Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kostnader og lokalisering av arkiv Presentasjon av Norconsult rapport 5103876-001 Arkivsenter Østafjells - Informasjons-/eiermøte 20. januar 2011, Kongsberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kostnader og lokalisering av arkiv Presentasjon av Norconsult rapport 5103876-001 Arkivsenter Østafjells - Informasjons-/eiermøte 20. januar 2011, Kongsberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kostnader og lokalisering av arkiv Presentasjon av Norconsult rapport 5103876-001 Arkivsenter Østafjells - Informasjons-/eiermøte 20. januar 2011, Kongsberg Vandrerhjem Siv.ing. Bjørn Andreas Berntsen

2 2 Kostnader og lokalisering av arkiv Innhold presentasjon 1:Norconsults oppdrag 2: Formål med oppdrag / rapport 3:Arbeidsmetode 4: Forutsetninger 5:Kostnader 6: Tilgjengelige tomter 7: Tilgjengelige bygg 8: Konklusjon

3 3 Kostnader og lokalisering av arkiv Kap 1: Norconsults oppdrag:  Oppdatering av kostnadsestimat for arkitekttegnet arkivbygning  Arbeid med identifisering av alternativ lokalisering  Undersøke tilgjengelige tomter mellom Kongsberg og hhv Notodden, Drammen og Hvittingfoss  Gjennomgang av ett alternativ for lokalisering i et eksisterende bygg

4 4 Kostnader og lokalisering av arkiv Fra referat etter avklaringsmøte 5. nov 2010: ”Det ble understreket at IKA-Kongsberg ønsker utredning av reelle alternativer til foreliggende løsning og en skal ikke la seg binde til innhold i overlevert dokumentasjon / utredning. ”

5 5 Kostnader og lokalisering av arkiv Kap 2. Formål med oppdraget / rapporten:  Verifisere kostnader for det foreliggende skisseprosjekt  Synliggjøre alternativer til den foreliggende løsning ved hjelp av konkrete bygg- eller tomteobjekter  Intensjon er å bidra med bakgrunnsmateriale for beslutninger for den videre prosess med planlegging av nytt arkiv for IKA Kongsberg

6 6 Kostnader og lokalisering av arkiv Framgangsmåte: ”Oppdatering av kostnadsestimat for arkitekttegnet arkivbygning” oKalkulasjonsnøkkelen 2010 HolteProsjekt oNorsk Prisbok 2010, Norconsult Informasjonssystemer AS oErfaringstall fra sammenlignbart forretningsbygg ferdigstillet 2009. oTilsv. for forretningsbygg som ferdigstilles våren 2011

7 7 Kostnader og lokalisering av arkiv Framgangsmåte: ”Arbeid med identifisering av alternativ lokalisering” oKontakt med eiendomsmeglere som har Kongsberg, Drammen, Hvittingfoss og Notodden som markedsområde oInternettsøk i databaser til 45 meglerforetak oDet tas utgangspunkt i åpent tilgjengelige objekter!

8 8 Kostnader og lokalisering av arkiv Framgangsmåte: ”Undersøke tilgjengelige tomter mellom Kongsberg og hhv Notodden, Drammen og Hvittingfoss” oBefaring m/vurdering av mest aktuelle eiendommer og bygninger

9 9 Kostnader og lokalisering av arkiv Kap 3. Forutsetninger: oDiskresjon oMarked for tomt og bygninger (tilgjengelige, offentlige, reg.status) oSøk etter objekter (meglere / internett) oForhold til PBL og Teknisk forskrift: oKrav til kapasitet på gulv og dekker ” Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for personer og husdyr, og slik at det ikke oppstår sammenbrudd eller ulykke som fører til uakseptabelt store materielle eller samfunnsmessige skader.”

10 10 Kostnader og lokalisering av arkiv Ønskede kvaliteter / parametere:  Geografisk plassering: I aksene mellom Kongsberg og hhv Drammen, Hvittingfoss og Notodden  Totalareal bygg: ca 6000 m2  Tomteareal: ca 6000 m2  20 kompetansearbeidsplasser  Parkering for ca 30 biler  Langsiktighet i avtaler: +20 år  Prisnivå  Logistikk ved transport av materiale til og fra bygget

11 11 Kostnader og lokalisering av arkiv Ønskede kvaliteter forts:  Beliggenhet i forhold til befolkningen som brukere  Beliggenhet i forhold til flom og skred  Sikkerhet for vanninntrengning  Stabile grunnforhold  Kapasitet for nyttelaster på dekker og fra snølast på tak.  Isolasjonsevne i tak og vegger  Muligheter for forsterkning og ombygging av eksisterende bygg  Minimum 3200 m 2 lager med takhøyde større enn 3 meter.  Mulighet for trinnvis utbygging eller ombygging av magasin

