Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akkordtariffen – 2006 © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akkordtariffen – 2006 © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akkordtariffen – 2006 © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017
Lysbilde nr.: 1

2 Priser, ja – forutsetninger, nei
Etablert ”sannhet”: Del 1 er vanskelig og kime til krangling på bedriften. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 2

3 Forutsetning for akkord tariffen finner du i del 1
Forenklet del 1 ved å bake inn mer i prisene og la akkordlaget administrere jobben innenfor anleggsområdet. MEN: Studer denne delen meget nøye. resultatet kan bli mange ekstra tusen-lapper i lønningsposen. Har du råd til å la være? © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 3

4 Gruppeoppgave nr. 1 1 Hva slags arbeidsoppdrag er du på nå?
a) Service og vedlikeholdsoppdrag. b) Fastlønnsoppdrag over 24 timers varighet. c) Akkordarbeid. 2 Hva er fastlønnssatsen din uten fagarbeidertillegg? 3 Hva er fastlønnssatsen din inkludert fagarbeidertillegg? 4 Hva er akkordfortjenesten din uten fagarbeidertillegg? 5 Hvordan er dine kunnskaper om akkordtariffens tekniske deler? (Del 2 t.o.m. 12) a) Meget bra b) Bra c) Dårlig 6 Hvordan er dine kunnskaper om akkordtariffens generelle del? (Del 1) Hva forventer du av dette kurset? © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 4

5 Listens nummerering De to sifre til venstre i gruppenummer er henviser til en av de 12 deler akkordprislisten er bygd opp av . De to neste siffer i gruppenummer angir den enkelte gruppen innen en bestemt del av listen. De siste to sifre er posisjonsnummer. (maks 2 tall) © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 5

6 110-10 akkord-arbeid skal uhindret kunne anvendes
Ingen av partene kan gjennom sine organisasjoner nekte eller hindre at det skal arbeides akkord etter overenskomsten bestemmelser © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 6

7 Fortsettelse på Akkordtariffen skal lojalt anvendes av begge parter slik at den virker fremmende på produktiviteten i bedriften. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 7

8 tilrettelegging Før arbeidet påbegynnes, skal bedriften sørge for planlegging av arbeide. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 8

9 Gruppeoppgave nr. 2 Sett opp akkordberegning for følgende arbeidsoppgaver: stk 20 mm hulltak i 125 mm tømmervegg med panel på hver side. 2. Tillaging av 20 stk 60 cm spikerslag av 4 m lange planker, og oppsetting av ditto. stk hulltak 22 mm, 5 stk 34 mm og 4 stk 53 mm i tidligere oppsatt sikringsskap. 4. Oppsetting av 1 stk F 2 - skap i nisje. Innsetting av 4 stk skinner, målerunderlag og tilpassing av målersløyfe. 5. Oppsetting av 1 stk innføringstrakt. 6. 1 stk hovedbryter 3 x 63 A stk sikringselementer 25 A. 8. 3 stk sikringselementer 63 A. stk tilkoblinger 16 mm2. stk tilkoblinger 10 mm2. stk tilkoblinger 1,5 mm2 - 6 mm2. (Tilkoblingene i 9, 10 og 11 gjelder sikringselementer og effektbryter i skap.) m rør 16 mm i trekonstruksjon i tak og vegg. m rør 20 mm i forskaling og dekke. Herav 80 m festet med bendsling og 20 m festet med Thorsmannsfester. stk lampepunkt (skjult anlegg). stk innfelte brytere og stikkontakter. stk bokser med kobling. m PN 1,5 mm2. stk avslutningsklosser på dekke. m kabel 2 x 1,5 mm2 på gipsplate. m kabel 1,5 mm2 på bro (i bunt). 21. 2 stk koblingsbokser 2,5 mm2 på gips. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 9

