Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av internrevisjonens arbeid Erfaringer fra Tematilsyn i norske finansinstitusjoner våren 2005 - Innlegg på IIA Danmarks Årskonference,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av internrevisjonens arbeid Erfaringer fra Tematilsyn i norske finansinstitusjoner våren 2005 - Innlegg på IIA Danmarks Årskonference,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av internrevisjonens arbeid Erfaringer fra Tematilsyn i norske finansinstitusjoner våren 2005 - Innlegg på IIA Danmarks Årskonference, Helsingør 9. juni 2005 Seniorrådgiver May-Brit Riksheim Spesialrådgiver Morten Thorbjørnsen

2 IIA Danmark, Årskonference 2005 2 Konference-arrangørs stikkord: –Formål med Kredittilsynets gennemgang af intern revision. –Gennemgang af udkast til arbejdsplan for kvalitetssikring af intern revision, som det norske tilsyn sendte i høring i 2004. –Erfaringer fra temagennemgang i foråret 2005. Anbefalinger til intern revision baseret på den foretagne gennemgang. –Hvorledes forventes kontrollen udført fremadrettet og hvor ofte ? Vi vil forsøke å belyse disse temaer gjennom følgende disposisjon:

3 IIA Danmark, Årskonference 2005 3 Disposisjon 1.Kort om norsk regelverk for intern kontroll og internrevisjon i finansinstitusjoner 2.Innføringen av et krav om å ha / opprette internrevisjonsfunksjon 3.Formål med vår gjennomgang / tematilsyn 4.Tematilsyn - omfang og gjennomføring 5.Metodikk (arbeidsplan for kvalitetssikring av I R) 6.Observasjoner og erfaringer 7.Anbefalinger og forslag 8.Fremtidige kontroller / oppfølging

4 IIA Danmark, Årskonference 2005 4 1 a. Generelt om norsk regelverk innen finanssektoren •Lover (Laws) - vedtatt av Stortinget og gitt av Kongen i Statsråd - som i DK •Forskrifter (Regulations) - gitt av Finansdepartementet (vanligvis utarbeidet av Kredittilsynet, ofte for å gi mer detaljerte retningslinjer til en lov) – tilsvarer ’Bekendtgørelser’ gitt av Finanstilsynet i DK •Rundskriv (Circulars) - gitt av Kredittilsynet (vanligvis som utdypning/tillegg/presisering til en Forskrift) - tilsvarer ’Vejledninger’ gitt av Finanstilsynet i DK

5 IIA Danmark, Årskonference 2005 5 1 b. Norsk regelverk for I K & I R Krav til styring og kontroll ( ’kontrollmiljø’) i norske finansinstitusjoner hviler på en rekke ulike lover og forskrifter – bl.a.: –Almenaksjeloven –Lov om forretningsbanker / Lov om sparebanker –Lov om finansieringsvirksomhet –Lov om forsikringsvirksomhet –Kredittilsynsloven –Forskrift 1057 om Intern kontroll (1997 – endret 2003) –Forskrift 630 om Informasjons og kommunikasjonsteknologi (2003)

6 IIA Danmark, Årskonference 2005 6 1 c. Forskjeller mellom norske og danske regelverk og forhold vedr. internrevisjon •Viktig forskjell: bare i et fåtall av norske banker utfører internrevisjonen i nevneverdig omfang finansiell revisjon •Det er ingen krav til rapportering eller bekreftelser til tilsynsmyndighetene fra internrevisjonen i norske banker

7 IIA Danmark, Årskonference 2005 7 2 a. Utvikling av Kredittilsynets retningslinjer for krav om - og evaluering av - internrevisjon Off. dokumenter: •Utredning juni 2002, Høringsnotat – off. høring •Rundskriv 3/2003 (oversendelse av forskriftsendring) •Endring 16. des 2002 i forskrift av 20. juni 1997 nr. 1057 – (§ 4-2…) •Rundskriv 16/2003 – Veiledning til internkontroll-forskriften, herunder kommentarer til kravet om internrevisjon (§4-2) Metodikk: •Veiledende retningslinjer for Kredittilsynet vurdering av internrevisjonsfunksjonen (Utkast Internt Notat 25. mai 2004 – begrenset høring; – 13. sept. 2004) •Plan og metodikk for Tematilsyn jan – april 2005 (Interne arbeidsdokumenter i Kredittilsynet)

