Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk aktivitet og folkehelse 1 Folkehelsearbeidet i Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune Nettverkssamling Tromsø 10. – 11.04.08 Helse i plan 11.04.08Magnar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk aktivitet og folkehelse 1 Folkehelsearbeidet i Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune Nettverkssamling Tromsø 10. – 11.04.08 Helse i plan 11.04.08Magnar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk aktivitet og folkehelse 1 Folkehelsearbeidet i Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune Nettverkssamling Tromsø 10. – 11.04.08 Helse i plan 11.04.08Magnar Bakksjø

2 Fysisk aktivitet og folkehelse 2 Innhold •Bakgrunnen for folkehelsearbeidet •Hva er folkehelsearbeid •Hva er gjort i Nordland - Folkehelsesatsingen - Samordningsprosjektet/Kommuneplansatsinga •Hva er gjort i Vefsn kommune •- Kommneplansystemet i Vefsn (samordn.prosj.) •- Helse i plan i Vefsn

3 Fysisk aktivitet og folkehelse 3 Bakgrunn for folkehelsearbeidet Nasjonale politikk •Lover og forskrifter •St.meldinger og NOU •Nasjonal helseplan •Styrings-/oppdrags-/bestillings- dokumenter fra dept. og direktorat til FM og RHF Noen bilder som taler for seg selv:

4 Fysisk aktivitet og folkehelse 4

5 5

6 6 Alle er på plass første skoledag Galleri Nordland, Avisa Nordland 23. August 2006 Foto: Tom Melby

7 Fysisk aktivitet og folkehelse 7 Hva er folkehelsearbeid •Folkehelsearbeidet er definert i i NOU 1998:18 som: •”samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon”

8 Fysisk aktivitet og folkehelse 8 Hva er folkehelsearbeid St.meld. nr. 16 (2002-2003) „Resept for et sunnere Norge” •To overordnede målsettinger - flere leveår med god helse for befolkningen - redusere helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen •Fire strategier for å nå de overordnede målene - gjøre det enklere for individet å ta ansvar for egen helse - etablere brede allianser for folkehelsearbeidet - stimulere helsetj. til å forebygge mer og behandle mindre - utvikle kunnskapsbaserte tiltak og praksis

9 Fysisk aktivitet og folkehelse 9 Hva er folkehelsearbeid St.meld. nr. 16 (2002-2003) „Resept for et sunnere Norge” retter mest oppmerksomhet mot temaene: •kost •røyk •mosjon •rus •mental helse Fysisk inaktivitet regnes i dag som den største utfordringen for folkehelsearbeidet i den vestlige verden (WHO) Tiltak mot inaktivitet knytter seg også nært til tobakksforebyggende arbeid og ernæring

10 Fysisk aktivitet og folkehelse 10 Hva er folkehelsearbeid Det sies at: •Minst 40 % av sykdomsbyrden som vi påføres gjennom de kroniske, ikke- smittsomme sykdommer kan forebygges gjennom ”bedre kontroll” med livstilsfaktorene

11 Fysisk aktivitet og folkehelse 11 Hva er folkehelsearbeid Folkehelsearbeid er å hindre at folk blir syke, uansett hvem som står for arbeidet og består i: •helsefremmende tiltak, •forebyggende tiltak Aktører: •Offentlig sektor •Privat sektor •Frivillig sektor

12 Fysisk aktivitet og folkehelse 12 Hva er folkehelsearbeid Noen ”problematiske” særtrekk ved helsefremmende og forebyggende arbeid •Det tar ofte lang tid fra man iverksetter et tiltak og til resultatene kommer. •Resultatene er ”usynlig” pga at sykdom, skade eller lyte ikke inntreffer – hvordan dokumentere ?

13 Fysisk aktivitet og folkehelse 13 Hva er folkehelsearbeid ? •Kan man rett og slett si at folkehelsearbeid er samfunnsutvikling eller det gode liv.

