Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MØTE MED ARBEIDSLIVET SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MØTE MED ARBEIDSLIVET SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 MØTE MED ARBEIDSLIVET SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER
Grand Hotell Gjøvik, 9.JANUAR 2014 Thomas Lykken - fylkesleder Marit Strande Hjorth – rådgiver Norsk Sykepleierforbund OPPLAND

3 HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE ??
Presenteres oss, husker vi den første jobben??

4 DETTE TROR VI ER VIKTIG :
Jobbsøking → søknad, jobbintervju Tilsetting → lønnskrav og arbeidsavtale Arbeidstid → dagarbeid/turnus? Arbeidslivets parter Rettigheter og plikter Hvorfor være organisert?

5 Ut i jobb- tips fra NSF Utlysningstekst
Søknad oppsett skriftlig, elektronisk, CV, hva bør med og hva bør ikke med?

6 Ut i jobb- tips fra NSF Jobbsøknad viktig utgangspunkt for intervju. Intervju er nyttig for begge parter: Gir arbeidsgiver et godt grunnlag til å foreta tilsetting Gir søker et godt grunnlag i forhold til valg av jobb Varer ca. ½ - 1 time Du møter vanligvis 2-3 personer; nærmeste leder, tillitsvalgt og evt. annen personalansvarlig

7 Førsteinntrykket kan være avgjørende
Ut i jobb- tips fra NSF Under intervjuet Førsteinntrykket kan være avgjørende Unngå enveis kommunikasjon Forbered deg på utfyllende kommentarer til søknaden din. Hva vil du spørre arbeidsgiver om? Kan arbeidsgiver spørre om hva som helst?

8 Ut i jobb- tips fra NSF Arbeidsgivers vurdering av den enkelte…
Dyktighet Initiativ Kommunikasjon og samarbeid Arbeidserfaring/-resultater Annen erfaring Arbeidskapasitet/tåle stress Pålitelighet Serviceinnstilling

9 Ut i jobb- tips fra NSF Etter intervjuet – Hva skjer?
Evt. sjekk av referanser og internett (?) Innstilling Ansettelse Litt forskjellige rettigheter i KS og Spekter angående innsyn ved ansettelse

10 Ut i jobb- tips fra NSF Arbeidsavtale
Er det nødvendig med skriftlig arbeidsavtale? undervisning studenter\eksempel på arbeidavtale- arbeidstilsynet.doc Hva bør du sjekke før du skriver under ……. Hvilke lønn skal du ha? Kan du stille lønnskrav? Ansiennitet? Prøvetid? Dersom privat bedrift- tariffavtale ?? Ta med en arbeidsavtale NB husk ansiennitetsfastsettelse og dokumentasjon

11 Lov og avtaleverk- hva regulerer arbeidsforholdet ditt?
Ansatte i kommunesektoren - KS Ansatte i sykehus - Spekter Ansatte i private institusjoner – HSH Ansatte i Staten Reforhandling 2.hvert år mellom partene i arbeidslivet Arbeidstaker siden: UNIO, LO Akademikerne, YS Arbeidsgiver siden: KS, SPEKTER, STATEN,NHO

12 Partene i arbeidslivet
Arbeidstaker siden: UNIO LO Akademikerne YS Arbeidsgiver siden: KS SPEKTER STATEN NHO

13 HOVEDTARIFFAVTALEN/ OVERENSKOMSTEN
Ansatte i kommunesektoren - KS Ansatte i sykehus - Spekter Ansatte i private institusjoner – Virke/NHO Ansatte i Staten Avtalene reforhandles 2.hvert år=hovedtariffoppgjør

14 LØNN

15 Lønn til nyutdannede sykepleiere
KS sin anbefaling er følgende. ”Ved fastsetting av lønn for nyutdannet helsepersonell som fremlegger dokumentasjon på bestått eksamen og/eller fagprøve, anbefaler KS at disse avlønnes med utgangspunkt i minstelønn i Hovedtariffavtalen kapittel 4 i tråd med utdanningen de har, også i perioden frem til at autorisasjon er gitt, jf. helsepersonelloven § 48. ” NSF forventer samme praksis hos andre arbeidsgivere!