10 Gruppeoppgave nr. 2 forts.
22. 4 stk 3-faset industrikontakter 16 A på betong. 23. 2 stk 60 W beslag m/kuppel og pære. 24. 4 stk doble 40 W armaturer på betong. 25. 3 stk ovner 110 x 30 cm (4 fester) på betong. 26. Ditto 4 stk på gipsplate med spikerslag bak. 27. Tilkobling av 1 stk 2000 W varmvannsbereder. 28. Opplegg og tilkobling av 2 stk 2-leder ferdigmonterte varmekabler a 28 m. 29. Oppsetting av 20 stk takfester for kabelbro på betong. 30. Sammenmontering av 60 stk takoppheng for kabelbro. 31. Opplegg av 60 m kabelstige - 60 cm bredde. 32. 8 stk kutt av kabelbro. 33. Oppsetting av 5 m plastkanal - 2,5 cm bredde (2 fester pr m) 34. Oppsetting av 10 m kanal 12 cm bred med 6 fester pr m. 35. Innsetting av 5 stk uttaksbokser m/16 A stikkontakter m PR 2 x 2,5 mm2 i kanal. 37. Oppsetting av 4 stk ringeknapper. 38. Oppsetting av 4 stk ringeklokker 39. Opplegg av 20 m 4 par svakstrømskabel stk koblinger på ringeknapper etc 41. Skjøt av 2 stk 4 par kabel stk utspissing av kabel a 30 cm © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 10

11 Gruppeoppgave nr. 3 På jobben hvor dere nå har satt opp akkordberegning, har det medgått følgende antall timer: 85 montørtimer. (Det er 12 år siden montøren bestod fagprøven) 55 lærlingetimer. (lærling etter reform -94 i 6. halvår) Regn ut fordelingsprosent/timefortjeneste på jobben med bakgrunn i akkordberegningen. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 11

12 145 – Arbeid i høyde For arbeid i høyder betales det i tillegg til akkordprisene etter pos.145. Tillegget betales for merarbeid med å arbeide i høyden, ikke som et ubekvemtillegg. Tilleggene kommer ikke til anvendelse hvis rommet er helt dekket av stillasgulv i passende montasjehøyde. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 12

13 Gruppeoppgave nr. 4 Kabelbroer og armaturer har en montasjehøyde på 5 meter. Regn ut fordelingsprosent/timefortjeneste på jobben etter at dette er tatt med. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 13

14 145 – 10 Stillas Hvis avstanden mellom gulv og montasjestedet er over 4 m. Skal bedriften skaffe nødvendig stillas oppsatt uten omkostninger for akkordtaker. Blir akkordtaker pålagt å montere, demontere eller flytte stillas, skal det avtales pris. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 14

15 Inventartillegg 1 For arbeid i bebodde rom der inventar er innsatt, skal prisen forhøyes med Dette gjelder også i verksteder/fabrikker. Med inventar menes i denne sammenheng ting som kan flyttes av 1 person © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 15

16 Inventartillegg II Hvis særlig ugunstige forhold er tilstede i verksteder, fabrikker, forretningslokaler o.l med sterkt begrenset arbeidsplass kan det avtales ytterligere tillegg. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 16

17 145-45, 50 og 55 kanaler, tunneller, sykehus og fengsler.
Ved arbeid i rom eller kanaler med lavere høyde enn 1,5m betales et tillegg på minst 25%. Ved arbeid i tunneler, fengsler og sykehus hvor det er vanskelig å få arbeidet rasjonelt kan det avtales tillegg. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 17

18 Gruppeoppgave nr. 5 Det er avtalt kr. 170,- for bygging/flytting av stillas. Til dette er det medgått 5 timer. Regn ut fordelingsprosent/timefortjeneste på jobben etter at dette er tatt med. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 18

19 LOK §3H1. Mønstring på bedriften.
Må arbeiderne mønstre ved bedriften betales medgått reisetid fra bedrift til arbeidssted. Dette er gang/reisetid og tillegges akkorden Det finnes kun 2 mønstringssteder: Bedriften eller arbeidsstedet. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 19

20 LOK §3H.2 Mønstring på arbeidsstedet
På arbeidsstedet mønstres det til arbeidstidens begynnelse og slutt når reisetiden med bedriften som utgangspunkt Ikke overstiger 20 min eller 20 km hver vei. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 20

21 LOK §3H.3 Reisetid Reisetid utover 20 min eller 20 km. Betales med:
§3A Fastlønn + §3C fagarbeidertillegg ved akkordarbeid. Ved fastlønnsoppdrag kommer §3E i tillegg. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 21

22 LOK §3H.4 Reisepenger Medgåtte reiseutgifter betales av bedriften.
Det forutsettes at man bruker den reisemåten som er mest hensiktsmessig for bedriften. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 22