12 12 Kostnader og lokalisering av arkiv Kap 4. Kostnader:  Basert på skisseprosjekt, Arkitektgruppen Drammen AS  Enhetspriser er aritmetisk middel av fire prisbaser (nevnt i kap 2)  Normalt god standard  Prisnivå pr des. 2010  Kostnad for reolsystem og løst inventar er videreført fra skisseprosjekt  Arealbehov totalt: 6200 m2  Areal kontor/teknisk 2960 m2 + magasin 1620 m2 = totalt 4580 m2

13 13 Kostnader og lokalisering av arkiv Kostnader forts:

14 14 Kostnader og lokalisering av arkiv Kostnader forts:  Kostnader for tomtekjøp kommer i tillegg: 2 - 4 mill kroner  Kostnader for tilrettelegging av tomt kommer i tillegg: ca 3 mill kroner

15 15 Kostnader og lokalisering av arkiv Kap 5. Tilgjengelige tomter:  Alt 1: Myhra, Kongsberg  70 mål fjelltomt, Kongsberg  Boligformål i K-plan  God egnethet  Beregnet kostnad: 2,4 mill NOK for 6 mål  Krever evt. omregulering  Alt 2: v/Statsarkivet, Kongsberg  6 mål fjelltomt, Kongsberg  Industri / institusjonsformål  Krever evt. omregulering  God egnethet  Estimert verdi: 2,4 mill NOK

16 16 Kostnader og lokalisering av arkiv Tilgjengelige tomter forts:  Alt 3: Næringstomt Hokksund  29 mål flat tomt på løsmasser  Nærings- og industriformål  Utlyst for leie  God egnethet  Estimert kostnad: 3,0 - 4,2 mill NOK for 6 mål  Alt 4: Fjelltomt Mjøndalen  38 mål kupert fjelltomt  Boligformål i K-Plan  God egnethet  Beregnet kostnad: 3,2 mill NOK for 6 mål  Krever evt. omregulering

17 17 Kostnader og lokalisering av arkiv Øvrige tomter og kostnad:  Tomter for offentlig formål identifisert ved alle regionsentre (Kongsberg, Hvittingforss, Drammen og Notodden)  Videre undersøkelse av disse bør gjøres i åpenhet med nærings- eller planansvarlig i de berørte kommuner  Kostnad for 6 mål tomt basert på tilgjengelige objekter er estimert til 2,4 - 4,3 mill NOK

18 18 Kostnader og lokalisering av arkiv Kap 6. Tilgjengelige bygg: Alt 1: Nedre Eikervei 37A+B, Drammen Kvaliteter:  Fabrikkbygning fra 1946 - 1972  Store åpne industrilokaler.  550 m 2 kontorer  Totalt 9.400 m 2 bygningsareal  Næringsformål i K-Plan  Prisantydning: 28 mill NOK inkl. mva  Sentral beliggenhet Vurdering:  God kvalitet på bæresystem men forsterkning er nødvendig  Noe lav takhøyde i kjeller  Yttervegger bør generelt erstattes for magasinformål  Kontorer lite egnet og må oppgraderes / endre planløsning  Tak underdimensjonert  Tekniske installasjoner foreldet

19 19 Kostnader og lokalisering av arkiv Nedre Eikervei 37A+B, Drammen forts: Konklusjon:  Attraktiv beliggenhet  Planløsning må endres med bygging av nye kontorer og arbeidsrom. Dekker må forsterkes. Takkonstruksjon og vegger må evt. forsterkes og isoleres  Økt kostnadsmessig sikkerhetsmargin nødvendig  Relativt høy inngangskostnad ved erverv Vi vurderer at alternativ med ombygging totalt sett koster opp mot tilsvarende for nytt bygg!

20 20 Kostnader og lokalisering av arkiv Tilgjengelige bygg forts: Alt 2: Bj.Bjørnsonsgt 108, Drammen Kvaliteter:  1.500 m 2 salgs- og lagerlokaler i 1 etg.  1.000 m 2 kontorer i 2. etg  1.000 m 2 p-kjeller, lager og tekn. rom  Tomt 9.000 m2  Planstatus: Forretning, kontor, industri  Prisantydning: 40 mill NOK inkl. mva  Meget sentral beliggenhet Vurdering:  Bygning har over halvparten av nødvendig areal til kontor- og arbeidslokaler  Antar nødvendig med tilbygging av komplett magasin  Kapasitet for snølast ikke kjent. Ombygging antas å framtvinge krav om å følge nye tekn. forskrifter  Tekniske anlegg: ukjent  Gode muligheter for utvidelse  Høy pris

