Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Introduksjon – Akademisk integritet  Plagiat, juks og uselvstendig arbeid  Kildebruk  Litteraturhenvisninger  Vitenskaplige tekster - Bundne oppgaver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Introduksjon – Akademisk integritet  Plagiat, juks og uselvstendig arbeid  Kildebruk  Litteraturhenvisninger  Vitenskaplige tekster - Bundne oppgaver."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Introduksjon – Akademisk integritet  Plagiat, juks og uselvstendig arbeid  Kildebruk  Litteraturhenvisninger  Vitenskaplige tekster - Bundne oppgaver (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

3  Kan dette være noe?  Om, det er: ◦ Hva ◦ Hvorfor ◦ Hvordan (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

4  Hvordan du lærer å skrive en selvstendig oppgave  En oppslagsbok til bruk ved skriving av akademiske oppgaver ◦ Krav til oppgaver ◦ Forklaring av ulike typer oppgaver ◦ Bruk av ulike sjangere (http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245013290)

5 Dokumentasjon ◦ av en undersøkelse ◦ av et faglig relevant problem  ved bruk av fagets teorier og metoder  med formål å overbevise ◦ andre fagfolk ◦ om riktigheten av undersøkelsens resultat og konklusjon ◦ i en framstilling som er akseptabel i det faglige fellesskap (Rienecker & Jørgensen, 2013, kap. 1) (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

6  Hva er vitenskap? ◦ undersøkende virksomhet som forbinder Faglige prinsipper (teorier og metoder) Faglige prinsipper (teorier og metoder) Spesifiserte, konkretiserbare, kontekstualiserte fenomener og krever o presisjon i begreper o begrunnelser for oppgaveforfatterens ”handlinger” o ut fra undersøkelsens formål o eksplisittering av de viktigste forhåndsantakelser og framgangsmåter o dokumentasjon Spesifiserte, konkretiserbare, kontekstualiserte fenomener og krever o presisjon i begreper o begrunnelser for oppgaveforfatterens ”handlinger” o ut fra undersøkelsens formål o eksplisittering av de viktigste forhåndsantakelser og framgangsmåter o dokumentasjon (Modell inspirert av Rienecker & Stray Jørgensen, 2013)

7 Undersøkende tekster Registrerende tekster Formidlende/ lærende tekster Resonnerende tekster Vurderende tekster Regulerende tekster -faglige essays -rapporter -feltdag- bøker - fortellinger beretninger - populariserende tekster - leksikalske tekster - lærebøker -personlige essays - ”fristiler” - kronikker - kåserier - anmeldelser - veiledninger –praksisrapporter –selvstendige oppgaver –vitenskaplige –artikler/ avhandlinger (Modell inspirert av Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, s. 25)

8  ”Academic integrity” vs. ”Academic dishonesty”  Kildebruk og åpenhet (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

9  Regelverk ◦ Universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskoleloven ◦ Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer ◦ Retningslinjer for behandling av saker vedrørende fusk/forsøk på fusk ved eksamen Retningslinjer for behandling av saker vedrørende fusk/forsøk på fusk ved eksamen ◦ Klagenemnda Klagenemnda

10  Med fusk forstås: ◦ bruk av ulovlige hjelpemidler ◦ gjengivelse eller sitater fra lærebøker, andre fagbøker eller andres oppgaver uten kildehenvisning ◦ at oppgaven eller deler av oppgaven er utarbeidet av en annen enn studenten ◦ at studenten urettmessig skaffer seg tilgang til eksamensoppgaver ◦ at studenten etter eksamen forsøker/greier å endre sin besvarelse.  Plagiatkontroll i Fronter (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

11  Hvorfor kildebruk?  Hvilke kilder bruker vi?  Hva kan vi stole på?  Hvordan skal vi bruke dem? (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

12  Infomengde (nesten) uendelig  Ofte gratis

13  «High-tech Cheating» (http://essaygirl.com/)

14  A) ◦ Wikipedia er godt egnet som kilde ved skriving av fagoppgaver  B) ◦ Wikipedia er ikke godt egnet som kilde ved skriving av fagoppgaver (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Www.wikipedia.org_screenshot_2013.png?uselang=no)