8 IIA Danmark, Årskonference 2005 8 2 b. Innføringen av et krav om å ha / opprette internrevisjonsfunksjon Endring i Forskrift om intern kontroll fra 01.01.2003: –§ 4-2 : Krav om internrevisjon i finansinstitusjon > 10 Mrd NOK –do. krav for børser, oppgjørssentraler, verdipapirregistre –andre: krav om at styret avgjør om foretaket skal ha internrevisjon (§ 2-1, siste ledd) Internrevisjonsfunksjon (der det er et krav) implementert innen 01.01.2004 Målsetning ved endringen er å styrke den interne kontroll i finansinstitusjonene, ved å gi styret et virkemiddel for bedre å kunne overvåke foretakets opplegg for risikovurdering, kontrolletablering og rutinegjennomføring.

9 IIA Danmark, Årskonference 2005 9 2 c. ”Krav til internrevisjon ….” Prinsipielt: Bør Kredittilsynet ha / gå ut med ”krav til…”? - –Internkontrollforskriften er i utgangspunktet en ”rammeforskrift” – kontroll tilpasses lokalt - ikke gi for detaljerte krav om hvordan den skal/bør utøves! –Et krav til hvordan internrevisjonen skal utøves vil gripe inn i styrets rett til selv å fastlegge kriterier for sitt eget kontrollorgan –”Etablert praksis” i institusjoner som allerede har internrevisjon Uansett – behov for å ha standarder for vår evaluering: Kravet i § 4-2 – 1.ledd – ”anerkjente standarder”, f.eks.: –IIA – generelle, omfattende, praktiske –Basel (BIS / BCBS) – målrettede, relevante, - mindre ”operasjonelle” ”Følg eller forklar” ? – bør vi godta andre (= egne?) standarder/etablert praksis ?

10 IIA Danmark, Årskonference 2005 10 2 d. Standarder, prinsipper 1.Framework for Internal Control Systems in Banking Organisations (September 1998); 2.Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations (September 1999); 3.Internal Audit in Banks and the Supervisor’s Relationship with Auditors (BCBS 84: August 2001); 4.Customer Due Diligence for Banks (October 2001); 5.Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk (February 2003); 6.International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework (June 2004); 7.Consolidated KYC Risk Management (October 2004). (BCBS - Basel Committee on Banking Supervision)

11 IIA Danmark, Årskonference 2005 11 2 d. Standarder, prinsipper – forts. 8.IIA Standarder : Etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av intern revisjon – norsk utgave ved v/Norges Interne Revisorers Forening (NIRF 2004) – i kraft fra 01.01.04 9.ISACA – CobiT : Control Objectives for Information and related Technology (CobiT), Information Systems Audit and Control Association (ISACA) 10.COSO: Internal Control - Integrated Framework (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO – 1992)

12 IIA Danmark, Årskonference 2005 12 2 e. Outsourcing Avtalen(e) mellom partene bør omtale blant annet: •krav til leverandørens kompetanse og erfaring innen fagområdet •krav til ressurstilgang •at internkontrollforskriftens krav gjelder for outsourcet virksomhet •krav til innsyn i outsourcet virksomhet og rapportering/informasjon fra leverandør •Kredittilsynets rett til inspeksjon mv. Uansett utkontraktering må foretaket selv ha kompetanse til å vurdere om leverandør utfører oppdraget tilfredsstillende, Jf. BCBS dok 84 prinsipp 20.

