Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Befordrende og myndiggjørende arbeid med pasienter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Befordrende og myndiggjørende arbeid med pasienter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Befordrende og myndiggjørende arbeid med pasienter
Eivind Meland, fastlege Olsvik legesenter, førsteamanuensis ved Seksjon for allmennmedisin

2 Timeplan Arbeide med en egen historie
Hvordan kan det biomedisinske paradigme skade pasienter (trass gode hensikter) Et biomedisinsk og et systemisk perspektiv Medisinske og samfunnsmedisinske betenkelighter Etiske overveielser

3 Timeplan, forts Dialogfilosofi og hva kjennetegner virksom behandling
Løgstrups nærhetsetikk Narrativ medisin og det flertydige Myndiggjøring av den undertrykte

4 En egen historie Finn en historie fra ditt eget liv da du selv eller en du kjenner hadde en vanskelig og tung periode, og der du ble hjulpet eller hjalp den andre på en måte som var overraskende for deg. Notér noen stikkord om episoden på arket

5 Den moderne sykelighet og medisinens ansvar
Diagnostikk av pseudosykdom Flytting av sykdomsgrensene Behandling av lavrisikopasienter og pseudosyke forverrer leveutsiktene Kompleksitet - ser ikke skogen... Konsekvenser: bekymring og invaliditet, bivirkninger, medisinske feil og skade-virkninger av unødig behandling Ta ca mam og ca prost som eksempler. Nevn de store utfordringer som moderne bildeteknologi kommer til å innebære i framtiden: ca in situ 25 % av friske knær har patologi ved MR Ta WHO hypertensjonsguidlines som eksempel: 60% av nordmenn over 50 har sykdommen Koronar bypass på lavrisikopasienter Ti forskjellige dokumenterte intervensjoner medikamentelt på hjertesvikt - pasienter får ikke livsnødvendig og godt dokumenterte lavkostintervensjoner Eks 4S studien

6 Den moderne sykeligheten og medisinens ansvar (forts)
Sykdoms-høkervirksomhet Lavstatus, relasjonsutarming og medisinens (psykologiens) dysfunksjonelle fortolkning Symptomer fortolket som (pseudo)sykdom Symptomer som utgangspunkt for jakt på den objektive sykdom Symptomer som inngangsbillett til offerrolle og marginalisering

7 Medisinens ansvar(?) - noen data
Uavhengig av etterspørsel etter arbeidskraft Sykefravær og langtidstrygding øker Fra 8% til 16% av arbeidsstyrken ila 20 år Unge har den relativt sterkeste økning Psykiske lidelser og “muskel- og skjelettlidelser” Slike lidelser utgjør ca 60% av nye uføre

8 Hvordan kan jeg mene at behandlerne har skylda?
Ta utgangspunkt i en lineær årsaksforståelse av diagnosen depresjon Finn andre faktorer som er bestemmende for hvordan sykelighet, forekomst, mestring og sykdomsadferd kommer til uttrykk i en befolkning Sykdom sett i systemisk (sirkulært) perspektiv Kan vi finne forklaringer på helseparadokset?

9 Helseparadokset Dess bedre helsa blir med objektive mål, dess verre blir den subjektivt opplevde helse Dess mer potent helsevesenet blir, dess verre blir den subjektivt opplevde helse

10 Generelle og spesifikke helsefremmende faktorer
Generelle faktorer Omsorg og relasjon Respekt Mening Kjærlighet Inverst forhold(?) Spesifikke faktorer Behandling av sykdom Risikofokusert helseinformasjon Sannhet Etter Peter F Hjort

11 En egen historie Vend deg til sidekvinnen/ -mannen og fortell den historien som du tenkte på i begynnelsen av 1. time. Hver av dere bruker 3 min på å fortelle historien til hverandre

12 Etiske overveielser Hva er empati? Empati, antipati og besmittelse
Hva er barmhjertighet Barmhjertighet, levittisme og godhetsregimer

13 Etiske betenkeligheter med overdreven godhetsiver
Velferden er blitt sin egen fiende Utvikling av og forsterkning av sosiale identiteter med kronisk utilstrekkelighet Erstatning, støtte og avhengighet til fortrengsel for mestring og kompetanse Kampen om offerrollen og ”empati” i beste sendetid

