Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-tjenesten ”Møt kunden” Digin 11.03.10 Arild Sandnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-tjenesten ”Møt kunden” Digin 11.03.10 Arild Sandnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-tjenesten ”Møt kunden” Digin 11.03.10 Arild Sandnes

2 Fakta om IT i Kristiansand kommune (inkl. drift av Songdalen kommune) •18000 brukere (inkl. elever) •7500 PC’er •630 nettskrivere •250 lokasjoner (fibernett / ADSL) •190 fysiske servere •148 virtuelle servere •138 fagsystemer •229 databaser ( Oracle og MS SQL) •1500 telefoner tilknyttet hovedtelefonsentralen •1500 telefoner tilknyttet 60 småsentraler •26 ansatte i IT-tjenesten

3 Kristiansand (inkl. Songdalen) pr 31.12.2009

4 Fra ”vugge til grav”, og mer til !

5

6 Integrasjon.. •Tanken å lage enterprise systemer som skal dekke alle prosesser i en bedrift er til dels forlatt – i alle fall i det offentlige ! •Det blir for komplekst •Kommunikasjon og bruk av Webteknologien er trolig løsningen – i alle fall slik vi ser det i dag.

7 IT arkitektur og utfordringer •Hva er IT arkitektur? En IT arkitektur (softwarearkitektur) er primært en beskrivelse av grenseflater mellom systemets komponenter og beskrivelse av grenseflater mellom systemet og andre systemer det skal arbeide sammen med. Utfordringer ? Legge til rette en IT infrastruktur som muliggjør realiseringen av en IT arkitektur som vi har erfart forandrer seg over tid.

8 Målbildet for offentlig sektor •Brukerorientert •Tjenesteorientert •Helhetlig Bilder fra Shutterstock 2007

9 27.06.2014 9 Kompleksitet Nytte Målbildet - tjenester på nett

10 27.06.2014 10 Hvordan vil denne karen bruke nettet?

11 27.06.2014 11 Hvordan vil og kan denne damen bruke nettet?

12 27.06.2014 Målbildet - arkitektur – staten! Kommunene???

13 FAOS (felles arkitektur for offentlig sektor) •Fra silotenkning til helhetstenkning •Kommunene er autonome, og politisk er det liten interesse for å sentralstyre disse •Ca 1000 statsenheter og 431 kommuner

14 Hva gjør Kristiansand kommune •Vi følger sentrale anbefalinger •Vi påvikrer utviklingen ved å være aktive pådrivere •Leder Standardieringsrådet for IKT i kommunesektoren (KS) •Sammen med de største kommunene utvikles en standard for SOA (serviceorientert arkitektur)

15 Reviderer IKT-strategien •IKT-strategi 2006-2009 •IKT-strategi og handlingsplan 2010 – 2012

16 Eksterne forutsetninger •Knutepunkt Sørlandet samarbeidet •eKommune 2012 (Kommunenes Sentralforbund) –IKT og grunnopplæringen 2008 – 2012 –IKT og ledelse –IKT i helse og omsorg 2008 – 2012 •Standardiseringsarbeidet i stat- og kommunesektoren –Pålegg –Frivillighet

17 Interne forutsetninger •Kommuneplan •Styrende dokumenter / planer •Handlingsprogram •Årsbudsjett •Virksomhetsplaner som ikke eksplisitt er tatt med i Handlingsprogram

18 IKT målbilde 2012 •IKT som produktivitetsfaktor –IKT står for 40 prosent av produktivitetsveksten –Innbyggere og næringsliv forventer elektroniske tjenester fra kommuner på samme måte som fra private tjenesteytere •Deltakelse i informasjonssamfunnet –Tilgang til bredbånd –Digitalt innhold, digitale tjenester og universell utforming av nettsteder –Dialog og samhandling på internett med kommunen •Mer helhetlig offentlig sektor –Informasjon og tjenester kan sammenstilles på tvers av sektorer og offentlige virksomheter og tilpasses den enkelte brukers behov –Utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter, bla for å sikre liv og helse