13 IIA Danmark, Årskonference 2005 13 2 f. Regelverk – Baselkomitéen / BCBS84 – 20 Prinsipper for intern revisjon Hovedstrukturen her er: –Prinsipp 1 – 3: generelt om rollefordeling styret, administrasjon og IR. –Prinsipp 4 – 12: prinsipper for IR-funksjonen *) –Prinsipp 13 – 18: relasjoner og rollefordeling mellom intern revisjon, ekstern revisjon og tilsynsmyndigheter –Prinsipp 19 : om evt. revisjonskomité –Prinsipp 20: om evt. outsourcing. *) herunder pr. 10 : vurdering av bankens system for risikostyring m.m. som ledd i den interne kapitalvurderingsprosedyre

14 IIA Danmark, Årskonference 2005 14 2 g. Krav….: IR’s virkeområde/oppgaver (”scope”) - iflg. Baselkomitéen (BCBS) dok. 84 – 2001 (prinsipp 3 - pkt 13) 1.vurdering av om internkontrollsystemet er tilstrekklig og hensiktsmessig, 2.vurdering av om bankens metoder for risikostyring og risikovurdering anvendes korrekt og hensiktsmessig, 3.vurdering av systemer for økonomistyring og annen ledelsesinformasjon, herunder IT-systemer og e-bank løsninger, 4.vurdering av nøyaktigheten og påliteligheten av regnskapsdata og rapporter, 5.vurdering av tiltak for å beskytte aktiva, 6.vurdering av bankens system for risikobasert kapitalallokering 7.vurdering av økonomi og lønnsomhet i driften, 8.testing av transaksjoner samt av gjennomføringen av internkontroll retningslinjer, 9.vurdering av systemer som skal sikre overholdelse av lover og forskrifter, policies og retningslinjer, herunder etiske retningslinjer, 10.testing av pålitelighet og rettidig levering av rapportering til tilsynsmyndighet, 11.gjennomføring av spesielle undersøkelser.

15 IIA Danmark, Årskonference 2005 15 3 a) Formål med vår gjennomgang / tematilsyn Generelt: •Endring i internkontrollforskriften •Signalisere internrevisjonsfunksjonen betydning •Vurdere internrevisjonens rolle i institusjonenes kontrollmiljø •Vurdere mulighet av å bygge på internrevisjonens vurderinger i det risikobaserte tilsynet •Ensartede inspeksjoner => ”Best practice” •Felles samlerapport

16 IIA Danmark, Årskonference 2005 16 Intern kontroll - hovedstruktur Styret Vedta strategi og godkjenne risikonivå Påse at den interne kontroll i foretaket er etablert, i tilstrekkelig omfang, på systematisk måte Adm. direktør Intern revisjon • Implementere strategien • Etablere en forsvarlig risiko- styring og internkontroll • Dokumentere, gjennomføre og overvåke risikostyringen og IK. • Identifisere • Analysere • Måle • Styre, reagere og forbedre • Oppfølging • Rapportere • Bekrefte (Valgfritt): Risikostyringsfunksjon (Valgfritt): Compliance funksjon Kontrollkomité Generalforsamling Forretningsenheter, linjeledelse (Valgfritt): Revisjonskomité • Etterlevelse av lover og regler • Oppfølging av risikostatus • Samlet risikorapportering Formell rapportering ? Avgi rapport om den interne kontroll – minimum en gang årlig Arbeide etter anerkjente standarder Fullmakter og autorisasjoner

17 IIA Danmark, Årskonference 2005 17 3 b) Formål med vår gjennomgang / tematilsyn For enkeltinstitusjoner, vurdere: •etablering av internrevisjonsfunksjonen; beslutningsprosess og evt. avtale om utkontraktering •uavhengighet, revisjonsinstruks, ressurser •faglige standarder, arbeidsmetoder, kompetanse •selvstendig risikovurdering, revisjonsplaner •rapportering, oppfølging, gjennomslagskraft •internrevisjonsfunksjonens rolle i Basel 2-prosessen •relasjoner til bankens ledelse, styret og eksternrevisor

