være IA-bedrift
Ikke IA-bedrifter Må gjøre alt på egenhånd: Ingen veiledning fra erfarne rådgivere ved Arbeidslivssenteret Ingen helsepersonell fra bedriftshelsetjeneste til å være med å avdekke behov + foredle de ansattes forslag til tiltak (BHT-tilskudd) Ingen finansiell støtte til prosjektet (tilretteleggingstilskudd) Å drive helseforebyggende arbeid er lovpålagt gjennom arbeidsmiljøloven. Så hvorfor ikke få hjelp til dette arbeidet, både kunnskapsmessig og finansielt? Caverion Masse gratis veiledning fra dyktige, erfarne rådgivere ved Arbeidslivssenteret. Kursing av ledere, kursing av tillitsvalgte, kursing på bruk av IA-virkemidler, BHT-tilskudd til bruk av bedriftshelsetjenesten som for eksempel kan kartlegge de ansattes behov og forslag til tiltak for bedriften. Tilretteleggingstilskudd til selve gjennomføringen av IA-prosjektet (hjelpemidler, kursing av ansatte, etc). NB! Uten aktiv bruk av IA-avtalen hadde ikke Caverion begynt å drive sitt HMS-arbeid på denne måten! HMS-konferanse EL&IT

19 IA – Metodikken Hvorfor vi treffer med tiltakene

20 Ledelsen har alltid rett… eller?
HMS-konferanse EL&IT

21 Partssamarbeid og involvering gir eierskap til prosess
HMS-konferanse EL&IT

22 Arbeidstakere er eksperter på sin egen arbeidssituasjon!
Arbeidstakers identifisering av BEHOV Arbeidstakers identifisering av TILTAK Tiltak som TREFFER HMS-konferanse EL&IT

23 Tillitsvalgte verneombud
Infrastruktur for kommunikasjon av behov og forslag til tiltak; ALLE HAR ET ANSVAR! medlemmene LAMU- Den enkelte ansatte Tillitsvalgte verneombud HMS-personell Baser prosjektledere HMS-konferanse EL&IT

24 Hvordan LAMU sikrer et helhetlig og systematisk HMS-arbeid
HMS-handlingsplan En helhetlig plan = (NB! delmålene) IA-målsettinger Generelle HMS-målsettinger Avdelingens målsettinger Sentrale bedriftsinterne målsettinger (lovpålagte målsettinger) HMS-konferanse EL&IT

25 Lar IA-metodikken seg overføre til miljø- og sikkerhetsarbeid også?

26 Rørlegger fra Caverion Oslo etter kuttskade med vinkelsliper 2012.
HMS-konferanse EL&IT

27 Praktisk eksempel på skade-/ulykkesforebyggende arbeid etter samhandlingsmetoden
Problemstilling I 2012 var 80% av ulykkene i Oslo relatert til rørleggerne i prosjekt og service. Ingen spesielle forhold gikk igjen. Løsning Informasjonsmøte og workshop med rørleggerne i prosjekt og service. Rapport med tilbakemeldinger fra rørleggerne på deres behov og forslag til tiltak Større sannsynlighet for adopsjon av tiltakene som iverksettes fordi; samhandling og eierskap til prosess er oppskrift på suksess. HMS-konferanse EL&IT

28 Skader/ulykker og den tveeggede 0-visjonen
Fordeler Stort fokus på å unngå skader/ulykker i alle ledd Ulemper Ulykker og skader underrapporteres for ikke å ødelegge bedriftens/prosjektets måltall Fraværet skjules bak symptomer, ikke ulykken/skaden Forhindrer avdekking av bakenforliggende årsaker, tiltak iverksettes ikke, og historien gjentar seg HMS-konferanse EL&IT

29 Gevinster ved IA-arbeidet …slik at dere skal forstå, hvorfor vi i Caverion ikke kan forstå, hvorfor ikke ALLE bedrifter er IA-bedrifter 