15  Kildehenvisning nødvendig for troverdighet  Skal vise hvor stoffet er hentet fra  Harvard-systemet  Henvisninger i teksten  Sitering  Fotnoter  Referanseliste HiL laget noen egne sider på dette (Biblioteket)(Biblioteket)

16  Primærkilde- og sekundærkilder ?

17  I tekst ◦ Ulike type kilder  I referanselista ◦ Ulike type kilder (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

18 Vurdering Syntese Analyse Anvendelse Forståelse Viten

19  Viten ◦ referere, omskrive, gjenkjenne  Forklare ◦ forklare med egne ord  Anvendelse ◦ teste ut, bruke  Analysere ◦ bryte ned i deler, skille, se struktur/system  Syntese ◦ kombinere deler til helhet, tolke  Vurdere ◦ bedømme ut fra ulike kriterier, perspektivisere, sette opp normer/handlingsforskrifter Vurdering Syntese Analyse Anvendelse Forståelse Viten

20  Akademisk skriving følger ofte visse standarder

21  ”Fisken” eller ”den hellige treenhet”  Andre momenter  Innholdsfortegnelse  Vedlegg  Figurer  Paginering

22 Fysiske avsnitt i oppgaven  Serviceavsnittene før hovedavsnittet ◦ Forside ◦ Sammendrag (abstrakt) kun på lengre oppgaver ◦ Innholdsfortegnelse  Tekstens hovedavsnitt ◦ Innledning ◦ Selve den faglige gjennomgangen ◦ Konklusjon  Serviceavsnittene etter hovedavsnittet ◦ Vedlegg, bilag ◦ Evnt. noter ◦ Kilde- og litteraturliste (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

23 1.Forfatteren av den gode oppgaven er tilstede som fagperson og viser selvstendighet i den gode oppgaven 2.Den gode oppgaven forholder seg til vitenskapen og sjangeren oppgave på universitet og høgskole 3.… bruker fagets kunnskaper og redskaper 4.… er fokusert 5.... ”skriver” høyt på Blooms taksonomi for læringsmål 6.… er et argument 7.… forholder seg til stoffet, faget og seg selv 8.Den gode oppgaven metakommuniserer (Rienecker & Stray Jørgensen, 2013)

24  Oppgaveforfatteren ◦ sier hva hun vil gjøre ◦ hvorfor og hvordan hun vil gjøre det  skaper sammenheng mellom delene Funksjoner:  Viser hvordan hun forholder seg til fagligheten  Signaliserer til leseren hvordan informasjonen skal oppfattes, og framviser derved oversikt  Selvpedagogisk funksjon: tvinger hun til å vurdere og bestemme seg for hva informasjonen skal brukes til -> unngå bare beskrive, gjengi og fortelle (Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, kap. 1 og s. 268ff).

25  Redegjørelse ◦ Gå gjennom, presentere hovedtrekkene ved et fenomen, tekst, begrep, teori ◦ Ta med det vesentligste ◦ Bruk egne ord for å vise at du har forstått det du redegjør for  Drøfting ◦ Se en sak fra flere sider ◦ Argumentere ut fra kriterier du gjør eksplisitte ◦ Veie forskjellige synspunkt mot hverandre

26  Ved diskusjonsoppgaver, oppgavebesvarelser (også bundne oppgaver): ta utgangspunkt i at argumentasjonsmomentene skal tilfredsstille disse tre spørsmålene:  Hva?  Hvorfor?  Hvordan? (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

27  Se på oppgaven som et argument som framføres i den faglige debatten  Hent dokumentasjon for påstandene i troverdige kilder (jf. kildekritikk)  Sørg for at konklusjons grad av sikkerhet samsvarer med metode og datagrunnlag (Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, kap. 1 og 11)


Laste ned ppt " Introduksjon – Akademisk integritet  Plagiat, juks og uselvstendig arbeid  Kildebruk  Litteraturhenvisninger  Vitenskaplige tekster - Bundne oppgaver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google