14 Fysisk aktivitet og folkehelse 14 Hva er gjort i Nordland •Fokus friluftsliv og satsing på fysisk aktivitet over mange år, rettet mot kommunene •Departementets ”anleggsplankrav” har i veiledningen fra fylkeskommunen vært ”vridd” over mot aktivitetsplanlegging – Kommunedelplaner for fysisk aktivitet, friluftsliv og naturopplevelser, hvor anleggplanlegging er et av flere viktige elementer •Fylkesplanen 2004 – 2007 - Ny ”vridning” - Folkehelse blir et gjennomgående perspektiv •Handlingsplan for folkehelse 2006 - 2007

15 Fysisk aktivitet og folkehelse 15 Hva er gjort i Nordland •Politisk forankring av folkehelsesatsingen – Fylkestinget har (sak 62/07) sagt ”Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid – vårt største helsepotensial” •Fylkesplan 2008 – 2011 Folkehelse er et gjennomgående perspektiv, samt at det er fokusert på helse i arealpolitiske retningslinjer •Handlingsplan for folkehelse 2008 – 2011 •Økonomiplanen 2008 – 2011 – pluss 4 mill. i 2008 og 1 mill. påfølgende år, 7 mill. i perioden •Økt kapasitet og kompetanse i organisasjonen

16 Fysisk aktivitet og folkehelse 16 Hva er gjort i Nordland www.nfk.no

17 Fysisk aktivitet og folkehelse 17 Hva er gjort i Nordland •Handlingsplanen - Strategier for 2006-2007: - Ivareta folkehelseperspektivet i planlegging - Bygge allianser og etablere nettverk i folkehelsearbeidet - Inngå avtaler med kommuner med interesse for folkehelsearbeidet om samarbeid - Samle nødvendig kunnskap om status og utvikling i folkehelsa i fylket og viktige indikatorer for helseutviklingen - Basere handling på dokumentert kunnskap - Informasjon og holdningsskapende arbeid - Folkehelsearbeid basert på bred tilnærming - Bygge videre på det vi er gode på

18 Fysisk aktivitet og folkehelse 18 Handlingsplanen 2008 - 2011 •Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, koordinator og pådriver •Partner og tilrettelegger (”ikke gjøre det, men gjøre det mulig”) •Bred, helhetlig tilnærming •De sunne valg må bli de enkle og naturlige valg •Målrettet, resultatstyrt handling

19 Fysisk aktivitet og folkehelse 19 Handlingsplanen 2008 – 2011 12 resultatområder •Allianser og partnerskap •Kommunal/lokal mobilisering •Kunnskapsgrunnlaget •Informasjon

20 Fysisk aktivitet og folkehelse 20 Handlingsplanen 2008 – 2011 12 resultatområder forts. Prioriterte arenaer •skole og barnehage •arbeidsplassen •bomiljø og nærmiljø

21 Fysisk aktivitet og folkehelse 21 Handlingsplanen 2008 – 2011 12 resultatområder forts. Tema •fysisk aktivitet, friluftsliv og naturopplevelser, idrett og anlegg •kost og ernæring •overvekt og fedme •tobakk •alkohol og andre rusmidler

22 Fysisk aktivitet og folkehelse 22 Handlingsplanen 2008 – 2011 andre prioriterte arbeidsområder •Mental helse •Tannhelse •Ung helse •Miljøfylket Nordland •Ulykkesforebyggende arbeid

23 Fysisk aktivitet og folkehelse 23 Handlingsplanen 2008 – 2011 gjennomgående perspektiv •Universell utforming/tilgjengelighet for alle •Sosial ulikhet i helse •Barn og unge •Samiske forhold

24 Fysisk aktivitet og folkehelse 24 Handlingsplanen 2008 – 2011 Trinnvis utvikling – aktuelle tiltak i 4-årsperiode. •Utvidet analyse av helsestatus og risikifaktorer •Beregning av kostnader og inntjeningspotensiale •Informasjon og holdningsskapende arbeid •Flere kommuner med – oppfølging av disse •Økt fokus på kosthold, røyking, alkohol/rus og psykisk helse •Videreføring av FYSAK

25 Fysisk aktivitet og folkehelse 25 Handlingsplanen 2008 – 2011 Trinnvis utvikling – aktuelle tiltak i 4-årsperioden •Økt satsing på friluftsliv •Helsefremmende skoler •Arbeidsplassen som arena •Økt tilrettelegging for å gå og sykle •Støtte oppbygging av kapasitet og kompetanse ved høgskolene

26 Fysisk aktivitet og folkehelse 26 Organisering av folkehelsearbeidet •Enhet for fysisk aktivitet og folkehelse •Rådgiver for folkehelse •Folkehelseteam •Samarbeid og partnerskap med - kommuner - regionale aktører - andre, frivillige organisasjoner mv.