23 LOK §3.H 5. Fellestransport
Bedriften kan bestemme at det settes opp fellestransport. I slike tilfeller er bedriften oppmøtested. I den enkelte bedrift kan det inngås avtale om annet oppmøtested. Oppmøtetid er på bedriften tidligst 20 min. før arbeidstidens begynnelse. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 23

24 § 3 H 7 Bedriftene skal tegne en forsikringsordning som gir den samme økonomiske dekning som yrkesskadeforsikringen ved annet oppmøtested enn bedriften © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 24

25 Gruppeoppgave nr. 6 Det er avtalt direkte mønstring på arbeidsstedet.
Reiseavstanden er 35 km og det medgår 35 min. hver vei. Montøren har 11 dager på jobben, lærlingen har 7 dager. Regn ut fordelingsprosent/timefortjeneste på jobben etter at dette er tatt med. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 25

26 110-14 oppgaver over materiell og utstyr
Bedriften skal levere akkordtaker oppgaver over materiell og utstyr med typebetegnelse. Gjenpart av materialrekvisisjonene skal medfølge alt materiell ved utlevering. Akkordtaker/bas skal gis nødvendig opplæring i bruk av datasystemer hvis slike systemer benyttes i materialregnskapet. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 26

27 Landsoverenskomstens § 4 A
Alle administrative oppgaver; tilrettelegging, arbeid med tegninger og materiallister, opprydding av eget avfall og transport av materiell, er innkalkulert i akkordprisene innenfor anleggsområdet. Det skal avtales betaling for arbeid som foregår utenfor anleggsområdet. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 27

28 125-10 uttak av materiell/ flytting av materiallager
Uttak/ tilbakelevering og flytting av materiell og verktøy er dagtid. Likeledes er innsetting av materiell i hyller, kontroll av pakksedler etc dagtid. Husk skriftlig avtale ved flytting av materiallager. Hvem betaler innreding med hyller ? © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 28

29 125-15 konferanse med nye kunder
Den tid som går med til å konferere med nye kunder på et bygg er dagtid. Bestemmelsen gjelder kun konferanse med leieboere som flytter inn under arbeides gang om plassering av utstyr Konferansetid på anlegget utover dette er kompensert i prisene © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 29

30 125-20 arbeidstid under 3 timer
Blir akkordtaker tatt fra akkordarbeidet før han har 3 sammenhengende timer, skal tiden føres som dagtid i akkorden. Dette gjelder ikke hvis akkordarbeidet avsluttes eller avbrytes p.g.a. Byggearbeidets fremdrift. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 30

31 ventetid Hvis akkordtaker må vente på materiell som er rekvirert i god tid – eller det oppstår hindringer for akkordarbeidets rasjonelle fremdrift føres ventetiden som dagtid. Melding må gis med en gang til bedriften før dagtid kan skrives. Bestemmelsen gjelder ikke ved force majoure. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 31

32 Gruppeoppgave nr. 7 På jobben er det gått med 4 timer til henting av materiell og utstyr hos grossist. (Montørtimer) Montøren har brukt 2 timer til å transportere materiell mottatt fra grossist på anlegget, inn i lagerbrakke. Det har videre gått med 3 timer dagtid for montør. Regn ut fordelingsprosent/timefortjeneste på jobben etter at dette er tatt med. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 32

33 akkordseddel Akkordseddelen er en bindende kontrakt for begge parter Bedriften skal skrive ut akkordseddel som skal følge arbeidsordren. Akkordseddelen skal inneholde arbeidets omfang og eventuelt Særbestemmelser. Akkordseddelen skal underskrives av begge parter før arbeidet Startes. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 33

34 115-20 Arbeid som ikke dekkes av prislista
Dette vil som regel være 05 eller 07 avtaler. Det kan også være fastlønn i akkorden Arbeid av denne art skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes. © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 34

35 Gruppeoppgave nr. 8 Sett opp akkordseddel for jobben.
Akkordseddelen skal ivareta de forhold vi har vært gjennom på kurset © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017 Lysbilde nr.: 35


Laste ned ppt "Akkordtariffen – 2006 © EL & IT forbundet, mandag, 3. april 2017"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google