14 Etiske betenkeligheter, forts..
Triangulering/ demonisering av tredje part Aksentuering av konfliktnivå pga gjensidig objektivering Dialogen erstattes av diagnosen(e) - man snakker OM og ikke MED Egosentrisme og redusert empatievne

15 Etiske overveielser Den overdrevne empati: besmittelsen
Meg selv som besmitter Med hvilke pasienter og i hvilke situasjoner fungerer dere som Den besmittende samaritan Noen eksempler i offentlighet

16 En egen historie Vend deg til sidemannen/ -kvinnen og velg den ene av deres to historier. Forsøk og finn hvilke elementer den historien inneholder i tillegg til beskrivelsen av hendelsesforløpet

17 Etiske utfordringer Nærhetsetikken - jeg er et medmenneske
Pliktetikken hjelpe dem med størst behov trofasthet mot sannhet, rettskaffenhet og lov-/ forskriftslydighet Nytteetikken - hvilke effekter har min hjelp og støtte. Er effekten gavnlig på individnivå? På samfunnsnivå?

18 Jeg, du og saksforholdet - likeverdig dialog
Intimitetstyranniet, sentimentalitet, besmittelse Jeg Du Dialog mellom likeverdige Autoritær og p(m)aternalistisk medisin, objektivering av den andre Konsument-medisinen/ den servile kelner/ absoluttering Saksforholdet

19 Felles trekk ved all virksom behandling
Likhet Ulikhet Relasjon Empati Omsorg Innhold Vise at du forstår pasient Befordre ny kunnskap, ny kompetanse

20 Etiske utfordringer Nærhetsetikken - jeg er et medmenneske
Pliktetikken hjelpe dem med størst behov trofasthet mot sannhet, rettskaffenhet og lov-/ forskriftslydighet Nytteetikken - hvilke effekter har min hjelp og støtte. Er effekten gavnlig på individnivå? På samfunnsnivå?

21 Spørsmål På hvilken måte prioriterer du disse etiske hensyn i din praksis? Vend deg til din sidekvinne/ -mann og diskuter

22 Etiske utfordringer Nærhetsetikken - jeg er et medmenneske
Pliktetikken hjelpe dem med størst behov trofasthet mot sannhet, rettskaffenhet og lov-/ forskriftslydighet Nytteetikken - hvilke effekter har min hjelp og støtte. Er effekten gavnlig på individnivå? På samfunnsnivå?

23 Knud Løgstrup og den etiske fordring
Nærhetsetikk men også andre etiske dimensjoner (også det økologiske) Avhengig av medmennesker - mitt livsprosjekt kan bare lykkes når medmennesker lykkes (empiri) Vi deler et menneskelig grunnvilkår med våre pasienter ved at livene våre er skjenket til oss - takknemlighet som grunninnstilling i livet (etisk valg)

24 Knud Løgstrup og den etiske fordring, forts...
Suverene livsytringer - det er tilstede og kommer spontant hvis vi evner å bli som barn Å hjelpe betyr ikke det samme som å behage Medmenneskelig interesse, men også frimodighet Lege og pasient møtes som moralske aktører med tydelighet

25 Et systemisk og narrativt alternativ
Min historie er ødelagt, doktor, kan du hjelpe meg å bedre den? Ikke alternativ til, men innbefatter biomedisinen behandleren som medforfatter i pasientens nye og bedrede historie Interesse og frimodighet Stimulere til ulike perspektiv

26 Elevøvelse, forts… Den ene forteller sin historie igjen
Den andres oppgave er å være interessert, nysgjerrig og frimodig Stimulere til perspektivskifter: Hva forteller dette om deg? Hva tror du andre tenker om dette? Hva har du lært? På hvilken måte er dette viktig for deg? Hva gjør du i en liknende situasjon? På hvilken måte kan andre ha nytte av din historie?

27 Myndiggjøring av den undertrykte
Kronisk psykiatriske pasienter – hår i ..? Møtes som likeverdige i drøfting av de dilemma vi står overfor Drøfte det flertydige i pasienters historie Fremme større grad av kontroll over eget liv Ressurs- framfor sykdomsperspektiv Internt motivasjonsfokus (også i det små)


Laste ned ppt "Befordrende og myndiggjørende arbeid med pasienter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google