Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trenger vi et kraftsentrum for seniorpolitikken i fremtiden Åpent hus – Senter for seniorpolitikk 40-års jubileum Oslo 17. juni 2009 Øystein Haram Arbeids-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trenger vi et kraftsentrum for seniorpolitikken i fremtiden Åpent hus – Senter for seniorpolitikk 40-års jubileum Oslo 17. juni 2009 Øystein Haram Arbeids-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trenger vi et kraftsentrum for seniorpolitikken i fremtiden Åpent hus – Senter for seniorpolitikk 40-års jubileum Oslo 17. juni 2009 Øystein Haram Arbeids- og inkluderingsdepartementet

2 2 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Sitat Budsjett-Innst. S nr. 15 (2008-2009) fra Stortingets Arbeids- og sosialkomité til budsjettet 2009 under AID: • •Kap 601. 72 Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m. •”Komiteen slutter seg til Regjeringens forslag til bevilgninger til SSP og vil understreke den betydningen senterets aktivitet har for realiseringen av delmål 3 i IA-avtalen. •Komiteen viser også til betydningen av holdningsskapende virksomhet for seniorer i arbeidslivet overfor arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. •

3 3 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Komitéinnstilling fortsatt •Komiteen viser til den verdi og kompetanse som seniorer besitter og verdien av at disse står lengst mulig i arbeid. Altfor mange opplever å bli presset ut av arbeidslivet etter fylte 62 år. •Komiteen vil berømme den gode jobben disse organisasjonene gjør i forhold til å sette seniorpolitiske utfordringer på dagsorden. ” •

4 4 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Hvorfor dette økte behovet for seniorpolitikk •Raskt økende levealder og flere friske eldre •For lave fødselsrater og sterkt fall i disse medfører en aldrende befolkning •Endringer i familiemønstre og deltakelse i inntektsgivende arbeid •Det offentlige ”overtar” mange velferdsoppgaver og finansieringen av velferdsstaten tilsier høy yrkesdeltakelse •Demokratisering – krav til likeverd – likebehandling – deltakelse – brukerorientering og selvrealisering

5 5 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Ny befolkningsfremskrivning fra SSB •Ny prognose offentliggjort 11. juni 2009 •Folketallet stiger takket være høy innvandring og relativt sett høy fruktbarhet (SFT 2008 er 1,96 i Norge mot ca. 1,5 i EU) •Personer over 67 år: –Topp i 1995/96 på 622 000 personer –Ned til 603 000 personer i 2004 –Sterk vekst nå framover (er 617 000) og –Beregnet til om lag 1,5 mill. i 2060

6 6 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement

7 7 Den demografiske utfordringen: …Og disse deltar i mindre grad i arbeids- livet Det blir stadig flere eldre i befolkningen…

8 8 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement

9 9

10 10 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Familiemønstre og yrkesdeltakelse •Kvinner – utdanning og yrkesaktivitet •Flere barnløse – særlig menn •Profesjonalisering – frivillighet? •Flere enslige •Forsørgelse av det offentlige og ikke så mye familien –Fattigdomsbekjempelse ved gode inntekstsikringssystemer med høye minsteytelser (herunder kvalifiseringsstønad, uførepensjon)

11 11 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Innkludering – humanisme og demokrati •Eldre vil ha behov for deltakelse på en rekke områder •Arbeid en særlig viktig arena for –Utvikling og læring –Holde ferdigheter i hevd –Strukturere livet –Sosialt fellesskap –SELVFØLELSE OG SELVTILLIT VED Å BIDRA •Andre arenaer som bolig, politikk, frivillig arbeid etc også svært viktige

12 12 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement SSP som kulturbygger •Kultur betyr å dyrke – et kultursamfunn formes av de holdninger og aktiviteter som personene har og gjør •Det som gjentas ofte nok blir sannheten og troen •Kulturer utvikles og endres. •Hva slags kultur vil vi ha i vårt samfunn?

13 13 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Synet på eldre endrer seg •SSP har frembrakt og formidlet kunnskap som bryter ned myter og fremmer mer positive holdninger til eldre arbeidstakere og eldre som personer i det hele •Det positive budskapet handler også om å bekjempe diskriminering og at eldre blir tatt på alvor •De eldres syn på seg selv endres. Selvbildet, selvfølelsen og deltakelsen endres •SSP trengs som kulturbygger for et humant samfunn

14 14 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Årets seniorinitiativ: Aker Stord •Seniorsamlinger for ledere •Medarbeidersamtaler for seniorer •Motivasjonssamlinger for seniorer •Resultat: Får ansatte til å jobbe 0,4 år lenger

15 15 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Regjeringens hovedmål: Flere i jobb lenger

16 16 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Forventet pensjoneringsalder ved fylte 50 år Flere seniorer blir lenger i arbeidslivet

17 17 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement •Avvikling •Pensjonsalder og aldersgrenser •Utvikling •Fleksibilitet og valgfrihet Seniorpolitikk i arbeidslivet før og nå Før Nå

18 18 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Historiske endringer i Norge siste hundreår •Fattigdom, sykdom og sult •Bare fattigkasse og familie •Jobb alt du orker til du dør – alle må bidra – ingen fritid og lange dager •Rikdom, mat, bedre helse •Inntektssikring for ”alle forhold” •Regulering av arbeidstid og arbeidsmiljø •Fritid og frihet

19 19 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Endringer •Motkonjunkturpol •Eldre ut for å gi plass til de unge •Slitere belønnes med tidlig avgang og pensjonssystemer •Strukturpolitikk •Utdanning og omstilling •Samfunnsøkonomis k lønnsomhet •Konkurranse •Transparens og rettferdighet

20 20 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Snuoperasjon •Forskning om seniorer og arbeid (I Norge YAL 1995 til 2005 og nå innen sykefraværsforskningprg.) •EU innfører forbud mot aldersdiskriminering og Norge følger opp i mai 2004 (arbeidsmiljøloven •OECD landstudier av ”Ageing and employment policies” i 20 land. Norge i 2004 •OECD landstudier av helseaksen (Norge 2005-6: Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. Samlerapport kommer vår 2010) •IA-avtalen og nasjonalt krafttak etc

21 21 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement SSP som fyrtårn •Heller tenne et lys enn å klage over mørket (kinesisk ordtak) •Å fungere som en lysende stjerne for dine omgivelser – og stjernene har mennesker manøvrert etter i årtusener •Lykke til videre som lysmester!

22 22 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement

23 23 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Takk for oppmerksomheten og lykke til som kraftsentrum


Laste ned ppt "Trenger vi et kraftsentrum for seniorpolitikken i fremtiden Åpent hus – Senter for seniorpolitikk 40-års jubileum Oslo 17. juni 2009 Øystein Haram Arbeids-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google