27 Fysisk aktivitet og folkehelse 27 Status pr. desember 2007 •Samarbeid og avtaler med - 13 kommuner, flere på vei (mål 15 innen utg. av 2007, 22 innen utg. av 2008) - regionale aktører (fylkesmannen, statskog, Helse Nord RHF, Helse- og Miljøtilsyn Salten …………. •Tiltaksmidler •Helse i plan (4 kommuner) •Hepro (2 kommuner + fylkeskommunen) •Utdanningstilbud ved HiBo (fra vår 2007)

28 Fysisk aktivitet og folkehelse 28 Kommuner med samarbeidsavtale •Bindal, Brønnøy, Alstahaug, Vefsn, Hattfjelldal, Rana, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Vestvågøy, Sortland, Bodø Kommer: Narvik, Saltdal ?? Nye avtaler fra 2008

29 Fysisk aktivitet og folkehelse 29 Regionale samarbeidspartnere •Fylkesmannen •Statskog •Helse Nord RHF •(Helseforetak) •(Høgskolene) •(NAV) •(VHSS) •Helse- og Miljøtilsyn Salten

30 Fysisk aktivitet og folkehelse 30 Fysak og Fysak-sentraler •Fysak: 38 kommuner - alle minus Andøy, Sørfold, Ballangen, Lurøy, Dønna, Træna •Fysak-sentral: Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Hattfjelldal, Vefsn, Hamarøy, Narvik, Bø, Vestvågøy •Kommer Fysak-sentral: sannsynligvis Fauske og Rana

31 Fysisk aktivitet og folkehelse 31 Forutsetninger for å lykkes •Bevisstgjøring om helsestatus og årsakene til helse- og sykdomsutvikling må ut til strategiske målgrupper. Det samme må kostnadsbilder og inntjeningspotensialer. Forebyggende og helsefremmende strategier fortsatt lavt prioritert i den norske helsedebatten/helsepolitikk •Mer og bedre kunnskap om helsestatus og utvikling av risikofaktorer og sykdom over tid (jfr, HEPRO-undersøkelsene. Noe har vi (f.eks røyking), men mye mangler (f.eks overvekt/fedme •Prioritering av arbeidsområder til de dominerende livsstilsrelaterte risikofaktorer for uhelse: røyking, fysisk inaktivitet, dårlig kost (overvekt/fedme) og for høyt alkoholforbruk/andre rusmidler. I tillegg prykisk helse. •Prioritering av areanaer. Folk må nås i dagliglivet – der de bor, arbeider, lærer og leker: skolen/barnehagen, arbeidsplassen, bolig med nærområder, media, matbutikken, skole- og arbeidsveg

32 Fysisk aktivitet og folkehelse 32 Forutsetninger for å lykkes •Alliansebygging •- folkehelsealliansen Nordland ? •- samarbeidsavtaler med kommunene (etter hvert alle) og regionale instanser •- Helse Nord •- Høgskoler/Universitet •- NAV •- Veg-/trafikkmyndigheter •- Næringslivet/NHO •- Frivillig sektor •- Andre

33 Fysisk aktivitet og folkehelse 33 Forutsetninger for å lykkes •Konkretisering av mål - forutsetter kunnskap om nå-verdier - vil gi et mer forpliktende og resultatorientert arbeid - grunnlag for evaluering av ressursbruk, effekter og resultat •Kunnskapsbasert arbeid - dokumentert kunnskap legges til grunn for strategier og tiltak sammen med erfaringer fra eget arbeid - kompetanse Samfunnsplanlegging •Planforankring og organisering av arbeidet (politisk og admin.) •Trinnvis oppbygging av virksomhet og budsjett

34 Fysisk aktivitet og folkehelse 34 Helse i plan i Nordland Folkehelsearbeid = samfunnsutvikling innebærer at: •helseperspektivet må inn i samfunnsplanlegginga i kommunene •det samme gjelder tilgjengelighet, barn og unge, kriminalitetsforebyggende planlegging, mv, ”to sider av samme sak”