19 …….. •Økt tjenestekvalitet –Integrerte elektroniske tjenester forenkler og forbedrer søknadsprosesser –Oppdatert og korrekt informasjon er avgjørende for å kunne treffe raske og gode beslutninger –IKT kan bidra til bedre læringsmiljø, tilpasset den enkelte elevs evner og interesser –Samhandling og kunnskapsdeling –På helse- og omsorgsområdet mer korrekt dekumentasjon, og raskere informasjonsutveksling med fastlege og sykehus •Frigjøring av ressurser –Fortsatt mulig å hente ut betydelige effektiviseringsgevinster –Opptil 90% effektivisering i forbindelse med info utveksling med den enkelte bruker –Helse- og omsorgstjenesten er trolig området med størst potensiale

20 ……….. •Effektiv intern drift –Vi har over 130 IKT-systemer –Stort behov for å utvikle felles kravspesifikasjoner for ulike fagsystemer –Samarbeid om anskaffelse og IKT drift mellom kommuner

21

22 Meldingsformidling (MFS)

23 UI / Portal (MORE) UI / Portal (MORE) BPMS (Oracle BPEL) BPMS (Oracle BPEL) ESB / ESN (Oracle BPEL) ESB / ESN (Oracle BPEL) BRE (Oracle BPEL) BRE (Oracle BPEL) Data services A u d i t i n g (B P E L) A u d i t i n g (B P E L) RoutingRouting RoutingRouting GovernanceGovernance GovernanceGovernance DB 1 DB 2 DB n Utv. Verktøy (Java /.Net) Utv. Verktøy (Java /.Net) SOArkitektur

24 Hva er gjennomført så langt? •Digitale skjema på nett: –40 (ca 44% av totalen) •Interne prosesser (eksempler): –E-Innkjøp –E-faktura (til innbyggere / næringsliv) –E-faktura mottak –Skanning av inngående faktura –Skanning av inngående post (hel-digitalt arkiv) –Politiske saker på internett –Politiker PC (alle saker kun digitalt) –Timelister fra turnussystem –Reiseregning –….

25 Hvilke utfordringer står vi foran? •Kristiansand er langt framme når det gjelder digitale skjema-løsninger for innbyggere / næringsliv (pilot) •Standarder er ennå ikke kommet på plass •KS har ikke instruksjonsmyndighet – resulterer i treghet i standardiseringsarbeidet og lite press på leverandørene til å standardisere. •Vanskelig å planlegge for framtida (IT infrastrukturen som legges nå er minst for de neste 5 årene)

26 Hva kjøper vi av IKT-tjenester i dag? •Alle fagsystemer (ingen egenutvikling) •Datanett •Utstyr •Konsulentbistand Totalvolum 2009: ca 25 mill. ca 90% fra leverandører som enten har lokalkontor eller lokal representant på Sørlandet.

27 Hvem leverer i dag tjenestene? •Los Bynett •Systempartner •Sharp •IBM •Pragma •Webcruiter •Norkart •Snow •Ergo •Norconsult •Norsk Tid •Proact •Software Innovation •Tomato •Oracle •IBX Norge •Voiceasp •Visma •Atea •Infocare •Corporator •Current •Quest •TSS •Statens kartverk •Steira •EDB •Norsik

28 Hvilke konkrete behov har dere den nærmeste tiden? •Digitale tjenester på nett •Integrasjoner •Intern infrastruktur •Samarbeidsverktøy

29 Hvilke krav har dere til leverandører? •Målrettet kompetanse •Skal gi merverdi for oss •Lærende for oss •God kjemi

30 Har dere noen policy på å handle lokalt ? •Lov om offentlige anskaffelser gir ikke anledning til denne typen policy •Ønsker lokale leverandører, spesielt på konsulentbistand

31 Hvor godt kjenner dere IKT-markedet på Agder ? •Nye leverandører er gode til å si i fra at de finnes •Når det gjelder fagsystemer ønsker vi færrest mulig leverandører og foretrekker å kjøpe nye tilleggsmoduler der fremfor å introdusere nye produktfamilier

32 Hvilke råd vil dere gi IKT-næringen på Agder? •Jeg tror det er vanskelig å være leverandør i dag fordi IKT står ved et paradigmeskifte ”sentralisering (Cloud)” og spesialisering. •Integratorer vil ha en fremtid, men bør trolig ha hele landet som marked (digitale tjenester og MS)

33 Kontaktinformasjon Kristiansand kommune IT-tjenesten Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand Arild Sandnes IT-sjef Tel. 38102840 / 91688340 arild.sandnes@kristiansand.kommune.n o


Laste ned ppt "IT-tjenesten ”Møt kunden” Digin 11.03.10 Arild Sandnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google