16 Hva tjener en sykepleier?
Minstelønn 0 år 4 år 8 år 10 år KS (kommune) 1. Mai 2013 Spekter (sykehus)

17 Hva tjener en spesialsykepleier?
Minstelønn 0 år 4 år 8 år 10 år KS 1.mai 2013 Spekter 1.mai 2013 spekter KS

18 Kvelds- og nattillegg:
KS ( kommunene) kl. 17 – 06 Fra kr. 45 – 56 avhengig av lønn Spekter (sykehus)kl. 17 – 07 Fra kr avhengig av lønn Ta med overenskomst og HTA

19 KS/Spekter : Lørdags- og søndagstillegg: 35 kr. pr. time Helge og høytidstillegg: 1 1/3 timelønn (133%) på helge- og høytidsdager og påskeaften samt kl på onsdag før skjærtorsdag, samt pinse-, jul- og nyttårsaften

20 ARBEIDSTID Arbeidsplaner / turnus Overtid og merarbeid Heltid /deltid

21 Arbeidstid reguleres gjennom:
Lover Tariffavtaler Individuelle avtaler AML har andre arbeidstidsbestemmelser enn HTA/overenskomst NB Hva sto i utlysingsteksten- hva står i arbeidsavtalen?

22 Arbeidsmiljølovens formål - §1-1
” Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon” Vern mot fysiske og psykiske skadevirkninger Velferdsmessig standard i tråd med utviklingen i samfunnet

23 Definisjon på arbeidstid:
AML §10-1: ”Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver” ”Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver” Uttrykket ”til disposisjon” må forstås slik at det forutsetter at arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver for å utføre arbeidsoppgaver i hht arbeidsavtalen. Står også definisjon av arbeidstid i HTA kap.1 § 4.1 s.11 og overenskomsten kap.III punkt 2.1 s. 14, og landsoverenskomst kap.1 § 4.1s 4 Fra overenskomsten i Spekter: ” med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid regnes i sin helhet med i arbeidstiden, mens hjemmevakt medregnes forholdsvis jf pkt 5. Kommer innom dette senere…

24 Arbeidstidsbestemmelser
Turnusarbeidere jobber etter unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

25 Arbeidsplan/Turnusavtale
Når arbeidstaker arbeider til forskjellig tid på døgnet skal det utarbeides en arbeidsplan/turnus. Den skal vise til hvilke tider, dager og uker arbeidet skal utføres for den enkelte arbeidstaker. Utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte som ivaretar medlemmenes rettigheter Kjent i god tid Lett tilgjengelig for arbeidstaker Den gode turnus – hva viser forskning?

26 Benevnelser i turnusplan:
F1= markering i turnus for lovbestemt fridag (35t) F2= ekstra ukefridag pga gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, ingen krav til lengde F3= fri på helge- og høytidsdager uten trekk i lønn F4= fridag som gis som avspasering av helgedagstillegg F5= erstatningsfri for F1 når F1 faller på en helgedag( ikke søndag)

27 Trenger vi et mer fleksibelt arbeidsliv?
På UNIO konferanse : Statsministeren opprettholder ønske om et mer fleksibelt arbeidsliv «Men vi fikk bekreftet at vi har en jobb å gjøre de neste fire årene . Blant annet sikre at arbeidsmiljøloven fortsatt vil ivareta våre medlemmers rettigheter i forhold til arbeidstid, sa forbundsleder Eli Gunhild By.

28 Overtid/merarbeid Er regulert i AML og tariffavtale/overenskomst
Skal ikke brukes som en fast ordning, men kun ved utforutsette hendelser - gjelder også merarbeid Grenser for hvor mange timer som er lovlig overtid pr.døgn/uke/år Det er lov å si nei til overtid/merarbeid pga helsemessige eller sosiale årsaker Ferie er ikke en uforutsett hendelse

29 Deltid – venn eller fiende?
41 % jobber deltid 38% av disse ønsker å arbeide mer Sykepleierforbundet krever lovfestet rett til hel stilling uten at det skal gå på bekostning av arbeid hver tredje helg! Landsmøtevedtak Helseministeren påla helseforetakene å redusere andel deltid i helseforetakene i jan 2011 med 20 % i løpet av året. Gallupundersøkelse om helgearbeid NSF gjennomførte høsten i samarbeid med TNS Gallup, en undersøkelse for å kartlegge hyppigheten av helgearbeid blant sykepleiere som arbeider turnus. Det kom inn svar fra om lag halvparten av de spurte (1303 av totalt 2618). Totalt sett viser undersøkelsen at man de fleste steder har turnuser hvor prinsippet om tredje hver helg (eller sjeldnere helgearbeid) er lagt til grunn: • drøye 79 prosent av alle turnuser er satt opp med arbeid hver tredje helg. • 11,6 prosent har helgearbeid sjeldnere enn hver tredje helg. • Kun 3,9 prosent har hyppigere helgearbeid. Dette viser at omlag 90 prosent av turnusene ivaretar prinsippet. • Det er markerte geografiske forskjeller. Omfanget av hyppigere helgearbeid er vesentlig større i de tre nordligste fylkene. Undersøkelsen viser imidlertid også et visst omfang i bruk av ekstravakter/innleid arbeidskraft og såkalte ”hinkehelger”: AML 10-2 (4) rett til å få redusert arbeidstid pga helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner- dersom gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Søke for 1 eller 2 år om gangen. Kan sende sak til tvisteløsningsnemnda dersom ikke får redusert still pga omsorg for barn f. eks. Gjelder til barnet er 10 år.