35 Fysisk aktivitet og folkehelse 35 Helse i plan i Nordland •4 kommuner •del av folkehelsesatsingen •del av kommuneplansatsing/planveiledningen •fylkeskommunen bidrar med noe midler •overføringsverdi til andre kommuner

36 Fysisk aktivitet og folkehelse 36 Mål med prosjektet: •Forankre folkehelsearbeidet i det ordinære kommuneplansystemet •Bygge opp plan- og prosesskompetanse i helsesektoren Helse i plan i Nordland

37 Fysisk aktivitet og folkehelse 37 •Samordningsprosjektet i Nordland - 6 kommuner (Vefsn var med) - regionale særlovsmyndigheter - 6 departement •kommunene var best på samordning •begrepet helhetlig kommuneplan Samordningsprosjektet

38 Fysisk aktivitet og folkehelse 38 Handlingsplan kvalitetsutv. i helsetjenesten Fastlegereformen Handlingsplan for sosialtjenesten Handlingsplan for eldre Planuniverset Kommuneplanen Reform 97 Barnehageplan Handlingsplan for alkoholpolitikken Plan for fys. aktivitet og friluftsliv Landbruksplan Helse- og sosialplan Havneplan Handlingsplan miljørettet helsevern i barnehager og skoler Aksjonsprogram barn og helse Plan for forebyggende tiltak i barnevernet Handlingsplan for styrking av fosterhjemsarbeid PU-reformen Avfallsplan Plan for krisehåndtering Hovedplan avløp Risiko- og sårbarhets- analyse Økonomiplan Hovedplan vann Trafikksikkerhetsplan Næringsplan

39 Fysisk aktivitet og folkehelse 39 •Lav kommuneplanstatus i Nordland - satsing i fylkesplanen - det fulgte midler med •Erfaringene fra Samordningsprosjektet ble lagt til grunn for satsingen •Helhetlig kommuneplan og ”nok er nok”planlegging Kommuneplansatsingen

40 Fysisk aktivitet og folkehelse 40 •Samfunndelen •Kommuneplanens arealdelen sjø og land •Kommunedelplaner - areal •Kommunedelplaner – tema •Handlingsplan (økonomiplan) Helhetlig kommuneplan Flere planprosesser

41 Fysisk aktivitet og folkehelse 41 •god ”styringshjelp”, oversikt og forutsigbarhet •”en rød tråd” fra visjoner og mål, strategier, satsinger, bruk og vern av arealer til tiltak i handlingsplanen •grunnlag for prioriteringer og behandling av planer og enkeltsaker •god økonomisk oversikt •grunnlag for forenklinger (nok er nok planlegging) •grunnlag for å beholde oversikten når det må foretas endringer og omprioriteringer - en dynamisk plan. •en ”døråpner” Hvorfor helhetlig planlegging

42 Fysisk aktivitet og folkehelse 42 •Plan- og bygningslovens § 20-1 sier: - kommunen skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innefor sine områder. - hver kommune skal utarbeide en kommuneplan med en langsiktig og en kortsiktig del (kommunen som samfunn) Kommuneplanlegging Samfunnsplanlegging

43 Fysisk aktivitet og folkehelse 43 •Ny planlov - kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel (økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen) - samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon Kommuneplanlegging Samfunnsplanlegging

44 Fysisk aktivitet og folkehelse 44 •Ny planlov - oppgaver og hensyn i planleggingen: - sikre jordressursene - sikre naturgrunnlaget - legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling - legge til rette for forming av bygde miljøer ….. - fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet - ta klimahensyn ….. - fremme samfunnsikkerhet ….. Kommuneplanlegging Samfunnsplanlegging

45 Fysisk aktivitet og folkehelse 45 •Lovfestet samarbeidsplikt for offentlige organer i fylkeskommunal og kommunal planlegging •Kommunen og fylkeskommunen har lovfestet samarbeidsplikt med offentlige organer •Stat, fylke og kommune skal drive en aktiv opplysningsvirksomhet ovenfor offentligheten •Planer med vesentlig virkning for miljø, naturressurser og samfunn skal konsekvensutredes (KU-forskriften er hjemlet i PBL) PBL som samordningsverktøy