30 Arbeidsmiljømessige gevinster Konkurransemessige gevinster
Ledelsen vår presenterte følgende under LO og NHO sitt besøk hos Caverion: Arbeidsmiljømessige gevinster Bedre samarbeid og klima mellom de tillitsvalgte og ledelsen (bygger bro gjennom å samarbeide om konkrete prosjekter som kommer alle til gode) Muligheter for økonomisk støtte til prosjekter gjennom tilretteleggingstilskudd Gratis kurs og kompetanseheving gjennom Arbeidslivssenteret Positivt klima blant de ansatte Muligheter til å tilby helsetjenester kjapt gjennom BHT-tilskudd Bistand ifm interne omskoleringer Lavere sykefravær Mindre turnover Uønskede forhold blir kjapt tatt tak i (før de får vokse seg store) Mindre tabuer (seksuell trakassering/ psykisk helse/ mobbing). Vi river ned barrierene ved å snakke om det! Konkurransemessige gevinster Gjør oss attraktive/tiltrekker oss arbeidskraft (i kampen om de beste håndverkerne) Mer lojale ansatte Positiv PR Lavere sykefravær Økt effektivitet (en del hjelpemidler har resultert i dette) Innovasjon Mindre turnover Har opplevd at kunder tar kontakt for å lære av IA-arbeidet vårt HMS-konferanse EL&IT

31 Vår klubbleder (EL&IT) presenterte følgende under LO og NHO sitt besøk hos Caverion:
Samarbeid om IA prosjekter bringer partene tettere sammen De ansatte opplever at: De blir tatt vare på De blir hørt på og at deres tanker blir realiteter Belastningene i hverdagen er redusert De får tett oppfølging og kommer raskt til behandling Kanskje blir det normalt også for oss å kunne stå i arbeid frem til pensjonsalder HMS-konferanse EL&IT

32 IA-prosjektet: Stopp seksuell trakassering

33 TANKEEKSPERIMENT Hva hadde du gjort dersom moren din, ektefellen din, samboeren din, kjæresten din, søsteren din, eller datteren din opplever følgende på jobb? HMS-konferanse EL&IT

34 Hun opplever… HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
Pågående/ aggressiv «sjekking» av menn hun ikke kjenner og som ikke respekterer at hun ikke er interessert. At menn bruker dårlige unnskyldninger for stadig å være nær henne fysisk, «dulte» borti henne, ta på håret hennes, etc. Å motta sms’er og voic s fra fremmede menn som har fått tak i telefonnr hennes på jobb. …og som da også vet hvor hun bor. At menn tar kontakt med henne for å fortelle seksuelt ladede «vitser»/ kommentarer som er langt over grensen. HMS-konferanse EL&IT

35 Og du vet… HMS-konferanse EL&IT 10.09.2013
At dette hun utsettes for kalles seksuell trakassering At seksuell trakassering er ulovlig At seksuell trakassering kan medføre alvorlige helseplager som stress, angst og depresjon for den som utsettes for det. HMS-konferanse EL&IT

36 Jentene våre… …opplever dette. Og det har foregått i lang, lang tid uten at vi har visst det, uten at de har fortalt oss om det. Det har de nå! HMS-konferanse EL&IT

37 Spøkelsene får leve i mørket…
HMS-konferanse EL&IT

38 IA-prosjektet: Stopp Seksuell trakassering
Jentene i Caverion er heldige; de har noen kollegaer som sier ifra og griper inn når håndverkere fra andre firma utsetter de for dette ute på bygg. I Caverion har vi satt søkelyset på det, brutt tabuet, og tatt det opp med alle ansatte. Og våre mannlige kollegaer vet at de skal: Se hva som skjer. Ikke lukk øynene for det. Grip inn når det skjer. Ikke la de stå med det alene. Snakk om det. Ikke la det forbli et tabu, sett lyskasteren på spøkelsene. …men vi trenger DERES hjelp! HMS-konferanse EL&IT

39


Laste ned ppt "IA-bedrift …og stolt av det!!!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google