18 IIA Danmark, Årskonference 2005 18 4. Tematilsyn - omfang og gjennomføring •To personer ansvarlig for selve tematilsynet, i tillegg kommer den institusjonsansvarlige •12 større institusjoner –8 banker –4 forsikringsselskap •10 uker for gjennomføring av besøk –Avsluttet i midten av april •Rapporter –Samlerapport, offentlig – ferdig midten av juni –12 enkeltrapporter u. o. – ferdig midten av juni •2 presentasjoner og pressemelding

19 IIA Danmark, Årskonference 2005 19 5 Metodikk (arbeidsplan for kvalitetssikring av I R) a)Vanlig inspeksjons-’syklus’ b)Tillegg ved tematilsyn c)Forhåndsdokumentasjon d)Møter og intervjuer e)Sjekkliste f)Evaluering – kriterier g)Evaluering – øvrige referanser

20 IIA Danmark, Årskonference 2005 20 5 a) Inspeksjonssyklus – vanlig modell 1) Kredittilsynet sender INSPEKSJONSVARSEL til bankens styre 2) Institusjonen oversender DOKUMENTASJON 3) Kredittilsynet foretar INSPEKSJON (stedlig tilsyn) 4) Kredittilsynet avgir RAPPORT (u.o.) til bankens styre 5) Styret avgir TILSVAR 6) Kredittilsynet avgir MERKNADER (off.)

21 IIA Danmark, Årskonference 2005 21 5 b) Tillegg ved tematilsyn •Forhåndsspørsmål •Samlerapport – offentlig •Pressemelding – hvis offentlig interesse

22 IIA Danmark, Årskonference 2005 22 5 c) Forhåndsdokumentasjon •Innhente bl.a.: –Evt. avtaler om outsourcing / ”Co-sourcing” –Internrevisjonens organisasjon –Revisjonsinstruks –Risikovurderinger –Årsplan –Periodiske rapporter til styret –Eksempler enkeltrapporter

23 IIA Danmark, Årskonference 2005 23 Dokumentasjonsliste 1.Oppdatert organisasjonskart for evt. konsern, for det foretak internrevisjonen er organisert i, samt evt. for internrevisjonsenheten 2.Siste rapportering til styret om risikosituasjonen - jf intern kontroll forskriftens § 3-2 3.Referat fra styremøte som har behandlet evt. outsourcing av internrevisjonsfunksjonen (hvis besluttet i løpet av 3 siste år) 4.Evt. avtale om outsourcing av internrevisjonsfunksjonen 5.Oversikt over avtaler mellom konsernrevisjon (internrevisjon) og ulike juridiske enheter i konsernet, vedlagt eksempler på slike avtaler med konsernets hovedselskaper 6.Revisjonsinstruks 7.Foreliggende plandokumenter for internrevisjonen, herunder årsplaner for 2003, 2004 og 2005 8.Internrevisjonens seneste risikovurdering som grunnlag for internrevisjonens årsplan 2005,- for konsernet samlet og for det største datterselskapet

24 IIA Danmark, Årskonference 2005 24 dokumentasjon forts. 9.Oversikt som viser gjennomførte revisjonsoppdrag i 2003 og 2004, med angivelse av målsetning og ressursforbruk for det enkelte oppdrag 10.Retningslinjer for styrets behandling av revisjonsrapporter og utskrift av referat fra de tre siste styremøter der slike rapporter er behandlet 11.Referat fra siste styremøte som behandlet budsjett, ressurser og årsplan for internrevisjonen 12.Rapporter fra de to siste revisjonsoppdrag 13.De to siste års- eller halvårsrapporter (samlerapporter) 14.Kopi av evt. interne og/eller eksterne kvalitetsvurderinger av internrevisjonsfunksjonen 15.Evt. avtaler mellom ekstern revisor og internrevisjonen 16.Redegjørelse for eventuelle avtaler om bonus el. lignende incentivelementer i avlønningen av internrevisjonens leder og / eller øvrige medarbeidere 17.Eventuell annen dokumentasjon som anses relevant for Kredittilsynet.

