Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Konfidensiell informasjon på e-post Kim Ellertsen, NSR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Konfidensiell informasjon på e-post Kim Ellertsen, NSR."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Konfidensiell informasjon på e-post Kim Ellertsen, NSR

2 2 HVA ER NÆRINSLIVETS SIKKERHETSRÅD (NSR)? Historikk • Opprettet i 1977 under navnet Industriens Sikkerhetsutvalg og skiftet senere navn til Næringslivets Sikkerhetsråd • Var inntil 2004 organisert i Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon, men er nå en selvstendig forening. NHO som initiativtaker. • Medlemsforening. Medlemmer har tilgang til vårt nettverk og ev. rådgivning i konkrete saker, kostnadsfrie foredrag og reduserte priser på kurs og konferanser.

3 Best practice Forbygge kriminalitet Samfunnsansvar Trender Kommunikasjon

4 Hva bruker vi e-post til  Kontraktsarkiv – papirbasert, scannet, e-mail, muntlig etc  Offentlig forvaltnings korrespondanse – brev sml mail  Advokatkontor – saksbehandlingssystem  E-mail som bevismiddel i tvister

5 Utgangspunktet for e-post og annen elektronisk kommunikasjon  Hva erstatter e-post  Styrker og svakheter  Bruksområder  Autensitet  Gjenfinning  Notoritet  Krav til sporbarhet og dokumentasjon  Ny krav?

6 Bruk av Internett Mørketallsundersøkelsen 2006

7 Tiden det tar før det oppstår vesentlige problemer grunnet bortfall av IT (% av virksomheter) En dag En time

8 8 Hva skjer -> kan skje Har din virksomhet opplevd følgende de siste 12 månedene?

9 E-post Venn eller fiende? ”Business Conduct”  Email som virksomhetens stemme  Kontroll med form og innhold  Ryddighet i håndtering og oppbevaring  Informasjon som verdifull ressurs  Informasjon som årsak til kaos  Individavhengighet

10 10 Påbud om lagring • Regnskapsloven  Opplysningsplikten § 7-1 • Bokføringsloven  Regnskapsmessige disposisjoner skal bokføres på en ”fullstendig måte i regnskapssystemet”, jfr§ 4 nr 2  Opplysninger ”skal være dokumentert på en måte som viser deres berettigelse”, jfr § 4 nr 6  Krav til sporbarhet, jfr § 4 nr 7  Krav til oppbevaring ”så lenge det er saklig behov for å kontrollere pliktig regnskapsrapportering. Oppbevaring skal skje i en form som opprettholder muligheten for å lese materialet”, jfr.§ 4 nr 8  Regnskapsmaterialet må sikres mot ”urettmessig sletting eller tap”, § 4 nr 9 • Forvaltningsloven  Partsinnsyn § 18 flg  E-mail omfattes av lovens dokumentbegrep jfr § 2 bokstav f) • Offentlighetsloven  Offentlig innsyn § 2 flg • Finansavtaleloven  Krever betryggende metode for autentifisering av avtaleinngåelsen jfr § 8 (2)(b) • Arkivloven • Hvitvaskingsloven • Krav til ”forsvarlig” lagring jfr § 6 2 • Opplysningene som omfattes angitt i § 8 Formelle krav til lagring (foredrag fra adv fa. Simonsen)

11 11 Lagring – forts. Forbud mot lagring • Personopplysningsloven sml markedsføringsloven  Vilkår for oppbevaring av personopplysninger jfr § 8  Vilkår for oppbevaring av sensitive personopplysninger jfr § 9  Krav til oppbevaringen se §§ 11 flg  Opplysningsplikten i mfl § 15 • Helseregisterloven  Behandlingsrettede helseregistre kan føres elektronisk jfr § 6  Vilkår for føring av slik register se lovens kap 2  Krav til oppbevaring, kap 3 • IT-sikkerhetsforskriften  Sikkerhetskrav § 5 Overtredelse • Ansvar • Sanksjoner (bøter og fengsel)  Personopplysningsloven kap 8  Helseregisterloven kap 6  Markedsføringsloven kap 12 • Omdømme • Rettssak

12 Det nye trusselbildet • Adressering

13 Du har mottatt feilsendt e-post (Undersøkelse foretatt av NorSIS) To av ti har mottatt feilsendt e-post Det er ingen signifikante geografiske forskjeller og det forekommer i like stor grad i privat og offentlig sektor når det gjelder å motta feilsendt e-post. Det er i bransjene undervisning (25 prosent), offentlig administrasjon (23 prosent) og tjenesteytende næringer (23 prosent) at man i størst grad har mottatt feilsendt e-post. Det skjer i minst grad i primærnæringer (5 prosent), transport og kommunikasjon (12 prosent), samt bygg- og anleggsvirksomhet (13 prosent).