30 Rett til heltid? Arbeidsmiljøloven § 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte «Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.» «Tvist om fortrinnsrett avgjøres av tvisteløsningsnemda.»

31 Ny bestemmelse i AML fra 1.1.2014:
§ 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid (1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav. (2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

32 Som arbeidstaker har du mange rettigheter, men også plikter
Alle arbeidsplasser har interne avvikssystem som dere må kjenne til.

33 Arbeidsmiljøloven: § 2-4 og § 2-5 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten og vern mot gjengjeldelse Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: 5.3 Sykepleieren melder fra og/eller varsler når pasienten utsettes for uforsvarlige eller kritikkverdige forhold. Lojalitet til arbeidsstedet skal ikke hindre dette. Helsepersonelloven: § 17 Opplysninger som kan medføre fare for pasienten – plikter å melde fra.

34 Hvorfor være organisert?
Hvilke fordeler er det ved å være fortsatt organisert i NSF og hva har NSF å tilby? MODIG - TYDELIG - STOLT

35 I Oppland har vi 3900 medlemmer
Mer enn sykepleiere og studenter er medlemmer – det gir et slagkraftig fellesskap I Oppland har vi 3900 medlemmer 126 tillitsvalgte ivaretar medlemmene på arbeidsplassen På landsbasis ca tillitsvalgte

36 Vi forhandler om lønn både sentralt og lokalt
Vi fører en kontinuerlig kamp for å bedre sykepleiernes arbeidsforhold Vi er partipolitisk uavhengig Vi har 33 faggrupper som jobber spesifikt med et fagområde og tilbyr kurs Vi har gratis tilbud om fagdager Vi gir mulighet for å søke stipend og konferansestøtte Eksempel på forsikring-

37 Vi tilbyr bistand ved konflikter Vi er opptatt av fag og utdanning
Vi jobber for å utvikle sykepleietjenesten i fremtiden Vi jobber for gode lønns og arbeidsvilkår for sykepleiere NSF gir innspill til statsbudsjettet F.v. NSFs nestleder Solveig Kopperstad Bratseth og forbundsleder Eli Gunhild By. Av: NSF, NSFs forbundsledelse har vært på Stortinget for å gi innspill til statsbudsjettet, til flere ulike komiteer. Forbundet har deltatt i høringene både i arbeids- og sosialkomiteen, helse- og omsorgskomiteen, familie- og kulturkomiteen, og kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

38 Første møte med helseminister Bent Høie

39 Vi har gode bank og forsikringsordninger
Medlemstilbud for de yngste sykepleierne BLU - Boliglån ung, er tilbud til medlemmer mellom 18 og 33 år. Du får ekstra gunstig rente, for tiden 3,75 % nom.(boliglån) Forsikringer til gunstige priser Sjekk selv på: medlemsskap/medlemsfordeler/student

40 Fra student til arbeidstaker
Medlemsportalen Fra student til arbeidstaker Sykepleierforbundet.no → Min side NB!!»Registrere ny arbeidsplass og adresseendring Bestille trekkskjema hos medlemstjenester ved lengre vikariat eller fast stilling Har du flere arbeidsgivere, bruk faktura

41 Går automatisk fra status som student til nyutdannet
Halv kontingent de to første årene Forsikringer som nyutdannet : Innboforsikring- får regning Livsforsikring- må reservere dere skriftlig hvis dere ikke ønsker denne lengre

42 HVOR KAN DU GÅ FOR Å FÅ RÅD OG VEILEDNING?
Hovedtillitsvalgt/ tillitsvalgt på arbeidssteder, Fylkeskontoret – felles tlf.nr i hele Norge: 02409, Hovedverneombud/verneombud. Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynet

43 Til slutt… Lykke til med innspurten på utdanningen og jobbsøking! Velkommen som kollega, medlem og fremtidig tillitsvalgt!


Laste ned ppt "MØTE MED ARBEIDSLIVET SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google