25 IIA Danmark, Årskonference 2005 25 5 d) Møter og intervjuer •Møter med Revisjonssjef, evt. revisjonsmedarbeidere –Organisasjon •Kompetanse, uavhengighet, objektivitet –Standarder •metoder, planlegging, rapportering –Samarbeid med ulike ledd i organisasjonen •Styret, adm. direktør, ekstern revisor, andre –Basel II –Gjennomslagskraft

26 IIA Danmark, Årskonference 2005 26 Møter og intervjuer forts. •Intervjuer med ”stakeholders”: –Adm. dir. + evt. revisjonskoordinator –Styreformann og / eller evt. leder revisjonskomité –Evt. leder compliance –Ekstern revisor –360° •Mer enn 50 intervjuer

27 IIA Danmark, Årskonference 2005 27 5 e) Kriterier – sjekkliste A.Momenter knyttet til forskriftskrav B.Outsourcing C.Revisjonsinstruks / mandat D.Uavhengighet E.Ledelse av internrevisjonsfunksjonen / kompetanse / kvalitetssikring og forbedring F.Internrevisor og forholdet til ekstern revisor G.Formål og oppgaver (“Scope of activity”) H.Arbeidsmetoder og typer revisjon – Risikofokus og revisjonsplan – Prosedyrer Kriteriene er i hovedsak basert på IK-forskrift og Basel doc 84

28 IIA Danmark, Årskonference 2005 28 5 f) - Evaluering – kriteria I tillegg til de eksterne rapporter har vi for vår interne evaluering tentativt stillet opp 11 aspekter / evalueringsfaktorer for internrevisjonsfunksjonen i finansinstitusjoner. Bare enkelte av disse er målbare, – andre i en viss grad objektive, - de resterende rent skjønnsmessige…… •RESSURSER / Å.V. •RESSURSER / FVK •KOMPETANSE REVISJON •KOMPETANSE FAG •RISIKOVURDERING •PLANLEGGING •RAPPORTER •KVALITETSSIKRING •OPPFØLGINGSRUTINER •UAVHENGIGHET & OBJEKTIVITET •GJENNOMSLAGSKRAFT

29 IIA Danmark, Årskonference 2005 29 5 g) Metodikk for evaluering – øvrige referanser FED, USA - Federal Reserve system /FDIC: ’ INTERAGENCY POLICY STATEMENT ON THE INTERNAL AUDIT FUNCTION AND ITS OUTSOURCING’, March 17, 2003 -Omfatter bl.a. retningslinjer for hva tilsynsmyndigheter bør se efter mht internrevisjonsfunksjonen i finansinstitusjoner – ’Review of the Internal Audit Function and outsourcing arrangements’ FSA, UK - Financial Services Authority: ’Review of Internal Audit…..’ ’Dear CEO –letter’ 31 March 2004

30 IIA Danmark, Årskonference 2005 30 6. Observasjoner og erfaringer a)Styrets rolle b)Uavhengighet c)Internrevisjonens risikovurdering & planlegging d)Rådgiving vs (tradisjonell) revisjon e)Kompetanse, utførelse f)Rapporter, oppfølging revisjonsmerknader g)Kriteria

31 IIA Danmark, Årskonference 2005 31 6 a. Styrets rolle •Synes ikke å gripe muligheten til gjøre internrevisjonsfunksjonen til sin ”forlengede arm” •For svak dialog mellom styret/styrets formann og leder internrevisjonsfunksjonen •Lite engasjement fra styret i internrevisjonens risikovurdering og planlegging •Bekymret for omkostningene – ønsker å legge seg på et slags antatt ”minimumskrav” – oppnår ikke ”kritisk masse” i revisjonsarbeidet

32 IIA Danmark, Årskonference 2005 32 6 b. Uavhengighet •Internrevisjonen kan ha vanskelig for å definere seg i ny, uavhengig rolle (spesielt i organisasjoner hvor denne tidligere var adm. direktørs kontrollorgan) •Outsourcing av internrevisjonsfunksjonen skulle innebære større reell uavhengighet enn et ansettelsesforhold, men en leverandør-/kunde- relasjon ikke nødvendigvis mer uavhengig enn en arbeidsgiver/ansatt-relasjon… •Det vi søker å avklare er –Internrevisjonens egen opplevde frihet ”to tell it as it is” – og mulighet til å stå opp for tilstrekkelige ressurser til å drive en forsvarlig revisjon