46 Fysisk aktivitet og folkehelse 46 •Kommunen som planmyndighet vedtar kommuneplan •Nasjonale og regionale myndigheter har samarbeidsplikt og skal i vareta sine særlover gjennom å delta i kommunale planprosesser •Særlovsinteresser kan stå mot hverandre •Fylkesmannen har samordningsansvaret •Kommunen kan vedta på tvers av hva en særlovsmyndighet mener PBL som samordningsverktøy

47 Fysisk aktivitet og folkehelse 47 •Politisk forankring •Planen må forankres i kommunestyret •Formannskap/Planutvalg må være styringsgruppe •Ordføreren og politikerne må ”fronte” planarbeidet •Administrativ forankring •Rådmannen må ha det administrative ansvaret •Det må settes av ressurser (personell, økonomi) •Det må skapes ”rom” i etatene/avdelingene Organisering av planarbeidet

48 Fysisk aktivitet og folkehelse 48 •Søke samarbeid tidligst mulig med myndigheter, organisasjoner mv. som har særlige interesser i planen •Gjøre kjent de mest aktuelle problemstillinger slik at disse blir gjenstand for offentlig debatt •Klarhet i innflytelsesmuligheter og vilkår for deltakelse •Aktiv deltakelse skaper forventninger om oppfølging •Ambisjonsnivået må tilpasses kommunens ressurser/behov •Må ikke slite ut deltakerne God medvirkning forutsetter

49 Fysisk aktivitet og folkehelse 49 ”Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø, naturresurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.” Ny KU-forskrift Formålsparagrafen

50 Fysisk aktivitet og folkehelse 50 •Planer og tiltak som gir vesentlige virkninger for miljø, naturnaturressurser og samfunn skal også vurderes i forhold til helse når planen/tiltaket: - gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning eller støy, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann og sedimenter, eller medfører risiko for alvorlige ulykker, stråling og ras- og flomsituasjoner - kan få konsekvenser for befolkningens helse som følge av vesentlige endringer i befolknings-sammensetning, boligmarked,boligbehov eller behov for tjenestetilbud - kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester Hva er nytt i forskriften

51 Fysisk aktivitet og folkehelse 51 •I Samordningsprosjektet tok kommunen en gjennomgang av sine planer, fant et 50-talls planer med et investeringsbehov langt ut over økonomiske evne. •Planene hadde ulikt ”opphav” - statlige plankrav - gulrotplaner - politisk initierte planer - administrativt initierte planer Kommuneplansystemet i Vefsn

52 Fysisk aktivitet og folkehelse 52 Kommuneplansystemet i Vefsn •Kommunen innførte et plansystem bestående av: - Samfunnsdelen - Arealdelen m/delplaner - Delplaner for satsingsområdene m/handlinsdel - Handlingsprogram/Økonomiplan •Bare politikerne og rådmannen kan initiere planprosesser som skal legge til grunn mål og strategier i samfunnsdelen

53 Fysisk aktivitet og folkehelse 53 Kommuneplansystemet i Vefsn •Politisk styrte prosesser •Rød tråd fra visjon gjennom mål og strategier til gjennomføring av tiltak •Forenkling og gjenkjenning •2. versjon vedtatt 2006,bedre enn 1. versjon •Fortsatt et forbedringspotensiale, linken mellom samfunnsdelen og arealdelen - arealpolitiske retningslinjer, smalere satsing m.v

54 Fysisk aktivitet og folkehelse 54 Helse i Plan i Vefsn •Vefsn kom inn i Helse i Plan prosjektet etter at samfunnsdelen og arealdelen var rullert •Helseperspektivet var ”innarbeidet” i Kommunedelplanen for satsingsområdene - omsorg - oppvekst - næring og arealdelen uten at dette hadde vært bevist

55 Fysisk aktivitet og folkehelse 55 Helse i Plan i Vefsn •I løpet av 2008 blir det utarbeide og vedtatt: - Arealpolitiske retningslinjer - Retningslinjer for folkehelsesatsing

56 Fysisk aktivitet og folkehelse 56

57 Fysisk aktivitet og folkehelse 57

58 Fysisk aktivitet og folkehelse 58

59 Fysisk aktivitet og folkehelse 59


Laste ned ppt "Fysisk aktivitet og folkehelse 1 Folkehelsearbeidet i Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune Nettverkssamling Tromsø 10. – 11.04.08 Helse i plan 11.04.08Magnar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google