Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MØTE MED ARBEIDSLIVET SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER Grand Hotell Gjøvik, 9.JANUAR 2014 Thomas Lykken - fylkesleder Marit Strande Hjorth – rådgiver Norsk Sykepleierforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MØTE MED ARBEIDSLIVET SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER Grand Hotell Gjøvik, 9.JANUAR 2014 Thomas Lykken - fylkesleder Marit Strande Hjorth – rådgiver Norsk Sykepleierforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 MØTE MED ARBEIDSLIVET SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER Grand Hotell Gjøvik, 9.JANUAR 2014 Thomas Lykken - fylkesleder Marit Strande Hjorth – rådgiver Norsk Sykepleierforbund OPPLAND

3 HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE ??

4 DETTE TROR VI ER VIKTIG : • Jobbsøking → søknad, jobbintervju • Tilsetting → lønnskrav og arbeidsavtale • Arbeidstid → dagarbeid/turnus? • Arbeidslivets parter • Rettigheter og plikter • Hvorfor være organisert?

5 Ut i jobb- tips fra NSF  Utlysningstekst  Søknad oppsett skriftlig, elektronisk, CV, hva bør med og hva bør ikke med?

6 Ut i jobb- tips fra NSF Jobbsøknad viktig utgangspunkt for intervju. Intervju er nyttig for begge parter:  Gir arbeidsgiver et godt grunnlag til å foreta tilsetting  Gir søker et godt grunnlag i forhold til valg av jobb  Varer ca. ½ - 1 time  Du møter vanligvis 2-3 personer; nærmeste leder, tillitsvalgt og evt. annen personalansvarlig

7 Ut i jobb- tips fra NSF Under intervjuet  Førsteinntrykket kan være avgjørende  Unngå enveis kommunikasjon  Forbered deg på utfyllende kommentarer til søknaden din.  Hva vil du spørre arbeidsgiver om?  Kan arbeidsgiver spørre om hva som helst ?

8 Ut i jobb- tips fra NSF Arbeidsgivers vurdering av den enkelte… Dyktighet Initiativ Kommunikasjon og samarbeid Arbeidserfaring/-resultater Annen erfaring Arbeidskapasitet/tåle stress Pålitelighet Serviceinnstilling

9 Ut i jobb- tips fra NSF Etter intervjuet – Hva skjer?  Evt. sjekk av referanser og internett (?)  Innstilling  Ansettelse

10 Ut i jobb- tips fra NSF Arbeidsavtale  Er det nødvendig med skriftlig arbeidsavtale?  undervisning studenter\eksempel på arbeidavtale- arbeidstilsynet.doc undervisning studenter\eksempel på arbeidavtale- arbeidstilsynet.doc  Hva bør du sjekke før du skriver under …….  Hvilke lønn skal du ha?  Kan du stille lønnskrav?  Ansiennitet?  Prøvetid?  Dersom privat bedrift- tariffavtale ??

11 Lov og avtaleverk- hva regulerer arbeidsforholdet ditt?

12 Partene i arbeidslivet Arbeidstaker siden:  UNIO  LO  Akademikerne  YS Arbeidsgiver siden:  KS  SPEKTER  STATEN  NHO

13 HOVEDTARIFFAVTALEN/ OVERENSKOMSTEN  Ansatte i kommunesektoren - KS  Ansatte i sykehus - Spekter  Ansatte i private institusjoner – Virke/NHO  Ansatte i Staten Avtalene reforhandles 2.hvert år=hovedtariffoppgjør

14 LØNN

15 Lønn til nyutdannede sykepleiere •KS sin anbefaling er følgende. ”Ved fastsetting av lønn for nyutdannet helsepersonell som fremlegger dokumentasjon på bestått eksamen og/eller fagprøve, anbefaler KS at disse avlønnes med utgangspunkt i minstelønn i Hovedtariffavtalen kapittel 4 i tråd med utdanningen de har, også i perioden frem til at autorisasjon er gitt, jf. helsepersonelloven § 48. ” • NSF forventer samme praksis hos andre arbeidsgivere!

16 Hva tjener en sykepleier? Minstelønn0 år4 år8 år10 år KS (kommune) 1. Mai 2013354 000361 000373 000405 100 Spekter ( sykehus) 1. Mai 2013 356 000363 000375 000403 000

17 Hva tjener en spesialsykepleier? Minstelønn0 år4 år8 år10 år KS 1.mai 2013 372 600379 100385 300433 300 Spekter 1.mai 2013 380 000390 000406 000440 000

18 Kvelds- og nattillegg: KS ( kommunene) kl. 17 – 06 Fra kr. 45 – 56 avhengig av lønn Spekter (sykehus) kl. 17 – 07 Fra kr. 60 - 70 avhengig av lønn

19 KS/Spekter :  Lørdags- og søndagstillegg: 35 kr. pr. time  Helge og høytidstillegg: 1 1/3 timelønn (133%) på helge- og høytidsdager og påskeaften samt kl. 12-24 på onsdag før skjærtorsdag, samt pinse-, jul- og nyttårsaften

20 ARBEIDSTID • Arbeidsplaner / turnus • Overtid og merarbeid • Heltid /deltid

21 Arbeidstid reguleres gjennom:  Lover  Tariffavtaler  Individuelle avtaler

22 Arbeidsmiljølovens formål - §1-1 ” Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon”  Vern mot fysiske og psykiske skadevirkninger  Velferdsmessig standard i tråd med utviklingen i samfunnet

23 Definisjon på arbeidstid: AML §10-1:  ”Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver”  ”Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver”

24 Arbeidstidsbestemmelser  Turnusarbeidere jobber etter unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

25 Arbeidsplan/Turnusavtale  Når arbeidstaker arbeider til forskjellig tid på døgnet skal det utarbeides en arbeidsplan/turnus.  Den skal vise til hvilke tider, dager og uker arbeidet skal utføres for den enkelte arbeidstaker.  Utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte som ivaretar medlemmenes rettigheter  Kjent i god tid  Lett tilgjengelig for arbeidstaker  Den gode turnus – hva viser forskning?