33 IIA Danmark, Årskonference 2005 33 6 c. Internrevisjonens risikovurdering & planlegging •”For lite” : Mangler selvstendig risikovurdering – som korrektiv til ledelsens vurderinger ? –styret ser ikke verdien av at internrevisjonen utøver en selvstendig risikovurdering –i den grad det gjøres selvst. risikovurdering i internrevisjonsfunksjonen er denne ikke dokumentert, og ikke mulig å skille fra ledelsens risikovurdering •”For mye”: Mangler ”Kritisk masse” i revisjoneressurser – internrevisjonen kan ha glimrende risikoanalyser og planer, – men det blir ikke tilstrekkelige ressurser igjen til praktisk revisjonsarbeid og revisjonshandlinger

34 IIA Danmark, Årskonference 2005 34 6 d. Rådgiving vs (tradisjonell) revisjon •Pendelen slått for langt ut mot rådgivings- funksjoner – •Internrevisjonsfunksjonen blir primært ”endringsagent” for ledelsen, •Bruker internrevisjonsfunksjonens ressurser vesentlig i ledelsesprosesser, på å fascilitere egenvurderinger etc, •For sterk involvering i prosjekter/utredninger svekker uavhengighet mht. til å revidere prosesser knyttet til disse

35 IIA Danmark, Årskonference 2005 35 6 e. Kompetanse, utførelse •Spisskompetanse innen områder som eksempelvis finans og IT-revisjon •Outsourcing / co-sourcing –Krav om egen kompetanse til å vurdere om leverandør utfører oppdraget tilfredsstillende •Plan kompetanseutvikling i internrevisjonsfunksjonen •Samarbeid ekstern / internrevisjon –Store forskjeller i grad av samarbeid ER/IR – fra felles revisjonsteam - til møte 1 – 2 g /år – for bytte av revisjonsplaner •Kvalitetsvurderinger (jf IIA std 1310): –Fleste har et system for egenvurdering –Fleste leter etter en løsning for ekstern vurdering

36 IIA Danmark, Årskonference 2005 36 6 f. Rapporter, oppfølging revisjonsmerknader •Rapporter som i form og innhold er tradisjonell opplisting av ”funn” – mangler prioritering og angivelse av alvorsgrad •Mangler dokumentasjon på at rapporter blir lest og forstått av styret •Mangler enhetlig verktøy for rapportering og oppfølging av merknader •Uklare ansvarsforhold mht. oppfølging og tilbakemelding om gjennomførte tiltak

37 IIA Danmark, Årskonference 2005 37 6 g. Kriteria •Det nye regelverket kapitaldekningskrav (EU og Basel 2) stiller nye krav til åpenhet om tilsynsmessige tiltak, - vil dermed kreve av oss som tilsynsmyndighet at vi kvantifiserer våre inntrykk og merknader i større grad, - • - vil være en utfordring på områder / forhold som i utgangspunktet ikke er kvantifiserbare – som f.eks. styring og kontroll, revisjon

38 IIA Danmark, Årskonference 2005 38 6 h - (Kopi 5 g) - Evaluering – faktorer - kriteria I tillegg til de eksterne rapporter har vi for vår interne evaluering tentativt stillet opp 11 aspekter / evalueringsfaktorer for internrevisjonsfunksjonen i finansinstitusjoner. Bare enkelte av disse er målbare, – andre i en viss grad objektive, - de resterende rent skjønnsmessige…… •RESSURSER / Å.V. •RESSURSER / FVK •KOMPETANSE REVISJON •KOMPETANSE FAG •RISIKOVURDERING •PLANLEGGING •RAPPORTER •KVALITETSSIKRING •OPPFØLGINGSRUTINER •UAVHENGIGHET & OBJEKTIVITET •GJENNOMSLAGSKRAFT

39 IIA Danmark, Årskonference 2005 39 6 i. – Kriteria - ”Spider Web” – eks. Bank X mot snitt av 8 banker – NB! Kun testdata NB!