14 Du har mottatt feilsendt e-post (Undersøkelse foretatt av NorSIS)

15 Du har selv feilsendt e-post (Undersøkelse foretatt av NorSIS) 14 prosent har feilsendt e-post Å sendt e-post til feil adressat skjer i like stor grad i privat og offentlig sektor og det er ingen signifikante geografiske forskjeller. I de ulike bransjene skjer det i størst grad i tjenesteytende næringer og undervisning (hhv. 19 og 18 prosent). Innenfor primærnæringer, helse- og sosialtjenester og hotell- og restaurant forekommer feilsending av e-post i minst grad (hhv. 5,10 og 11 prosent).

16 Du har selv feilsendt e-post (Undersøkelse foretatt av NorSIS)

17 Eksempler

18 Rt-2003-825 Saken gjaldt spørsmål om brudd på straffeloven §405a. Høyesterett kom til at bestemmelsen ikke rammet den som tilfeldig kommer over bedriftshemmeligheter. Ettersom de to tiltalte hadde lagt til rette for at e- post skulle feilsendes til dem, ble imidlertid kunnskapen ansett skaffet til veie på en urimelig måte.

19 Det nye trusselbildet • Adressering • Egen dokumentasjonskontroll, i forhold til andres • Manipulasjon av data • Sletting av data • Utro tjenere – Effektivitet • Spam

20 Det nye trusselbildet • Adressering • Egen dokumentasjonskontroll, i forhold til andres • Manipulasjon av data • Sletting av data • Utro tjenere – Effektivitet • Spam

21 Eksempel - SPAM Dette er den siste vi har sett:

22 Det nye trusselbildet • Adressering • Egen dokumentasjonskontroll, i forhold til andres • Manipulasjon av data • Sletting av data • Utro tjenere – Effektivitet • Spam Kan du stå inne for det som er skrevet OG sendt for all ettertid

23 Hvor er risikoen? - Gjelder også for e-post

24 Sikker e-post håndtering? • Dokumenterte prosedyrer Etterlevelse • Automatisering Manuelle prosesser • Lagring  Struktur  Sikkerhet  Tidsperspektiv  Teknologiendringer

25 Regler for skriving av e-post 1) Ha en profesjonell tone og vær objektiv 2) Vær nøyaktig og faktaorientert 3) Sørg for fullstendighet 4) Unngå åpne ender 5) Ikke ta parti mot den du representerer 6) Ikke skriv nedsettende om andre 7) Unngå sleivete humor 8) Tenk som en dommer

26 Helhetlig sikkerhetstenkning Helhetlig tenkning -Alle må være tilstede -Del av en helhet -Styrken avhenger av beskyttelsesbehovet Dokumenter, patenter, post, e-post, personopplysninger o.s.v Teknisk utstyr Sensitiv informasjon Børsinfo, regnskap og lignende. Kontanter Strategier - planer Branntrekanten Beskyttelsesverdige interesser (Verdivurdering) Teknisk Sikkerhet -Brannmurer -Tilgangskontroll -Antivirus/spyware -Oppdateringer (patch) Fysisk Sikkerhet -Adgangskontroll -Soneinndeling -Innbruddsdeteksjon -Alarm -Vakttjenester Mennesket – det svakeste ledd i sikkerhetskjeden

27 Helhetstenkning – etter verdivurdering Åpent område •Juridisk barriere •Lett eller ingen adgangskontroll Begrenset område •Fysisk sperre •Kun ansatte eller gjester med følge •Adgangskontroll Sensitivt område •Fysisk sperre •Begrenset antall ansatte •Streng adgangskontroll/tilgang Åpen informasjon Allment kjent informasjon •”vanlig e-post” Begrenset informasjon •Vedlegg (lukket) •Godkjente mottakere Sensitivt informasjon Kryptering •Sertifikater •Ikke vedlegg hvis ikke dette er kryptert. •Avtaler, tekniske beskrivelser, anbud, strategier, personinformasjon, bedriftshemmeligheter

28 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "1 Konfidensiell informasjon på e-post Kim Ellertsen, NSR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google