21 21 Kostnader og lokalisering av arkiv Bj.Bjørnsonsgt 108, Drammen forts: Konklusjon:  Attraktiv beliggenhet, størrelse og mulighet for utvidelse med magasin Høy pris ved erverv av eiendom og kostnader for ombygging, tilbygging og evt. forsterkning av bygningsmasse antas å bringe totalkostnad opp mot kostnad for et nytt bygg på annen tomt

22 22 Kostnader og lokalisering av arkiv Tilgjengelige bygg forts: Alt 3: Sandsdalens gate 2, Notodden Kvaliteter:  2 lagerbygg 2.500 + 3.500 m 2  Byggeår 1973 og 1974  400 m 2 eldre kontorer i to etasjer  Tomt 15.000 m 2  Planstatus: industri og lager  Prisantydning: 15,3 mill NOK inkl. mva evt. leie  Attraktiv beliggenhet på Notodden Vurdering:  Store åpne arealer gir fleksibilitet for endring av planløsning.  Store avstander  Tak- og veggkonstruksjon antas å ha for lav kapasitet for snølast. Uvisst om fundamenter for tak- konstruksjonen har tilstrekkelig kapasitet  Antar at gulvene har kapasitet til reoler i én høyde

23 23 Kostnader og lokalisering av arkiv Sandsdalens gate 2, Notodden forts: Konklusjon:  Attraktiv beliggenhet, størrelse og mulighet for ombygging. Alt areal på samme plan gir store avstander og stor omhyllingsflate med tilsvarende økt energibruk  Eksisterende bærekonstruksjon, tak og vegger antas å måtte rives og bygges på nytt  I forhold til nybygg vil en kunne redusere kostnad noe for fundamentering, gulv og tomteopparbeidelse, samtidig som en vil måtte bekoste riving av overbygg, oppgradering av gulv/fundamenter og foreta erverv av eiendommen Vi vurderer det som usikkert om ombygging vil føre til besparelse i forhold til bygging av nytt bygg på annen tomt

24 24 Kostnader og lokalisering av arkiv Kap 7. Konklusjon: Kostnadsbudsjett for bygging av nytt arkivbygg for IKA Kongsberg i hht foreliggende skisser er beregnet til 132 mill. kr inkl. mva. Kostnad for tomt i området Kongsberg, Drammen og Notodden samt tilretteleggingskostnader vil komme i tillegg og er i størrelsesorden 2 - 4 mill. kroner for tomt og 3 mill kroner for tilrettelegging. Kostnaden ved tomtekjøp er vurdert ut fra prisantydning på tomter som er allment tilgjengelig i markedet og tomtene er identifisert ved søk i databaser til 45 eiendomsmeglere med objekter i regionen. Objektene vi har identifisert kan når som helst bli solgt eller omdisponert men søket gir et bilde av mulighetene på ett tidspunkt eller i en begrenset tidsperiode. En bør kunne forvente å finne andre alternativer dersom en har anledning til å følge markedet over noe tid.

25 25 Kostnader og lokalisering av arkiv Konklusjon forts: En kan ikke se bort fra at det finnes aktuelle objekter i markedet som vi ikke har identifisert. Kommunenes næringssjefer eller planavdelinger er ikke blitt kontaktet for å utrede tilgjengelige eller planlagte tomter for offentlig formål. Norconsult har søkt etter tilgjengelige eiendommer med eksisterende bebyggelse med formål å vurdere deres egnethet for ombygging til arkivformål. Siden det arkiverte materiale antas å ha nasjonal betydning vil vi anbefale at en stiller som krav at bygningen skal tilfredsstille dagens retningslinjer for belastning fra naturpåkjenninger som f.eks snølast og seismisk last. Tett lagrete dokumenter vil dessuten utgjøre en svært høy jevnt fordelt vertikal nyttelast på gulv.

26 26 Kostnader og lokalisering av arkiv Konklusjon forts: Eventuell forsterkning av de byggene vi har identifisert, slik at lastbærende kapasitet tilfredsstiller dagens forskrifter, medfører omfattende endringer av bærekonstruksjoner og bygningsmassen for øvrig. Det er valgt ut 3 identifiserte eiendommer med bygningsmasse som er kvalitativt vurdert med tanke på ombygging til arkivformål. Norconsult kan ikke anbefale ombygging av noen av disse til arkivformål fordi kostnaden ved oppgradering til gjeldende tekniske krav vurderes å nærme seg kostnad for nybygg.

27 Kostnader og lokalisering av arkiv Presentasjon av Norconsult rapport 5103876-001 Arkivsenter Østafjells - Informasjons-/eiermøte 20. januar 2011, Kongsberg Vandrerhjem Siv.ing. Bjørn Andreas Berntsen


Laste ned ppt "Kostnader og lokalisering av arkiv Presentasjon av Norconsult rapport 5103876-001 Arkivsenter Østafjells - Informasjons-/eiermøte 20. januar 2011, Kongsberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google