40 IIA Danmark, Årskonference 2005 40 6 j. – Kriteria - ”Spider Web” – eks. Bank Y mot snitt av 8 banker – NB! Kun testdata NB!

41 IIA Danmark, Årskonference 2005 41 7. Anbefalinger og forslag •Regelmessige møter/dialog mellom styreformann og leder for internrevisjonsfunksjonen •Styret stille krav til selvstendig risikovurdering •Planer for kompetanseutvikling •Rutiner / verktøy for enhetlig oppfølging av revisjonsmerknader

42 IIA Danmark, Årskonference 2005 42 8. Fremtidige kontroller / oppfølging Basel II stiller nye krav til bankenes kapitalvurderings- prosedyre og gir også internrevisjonen en rolle her - jf også BCBS84 – princ.13, - & para 60): Bank supervisors should evaluate the work of the bank’s internal audit department and, if satisfied, can rely on it to identify areas of potential risk. To evaluate the quality of internal controls, supervisors can take a number of approaches. One approach is for supervisors to evaluate the work of the internal audit department of the bank, including its testing of senior management’s processes that identify, measure, monitor and control risks. If satisfied with the quality of the internal audit department’s work, supervisors can use the reports of internal auditors as a primary mechanism for identifying control problems in the bank, or for identifying areas of potential risk that the auditors have not recently reviewed.

43 IIA Danmark, Årskonference 2005 43 8. Fremtidige kontroller / oppfølging – forts. •Kan deler av tilsynsarbeidet evt. i større grad støtte seg på internrevisjonens arbeid ? – f.eks. ved kontroll og kvalitetssikring av bankenes utvikling og vedlikehold av kapitaldekningsmodeller, løpende overholdelse av kravene til kapitaldekningsberegning i hht ”Basel II” ? •Vi må regne med at det i Basel-kravene vil komme inn krav til internrevisjonsfunksjonen (og dermed til vårt tilsyn med denne, i institusjoner som vil anvende de mer avanserte metoder for beregning av kapitaldekningskravene

44 IIA Danmark, Årskonference 2005 44 8. Fremtidige kontroller / oppfølging- forts. •Vurderingskriterier, kilder –Som gjennomført i 2005 + grundigere kvalitetsvurdering av revisjonsmetoder(f.eks. IIA’s Quality Assessment Manual) –I tillegg til Kredittilsynets egen vurdering: uavh. ekstern kvalitetssikring i hht. IIA Stand. 1312 –Ratingbyråenes krav ?

45 IIA Danmark, Årskonference 2005 45 Morten Thorbjørnsen Spesialrådgiver, Kredittilsynet Tel. : +47 22 93 98 92 / Mob.: +47 915 46 156 E-post : morten.thorbjornsen@kredittilsynet.nomorten.thorbjornsen@kredittilsynet.no Spørsmål ? ?? Takk for oppmerksomheten! Ja Nei Ja Flere spørsmål ? ? ? Nei Kredittilsynet, Finans og Forsikringsavd., Seksjon for stedlig tilsyn og verifikasjon May-Brit Riksheim Seniorrådgiver, Kredittilsynet Tel. : +47 22 93 97 08 / Mob. : +47 916 86 451 E-post : may-brit.riksheim@kredittilsynet.nomay-brit.riksheim@kredittilsynet.no Ja

46 IIA Danmark, Årskonference 2005 46 Kredittilsynets virksomhet Informasjon om Kredittilsynets virksomhet for øvrig http://www.kredittilsynet.no/ Bl. a Årsberetning og Tilstandsrapport for finansmarkedet (risk outlook)

47 IIA Danmark, Årskonference 2005 47


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av internrevisjonens arbeid Erfaringer fra Tematilsyn i norske finansinstitusjoner våren 2005 - Innlegg på IIA Danmarks Årskonference,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google