26 Benevnelser i turnusplan: •F1= markering i turnus for lovbestemt fridag (35t) •F2= ekstra ukefridag pga gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, ingen krav til lengde •F3= fri på helge- og høytidsdager uten trekk i lønn •F4= fridag som gis som avspasering av helgedagstillegg •F5= erstatningsfri for F1 når F1 faller på en helgedag( ikke søndag)

27 Trenger vi et mer fleksibelt arbeidsliv? På UNIO konferanse 13.12.13: Statsministeren opprettholder ønske om et mer fleksibelt arbeidsliv «Men vi fikk bekreftet at vi har en jobb å gjøre de neste fire årene. Blant annet sikre at arbeidsmiljøloven fortsatt vil ivareta våre medlemmers rettigheter i forhold til arbeidstid, sa forbundsleder Eli Gunhild By.

28 Overtid/merarbeid  Er regulert i AML og tariffavtale/overenskomst  Skal ikke brukes som en fast ordning, men kun ved utforutsette hendelser - gjelder også merarbeid  Grenser for hvor mange timer som er lovlig overtid pr.døgn/uke/år  Det er lov å si nei til overtid/merarbeid pga helsemessige eller sosiale årsaker

29 Deltid – venn eller fiende?  41 % jobber deltid  38% av disse ønsker å arbeide mer Sykepleierforbundet krever lovfestet rett til hel stilling uten at det skal gå på bekostning av arbeid hver tredje helg!

30 Rett til heltid?  Arbeidsmiljøloven § 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte « Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.» «Tvist om fortrinnsrett avgjøres av tvisteløsningsnemda.»

31 Ny bestemmelse i AML fra 1.1.2014: •§ 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid •(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav. •(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

32 Som arbeidstaker har du mange rettigheter, men også plikter Alle arbeidsplasser har interne avvikssystem som dere må kjenne til.

33 Arbeidsmiljøloven: § 2-4 og § 2-5 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten og vern mot gjengjeldelse Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: 5.3 Sykepleieren melder fra og/eller varsler når pasienten utsettes for uforsvarlige eller kritikkverdige forhold. Lojalitet til arbeidsstedet skal ikke hindre dette. Helsepersonelloven: § 17 Opplysninger som kan medføre fare for pasienten – plikter å melde fra.

34 Hvorfor være organisert? Hvilke fordeler er det ved å være fortsatt organisert i NSF og hva har NSF å tilby? MODIG - TYDELIG - STOLT

35 Mer enn 100 000 sykepleiere og studenter er medlemmer – det gir et slagkraftig fellesskap I Oppland har vi 3900 medlemmer 126 tillitsvalgte ivaretar medlemmene på arbeidsplassen –På landsbasis ca. 3200 tillitsvalgte

36  Vi forhandler om lønn både sentralt og lokalt  Vi fører en kontinuerlig kamp for å bedre sykepleiernes arbeidsforhold  Vi er partipolitisk uavhengig  Vi har 33 faggrupper som jobber spesifikt med et fagområde og tilbyr kurs  Vi har gratis tilbud om fagdager  Vi gir mulighet for å søke stipend og konferansestøtte

37  Vi tilbyr bistand ved konflikter  Vi er opptatt av fag og utdanning  Vi jobber for å utvikle sykepleietjenesten i fremtiden  Vi jobber for gode lønns og arbeidsvilkår for sykepleiere

38 Første møte med helseminister Bent Høie

39 Vi har gode bank og forsikringsordninger  Medlemstilbud for de yngste sykepleierne BLU - Boliglån ung, er tilbud til medlemmer mellom 18 og 33 år. Du får ekstra gunstig rente, for tiden 3,75 % nom.(boliglån)  Forsikringer til gunstige priser Sjekk selv på: https://www.sykepleierforbundet.no/ medlemsskap/medlemsfordeler/student https://www.sykepleierforbundet.no/ medlemsskap

40 Medlemsportalen Fra student til arbeidstaker  Sykepleierforbundet.no → Min side  NB!!»Registrere ny arbeidsplass og adresseendring  Bestille trekkskjema hos medlemstjenester ved lengre vikariat eller fast stilling  Har du flere arbeidsgivere, bruk faktura

41  Går automatisk fra status som student til nyutdannet  Halv kontingent de to første årene  Forsikringer som nyutdannet :  Innboforsikring- får regning  Livsforsikring- må reservere dere skriftlig hvis dere ikke ønsker denne lengre

42 HVOR KAN DU GÅ FOR Å FÅ RÅD OG VEILEDNING?  Hovedtillitsvalgt/ tillitsvalgt på arbeidssteder, Fylkeskontoret – felles tlf.nr i hele Norge: 02409, www.nsf.no  Hovedverneombud/verneombud.  Bedriftshelsetjenesten  Arbeidstilsynet

43 Til slutt… Lykke til med innspurten på utdanningen og jobbsøking! Velkommen som kollega, medlem og fremtidig tillitsvalgt!


Laste ned ppt "MØTE MED ARBEIDSLIVET SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER Grand Hotell Gjøvik, 9.JANUAR 2014 Thomas Lykken - fylkesleder Marit Strande Hjorth – rådgiver Norsk Sykepleierforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google